10.05.2005 | 12:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zasadnutie Pracovnej skupiny WP 7 Európskej hospodárskej komisie OSN

V ženevskom Paláci národov sa začiatkom novembra 2004 uskutočnilo 60. zasadnutie Pracovnej skupiny WP7 EHK/OSN. Táto Pracovná skupina je vrcholným orgánom, ktorý zastrešuje špecializované sekcie pre tvorbu poľnohospodárskych noriem kvality a schvaľuje konečné znenie navrhovaných noriem.

Za účasti zástupcov 14 krajín, EÚ a FAO otvorila zasadnutie riaditeľka obchodnej politiky a vládnej spolupráce divízie rozvoja obchodu EHK/OSN, pani Virginia Cram–Martos. Vo svojom úvodnom prejave vysoko ocenila množstvo práce, ktoré odviedli počas roka 2004 všetky špecializované sekcie, o čom svedčí 9 revízií noriem, 5 revízií odporučení, 1 nové odporučenie a 1 nová norma, ktoré boli predložené na schválenie zasadnutiu WP 7.
Za mimoriadne pozitívnu označila spoluprácu s ostatnými medzinárodnými organizáciami
(OECD, FAO, WHO), ktorá má viditeľné výstupy vo forme propagačných materiálov na podporu zvýšenej spotreby čerstvého ovocia a zeleniny. Tieto propagačné materiály boli vydané ako pohľadnice vo viacerých jazykových verziách (anglicky, španielsky, francúzsky a rusky) a slúžia na podporu Globálnej stratégie diétnej stravy, fyzickej aktivity a zdravia WHO.
Okrem iného uviedla, že činnosti Pracovnej skupiny WP 7 vyjadrili mimoriadnu podporu na 8. zasadnutí Výboru pre obchod, priemysel a rozvoj podnikania EHK/OSN delegácie EÚ a Ruskej federácie. Z nášho pohľadu, ako novej členskej krajiny, je práve podpora EÚ veľmi dôležitá, pretože na základe dohody medzi EHK/OSN a EÚ harmonizuje únia svoje nariadenia v oblasti kvality poľnohospodárskych produktov práve s medzinárodnými normami EHK/OSN.
V roku 2004 vstúpili do platnosti nové, harmonizované nariadenia EK pre jablká, hrušky, čerešne a višne, kivi, citrusové plody, broskyne a nektarinky, dyňu červenú a pestované šampiňóny. Schválené inšpekčné služby z tretích krajín podľa čl. 7 Nariadenia komisie č. 1148/2001 v súčasnosti predstavujú 6 krajín a v procese uznania sú Turecko a Keňa. Všetci delegáti sa zhodli na tom, že Európska únia týmto výrazne napomohla k ďalšiemu odstráneniu prekážok v medzinárodnom obchode.
Pod vedením prezidenta 60. zasadnutia WP 7, pána Davida Priestera zo Spojených štátov amerických, sa prerokovali návrhy predložené na schválenie zo špecializovaných sekcií, ako aj všeobecné informácie.
Zástupca Schémy OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem kvality pre ovocie a zeleninu prezentoval v rámci všeobecných informácií o činnosti medzinárodných organizácií, ktoré sa podieľajú na tvorbe poľnohospodárskych noriem kvality, závery reformy Schémy. Reforma bola pripravená na základe výsledkov auditu, ktorý si dala Schéma vypracovať nezávislou audítorskou spoločnosťou Cabinet Gressard v roku 2003. Akčný plán, podľa ktorého bude reforma postupovať, bol schválený 62. plenárnym zasadnutím Schémy OECD v októbri 2004. Nakoľko celá reforma je zameraná na zvýšenie funkčnosti práce Schémy a jej lepšie využitie v záhradníckom sektore, požiadala WP 7 o prezentáciu novej obsahovej náplne práce Schémy na nasledujúcom zasadnutí ŠS pre čerstvé ovocie a zeleninu v roku 2005.
O vývoji v schvaľovaní noriem na úrovni Výboru pre ovocie a zeleninu Codexu Alimentarius (CA) sa dozvedeli delegáti od sekretariátu Codexu Alimentarius, návrh normy pre pomaranče bol schválený na úrovni 8 a normy pre rajčiaky na úrovni 5. Pokračujú aj práce na príručke CA pre kontrolu kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Predpokladá sa, že príručku budú využívať predovšetkým krajiny, ktoré nemajú zatiaľ v tejto oblasti skúsenosti.
Výsledky práce jednotlivých špecializovaných sekcií uviedli prezidenti ŠS (David Holliday, Bruno Cauquil, Giacomo Bianchi) a predložili zasadnutiu na schválenie návrhy noriem.
Špecializovaná sekcia pre čerstvé ovocie a zeleninu pripravila na zasadnutie WP 7 revidované texty noriem pre pestované šampiňóny, kivi, broskyne a nektarinky, čučoriedky, dyňu červenú, citrusové plody, skoré a konzumné zemiaky. Skoré a konzumné zemiaky patria do tejto špecializovanej sekcie od roku 2004, nakoľko štruktúra noriem je rovnaká ako pri ovocí a zelenine a väčšina krajín kontroluje kvalitu zemiakov v rámci ovocia a zeleniny. Návrh normy pre skoré a konzumné zemiaky spojil dve samostatné normy (skoré a konzumné zemiaky) do spoločnej. Tento návrh bol schválený na skúšobné obdobie 1 roka a môže sa počas neho pripomienkovať. Všetky ostatné revízie noriem boli schválené v navrhovanom znení.
Špecializovaná sekcia pre suché a sušené plody začala prácu na nových normách pre lúpané mandle, sušené broskyne, nelúpané makadamiové oriešky, makadamiové jadrá, nelúpané pekanové orechy, pekanové jadrá, sušené rajčiaky a arašídy. Na zasadnutie WP 7 predložila revíziu normy pre nelúpané pistáciové oriešky, ktorú WP 7 schválila. Prezident ŠS informoval o spoločnej publikácii OECD a EHK/OSN – farebnej škále pre jadrá vlašských orechov, pripravenej do tlače. Pred publikovaním bude ešte raz schválená zástupcami Francúzska a USA, ktorí sa podieľali na jej tvorbe.
Špecializovaná sekcia pre sadivové zemiaky pripravila na schválenie revidovaný text normy pre sadivové zemiaky, ktorý považuje slovenská strana za veľmi dobrý a odporúča jeho prevzatie do našej národnej legislatívy. Zmeny normy sa týkali predovšetkým zavedenia požiadaviek pre zvráskavené hľuzy, zoznamu chorôb a škodcov, ktoré sa na sadivových zemiakoch nesmú vyskytovať, presnej definície vírusových ochorení, požiadaviek na veľkosť a zmien v tabuľkách tolerancií. Prezident ŠS informoval o pracovných stretnutiach rozšíreného predsedníctva, na ktorých sa prediskutovali otázky smerujúce k ďalšiemu rozšíreniu normy. ŠS pripravuje modelový seminár pre krajiny, zaujímajúce sa o zlepšenie produkcie sadivových zemiakov a môžu ho na rozšírenie informovanosti využiť aj dovážajúce krajiny. Práce na zozname chorôb a škodcov sadivových zemiakov naďalej pokračujú a ŠS pripravuje oficiálne uznanú značku normy EHK/OSN pre sadivové zemiaky.
V ďalšej časti zasadnutia prebiehala rozprava k jednému z najdôležitejších problémov, ktorým je označovanie spotrebiteľských obalov ovocia a zeleniny. Na základe pripomienok viacerých delegácií o nejednotnosti používaných pojmov pre označovanie spotrebiteľských obalov v normách kvality EHK/OSN v jednotlivých jazykoch, sa vytvorila počas 50. zasadnutia ŠS pre čerstvé ovocie a zeleninu pracovná skupina. Jej úlohou bolo pripraviť analýzu používania rôznych termínov v normách EHK/OSN. Výsledky analýzy prezentovali delegáti USA a EÚ a na jej základe rozhodla WP 7 o pokračovaní práce v tejto oblasti. Bude potrebné definovať jednotné termíny, ktoré sa budú používať v normách, pripraviť revízie všetkých noriem kvality a rozprúdiť diskusiu o definícii termínu pre skupinu výrobkov, známych pod názvom „ pre–packages“. Ide o pripravené a zabalené ovocie a zeleninu, ktoré sú určené na priame použitie v kuchyni a nie je potrebné ich ďalej upravovať. Keďže Európska únia preberá normy EHK/OSN, bude potrebná takáto revízia aj vo všetkých nariadeniach EK pre čerstvé ovocie a zeleninu.
Počas zasadnutí WP 7 sa už tradične venuje veľká pozornosť prezentácii práce EHK/OSN a ostatných medzinárodných organizácií na seminároch, konferenciách a workshopoch. V roku 2004 organizovala EHK/OSN v spolupráci s OECD a WTO workshop v Moldavsku, ktorý bol zameraný na medzinárodný obchod v poľnohospodárstve a predovšetkým na používanie noriem kvality v praxi. Aktivity tohto charakteru budú pokračovať aj v roku 2005.
Slovenská republika podrobne informovala o 9. medzinárodnom školení „Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny“, organizovanom ŠVPS pod záštitou OECD v septembri 2004.
Vo Veľkej Británii sa uskutočnilo v júni 2004 medzinárodné harmonizačné stretnutie zástupcov inšpekčných služieb pre kontrolu kvality ovocia a zeleniny. Jeho cieľom je dosiahnuť jednotnú interpretáciu noriem kvality pre ovocie a zeleninu. O záveroch stretnutia informoval delegát Veľkej Británie.
USA organizuje rôzne formy školení pre rozvojové krajiny už dlhé roky. V rámci pomoci US Aid pripravilo Ministerstvo poľnohospodárstva USA sériu školení o uplatňovaní noriem kvality pre poľnohospodárske produkty pre Srbsko. Delegát USA uviedol, že školenia sa uskutočnia koncom novembra 2004 priamo v Belehrade a budú zamerané na ovocie, zeleninu, obilniny a mäso.
Záver 60.zasadnutia WP 7 patril voľbe predsedníctva. Plénum navrhlo potvrdiť vo funkcii úradujúceho prezidenta Davida Priestera (USA) a jedného z dvoch viceprezidentov, Vieru Baričičovú (Slovensko) a ako nového člena predsedníctva navrhlo do funkcie druhého viceprezidenta Csabu Gáspára (Maďarsko). Navrhované zloženie predsedníctva schválilo 60.zasadnutie WP 7 jednohlasne.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down