22.09.2005 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti

Nový zákon NR SR č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti, ktorý nahradí doteraz platný zákon NR SR č. 285/01 Z.z. v znení neskorších predpisov, bolo nutné pripraviť vzhľadom na požadované zmeny v legislatíve. Zákon ustanovuje povinnosti fyzických a právnických osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti, ďalej obsahuje opatrenia proti zavlečeniu škodlivých organizmov, podmienky registrácie a kontroly prípravkov na ochranu rastlín, moričiek a leteckých aplikátorov, pôsobnosť orgánov rastlinolekárskej starostlivosti a v konečnom dôsledku sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Vzhľadom na špecifickosť rastlinolekárskej problematiky bolo potrebné zahrnúť do tohto zákona všetky pojmy používané v rastlinolekárskej terminológii Európskej a Stredozemskej organizácie ochrany rastlín. Každý, kto pôsobí na úseku rastlinolekárskej starostlivosti, je povinný dodržiavať opatrenia na predchádzanie zavlečenia a rozširovania škodlivých organizmov a oznámiť ich nezvyklý výskyt (nového neznámeho škodlivého organizmu alebo jeho príslušné rozšírenie). Na ochranu rastlín sa môžu používať len registrované prípravky a mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín.
Je potrebné upozorniť, že každý, kto v rámci podnikania používa prípravky na ochranu rastlín, musí viesť evidenciu o ich nákupe, skladovaní, spotrebe a spôsobe aplikácie a spôsobe likvidácie (napr. obalov), resp. prestarnutých prípravkov.
Výkon rastlinolekárskej kontroly a dodržiavanie rastlinolekárskych opatrení vykonáva zamestnanec ÚKSÚP-u (fytoinšpektor). Ide najmä o kontrolu rastlinného tovaru pri dovoze, vývoze a tranzite, pri výrobe, pestovaní, spracovaní a uvádzaní na trh, ako aj kontrolu uvádzania na trh a používania prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov (ďalej len prípravky).
Na základe tejto kontroly môže fytoinšpektor zakázať alebo obmedziť spôsob pestovania, zberu a uvádzania rastlinného tovaru na trh, zakázať alebo určiť spôsob využívania pozemkov, prevádzok, prepravy. Ak sa preukáže zdravotná závažnosť rastlinného tovaru, môže takýto tovar zakázať uvádzať na trh alebo spracovávať. Určuje tiež spôsob asanácie pozemku, prípadne vyhlási alebo zruší karanténu. Fytoinšpektor môže zakázať používať neregistrované prípravky a mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín. V prípade inváznych druhov (burín) nariaďuje ich likvidáciu na poľnohospodárskej pôde. Rozhoduje o zneškodnení prípravkov, ktoré sa stali odpadom a nariaďuje testovanie pôdy a rastlín na rezíduá. Všetky uvedené rastlinolekárske opatrenia zabezpečuje a náklady na ne znáša užívateľ ošetrených pozemkov.
Fytoinšpektor v rámci kontroly je oprávnený vstupovať na pozemky, do objektov, kde sa rastliny pestujú, vyrábajú, kde sa skladujú prípravky, resp. do dopravných prostriedkov, ktorými sa tieto komponenty dopravujú. Je oprávnený vykonávať rôzne opatrenia, vrátane odberu vzoriek a nahliadania do evidencie.
Každý, kto pestuje, vyrába alebo dováža rastlinný tovar a u koho sa vyžaduje úradná rastlinolekárska kontrola, je povinný požiadať ÚKSÚP o zápis do registra výrobcov a dovozcov. Po tomto zápise kontrolný ústav vydá osvedčenie o registrácii. Zrušiť registráciu možno na žiadosť registrovanej osoby, pri ukončení činnosti alebo pri opakovanom nevykonávaní nariadených rastlinolekárskych opatrení.
Pri vývoze alebo dovoze (z tretích krajín) musí rastlinný tovar sprevádzať medzinárodne uznávaný úradný doklad, ktorý osvedčuje ich zdravotný stav a pôvod (fytocertifikát).
V rámci obchodovania v Európskom spoločenstve s množiteľským materiálom kontrolný ústav vydáva registrovanej osobe oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov. Rastlinný tovar, ktorý musí sprevádzať rastlinný pas, nesmie fyzická alebo právnická osoba nadobúdať bez tohto platného dokladu. Ak MP SR zistí, že je účelné na základe výsledkov vyhodnocovania miery rizika zavlečenia a rozširovania škodlivých organizmov vymedziť na území SR chránenú zónu, požiada komisiu EÚ o uznanie tejto zóny.
Štvrtá časť zákona stanovuje podmienky registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov ( bioagens, zmáčadlá, farbivá a pod.). Uvádzať na trh a používať možno len také prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky, ktoré boli registrované kontrolným ústavom a používať ich možno v rozsahu a spôsobom uvedeným v rozhodnutí o registrácii.
V rámci vzájomného uznávania môže kontrolný ústav zaregistrovať prípravok, ak je zaregistrovaný v inom členskom štáte EÚ a jeho účinné látky sú zaradené do zoznamu povolených účinných látok. V rámci súbežného prípravku môže kontrolný ústav zaregistrovať prípravok na ochranu rastlín, ak je zaregistrovaný v inom členskom štáte EÚ a ak má identické zloženie, ako prípravok na ochranu rastlín už zaregistrovaný v SR. Držiteľ registrácie môže požiadať kontrolný ústav o rozšírenie rozsahu jeho použitia. Rozhodnutie o registrácii prípravku sa vydáva na obdobie najviac 10 rokov. Kontrolný ústav a odborné pracoviská môžu prehodnotiť počas doby platnosti registrácie existujúce registrácie prípravkov pri podozrení, že už nespĺňajú dané požiadavky. Kontrolný ústav na základe žiadosti držiteľa registrácie môže predĺžiť, a to aj opakovane, platnosť registrácie prípravku.
Prebaľovať registrovaný prípravok (aj malospotrebiteľské balenie) na ochranu rastlín do iného obalu než aký bol schválený a uvádzať ho na trh v SR, možno len na základe rozhodnutia kontrolného ústavu. Na etikete prebaleného prípravku musí byť uvedený aj dátum jeho výroby a prebalenia. Ak sa uvádza na trh balenie prípravku v neschválených obaloch alebo s neschválenou etiketou, kontrolný ústav zruší rozhodnutie o prebaľovaní.
Zrušiť a zmeniť registráciu prípravkov pred uplynutím doby platnosti možno z viacerých dôvodov: vtedy, ak o to požiada držiteľ registrácie, alebo ak sa kontrolou zistí, že vlastnosti prípravku nie sú zhodné s vlastnosťami uvedenými v dokumentačných údajoch, ďalej ak prípravok obsahuje chemické látky, ktorých uvedenie na trh a používanie bolo obmedzené alebo zakázané, alebo ak sa zistí, že boli predložené nepravdivé údaje a dôjde k zmenám týkajúcich sa zloženia, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie.
Po zrušení registrácie alebo po uplynutí doby platnosti registrácie prípravku je stanovená doba odkladu na zneškodnenie, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob najviac na jeden rok.
Pri podnikateľskej činnosti možno používať len také mechanizačné prostriedky na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, ktoré boli zapísané do zoznamu evidovaných typov mechanizačných prostriedkov (vrátane moričiek a leteckých aplikátorov). Každé 2 roky musia byť podrobené kontrole. Zoznam vedie a kontrolu vykonáva Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 Rovinka. Výkonom kontroly môže technický ústav poveriť aj inú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má potrebné technické vybavenie a na túto činnosť odborne spôsobilú osobu. Ak technický ústav alebo ním poverená osoba zistí, že mechanizačný prostriedok spĺňa kritériá na správnu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, vydá držiteľovi mechanizačného prostriedku osvedčenie o kontrole a kontrolnú nálepku. Kontrole nepodliehajú mechanizačné prostriedky určené na vedecké, výskumné a výstavné účely a používané na ochranu rastlín určených na osobnú spotrebu (chrbtové, tragačové postrekovače a pod.).
Kontrolný ústav zverejňuje zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo Vestníku MP SR najmenej raz ročne. V zozname sú údaje o názve prípravku, meno držiteľa registrácie a výrobcu, typ formulácie, názov a množstvo každej účinnej látky, registračné číslo, rozsah použitia, doba platnosti registrácie.
Prípravky môžu uvádzať na trh držitelia registrácie alebo iné právnické a fyzické osoby, ak predtým požiadali kontrolný ústav o zápis do evidencie, ktorú tento ústav vedie. Každá fyzická osoba, ktorá predáva prípravok spotrebiteľovi, musí byť držiteľom osvedčenia o zápise do evidencie osôb, ktoré uvádzajú prípravky na ochranu rastlín do obehu vydaného kontrolným ústavom. Zakazuje sa uvádzať prípravky na trh v automate, na trhovisku a trhovom mieste, samoobslužnou formou predaja. V malospotrebiteľskom balení sa nemôžu uvádzať prípravky, ktoré sú klasifikované ako veľmi jedovaté.
Držiteľ registrácie alebo ten, kto dováža na územie SR alebo vyrába na území SR prípravok, je povinný viesť najmenej počas 3 rokov evidenciu predaných prípravkov, nahlásiť kontrolnému ústavu do 31.1. nasledujúceho roka množstvo prípravkov uvedených na trh v SR.
Orgánmi štátnej správy na úseku rastlinolekárskej starostlivosti sú: MP SR, ÚKSÚP, Lesnícky a výskumný ústav, Technický ústav.
Osobitnou časťou zákona sú priestupky a pokuty, kde sú rozpracované peňažné pokuty v rozsahu od 10 000 Sk do 2 000 000 Sk, za porušenie zákona o rastlinolekárskej starostlivosti, ktoré ukladá kontrolný ústav. Za výkony v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti, registrácie a laboratórnych rozborov sú stanovené náklady, ktoré sú zverejnené v Cenníku kontrolného ústavu. K zákonu budú spracované všeobecne záväzné predpisy vo forme vyhlášky, výnosu.
Smernice EÚ boli zapracované do Nariadení vlády SR a mali účinnosť ešte pred vstupom SR do EÚ, podľa potreby sú novelizované.
Zákon NR SR č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti nadobudne účinnosť 1. júna 2005

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down