Autor
Kategorie:
Nezařazené

Zhodnocení vybraných odrůd ledového salátu

Každý z nás, ať již je profesionálním pěstitelem či drobným zahrádkářem, pokud chce dosáhnou dobrých výsledků, neustále musí sledovat vývoj jednotlivých zeleninových druhů v oblasti odrůd. Je známo, že za hlavním faktorem, který se podílí na celkovém výnosu, při pěstování zeleniny je ve většině případů považována odrůda, stanoviště a v neposlední řadě agrotechnika a její jednotlivé termíny. Každá odrůda si v sobě nese jinou genetickou výbavu a záleží čistě na nás jaké ukazatele hodláme využít. Proto je nezbytné se stále novými odrůdami, které jsou a bude jich přibývat, neustále seznamovat.

Listová zelenina je u malopěstitelů jednou z rozšířenějších. Největší zastoupení má stále hlávkový salát máslového typu. V poslední době ale dochází k nárůstu pěstování ledového salátu, neboť mnozí zahrádkáři již objevili kouzlo této plodiny. Je jím větší „chutnost a čerstvost“ oproti máslovému salátu. V sortimentu povolených odrůd v Státní odrůdové knize najdeme mnoho odrůd této zeleniny a tak vyvstává otázka – kterou odrůdu pěstovat. Zde si musíme položit otázku: Co chceme od pěstované odrůdy? Je jím vysoká hmotnost, kvalitní utvářená hlávka, dobrý zdravotní stav, odolnost vůči jednotlivým chorobám a škůdcům nebo chutnost a křehkost? Každý z nás má jistě jiné priority a tak si vybere odrůdu dle jeho vlastních požadavků. Pokud bychom jednotlivé odrůdy srovnávali pomocí kvantitativních ukazatelů, jedním z hlavních by jistě byla sklizňová a tržní hmotnost samotné zeleniny a taktéž zdravotní stav dané odrůdy.
V loňském roce 2003 byl založen na pokusném pozemku MZLU v Žabčicích odrůdový pokus vybraného sortimentu ledového salátu. Byly vybrány odrůdy jak zahraniční tak také tuzemské, jako starší například ´Pražan´, odrůdy uvedené na trh v 90-tých letech – ´Maximo´, ´Talisman´, a také nejnovější odrůdy vyšlechtěné nedávno například ´Stallion´, ´Union´ aj. Výsev a předpěstování sadby jednotlivých odrůd proběhl za standardních podmínek ve skleníku v areálu univerzity.
Pokusné plochy leží na rovinatém pozemku, . v jihomoravské suché oblasti s průměrnými ročními srážkami 450-550 mm (v některých letech nedosahují srážky ani 450 mm) a průměrnou roční teplotou 9,3°C, v nadmořské výšce 182 m. n.m.. Sluneční svit se pohybuje kolem 1600 hodin ročně. Srážky ve vegetačním období jsou rozloženy velmi nerovnoměrně, většina spadne v jarním období. Půdy jsou neutrální až slabě kyselé s nedostatkem humusu, druh hlinitopísčitý, typ fluvizem glejová
Během pěstování nebyla použita chemická ochrana vůči chorobám a škůdcům. V polovině vegetace jednotlivých výsadeb byla provedena jen jedna okopávka.
Celý pokus byl založen na jaře – jarní kultura s výsadbou 16. 4. 2003 a sklizní 18. 6. 2003, v létě – letní kultura s výsadbou 24. 6. 2003 a sklizní 6. 8. 2003, a na podzim – podzimní kultura s výsadbou na pokusný pozemek 7. 8. 2003 a sklizní 8. 10. 2003. Při sklizni byla hodnocena nejen celková dosažená hmotnost jednotlivých odrůd, která je přehledně uvedena, ale i zdravotní stav jednotlivých vybraných odrůd. Ten se hodnotil pomocí modifikované devíti bodové stupnice dle metodiky SRS. Poté byla vypočtena intenzita celkového napadení porostů.

Z výsledků naších pokusu je patrné, že jednou z nejlepších odrůd zahrnutých do pokusu je odrůda ´Maximo´ (středně raný až pozdní ledový salát s velkými manžetovými listy a mohutnými hlávkami volnější skladby). Odrůda ´Miniko´ i když nebyla přímo vyšlechtěna pro zahrádkáře, je velice lákavá pro svou velkou hlávku a tím i výtěžnost. Po celkovém zhodnocení se jevila jako druhá nejlepší ve výnosu novinka roku 2003 odrůda ´Stallion´ (hlávky jsou i v létě pěkně kulaté, na bázi mírně plošší a dobře uzavřené, nervatura jemná). Poté následuje ´Norton´, ´Talisman´, ´Union´, ´Miniko´, ´Court´, ´Campionas´, ´Iglo´, ´Embrace´, ´Mauglí´, ´Tarzan´ a nejhůře dopadla po stránce hmotnosti hlávek odrůda Pražan.
Zajímavé je ale také odrůdy srovnat z hlediska zdravotního stavu – odolnosti vůči jednotlivým chorobám, což je jeden z hlavních ukazatelů vhodnosti použití odrůdy pro jednotlivé pěstitele. Celkově nejlepší zdravotní stav byl zjištěn u odrůdy ´Embrace´, ´Maximo´, ´Iglo´, ´Court´, ´Campionas´, ´Stallion´, ´Mauglí´. Nejhůře hodnocenou odrůdou během polního pokusu co se týče zdravotního stavu byla odrůda ´Pražan´, o něco lépe ´Miniko´ a ´Tarzan´.
Ve všech třech výsadbách bylo hodnoceno také % vykvetlých hlávek jednotlivých odrůd. V jarní kultuře dopadl nejhůře ´Pražan´ (vykvetly všechny hlávky) a ´Embrace´ s 22,7 % vykvetlic. U letní výsadby nejhůře dopadl ´Mauglí´ 64,3 %, ´Maximo´ 23,0 % a ´Miniko´ 15% vykvetlých hlávek. U podzimní výsadby s nejvyšším procentem vykvetic byla odrůda ´Pražan´ 29,6 %, ´Maximo´ 25 %, ´Miniko´ 10 % a ´Mauglí´ 8 %.
Samozřejmě, že je potřeba jednotlivé pokusy založit i v příštím roce, a tak ověřit, zda nedošlo u některé z odrůd vlivem vysokých teplot v loňském roce ke snížení hmotnosti, či vysokému procentu vykvetlých hlávek oproti hodnotám udávaných šlechtitelem v registračních zkouškách. Ale i z těchto málo poznatků lze se alespoň z části orientovat na stále se rozšiřujícím sortimentu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *