Zemědělské hospodaření a Cena za krajinu 2021

Zemědělské hospodaření, které bylo oceněno jako příkladné Cenou za krajinu 2021, je zaměřené na podporu mimoprodukčních funkcí poškozené agrární krajiny. Řeší kromě „produkčního“ hospodaření na orné půdě, ovocných sadech, travních porostech a pozemcích se zalesněnou půdou komplexně návrh, zakládání, následnou péči, údržbu a správu široké škály agroenvironmentálních a klimatických opatření, krajinných a interakčních prvků v agrární krajině katastrů Šardic a sousedících obcí.

V období let 2007–2013 byla v rámci prováděného projektu Zahájení činnosti mladých zemědělců nakoupena půda, zemědělská mechanizace a založena první agroenvironmentální opatření; následovalo zalesnění obtížně obhospodařovatelné půdy a vybudování prvních mokřadních ekosystémů pro retenci vody v krajině. Nově byly zakládány také biokoridory, které svým umístěním vhodně přerušují odtokové linie a dráhy soustředěného odtoku, dělí velké díly půdních bloků a minimalizují všechny druhy vyskytující se eroze. Následně byl založen spolek Pro přírodu a myslivost, prostřednictvím něhož je prováděno související odborné vzdělávání. Na základě vlastního hospodaření a získaných prostředků a podpory z Programu rozvoje venkova bylo v roce 2012 vybudováno Ekocentrum pro informace a poradenství. V minulosti osvědčená a pro agroekosystém stále potřebná agroenvironmentální a klimatická opatření byla prováděna též v období 2014–2022:

  • biopásy (smyslem je zajistit prostupnost a mozaikovitost krajiny, podpořit populace volně žijících zvířat se zacílením na polní ptáky, zvýšit půdní úrodnost orné půdy, zajistit zadržování vody v krajině, snížit riziko eroze, podpořit planě rostoucí rostliny a zvýšit pestrost a atraktivitu zemědělské krajiny pro drobnou zvěř a hmyz);
  • opatření pro ochranu čejky chocholaté (smyslem je zajistit vhodný biotop pro čejku chocholatou a jiné bahňáky, dále zvýšit biodiverzitu dalších polních ptáků, zajistit prostor pro opylovače a predátory škůdců kulturních plodin, zvýšit půdní úrodnost a obnovit vodní režim území;
  • zatravňování orné půdy a drah soustředěného odtoku (smyslem prováděného opatření je obnovit vodní režim krajiny, snížit erozní ohroženost půdy, zvýšit biodiverzitu, obnovit krajinnou strukturu a prostupnost krajiny, zvýšit organickou složku v půdě);
  • zatravněná půda byla následně osazována solitéry stromů, liniemi a skupinami typických druhů převážně ovocný stromů, které tvoří v současné době krajinotvorné extenzivní sady.*

Text a foto doc. Dr. Ing. Petr Marada, Mendelova univerzita v Brně, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 4/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down