Stav hraboše polního v říjnu 2023

Výsledky monitoringu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily stagnaci populací hraboše polního. Z celorepublikového průměru 732 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) v září, hodnoty mírně poklesly na 708 AVN/ha v říjnu, což napříč sledovaných plodin představuje 2,7násobek aktuálního prahu škodlivosti.

Stále však trvá velmi vysoké ohrožení porostů v krajích Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský. Dále jsou zjišťovány problémy s hraboši i oblastech mimo Moravu. Mimo Kutnohorska, Kolínska a Ústeckoorlicka byly vysoké počty hrabošů zjištěny rovněž na Chomutovsku, Mostecku, Nymbursku, a Třebíčsku.

Oproti září klesly hodnoty výskytů  v nově osetých ozimech, částečně též na strništích nebo ve výdrolech sklizených plodin z 3násobku prahu škodlivosti na 1,7násobku. To v průměru odpovídá 358 AVN/ha. 
Přibližně třetina pozorování ÚKZÚZ proběhla ve víceletých kulturách, především v porostech krmných plodin, dále v sadech a vinohradech. Zde se průměrný počet pohyboval okolo 1 418 AVN/ha, což odpovídá hodnotě 3,5násobku prahu škodlivosti (podzimní práh škodlivosti pro víceleté kultury odpovídá 400 AVN/ha).Z dat je patrné, že hodnoty populací výrazně poklesly v jednoletých kulturách, což je dáno vyšším podílem nově osetých ploch ozimými obilninami. Naopak došlo k navýšení populací ve víceletých kulturách, což představuje další zvýšení rizika pro krmné plodiny a mladé stromky ovocných dřevin.
Ohrožené stále zůstávají především okresy Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje, kde byly zaznamenány extrémní počty aktivních východů z nor tj.  průměrné hodnoty 1 235, 1 710 a 1 216 AVN/ha. Hodnoty lokálně přesahující úroveň 4 000–8 000 AVN/ha (10–20násobek prahu škodlivosti) byly hojně zaznamenávány právě ve víceletých porostech krmných plodin především na Moravě, ale také ve Středočeském kraji. 
Na základě rozhodnutí SZIF je umožněna pro zemědělce v ohrožených okresech výjimka ze závazných opatření, a to ponechat plochy v ohrožených okresech bez osetí meziplodinou, případně po vysetí meziplodiny nebo ozimu použít přípravky na ochranu rostlin. Seznam ohrožených okresů  je pravidelně aktualizován.     

Kontrolovaná aplikace přípravků na ochranu rostlin

Zároveň ÚKZÚZ reagoval na vysoké stavy hraboše polního vydáním  nařízení o povolení kontrolovaného použití přípravku na ochranu rostlin proti hraboši, jehož platnost je omezena  na dobu od 22. září 2023 do 20. ledna 2024.    
Nařízení umožňuje zemědělcům provádět na pozemcích s kalamitním výskytem hraboše aplikace rodenticidu STUTOX II a Ratron GW ve zvýšené dávce do 10 kg na hektar při aplikaci do nor. Aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději 3 dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ provádí kontroly dodržování podmínek aplikace stanovených v nařízení.    
V souvislosti s vydanými nařízeními připomínáme zemědělcům, že aplikace musí být provedena v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy, např.  zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s ohledem na minimalizaci rizik pro necílové organismy. Aplikace smí být prováděna pouze osobou disponující tzv. odbornou způsobilostí podle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, tedy řádně proškolenou k nakládání s přípravky na ochranu rostlin (v rámci kurzu odborné způsobilosti nebo kurzu organizovaným zaměstnavatelem).  
V oblastech s vysetými meziplodinami a v oblastech s vysokým výskytem hrabošů ÚKZÚZ doporučuje po zasetí ozimů chránit porosty aplikací rodenticidů. Zejména pak v oblastech s nárůstem počtu hrabošů (tj. jižní a střední Morava, severozápadní Čechy, Polabí). 

Zdroj: ÚKZÚZ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down