Zhodnocení vybraných vlastností registrovaných trávníkových odrůd lipnice luční

V roce 2001 bylo do Státní odrůdové knihy zapsáno 14 nových trávníkových odrůd, které jistě najdou uplatnění v našem trávníkářství. Jsou to odrůdy druhů Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca ovina, Poa pratensis a Agrostis tenuis. Dobrá znalost vlastností nových odrůd usnadní všem, kteří mají k trávníkářství bližší vztah, lepší orientaci v této problematice.

Pro obsáhlost všech trávníkových výsledků jsem se zaměřil pouze na některé důležité vlastnosti nových odrůd lipnice luční (Poa pratensis).
Trávníkové pokusy se sledovanými odrůdami byly založeny v roce 1997 na Hlavní odrůdové zkušebně pro trávy v Hradci nad Svitavou a ukončeny byly po třech užitkových letech na konci roku 2000. Pokusy jsou zakládány a vedeny podle schválených metodik Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně (ÚKZÚZ). Trávníkové odrůdy jsou zkoušeny ve dvou variantách:
a) varianta intenzivní – ověřuje vhodnost odrůd trav pro okrasné jemné trávníky a trávníky intenzivně ošetřovaných sportovních hřišť. Trávníky jsou koseny podle rychlosti obrůstání zpravidla každý týden a v období letního přísušku po 10 – 14 dnech. Výška trávníku po sesekání je 2 – 3 cm.
b) varianta středně intenzivní (běžná zeleň) – zahrnuje parkové trávníky, sídlištní zeleň i trávníky některých sportovišť, rekreační trávníky a jiné trávníkové plochy. Trávníky ve variantě běžná zeleň jsou koseny 5 – 6 x během roku. Výška trávníku po sesekání je 4 – 5 cm.
Plocha pokusného dílce je 2 m2. Každá odrůda je vysévána ve 2 opakováních. Jednotlivé znaky jsou hodnoceny devítibodovou stupnicí (9 – 1). Při všech bodových hodnoceních se stupněm 9 hodnotí stav porostu z hlediska pěstitelského nejvíc žádoucí, nejlépe vyhovující a stupněm 1 stav nejméně žádoucí, nejméně vyhovující. Kvalitu trávníku limituje řada vlastností. Pro dostatečnou orientaci postačí, zaměříme-li se na ty nejdůležitější, mezi něž patří zdravotní stav, hustota trávníku, jemnost trávníku a barva listu. U zdravotního stavu jsem se zaměřil na nejběžnější houbové choroby, které se na lipnicích vyskytují. Jsou to rez (Puccinia ssp.) a listová skvrnitost (Helminthosporium ssp.). Významnou chorobou na travách je Helminthosporium ssp. – listová skvrnitost, kterou způsobuje houba rodu Drechslera. Vyskytuje se po celé vegetační období, avšak intenzivnější výskyt skvrn je na podzim či v chladném a vlhkém období. Při častém kosení trávníku lze výskyt této choroby výrazně omezit. Odrůdy lipnice luční bývají oproti jiným travním druhům častěji napadány také rzí (Puccinia ssp.). Při silném napadení se vytváří na listech žlutooranžové povlaky, které dokáží velmi snížit estetický vzhled trávníku. Častým kosením lze výskyt této choroby výrazně omezit. Tato choroba se více vyskytuje v podzimním období. Jemnost a hustota trávníku může být ovlivněna i faktory jako je např. výživa či četnost kosení. Velkou roli zde ale hrají klimatické podmínky. V období letního přísušku dochází ke snížení hustoty trávníku a tím i k celkovému zhoršení vzhledu trávníku. Naopak v jarním období vykazují trávníky vyšší jemnost i hustotu a nejvýraznější je i barva listu. Odrůdy se ve svých vlastnostech výrazně liší a také projev určitého znaku se v jednotlivých ročních obdobích mění.

Lipnice luční ( Poa pratensis L.)

Je častým komponentem různých trávníkových směsí. Nejčastěji nachází uplatnění ve sportovních zatěžovaných trávnících, ale své místo má i v celé řadě dalších rekreačních, parkových a jiných trávníků. Vzcházení lipnice luční je dosti pozvolné a poněkud déle se i vytváří pevný hustý drn. Předností lipnice luční je vytrvalost, plasticita a schopnost snášet zatěžování i rychlá schopnost regenerace.. V jemnějších trávnících někdy vadí její poněkud širší list. V České republice je v současné době zaregistrováno 25 odrůd lipnice luční pro trávníkové využití. V roce 2001 bylo zaregistrováno 6 nových trávníkových odrůd z Nizozemí, Dánska a Německa. Jsou to odrůdy ’Baronie’, ’Compact’, ’Cynthia’, ’Enprima’, ’Lily’ a ’Mardona’. Jako kontrolní odrůdy byly v pokusech zařazeny naše odrůdy ’Moravanka’ a ’Bohemia’ ze Šlechtitelské stanice Hladké Životice.

BARONIE
Odrůda ’Baronie’ je odolná proti napadení plísní sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná až odolná proti napadení rzí.
Odrůda ’Baronie’ dosahovala střední až vysoké hustoty trávníku a vysoké jemnosti trávníku. Středně až tmavě zelená barva listu vynikla především v jarním období.

COMPACT
Odrůda ’Compact’ je odolná proti napadení plísní sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná až odolná proti napadení rzí.
Odrůda ’Compact’ dosahovala vysoké hustoty trávníku a střední až vysoké jemnosti trávníku. Středně až tmavě zelená barva listu vynikala v podzimním období.

CYNTHIA
Odrůda ’Cynthia’ je odolná proti napadení plísní sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně až méně odolná proti napadení rzí.
Odrůda ’Cynthia’ dosahovala střední až vysoké hustoty trávníku a vysoké jemnosti trávníku. Středně až tmavě zelená barva listu vynikala především v jarním období.

ENPRIMA
Odrůda ’Enprima’ je odolná proti napadení plísní sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně až méně odolná proti napadení rzí.
Odrůda ’Enprima’ dosahovala střední hustoty trávníku a vysoké jemnosti trávníku. Středně až tmavě zelená barva listu vynikala především v jarním a letním období.

LILY
Odrůda ’Lily’ je odolná proti napadení plísní sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně až méně odolná proti napadení rzí.
Odrůda ’Lily’ dosahovala střední až vysoké hustoty trávníku a střední až vysoké jemnosti trávníku. Středně zelená barva listu vynikala především v jarním období.

MARDONA
Odrůda ’Mardona’ je odolná proti napadení plísní sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí.
Odrůda ’Mardona’ dosahovala střední až vysoké hustoty trávníku a střední až vysoké jemnosti trávníku. Středně zelená barva listu vynikala především v jarním období.

Závěr
Všechny nově registrované odrůdy lipnice luční prokázaly řadu dobrých vlastností, požadovaných po trávníkových odrůdách. Ověřování trávníkových vlastností nových odrůd je v podmínkách České republiky bezpodmínečně nutné, protože většina zahraničních odrůd, která se u nás nyní registruje, byla šlechtěna v odlišných klimatických i stanovištních podmínkách. Zaregistrování těchto odrůd v České republice je velkým přínosem pro české trávníkářství. Postupné nahrazování starších, často již překonaných odrůd se jistě brzy promítne i do kvality nově zakládaných trávníků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *