18.07.2005 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zelené město a trvalky v Jihlavě

V polovině června se pod názvem Zelené město a trvalky ve veřejné zeleni v Jihlavě uskutečnil odborný seminář, který uspořádala agentura Plant Publicity Holland pod záštitou Ing. Patricie de Vries, radové pro zemědělství, přírodu a kvalitu potravin Nizozemského velvyslanectví v Praze. Jeho hlavním posláním bylo seznámit pracovníky příslušných odborů měst a obcí s novými poznatky významu veřejné zeleně a její dopad na zdraví populace, a také s možnostmi využití trvalek ve veřejné zeleni.

Seminář zahájila Ing. Patricie de Vries a na příkladu změn v oblasti veřejné zeleně v Rotterdamu dokladovala dalekosáhlý celospolečenský přínos investic do veřejné zeleně. Koncepce Zeleného města je úspěšná nejen v Nizozemsku, ale i v jiných zemích. Je tedy předpoklad, že se ujme i v České republice, která má v oblasti školkařství, parkové a zahradní architektury dlouhou tradici. Nedávného se ve Španělsku uskutečnilo setkání zástupců sedmi zemí za účelem zformování přístupu k této problematice a ustavení organizace pod názvem European Green City (Evropské zelené město). V této snaze bude hrát samozřejmě ústřední úlohu spolupráce a výměna know-how. To potřebují především země, které v oblasti veřejné zeleně nemají příliš mnoho zkušeností. Důležité jsou i nejnovější poznatky, které jednoznačně potvrzují, že zeleň ve veřejných prostorách přispívá k rychlejší rehabilitaci pacientů a tím i úspoře nákladů na jejich hospitalizaci či pobyt v pečovatelských zařízeních, působí proti vandalismu a degradaci v obytných čtvrtích, zvyšuje potěšení z práce a tím i její produktivitu, snižuje nemocnost atd. Při práci v oblasti veřejné zeleně může být nápomocna i brožura Veřejná zeleň, kterou v češtině vydalo Nizozemské velvyslanectví v Praze. Obsahuje konkrétní příklady z praxe i výzkumné poznatky o společenské prospěšnosti tohoto tématu.
Význam okrasného zahradnictví
Zástupce Ministerstva zemědělství ČR vyzvedl význam okrasného zahradnictví v budování a obnově veřejné zeleně. Okrasné zahradnictví představuje široký obor, do něhož spadá produkce hrnkových a řezaných květin – květinářství a produkce školkařských výpěstků dřevin – okrasné školkařství. Obojí je vzhledem ke speciálním zahradnickým technologiím velmi specifickou součástí zemědělské produkce. S ohledem na tuto skutečnost může tedy okrasné zahradnictví čerpat dotace národní i unijní. Vztahují se na něj přímé platby SAPS, opatření operačních programů i možnost čerpání prostředků na informační a propagační opatření na zemědělské produkty na území EU i ve třetích zemích.
Produkce okrasného zahradnictví v posledních letech mírně roste, dle dat ČSÚ dosáhla v roce 2004 téměř 2% podílu na celkové tuzemské zemědělské produkci, tj. 2,3 mld. Kč v běžných cenách roku 2004. Specifikem českého okrasného zahradnictví je stále rostoucí spotřeba zahradnických produktů, kterou české květinářství pokrývá ze 41 % a školkařství z 56 %.
V EU je oblast okrasného zahradnictví předmětem společné organizace trhu s květinami a živými rostlinami, která upravuje především kvalitu květinářských produktů a režimy dovozu těchto produktů z některých třetích zemí. V souladu se společnou zemědělskou politikou stále více produktů okrasného zahradnictví nachází uplatnění v krajinotvorných programech a v projektech obnovy a údržby zeleně v lidských sídlech. Mezi hlavní cíle společné zemědělské politiky patří trvale udržitelný rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Ty se v rámci českého zemědělství uskutečňují prostřednictvím opatření operačních programů MZe ČR Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a Horizontální plán rozvoje venkova. V roce 2004 byl na MZe ČR ustanoven Poradní sbor ředitele odboru rostlinných komodit MZe ČR pro okrasné zahradnictví, který navazuje na činnost Rezortní komoditní rady pro speciální plodiny. Členy tohoto sboru jsou přední odborníci zahradnické praxe i školství a odpovědní pracovníci státní správy. Činnost sboru je zaměřena na řešení aktuálních problémů sektoru, spolupráci se státní správou při přípravě zemědělské politiky apod. MZe ČR vydává také ve dvouletém cyklu Situační a výhledovou zprávu Okrasné rostliny, prozatím poslední publikace je z října 2003, nová se očekává v říjnu letošního roku.
Nizozemské zkušenosti
Mezinárodní spolupráce má bezesporu velké výhody i z hlediska předávání si cenných zkušeností a nejnovějších poznatků. Úspěch holandského školkařství a jeho významné mezinárodní postavení se vždy opíraly a dosud se opírají o čtyři základní předpoklady: vysokou profesionalitu (nebo-li řemeslnou zručnost), obchodního ducha, dobrou organizaci a široký sortiment. To jsou samozřejmě i předpoklady úspěchu našich domácích producentů. Z hlediska použití školkařských výpěstků ve veřejné zeleni je obzvláště důležitá vysokou odbornost – znalost celého sortimentu školkařských produktů, dlouholeté zkušenosti s kultivací a vhodným využíváním nejen stromů, ale i trvalek jakožto vhodných rostlin pro veřejnou zeleň, použití uvnitř obytných čtvrtí i mimo jejich hranice.
K úspěchu holandského školkařství přispívají také výzkum a vzdělávání, bez nichž se významné produkční obory v Nizozemsku neobejdou. Tyto tři discipliny dělí velmi tenké hranice, a proto spolu vždy velice těsně spolupracovaly. K dalším významným faktorům úspěchu patří neustálá inovace, rychle postupující mechanizace a také to, že tento sektor je připraven neustále modernizovat pěstitelské technologie a pružně reagovat nejen na požadavky svých soukromých zákazníků, ale i na celospolečenskou poptávku.
Jen pro zajímavost, produkční plocha školkařských výpěstků v Nizozemsku zaujímá 13 150 hektarů. V oboru působí 4744 pěstitelů, jejich roční produkce má hodnotu kolem 579 milionů eur (podle údajů za rok 2003). Hodnota vývozu školkařských výpěstků dosahuje 437 milionů eur, z toho do České republiky se vyváží produkce v hodnotě 3,7 milionů eur (2003/2004).
Nedoceněná role trvvalek
V České republice již pojem Zelené město není neznámý a panuje tu shoda pokud jde o úlohu stromů ve veřejné zeleni. Dosud se však nedoceňuje role trvalek. Právě jim byla věnována podstatná část semináře. Zazněly zde referáty na téma Trvalky ve veřejné zeleni, Zkušenosti z pěstování trvalek v ČR, Praktické ukázky použití trvalek v projekci a také Veřejná zeleň v Jihlavě. Posledně jmenovaný příspěvek byl spojen s projížďkou po zelených plochách krajského města. Ne náhodou se seminář uskutečnil právě v Jihlavě – společnost Plant Publicity Holland s tímto městem těsně spolupracuje již léta, a výsledky spolupráce jsou zde evidentní a viditelné na první pohled. Závěr semináře patřil informativním vstupům zástupců Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a soutěže Entente Florale.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down