Autor
Kategorie:
Nezařazené

Zhodnocení školkařské výroby v ČR

Tuzemská produkce okrasných rostlin a dřevin má dlouhodobě rostoucí tendenci. Celková výměra školek v roce 2005 činila celkem 1 757 ha a produkce dosáhla celkového objemu tržeb 731 mil. Kč. Ceny jednotlivých produktů se v dlouhodobé řadě zvyšují, ale pro velkou druhovou pestrost, rozdrobenost výrobních podniků a vysokému počtu kvalitativních kategorií je cenové porovnání obtížné. Porovnání velkoobchodních cen výpěstků českého původu a zahraničních ukazuje srovnatelnou nebo i vyšší cenovou hladinu u tuzemských výpěstků.

Bilance zahraničního obchodu včetně vnitrounijního je výrazně pasivní. V roce 2006, při celkovém objemu dovozu 467,5 mil. Kč, činil vývoz 103,1 mil. Kč a saldo dosáhlo hodnoty – 364,5 mil. Kč. Tendence posledních tří let je v dovozu stabilizovaná, vývoz vzrostl o 38,3 mil. Kč a úměrně tomu kleslo i saldo.
Společná organizace trhu v rámci EU

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná
organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(„jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) vstoupilo v platnosti 1. ledna 2008.
Evropská unie usiluje o zjednodušení právních předpisů a ty které regulují zemědělský sektor patří jednoznačně k nejobsažnějším. V souladu se zjednodušením celé společné zemědělské politiky byla sloučena naprostá většina nařízení pro jednotlivé komodity do výše uvedeného jednotného předpisu. To se týká i předpisů z oblasti trhu s živými rostlinami.
Nařízení Rady (EHS) č. 234/68 ze dne 27. února 1968, o zřízení společné
organizace trhu s živými rostlinami a květinářskými produkty je základním ustanovením společné organizace trhu pro květiny a živé okrasné rostliny. Od 1. ledna 2008 je nahrazeno nařízením č. 1234/07. Toto nařízení doplňují, aplikují a standardy jakosti stanovují následující předpisy.

Situace v Evropě

V posledních letech lze charakterizovat evropské školkařství stabilním rozvojem ploch, produkce i obchodu. K nejvýznamnějším zemím se zahradnickou produkcí patří Nizozemsko, kde se vyprodukuje okolo 30 % veškeré evropské školkařské
produkce. Při porovnání s produkcí ostatních složek zahradnictví představuje produkce školkařských podniků v Nizozemsku nepodstatnou část, i tak se ale podílí na světovém obchodu s tímto zbožím asi 25 %. Nizozemská školkařská produkce je charakteristická mimořádně malou průměrnou velikostí podniků, vysokým podílem exportu, odbornou organizovaností producentů, vysokou úrovní poradenství a kontrolou produkce. Mezi další významné producentské země v Evropě patří Francie, Dánsko, Itálie, Spojené království, Německo a Belgie.

Produkce okrasných dřevin v ČR

V roce 2005 pokračovalo v ČR rozšiřování výrobní základny školkařských podniků doprovázené růstem produkce okrasných školkařských výpěstků téměř ve všech sledovaných ukazatelích. Podle informací SRS bylo v ČR v roce 2005 registrováno 1 411 podniků a ke konci října 2007 již 1 541 podniků, které produkují nebo jen nakupují a uvádí do oběhu materiál okrasných, ovocnýcha lesních dřevin.
Rozložení výrobní základny v ČR je značně nerovnoměrné. Největší výměry ploch pro produkci dřevin ve volné půdě a v kontejnerech jsou v regionech Středočeském a Pražském (528 ha), Východočeském (414 ha), Severomoravském (275 ha), Jihomoravském (223 ha). Naopak nejmenší produkční plochy jsou v regionu Západočeském (55 ha), Jihočeském (18 ha) a Severočeském (145 ha).
Výměra zaškolkovaných pěstebních ploch se v roce 2005 rozšířila o 13,5 % v porovnání s rokem 2003. Na této výměře se však pěstovaly jak okrasné dřeviny, tak i ovocné výpěstky a sazenice lesních dřevin.
Vedle venkovních pěstebních ploch vykazovaly školkařské závody rovněž produkci na krytých plochách. V roce 2005 činila plocha skleníků 12,9 ha (v roce 2003 16,6 ha), zvýšily se plochy foliových krytů z 7,7 ha v roce 2003 na 10,4 ha a mírně se snížily plochy pařeništních záhonů na 3,6 ha.

Nárůst ploch pro dřeviny v kontejnerech zvýšilo produkci základních skupin školkařských výpěstků. Toto zvýšení nastalo zejména zvýšením intenzity výroby, nepřímo zlepšením kvality dřevin domácí produkce, zvýšených požadavků obchodních řetězců a realizačních podniků na unifikaci kontejnerovaných výpěstků či upřednostňováním vzrostlých okrasných dřevin z volné půdy i z kontejnerů ze strany
potenciálních odběratelů. Ke zvýšení přispěla i dostupnost vysoce kvalitních pěstebních substrátů a hnojiv a možnost využití výkonných technických prostředků

Bez ohledu na vyšší vstupní investice při zakládání a technickém vybavení kontejnerových ploch se jeví v našich výrobních a ekonomických podmínkách technologie pěstování dřevin v kontejnerech výhodnější především pro menší školky.
I přes rozšíření komerčně nabízeného sortimentu dřevin a trvalek dochází stále k disproporcím mezi poptávkou sadovnických podniků na množství, velikost, sortimentální skladbu školkařského materiálu a tržní nabídkou výpěstků
produkovaných v českých školkách. Tyto problémy mnohdy vyplývají z nedostatečné znalosti sortimentu dřevin ze strany samotných projektantů a mnohých realizátorů. Řada realizátorů a projektantů pak upřednostňuje výpěstky z dovozu díky reklamě, pružné nabídce zahraničních firem, doposud i vyšší kvalitě především vzrostlého školkařského materiálu, snadnější kompletaci širších objednávek a konečně i cenovému zvýhodnění při odběrech větších sérií výpěstků.
V současné době pěstuje v ČR školkařský materiál vhodný pro výsadby do krajiny (autochtonních druhů) jen několik školek v omezeném množství.
Číselné údaje jednoznačně poukazují na skutečnost, že produkce především kmenných tvarů listnatých stromů, alejových stromů je v ČR nedostatečná, zvláště s přihlédnutím k současnému stavu často devastované krajiny (zeleň v krajině) v průmyslových a dříve intenzivně zemědělsky využívaných regionech.
Závěrem

Česká republika je prostřednictvím dvou zahradnických svazů (Svazu květinářů a floristů a Svazu školkařů ČR) členem mezinárodní zahradnické asociace AIPH. Organizace AIPH je světovou asociací pro celé okrasné zahradnictví a jejími členy jsou všechny zahradnicky vyspělé země světa. Tato organizace také nabízí nejucelenější přehled o současném okrasném zahradnictví.
Oblast okrasného zahradnictví a školkařství není předmětem komplexního a podrobného statistického šetření v EU ani v ČR; z tohoto důvodu se ve většině případů vycházelo z podkladů odborných svazů, asociací, výzkumných institucí apod.
Okrasné školkařství vychází z podkladů Svazu školkařů ČR a především z údajů, které poskytly školkařské podniky v České republice Výzkumnému ústavu Silva
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v .v. i., Průhonice.
Statistické údaje o zahraničním obchodě jsou ode dne vstupu ČR do EU získávány podle nové metodické koncepce, a tak nejsou a nemohou být plně srovnatelné s údaji získanými před rokem 2004. Hlavním důvodem je změna povinnosti vykazovat údaje o obchodě v rámci zemí EU, která připadá na zpravodajské jednotky, jejichž hodnota zboží přesáhne v období jednoho kalendářního roku osvobozující hodnotový práh 2 mil. Kč při přijetí zboží z jiné členské země EU a 4 mil. Kč při odeslání zboží do jiné země EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *