Mokřad v Prosiměřicích mírní klimatické extrémy

Stavbou mokřadu jakožto prvku stojaté vodní plochy, který v širším okolí chybí, došlo ke zpestření zdejší krajiny a vytvoření příhodnějších podmínek pro osídlení biotopu mokřadními společenstvy. Cílem projektu bylo vytvořit mokřadní stanovištní podmínky pro zvýšení biodiverzity v řešeném území. Důležitou funkcí vybudovaného mokřadu je mírnění klimatických extrémů, jak srážko-odtokových, tak teplotních.

Retenční schopnost mokřadu totiž v době přívalových srážek mírní přímý odtok a zabraňuje vodní erozi, v období sucha naopak dotuje okolní půdu vodou. Zvýšeným výparem v letních měsících navíc ochlazuje nejbližší okolí, v zimním období teplotu okolí zvyšuje. Dále pohlcuje oxid uhličitý z ovzduší, celkově tak přispívá k adaptaci krajiny na změnu klimatu.

Předmět projektu

  • zřízení mokřadní vodní plochy;
  • zřízení dvou vyvýšených suchých stanovišť formou plošného navýšení terénu;
  • doprovodnou výsadbu dřevin a zatravnění povrchu parcely.

Mokřad je navržen jako hloubený neprůtočný mokřad, který je sycen průsakem podzemní vody. K trvalému záboru stavby je využito 9185 m2 z celkových 10 162 m2 rozlohy pozemku stavby. Půdorysný tvar navrženého mokřadu je přibližně oválný se zúženou střední částí a dvěma hlubšími oblastmi. Rozměry jsou přibližně 120 x 40 m, celkový zábor mokřadu činí 4 670 m2. V hlubších částech mokřadu je hloubka vody 0,8 m a plocha hladiny cca 2510 m2.
Maximální hloubka vody 1,2 m je přirozeně zajištěna břehovou hranou. Sklony břehů jsou navrženy v pozvolném sklonu 1 : 20, který umožní rozvoj rozsáhlého litorálního pásma. V případě výraznějšího poklesu hladiny podzemní vody v suchém období bude docházet k rozdělení mokřadu na dvě samostatné části. Svahy jsou v celé ploše vyspádovány směrem do hlubších partií, aby v případných prohlubních nedocházelo při kolísání hladiny k uvíznutí larev obojživelníků. Případné nerovnosti vhodně doplňují mokřadní prostředí a tvoří úkryty pro drobné živočichy. Na mělčí části dna jsou umístěny větší kameny z výkopku, větve a pařezy pro zajištění vyšší míry různorodosti.
Na parcele jsou navíc vytvořena dvě vyvýšená stanoviště N1 a N2 ve formě plošných nehutněných navýšení terénu s výškou do přibližně 1 m nad stávajícím terénem. K násypům byla využita veškerá výkopová zemina získaná při hloubení mokřadu. Svahy násypů jsou provedeny ve sklonu od 1 : 10 až 1 : 5 na svazích směrem k mokřadu, po maximální hodnotu 1 : 2 podél hranic parcely stavby.
Vegetační doprovod v lokalitě je tvořen výsadbou dřevin a zatravněním celé plochy předmětného pozemku vhodnou travobylinnou směsí. Z výsadeb je navrženo 7 solitérních kusů dubu letního na nově zhotovených vyvýšených stanovištích. K výsadbě budou použity menší sazenice s balem, které budou chráněny proti okusu zvěří.

Realizace mokřadu v Prosiměřicích se umístila na druhém místě v kategorii Tvorba a ochrana krajiny na 16. ročníku soutěže Žít krajinou.*

Zdroj: SPÚ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down