Revitalizace Černého potoka v k.ú. Klenčí pod Čerchovem 

Předmětem projektu Revitalizace Černého potoka v katastrálním území Klenčí pod Čerchovem byla realizace přírodě blízkých opatření, která připravila vhodné podmínky pro znovuobnovení přirozeného vývoje toku. Revitalizace byla provedena v úseku toku nacházejícím se východně od intravilánu obce. Původní trasa koryta byla prodloužena, nová trasa je vedena co nejblíže původní historické trase koryta. Úpravou o rozloze 1,8 hektarů došlo k celkovému rozšíření nivy Černého potoka.

Nové koryto je složeno z kynety pro převedení malých průtoků a z bermy k zachování kapacity koryta, s proměnnými sklony svahů. V místě křížení původního toku s novým byly navrženy 3 průtočné tůně. V prostoru bermy je umístěno říční dřevo a balvany, které upravují rychlost proudění, ovlivňují transport splavenin, utváří morfologii koryta, přispívají ke vzniku vodních biotopů a pozitivně působí na populace některých skupin živočichů. V rámci projektu byla navržena náhradní výsadba 100 stromů, především dubu letního a javoru klenu doplněných výsadbou olše lepkavé, jasanu ztepilého, jilmu horského a dalších druhů.

Po stránce ekologické bylo cílem obnovit podmínky pro existenci ekosystému říčního prostoru, po stránce vodohospodářské šlo o zmírnění zbytečného odvodňování říčního území nepřirozeně zaklesnutými koryty a o zvýšení retenčních schopností krajiny. Zároveň revitalizace toku přinesla efekt v oblasti protipovodňové ochrany, jelikož byl vymezen nivní pás k přirozenému rozlivu povodňových průtoků. Umožnění neškodného přirozeného rozlivu, který zpomaluje rychlost proudění a podporuje retenci a akumulaci vody, povede ke zmírnění kulminace povodňových vln v níže položených místech.

Projekt Revitalizace Černého potoka v k. ú. Klenčí pod Čerchovem v Plzeňském kraji získal Cenu státního pozemkového úřadu za nejlepší přihlášený projekt v kategorii Tvorba a ochrana krajiny soutěže Žít krajinou.

Zdroj: SPÚ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down