Zákon č. 314/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb.

o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb.

314

ZÁKON
ze dne 7. srpna 2001,
kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slova „zacházení s přípravky na ochranu rostlin“ vkládají slova “ , pomocnými prostředky ochrany rostlin“.

2. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:

㤠2
Základní pojmy
(1) Rostlinolékařská péče je souhrnem právních, technických, organizačních a odborných opatření za účelem uchování zdraví rostlin a ochrany rostlinných produktů.

(2) Rostlinami jsou celé rostliny způsobilé k růstu nebo rozmnožování nebo tyto jejich části: plody v botanickém smyslu s výjimkou hluboce zmrazených; zelenina s výjimkou hluboce zmrazené; hlízy, cibule, oddenky a jiné vegetativní části rostlin použitelné k pěstování; řezané květiny; větve s listy a uříznuté stromky s listy; kultury rostlinných pletiv; semena v botanickém smyslu s výjimkou těch, která nejsou určena k pěstování.

(3) Rostlinnými produkty jsou produkty rostlinného původu a části rostlin nezpracované nebo zpracované jednoduchým způsobem, například sušením nebo mechanicky, pokud nejsou rostlinami; dřevo je rostlinným produktem, pokud má zachován alespoň zčásti přirozený oblý povrch, s kůrou nebo bez kůry, nebo pokud je ve formě štěpků, třísek, pilin, dřevního odpadu nebo odřezků nebo ve formě pomocného dřeva použitého při ložení zásilek, prokladů, palet nebo obalového materiálu sloužícího pro přepravu předmětů a představuje riziko z hlediska zdravotního stavu rostlin.

(4) Jiným předmětem se rozumí jakýkoliv předmět jiný než rostlina nebo rostlinný produkt, který může být nositelem škodlivého organismu a podléhá úředním opatřením.

(5) Škodlivými organismy jsou rostliny, živočichové nebo původci chorob, kteří působí nebo mohou způsobovat poškození rostlin nebo rostlinných produktů.

(6) Karanténními škodlivými organismy jsou škodlivé organismy, které by mohly způsobit hospodářské škody na území, v němž se dosud nevyskytují nebo v němž jsou jen omezeně rozšířeny, a proti nimž se uplatňují úřední opatření.

(7) Poruchy jsou škodlivé změny způsobené na rostlinách nepříznivými fyzikálními a chemickými faktory.

(8) Chemické a biologické přípravky na ochranu rostlin (dále jen „přípravky“) jsou účinné látky, popřípadě další látky zpracované do formy, v níž jsou uváděny do oběhu a dodávány uživateli, určené k

a) ochraně rostlin nebo rostlinných produktů před škodlivými organismy nebo k zabránění působení těchto organismů,
b) ovlivňování životních procesů v rostlinách jinak než prostřednictvím jejich výživy,
c) zabránění klíčení nebo ke konzervaci rostlinných produktů, pokud nepodléhají zvláštním předpisům o konzervačních prostředcích,1) nebo
d) ničení nežádoucích rostlin nebo jejich částí, omezování nežádoucího růstu rostlin nebo předcházení takovému růstu.

(9) Účinné látky jsou látky nebo organismy včetně virů mající obecný nebo specifický účinek proti škodlivým organismům nebo na rostliny, části rostlin nebo rostlinné produkty; za látky se považují přirozeně se vyskytující nebo vyrobené chemické prvky a jejich sloučeniny včetně nečistot nevyhnutelně vznikajících ve výrobním procesu.

(10) Rezidua přípravků jsou jedna nebo více látek přítomných v nebo na rostlinách nebo rostlinných produktech či potravinách rostlinného nebo živočišného původu nebo jinde přítomných v životním prostředí po použití přípravků, včetně jejich metabolitů a produktů vznikajících při jejich rozkladu nebo jako reakční produkt.

(11) Integrovaná ochrana rostlin je racionální uplatňování kombinace biologických, biotechnologických, chemických a pěstitelských opatření, při němž je použití chemických přípravků na ochranu rostlin omezeno na minimum nezbytné pro udržení výskytu škodlivých organismů na úrovni, kdy nezpůsobují hospodářsky nepřijatelné škody nebo ztráty.

(12) Zacházením s přípravky je jejich uvádění do oběhu a používání fyzickými a právnickými osobami.

(13) Mechanizačními prostředky na ochranu rostlin (dále jen „mechanizační prostředky“) jsou stroje a technická zařízení včetně doplňujících technologických součástí a příslušenství určené k aplikaci přípravků nebo k přímému hubení škodlivých organismů.

(14) Uváděním do oběhu je nabízení k prodeji, prodej, obchodní skladování, přeprava, vývoz a dovoz za účelem prodeje nebo jakýkoliv jiný způsob převodu na jinou osobu při podnikání.1a)

(15) Zásilkou je množství rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, které se přepravuje z jedné země do druhé a na které je vystavováno, pokud je vyžadováno, jedno rostlinolékařské osvědčení. Zásilka může být složena z jedné nebo více partií.

(16) Partií je množství rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, které je identifikovatelné zejména podle stejnorodého složení nebo původu.

(17) Úředním dokumentem, úředním opatřením nebo úředním úkonem se rozumí dokument, opatření nebo úkon vydaný, nařízený nebo provedený příslušným orgánem rostlinolékařské péče nebo dokument, opatření nebo úkon vydaný, nařízený nebo provedený z pověření orgánu rostlinolékařské péče.

(18) Chráněnou zónou je území vymezené a vyhlášené podle tohoto zákona, v němž není usídlený karanténní škodlivý organismus, ačkoliv může být usídlený v jedné nebo více částech České republiky nebo v sousedních státech České republiky, a v němž jsou příhodné podmínky pro usídlení tohoto karanténního škodlivého organismu; karanténní škodlivý organismus je považován za usídlený v určitém území, pokud je obecně známo, že se na tomto území vyskytuje, a přesto nebyla přijata mimořádná rostlinolékařská opatření k jeho vyhubení nebo se tato opatření v období nejméně 2 po sobě následujících let ukázala jako neúčinná.

(19) Oddělující zónou je území, ve kterém se určitý karanténní škodlivý organismus nevyskytuje nebo se proti němu provádějí mimořádná rostlinolékařská opatření; tato zóna přiléhá k území prostému karanténního škodlivého organismu nebo ke karanténnímu území.

(20) Karanténním územím je území, ve kterém se vyskytuje karanténní škodlivý organismus a na které se vztahují mimořádná rostlinolékařská opatření.

(21) Rostlinolékařským pasem je úřední dokument, který dokládá splnění ustanovení týkajících se původu a zdravotního stavu rostlin a rostlinných produktů stanovených tímto zákonem a který byl vystaven podle tohoto zákona.

(22) Rostlinolékařským osvědčením je mezinárodně uznávaný úřední dokument o původu a zdravotním stavu zásilky.

(23) Ochrannou lhůtou se rozumí doba, kterou je nutno dodržet

a) od posledního ošetření rostlin nebo rostlinných produktů přípravky do začátku zahájení
1. sklizně nebo zkrmování rostlin, nebo
2. uvedení do oběhu nebo zkrmování anebo započetí zpracování rostlinného produktu,
b) od použití přípravku
1. do vstupu nechráněného člověka nebo zvířete do ošetřeného prostoru nebo do místa ošetření, nebo
2. do manipulace s ošetřenými rostlinami nebo rostlinnými produkty, nebo
3. do výsevu nebo do výsadby následné, případně náhradní plodiny.

(24) Pěstováním je činnost spojená s umístěním rostlin do prostředí umožňujícího jejich růst, rozmnožování nebo rozšiřování.

(25) Rostlinami určenými k pěstování jsou rostliny již pěstované, které mají být po přemístění na jiné stanoviště nadále pěstovány nebo rostliny dosud nepěstované, které mají být pěstovány.

(26) Pěstebním substrátem je materiál, který slouží jako prostředí umožňující růst rostlin nebo je k tomuto účelu určený.

(27) Kalamitním přemnožením se rozumí výrazný nárůst výskytu škodlivého organismu, kdy hrozí nebezpečí značných škod a který vyvolává potřebu mimořádných rostlinolékařských opatření.

(28) Indikací je vymezení použití přípravku zahrnující zejména tyto údaje:

a) druh rostliny nebo rostlinného produktu nebo jejich skupinu,
b) škodlivý organismus nebo skupinu škodlivých organismů nebo jiný účel použití přípravku.

(29) Správná rostlinolékařská praxe je soubor postupů, které zahrnují

a) uplatnění integrované ochrany rostlin,
b) správné použití přípravků v souladu s údaji uvedenými na jejich obalech nebo v příbalové dokumentaci,
c) předcházení rizikům spojeným s použitím, manipulací nebo skladováním přípravků, zvláště se zřetelem na zdraví lidí a zvířat a životní prostředí,
d) použití přípravků pouze v případech plně zdůvodnitelných výskytem škodlivých organismů nebo poruch a podmínkami pro vznik škod,
e) rozhodování o potřebě ochranných opatření na základě soustavného sledování zdravotního stavu rostlin, výskytu škodlivých organismů a podmínek prostředí,
f) přednostní použití přípravků, které představují minimální rizika ohrožení životního prostředí, zejména podzemních vod.

(30) Pomocné prostředky ochrany rostlin (dále jen „pomocné prostředky“) jsou látky zpracované do formy, v níž jsou uváděny do oběhu, určené k úpravě vlastností nebo účinku přípravků, aplikačně technologickým účelům, zjišťování výskytu škodlivých nebo užitečných organismů, ošetřování ran nebo úpravě vzhledu rostlin.

(31) Registrace přípravku nebo pomocného prostředku je správní úkon provedený příslušným orgánem rostlinolékařské péče v řízení na žádost fyzické nebo právnické osoby, jímž tento orgán potvrzuje splnění zákonem stanovených podmínek a formou rozhodnutí opravňuje žadatele k uvádění přípravku nebo pomocného prostředku do oběhu.

——————————————————————————–
1) Například § 3 odst. 1 vyhlášky č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné.
1a) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

3. V § 3 se na konci písmene a) doplňují tato slova: „a opatřeních proti šíření škodlivých organismů při vývozu do zahraničí“.

4. V § 3 písm. b) se za slovo „pěstují,“ vkládá slovo „vyrábějí,“.

5. V § 3 písm. c) se za slovo „ochrany“ vkládají slova „včetně mimořádných rostlinolékařských opatření“.

6. V § 3 písmena e) až h) včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí:

„e) registraci pěstitelů, výrobců a dovozců rostlin a rostlinných produktů, které mohou být zdrojem šíření karanténních škodlivých organismů a dalších osob podle § 7 odst. 1,
f) registraci přípravků a pomocných prostředků,
g) sledování účinnosti přípravků, pomocných prostředků a geneticky modifikovaných organismů4a) určených k použití v ochraně rostlin, včetně jejich nežádoucích účinků,
h) registraci mechanizačních prostředků,

——————————————————————————–
4a) Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.“.Dosavadní poznámka pod čarou č. 4a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 4c), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

7. V § 3 se doplňuje písmeno i), které zní:

„i) využívání vědeckých poznatků o škodlivých organismech a způsobech ochrany proti nim.“.

8. V § 4 se za slovo „zpracovávají“ vkládá slovo “ , skladují“.

9. V § 4 písm. b) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, za slova „rostlinných produktů“ se vkládají slova „nebo jiných předmětů proti škodlivým organismům“ a za slovo „přípravky“ se vkládají slova „nebo pomocnými prostředky“.

10. § 5 včetně poznámky pod čarou č. 4b) zní:

㤠5
(1) Zaměstnanci správních úřadů vykonávající odborné činnosti na úseku rostlinolékařské péče (dále jen „rostlinolékaři“) musí být

a) absolventy akreditovaných magisterských programů4b) uskutečňovaných vysokou školou v oblasti zemědělství nebo biologie ve studijním oboru rostlinolékařství nebo ochrana rostlin,
b) absolventy akreditovaných doktorských studijních programů uskutečňovaných vysokou školou ve studijním oboru rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, nebo
c) držiteli vědecké hodnosti v oboru rostlinolékařství nebo ochrana rostlin.

(2) Zaměstnanci správních úřadů vykonávající odborné činnosti na úseku rostlinolékařské péče pouze v oblasti přípravků, pomocných prostředků nebo mechanizačních prostředků anebo diagnostiky škodlivých organismů a poruch mohou být též absolventy akreditovaných magisterských studijních programů uskutečňovaných vysokou školou v oblasti chemie, farmacie nebo jiného studijního oboru zahrnujícího studium biologie nebo ekologie.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na zaměstnance správních úřadů, kteří ke dni 1. ledna 1997 vykonávali odborné činnosti na úseku rostlinolékařské péče po dobu nejméně 8 let, a dále na absolventy vysokých škol zemědělského nebo biologického zaměření se specializací pro obor rostlinolékařství nebo ochrany rostlin a absolventy postgraduálního studia v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin.

——————————————————————————–
4b) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 6 se za slova „§ 5“ vkládají slova „odst. 1“, za slovo „středoškolským“ se vkládají slova „nebo vysokoškolským“ a za slovo „středoškolského“ se vkládají slova „a vysokoškolského“.

12. Oddíl III včetně nadpisu zní:

„ODDĺL III
REGISTRACE OSOB A SOUSTAVNÁ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ KONTROLA
§ 7
Registrace osob
(1) Dovážet, pěstovat nebo vyrábět rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty stanovené prováděcím právním předpisem mohou pouze osoby za tímto účelem registrované v úředním registru osob pod registračním číslem, kterým se tyto osoby identifikují. Této registraci podléhají rovněž osoby, které hodlají žádat o vydání náhradních rostlinolékařských pasů v souladu s § 7e odst. 6. Úřední registr osob vede příslušný orgán rostlinolékařské péče. Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti a způsob registrace, jakož i způsob vedení úředního registru osob.

(2) Registraci v úředním registru osob nepodléhají osoby, které jimi vypěstované rostliny nebo vyrobené rostlinné produkty anebo jiné předměty uvedené v odstavci 1 neuvádějí do oběhu, pokud tyto rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty nemohou způsobit rozšiřování karanténního škodlivého organismu.

(3) Osoby, které hodlají dovážet, pěstovat nebo vyrábět rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v odstavci 1 anebo nahrazovat rostlinolékařské pasy podle § 7e odst. 6, žádají o registraci příslušný orgán rostlinolékařské péče. Náležitosti žádosti o registraci stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Příslušný orgán rostlinolékařské péče vydá rozhodnutí o registraci osoby uvedené v odstavci 1, jestliže

a) se v místě provádění činnosti podle požadovaného rozsahu registrace nevyskytují karanténní škodlivé organismy vztahující se k této činnosti,
b) údaje uvedené v žádosti o registraci byly shledány úplnými a pravdivými,
c) shledá, že tato osoba je způsobilá plnit zvláštní požadavky uvedené v § 7a písm. e).

(5) Náklady na odborné úkony spojené s řízením o registraci osoby hradí žadatel o registraci osoby.

§ 7a
Povinnosti registrovaných osob
Osoby registrované podle § 7 jsou povinny

a) vést evidenci stanovenou prováděcím právním předpisem,
b) poskytnout součinnost příslušnému orgánu rostlinolékařské péče při provádění rostlinolékařského dozoru a poskytnout mu potřebné informace a podklady nebo zmocnit pro tento účel jinou odborně způsobilou osobu,
c) provádět prohlídky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v § 7 odst. 1, a to v termínech a způsobem, které stanoví příslušný orgán rostlinolékařské péče,
d) oznámit příslušnému orgánu rostlinolékařské péče způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem
1. neobvyklý výskyt škodlivých organismů, příznaků napadení škodlivými organismy nebo jiné abnormality na rostlinách, rostlinných produktech nebo jiných předmětech uvedených v § 7 odst. 1,
2. ukončení, přerušení, obnovení nebo změnu činnosti, pro kterou jsou registrovány,
e) plnit zvláštní požadavky k omezování šíření karanténních škodlivých organismů stanovené prováděcím právním předpisem,
f) na základě úředního úkonu příslušného orgánu rostlinolékařské péče plnit specifické povinnosti vztahující se k péči o zdravotní stav rostlin a rostlinných produktů, k hodnocení jejich zdravotního stavu a k zabezpečení jejich totožnosti, popřípadě k péči o jiné předměty, a to až do připojení rostlinolékařského pasu podle § 7d odst. 1,
g) vést a upřesňovat plán pozemků a objektů, ve kterých jsou rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v § 7 odst. 1 pěstovány, vyráběny, skladovány nebo používány nebo ve kterých se tyto rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty vyskytují; způsob vedení a upřesňování plánu pozemků a objektů stanoví příslušný orgán rostlinolékařské péče.

§ 7b
Zrušení registrace
(1) Příslušný orgán rostlinolékařské péče zruší registraci právnické nebo fyzické osoby, jestliže

a) ukončila činnost, pro niž byla tato osoba registrována, nebo
b) nastala skutečnost zabraňující registraci.

(2) Příslušný orgán rostlinolékařské péče může zrušit registraci osoby, zjistí-li, že tato osoba porušila opakovaně povinnost stanovenou v § 7a nebo nedodržela anebo nesplnila povinnost nařízenou podle § 12b odst. 1 nebo 3 nebo povinnost uloženou mimořádným rostlinolékařským opatřením.

§ 7c
Soustavná rostlinolékařská kontrola
(1) Soustavné rostlinolékařské kontrole podléhají rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v § 7 odst. 1, které jsou pěstovány, vyráběny nebo užívány nebo se jen vyskytují na pozemcích a v objektech, které vlastní nebo z jiného právního důvodu užívají právnické nebo fyzické osoby podléhající registraci podle § 7 odst. 1, jakož i při tom používané pěstební substráty a obaly, popřípadě kontejnery, zemědělské stroje, zařízení a dopravní prostředky.

(2) Soustavnou rostlinolékařskou kontrolu provádí příslušný orgán rostlinolékařské péče přednostně v místech pěstování nebo výroby rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v odstavci 1, a to pravidelně ve vhodných termínech, nejméně však jednou za rok, alespoň vizuální prohlídkou buď všech rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo jejich reprezentativního vzorku.

(3) Soustavnou rostlinolékařskou kontrolou se zjišťuje výskyt karanténních škodlivých organismů stanovených prováděcím právním předpisem a ověřuje se, zda jsou splněny zvláštní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

(4) Nezjistí-li se soustavnou rostlinolékařskou kontrolou podle odstavců 1 až 3 výskyt karanténních škodlivých organismů a je-li ověřeno splnění zvláštních požadavků podle odstavce 3, vystaví příslušný orgán rostlinolékařské péče pro příslušné rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty rostlinolékařský pas podle § 7d nebo udělí osobě oprávněné k vystavování rostlinolékařských pasů podle § 7e odst. 4 souhlas s vystavením tohoto pasu.

(5) Zjistí-li se výskyt karanténního škodlivého organismu nebo nesplnění zvláštních požadavků podle odstavce 3, příslušný orgán rostlinolékařské péče nevystaví pro příslušné rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty rostlinolékařský pas nebo nedá souhlas k jeho vystavení, a to do doby, než bude prokázáno, že nebezpečí šíření karanténních škodlivých organismů již nehrozí. K vyloučení nebezpečí vyplývajícího ze zjištění výskytu karanténního škodlivého organismu nebo z nesplnění zvláštních požadavků podle odstavce 3 nařídí vhodná mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 15 odst. 1.“.

13. Za oddíl III se doplňuje nový oddíl IIIA, který včetně nadpisu zní:

„ODDĺL IIIA
ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PASY
§ 7d
Podmínky přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů
(1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v § 7 odst. 1 nesmějí být přemísťovány v rámci území České republiky mimo pozemky a objekty, které vlastní nebo z jiného právního důvodu užívají registrované osoby podle § 7 odst. 1, pokud k nim, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům, které je přepravují, není připojen rostlinolékařský pas platný pro dané území. Toto ustanovení se netýká přemísťování příslušných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů mezi pozemky a objekty stejné právnické nebo fyzické osoby přes pozemky, které vlastní nebo z jiného právního důvodu užívá osoba jiná, pokud při těchto přesunech nedojde k převodu nebo přechodu vlastnických nebo užívacích práv k dotčeným rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům na jiné právnické nebo fyzické osoby a pokud při tom nehrozí nebezpečí šíření karanténních škodlivých organismů.

(2) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podle odstavce 1 nesmějí být přemísťovány do chráněné zóny stanovené podle § 14a odst. 1 ani být přemísťovány v rámci této zóny, pokud k nim, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům není připojen rostlinolékařský pas potvrzující na základě kontroly provedené podle § 7c odst. 1, že jsou splněny zvláštní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem pro danou zónu.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty splňující podmínky pro jejich přemísťování přes chráněnou zónu nebo v rámci této zóny stanovené prováděcím právním předpisem.

(4) Nehrozí-li nebezpečí šíření škodlivých organismů, nevztahují se ustanovení odstavců 1 a 2 na přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících od osob, které nepodléhají povinnosti úřední registrace podle § 7 odst. 2, a na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou určeny pro užití vlastníky nebo příjemci k nevýrobním a neobchodním účelům.

(5) Rostlinolékařský pas lze vystavit pro příslušnou chráněnou zónu podle § 14a, pokud byla kontrola provedená podle § 7c odst. 1 zaměřena na ověření splnění zvláštních požadavků stanovených prováděcím právním předpisem pro tuto zónu a bylo zjištěno, že tyto požadavky byly splněny.

§ 7e
Vystavování, používání a nahrazování
rostlinolékařských pasů
(1) Rostlinolékařské pasy vystavuje příslušný orgán rostlinolékařské péče nebo osoba registrovaná podle § 7 odst. 1, pokud jí příslušný orgán rostlinolékařské péče udělil oprávnění k vystavování těchto pasů podle odstavce 4 a souhlas s jejich vystavením v souladu s § 7c odst. 4. Podrobnosti k vystavování rostlinolékařských pasů a k vydávání souhlasu s jejich vystavením, jakož i náležitosti rostlinolékařských pasů stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Za připojení rostlinolékařských pasů k příslušným rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům, k jejich obalům nebo dopravním prostředkům podle § 7d odst. 1 a 2 způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem odpovídá registrovaná osoba podle § 7 odst. 1.

(3) Právnické a fyzické osoby, které jako koneční uživatelé v rámci podnikání nakoupily nebo jiným způsobem získaly rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty opatřené rostlinolékařskými pasy, uchovávají tyto rostlinolékařské pasy nejméně po dobu 1 roku ode dne jejich získání. O tomto vedou evidenci. Podrobnosti vedení evidence stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Příslušný orgán rostlinolékařské péče může udělit oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů osobě registrované podle § 7 odst. 1 v rámci rozsahu její registrace. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Příslušný orgán rostlinolékařské péče zruší oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů osobě registrované podle odstavce 4, zjistí-li závažné nebo opakované nedodržení postupu při vystavování rostlinolékařských pasů anebo pokud zruší této osobě registraci podle § 7b.

(6) Rostlinolékařský pas vystavený podle odstavce 1 může být nahrazen jiným rostlinolékařským pasem (dále jen „náhradní pas“) pouze v případech stanovených prováděcím právním předpisem. Náhradní pasy vydává příslušný orgán rostlinolékařské péče, požádá-li o to osoba registrovaná podle § 7 odst. 1 způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Náležitosti náhradních pasů stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Náklady spojené s vystavením nebo nahrazením rostlinolékařského pasu hradí osoba, která o vystavení nebo nahrazení tohoto pasu požádala.“.

14. V § 8 odst. 1 na konci věty první se doplňují slova „podle § 12a a před výstupem z České republiky podléhají rostlinolékařské kontrole podle § 13“; v poznámce pod čarou č. 4c) se na konci doplňují tato slova: „Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.“.

15. V § 8 odst. 3 se slova „§ 7b“ nahrazují slovy „§ 7“ a slova „§ 7c odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 7a“.

16. V § 8 odstavec 4 zní:

„(4) Dovozci a dopravci jsou povinni předložit s potřebnými přepravními doklady k rostlinolékařské kontrole i zásilky

a) deklarované jako jiné než uvedené v odstavci 2, u nichž nastane při dovozu, popřípadě průvozu oprávněné podezření, že jde o zásilky uvedené v odstavci 2, nebo
b) stanovené příslušným orgánem rostlinolékařské péče v souladu s ustanoveními § 11 odst. 2 a 3

a umožnit řádné a bezpečné provedení této kontroly.“.

17. V § 8 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Trvají-li pochybnosti o totožnosti zásilky uvedené v odstavci 4 písm. a) i po provedení její kontroly, zejména pokud jde o rod a druh rostlin nebo rostlinných produktů nebo původ zásilky, považuje se zásilka za zásilku uvedenou v odstavci 2.“.Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 6 až 11.

18. V § 8 odst. 6 se za slovo „přepravě“ vkládají slova „nebo k dočasnému uskladnění“ a za slovem „zásilek“ se doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 4d), která zní:

——————————————————————————–
„4d) § 93 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

19. V § 8 odstavec 7 zní:

„(7) Dovážené, popřípadě provážené zásilky uvedené v prováděcím právním předpisu a zásilky určené k vývozu, u kterých to vyžaduje orgán rostlinolékařské péče dovážející země, musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením podle § 9.“.

20. V § 8 odst. 9 se slova „rostlin nebo rostlinných produktů“ nahrazují slovem „zásilek“.

21. V § 8 se odstavec 11 zrušuje.

22. § 9 včetně nadpisu zní:

㤠9
Rostlinolékařské osvědčení
(1) Rostlinolékařské osvědčení, popřípadě rostlinolékařské osvědčení pro reexport (dále jen „rostlinolékařské osvědčení“) vydává příslušný orgán rostlinolékařské péče po provedené rostlinolékařské kontrole, popřípadě na základě údajů uvedených v rostlinolékařském pasu. Rostlinolékařské osvědčení musí obsahovat náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem nebo při vývozu, popřípadě reexportu stanovené úředními požadavky dovážejících zemí.

(2) Je zakázáno pozměňovat vydané rostlinolékařské osvědčení.“.

23. § 10 se zrušuje.

24. V § 11 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

25. V § 11 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Pokud bezprostředně hrozí nebezpečí zavlečení nebo rozšiřování škodlivých organismů na území České republiky, může po vyhodnocení provedeném podle § 14 odst. 1 písm. a) příslušný orgán rostlinolékařské péče

a) zakázat dovoz a průvoz
1. škodlivých organismů jiných než uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), které se na území České republiky nevyskytují nebo jsou jen omezeně rozšířeny a u nichž existuje důvodné podezření, že jejich zavlečení nebo rozšiřování na území České republiky může vést ke značným škodám, a zásilek s jejich výskytem,
2. zásilek s výskytem karanténních škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 písm. b) na jiných rostlinách nebo rostlinných produktech než uvedených v odstavci 1 písm. b),
3. zásilek ze zemí, z nichž hrozí zvýšené nebezpečí zavlečení karanténních škodlivých organismů jiných než uvedených v odstavci 1 písm. c),
4. zásilek způsobilých zavléct nebo rozšířit karanténní škodlivé organismy,
b) stanovit jiná účinná opatření proti zavlečení nebo rozšiřování karanténních škodlivých organismů,

a to způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(3) Nehrozí-li zjistitelné nebezpečí rozšíření škodlivých organismů, nevztahují se ustanovení odstavců 1 a 2 na škodlivé organismy a zásilky určené pro výzkumné nebo šlechtitelské účely, jejichž dovoz nebo průvoz je na základě žádosti povolen rozhodnutím příslušného orgánu rostlinolékařské péče. Tyto škodlivé organismy a zásilky podléhají rostlinolékařské kontrole. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis.“.

26. V § 11 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámek pod čarou č. 7a) až 7c) znějí:

„(4) Dovážená zásilka podléhající rostlinolékařské kontrole podle § 8 odst. 2 a 4 nesmí být propuštěna do navrhovaného celně schváleného určení nebo do navrhovaného celního režimu 7a) před provedením rostlinolékařské kontroly nebo v rozporu s rozhodnutím příslušného orgánu rostlinolékařské péče podle § 12b odst. 1 písm. b), pokud v odstavci 5 není stanoveno jinak.

(5) Ustanovení odstavce 4 neplatí pro celní režim

a) tranzitu do vnitrozemí, 7) pokud
1. je zásilka podrobena opatření podle § 12b odst. 1 písm. b), které nelze provést v místě provádění rostlinolékařské kontroly podle § 12 odst. 1 nebo § 12a odst. 2,
2. může být zásilka podrobena rostlinolékařské kontrole mimo vstupní místa v souladu s ustanovením § 12a odst. 2, nebo
3. musí být zásilka do ukončení rostlinolékařské kontroly dočasně uskladněna 4d) podle § 12a odst. 5,
b) přepracování pod celním dohledem,7b) pokud je nařízeno ošetření nebo zpracování zásilky podle § 12b odst. 1 písm. b) bodu 3,
c) tranzitu z vnitrozemí,7c) pokud je nařízen zpětný vývoz do zahraničí podle § 12b odst. 1 písm. b) bodu 1.

——————————————————————————–
7a) § 2 písm. l) a m) zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7b) § 179 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7c) § 139 odst. 10 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

27. Pod § 12 se doplňuje nadpis

„Vstupní místa“.
28. V § 12 odst. 1 se za slova „§ 8 odst. 2“ vkládají slova „a 4“; ve větě druhé se slova „může být rostlinolékařská kontrola provedena mimo vstupní místa“ nahrazují slovy „a za jakých podmínek mohou být tyto zásilky dováženy, popřípadě prováženy mimo vstupní místa“.

29. V § 12 odst. 2 se slovo „Pohraniční“ nahrazuje slovem „Příslušný“ a slova “ , které je zřízeno na státní hranici“ se zrušují.

30. V § 12 se odstavce 3 až 8 zrušují.

31. Za § 12 se vkládají nové § 12a až 12c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 7d) až 7g) znějí:

㤠12a
Rostlinolékařská kontrola při dovozu
(1) Rostlinolékařskou kontrolou při dovozu se úředním postupem zjišťuje výskyt škodlivých organismů a ověřuje se, zda jsou splněny zvláštní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, a to prohlídkou všech dovážených, popřípadě provážených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo jejich reprezentativního vzorku, popřípadě též dopravních prostředků, skladů, kontejnerů a obalů používaných při přepravě nebo k dočasnému uskladnění zásilek.4d)

(2) Rostlinolékařská kontrola při dovozu se provádí přednostně ve vstupních místech podle § 12. V případech a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem může být provedena také mimo vstupní místa. Dovozce zajistí, aby byl příslušný orgán rostlinolékařské péče informován o tom, že se zásilka nachází v místě provedení rostlinolékařské kontroly, a aby mu byla poskytnuta pomoc potřebná k jejímu řádnému a bezpečnému provedení.

(3) Příslušný orgán rostlinolékařské péče neodpovídá za škody vzniklé zdržením dopravního prostředku v důsledku provedení rostlinolékařské kontroly.

(4) Příslušný orgán rostlinolékařské péče je oprávněn odebrat ze zásilky v potřebném rozsahu vzorky za účelem řádného provedení rostlinolékařské kontroly a eviduje zásilky, které byly podrobeny této kontrole, a výsledky této kontroly.

(5) Pokud při provádění rostlinolékařské kontroly vznikne oprávněné podezření, že zásilka neodpovídá ustanovením § 9 nebo § 11, musí být tato zásilka dočasně uskladněna4d) pouze v místě a za podmínek stanovených příslušným orgánem rostlinolékařské péče po dobu, než budou známy konečné výsledky případných laboratorních zkoušek, nebo může být na návrh dovozce vyvezena zpět do zahraničí.7d)

(6) Náklady na odborné úkony spojené s rostlinolékařskou kontrolou dovážené nebo provážené zásilky hradí dovozce této zásilky.

§ 12b
Naložení se zásilkou po provedení
rostlinolékařské kontroly
(1) Po provedení rostlinolékařské kontroly rozhodne příslušný orgán rostlinolékařské péče o tom, že dovážená nebo provážená zásilka

a) odpovídá ustanovením § 9 nebo § 11 a může být propuštěna do navrhovaného celního režimu7) bez omezení, nebo
b) neodpovídá ustanovením § 9 nebo § 11 a musí být pod dohledem příslušného orgánu rostlinolékařské péče podrobena mimořádným rostlinolékařským opatřením, a to
1. vyvezena zpět do zahraničí,7d)
2. zcela nebo zčásti zničena7e) způsobem stanoveným orgánem rostlinolékařské péče, nebo
3. ošetřena nebo zpracována postupy a prostředky stanovenými orgánem rostlinolékařské péče, pokud tento orgán usoudí, že ustanovení § 9 nebo § 11 budou tímto splněna; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu.7f)

Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Na rozhodování podle odstavce 1 písm. a) se nevztahuje správní řád.

(3) U dovezených rostlin určených k pěstování a stanovených prováděcím právním předpisem se v místě jejich uložení nebo pěstování provádí následná rostlinolékařská kontrola po dovozu. Do ukončení následné kontroly nesmí být tyto rostliny nebo rostliny z nich vypěstované dále přemísťovány. Dovozce, příjemce nebo pěstitel těchto rostlin je povinen neodkladně informovat příslušný orgán rostlinolékařské péče o jejich dopravení na místo uložení nebo pěstování.

(4) Hrozí-li zavlečení nebo šíření karanténních škodlivých organismů anebo škodlivých organismů podle § 11 odst. 2 písm. a) bodu 1, musí být mimořádným rostlinolékařským opatřením podrobeny také dopravní prostředky, sklady, kontejnery a obaly použité při přepravě nebo k dočasnému uskladnění zásilky.4d)

(5) Mimořádná rostlinolékařská opatření podle odstavce 1 písm. b) a podle odstavce 4 nařizuje příslušný orgán rostlinolékařské péče dovozci, dopravci nebo příjemci zásilky. Náklady spojené s jejich plněním hradí ten, komu byla tato opatření nařízena.

(6) Pokud jsou nařízena mimořádná rostlinolékařská opatření podle odstavce 1 písm. b)

a) bodů 1 a 2, orgán rostlinolékařské péče označí rostlinolékařské osvědčení vystavené k příslušné zásilce za neplatné způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
b) bodu 3, musí být zásilka prohlédnuta po provedeném ošetření nebo zpracování znovu,
c) bodů 1 až 3, zajistí dovozce, dopravce nebo příjemce zásilky místo jejího zničení, ošetření, zpracování nebo uskladnění takovým způsobem, aby se odtud případné škodlivé organismy nemohly šířit.

(7) Bylo-li o naložení se zásilkou rozhodnuto podle odstavce 1 písm. b) bodů 1 až 3, uvědomí o tom příslušný orgán rostlinolékařské péče rostlinolékařskou službu vyvážejícího státu způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem; prováděcí právní předpis stanoví další adresáty této informace.

(8) Jestliže povinná osoba podle odstavce 5 nesplní rozhodnutí příslušného orgánu rostlinolékařské péče podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 4, zajistí jeho provedení příslušný orgán rostlinolékařské péče na náklad této osoby.

§ 12c
(1) Nehrozí-li nebezpečí zavlékání karanténních škodlivých organismů a škodlivých organismů podle § 11 odst. 2 písm. a) bodu 1, nevztahují se ustanovení § 8, 9, § 11 odst. 1 písm. c) a d), § 12 a 12a na jednotlivé případy dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které jsou pěstované, vyráběné nebo používané v příhraničním pásmu na území cizího státu a jsou dovážené do České republiky ke zpracování nebo zužitkování v příhraničním pásmu na jejím území, pokud

a) je úředně určeno a evidováno příslušné místo zpracování nebo zužitkování v příhraničním pásmu a identifikována právnická nebo fyzická osoba, která toto zpracování provádí,
b) jsou příslušné rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty při přepravě opatřeny úředním dokladem o místě jejich původu vydaným ve vyvážející zemi,
c) je způsob přepravy zásilek upraven mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.

(2) Ustanovení § 8 odst. 2 až 5, § 9 a § 11 odst. 1 písm. c) neplatí pro provážené zásilky v celním režimu přímého tranzitu,5) které se přepravují v uzavřených a nepoškozených obalech nebo s neporušenou celní závěrou.7g)

(3) Nehrozí-li nebezpečí zavlékání škodlivých organismů, nevztahují se ustanovení § 8 odst. 2 až 5, § 9, § 11 odst. 1 písm. d) a § 12a na malá množství rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů stanovená prováděcím právním předpisem.

——————————————————————————–
7d) § 233 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7e) § 233 odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7f) § 179 až 186 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7g) § 81 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

32. § 13 včetně nadpisu zní:

㤠13
Vývoz zásilek z České republiky
(1) Vyvážené zásilky musí splňovat karanténní požadavky dovážejícího, popřípadě provážejícího státu.

(2) Pokud rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty určené pro vývoz podléhají karanténním požadavkům dovážejícího, popřípadě provážejícího státu, jsou podrobeny před vývozem rostlinolékařské kontrole [§ 41 odst. 1 písm. c)], jestliže jejich vývozce, popřípadě výrobce

a) včas předloží příslušnému orgánu rostlinolékařské péče karanténní požadavky dovážejícího, popřípadě provážejícího státu a doklady o provedení požadovaných testů a ošetření,
b) požádá příslušný orgán rostlinolékařské péče o provedení této kontroly v dostatečném předstihu, aby ji bylo možno provést v rozsahu podle odstavce 3, nejméně však 2 pracovní dny přede dnem naložení zásilky.

(3) Rostlinolékařská kontrola podle odstavce 2 se vztahuje na rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty určené k vývozu, na dopravní prostředky, sklady, kontejnery a obaly používané při jejich přepravě, popřípadě na pozemky nebo objekty, ze kterých příslušné rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty pocházejí. Tuto kontrolu provádí příslušný orgán rostlinolékařské péče v místech jejich vypěstování, výroby, nakládky, popřípadě v jiných místech, která stanoví po dohodě s vývozcem, popřípadě výrobcem.

(4) Pokud zásilka odpovídá karanténním požadavkům dovážejícího, popřípadě provážejícího státu a vystavení rostlinolékařského osvědčení je součástí karanténních požadavků těchto států, vystaví příslušný orgán rostlinolékařské péče po provedení rostlinolékařské kontroly rostlinolékařské osvědčení podle § 9 odst. 1, popřípadě jiný úřední dokument podle § 8 odst. 9.“.

33. V § 14 odstavec 1 zní:

„(1) Příslušný orgán rostlinolékařské péče

a) soustavně vyhodnocuje míru rizika škodlivých organismů nově zjištěných na území České republiky nebo v dovážených, popřípadě provážených zásilkách pro rostliny a rostlinné produkty způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
b) provádí průzkum rozsahu výskytu karanténních škodlivých organismů, které byly zjištěny nebo u nichž je podezření z výskytu na území České republiky,
c) po zjištění výskytu nebo podezření z výskytu karanténního škodlivého organismu stanoveného prováděcím právním předpisem anebo škodlivého organismu podle § 11 odst. 2 písm. a) bodu 1 a po provedení potřebného odborného šetření nařídí mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 15 a 41 nebo § 42 vedoucí k vyhubení nebo zamezení dalšího šíření tohoto škodlivého organismu; hrozí-li nebezpečí z prodlení, nařídí tato opatření neprodleně,
d) může nařídit mimořádná rostlinolékařská opatření též v případě, že nebyla splněna povinnost podle § 7a písm. c), e) nebo f) nebo po zjištění kalamitního přemnožení škodlivého organismu,
e) vede evidenci výskytu karanténních škodlivých organismů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
f) po zjištění změn ve výskytu nebo územním rozšíření karanténního škodlivého organismu nebo při změně podmínek pro jeho šíření nebo při změně osoby, která vlastní nebo z jiného právního důvodu užívá pozemek nebo objekt, na něž se vztahují mimořádná rostlinolékařská opatření, nařídí nová, těmto změnám odpovídající mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 15 a 41 nebo § 42,
g) zruší mimořádná rostlinolékařská opatření, prokáže-li se způsobem stanoveným příslušným orgánem rostlinolékařské péče, že se na pozemku, v objektu nebo území, na které se tato opatření vztahují, příslušný škodlivý organismus již nevyskytuje, nebo po uplynutí lhůty stanovené v nařízených mimořádných rostlinolékařských opatřeních, pokud byla tato opatření splněna.“.

34. V § 14 odst. 2 se slova „písm. b)“ nahrazují slovy „písm. c)“.

35. V § 14 odstavec 3 zní:

„(3) Přechovávání, rozmnožování anebo jiná manipulace s karanténními škodlivými organismy anebo škodlivými organismy podle § 11 odst. 2 písm. a) bodu 1 je možná jen pro účely výzkumu, diagnostiky a šlechtění rostlin, a to na základě rozhodnutí vydaného příslušným orgánem rostlinolékařské péče na žádost právnické nebo fyzické osoby, nehrozí-li zjistitelné nebezpečí rozšíření těchto škodlivých organismů. Způsob posuzování tohoto nebezpečí a náležitosti žádosti stanoví prováděcí právní předpis.“.Poznámka pod čarou č. 8) se zrušuje.

36. V § 14 odst. 4 se slova „písm. b)“ nahrazují slovy „písm. c)“.

37. V § 14 odst. 4 písm. a) se slovo „karanténního“ a slova „nebo škodlivého organismu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. e)“ zrušují.

38. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

㤠14a
Chráněné zóny
(1) Příslušný orgán rostlinolékařské péče stanoví prováděcím právním předpisem chráněnou zónu proti určitému karanténnímu škodlivému organismu, je-li úředním průzkumem prokázáno, že tento organismus není ve vymezeném území usídlený. Podrobnosti při stanovování chráněné zóny a provádění úředního průzkumu stanoví prováděcí právní předpis.

(2) V chráněné zóně provádí příslušný orgán rostlinolékařské péče pravidelný a systematický úřední průzkum výskytu příslušného karanténního škodlivého organismu, a to způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(3) Do chráněné zóny je zakázáno zavlékat nebo přemísťovat prováděcím právním předpisem stanovené

a) karanténní škodlivé organismy,
b) rostliny a rostlinné produkty,
c) rostliny a rostlinné produkty s výskytem určitých karanténních škodlivých organismů,
d) rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty nesplňující zvláštní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.“.

39. V § 15 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují tato slova: „popřípadě jiných předmětů po dobu stanovenou příslušným orgánem rostlinolékařské péče,“.

40. V § 15 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) zákaz nebo stanovení zvláštních podmínek užívání pozemků, skladů, provozů nebo zařízení anebo přemísťování rostlin, rostlinných produktů, zeminy, statkových hnojiv, kompostů, popřípadě jiných materiálů a předmětů, dopravních prostředků a živočichů, kteří mohou být nositeli škodlivých organismů, po dobu stanovenou příslušným orgánem rostlinolékařské péče,“.

41. V § 15 odst. 1 písm. c) se na začátek vkládá slovo „jednorázové“.

42. V § 15 odst. 1 písm. d) se na začátek vkládá slovo „jednorázová“ a za slovem „nářadí“ se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

43. V § 15 odst. 1 písm. e) se na začátek vkládá slovo „jednorázové“ a za slovo „produktů“ se vkládají slova “ , popřípadě jiných předmětů“.

44. V § 15 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) vymezení karanténního území a oddělující zóny.“.

45. V § 15 odst. 2 písm. a) se slova „v § 12 odst. 3 a § 14 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „v § 7c odst. 5, § 12b odst. 1 písm. b) a § 14 odst. 1 písm. c)“.

46. V § 15 odst. 2 se v písmenu b) slova „rostlinolékařsky chráněné zóny“ nahrazují slovy „oddělující zóny“ a v písmenu d) se slova „§ 19 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 19 odst. 1“.

47. V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Je-li k účelům podle odstavce 1 písm. c) nebo d) nezbytné použít jiný chemický přípravek nežli přípravek podle § 2 odst. 9, stanoví příslušný orgán rostlinolékařské péče pro jeho použití závazný technologický postup.“.

48. V § 16 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:

„(3) Náhrada podle odstavce 1 se neposkytne

a) osobě, která zapříčinila uložení mimořádných rostlinolékařských opatření nebo se na jejich zapříčinění podílela nesplněním povinností vyplývajících z tohoto zákona nebo ze souvisejících zvláštních právních předpisů9) nebo uvedená opatření nesplnila,
b) v případech podle § 12b odst. 1 písm. b).

——————————————————————————–
9) Například zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.“.

49. Nadpis oddílu VII zní:

„PŘĺPRAVKY A POMOCNÉ PROSTŘEDKY“.
50. § 17 včetně nadpisu zní:

㤠17
Registrace přípravků a pomocných prostředků
(1) Přípravky a pomocné prostředky mohou být

a) používány pouze tehdy, jsou-li registrovány příslušným orgánem rostlinolékařské péče nebo byla-li podána žádost o prodloužení registrace podle § 22 odst. 1,
b) uváděny do oběhu jen fyzickou nebo právnickou osobou, které bylo vydáno rozhodnutí o registraci; toto ustanovení se nevztahuje na osoby, které přípravky prodávají, jejich prodej zprostředkovávají nebo jiným způsobem je poskytují uživatelům, aniž by ovlivňovaly jejich vlastnosti nebo formu či balení a jejich označování podle § 26.

(2) Na fyzickou nebo právnickou osobu, která hodlá uvádět do oběhu přípravek nebo pomocný prostředek, který již je registrován, a za tímto účelem ovlivňovat jeho vlastnosti nebo formu či balení a označování, se však ustanovení odstavce 1 písm. b) vztahuje.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na přípravky a pomocné prostředky, které

a) jsou určeny k experimentálnímu použití podle § 33,
b) jsou na území České republiky vyráběny, skladovány nebo převáženy s určením pro vývoz do jiného státu.“.

51. V § 18 odst. 1 se slova „fyzická nebo právnická osoba“ nahrazují slovy „osoba, která přípravek vyrábí nebo osoba uvedená v § 17 odst. 2 (dále jen „výrobce“) nebo dovozce“, slova „která hodlá“ se nahrazují slovy „kteří hodlají“ a za slovo „přípravek“ se vkládají slova „nebo pomocný prostředek“.

52. V § 18 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Žadatel o registraci přípravku nebo pomocného prostředku, který není v České republice dosud registrován, nejde-li o osobu uvedenou v § 17 odst. 2, je osobou, jejíž práva k údajům předaným se žádostí o registraci jsou chráněna podle § 20.

(4) Účastníkem řízení o registraci přípravku nebo pomocného prostředku ve prospěch osoby uvedené v § 17 odst. 2 je též osoba, které bylo dříve vydáno rozhodnutí o registraci téhož přípravku.“.

53. § 19 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10) zní:

㤠19
Registrační řízení
(1) Přípravek se registruje, jestliže

a) je to v souladu s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, a jeho účinná látka je uvedena v úředním seznamu účinných látek (§ 19b odst. 4),
b) se zřetelem k soudobým vědeckotechnickým poznatkům při hodnocení dokumentačního souboru údajů je prokázáno, že při použití přípravku podle § 29 vzhledem k obvyklým podmínkám, za nichž může být použit,
1. je dostatečně účinný,
2. nemá nepřijatelný účinek na rostliny nebo rostlinné produkty,
3. nezpůsobuje zbytečné trápení a bolest obratlovcům, proti nimž je určen,
4. nemá škodlivý účinek na zdraví lidí nebo zvířat, a to přímý ani nepřímý (zejména prostřednictvím pitné vody, potravin nebo krmiv), a na podzemní vodu,
5. nemá nepřijatelný účinek na životní prostředí, zejména s ohledem na jeho rozpad a distribuci v životním prostředí, případnou kontaminaci povrchové a podzemní vody a účinky na necílové druhy organismů,
c) druh a množství účinné látky, případně všechny toxikologicky nebo ekotoxikologicky závažné nečistoty a vedlejší látky lze stanovit vhodnými a dostupnými metodami schválenými příslušným orgánem rostlinolékařské péče,
d) jeho toxikologicky nebo ekotoxikologicky závažná rezidua vznikající při použití podle podmínek navržených v žádosti o registraci lze zjistit vhodnými a dostupnými metodami,
e) jeho fyzikální a chemické vlastnosti byly určeny a nebyly shledány nepřijatelnými zfhlediska správného použití a skladování přípravku,
f) maximální hodnoty reziduí v zemědělských výrobcích po jeho správném použití jsou v souladu s hodnotami, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy,10)
g) odpovídá technickým požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem.

(2) Splnění požadavků uvedených v odstavci 1 písm. b) až g) se prokazuje úředními zkouškami a analýzami určenými nebo uznanými příslušným orgánem rostlinolékařské péče, které byly provedeny za podmínek převažujících na území České republiky.

(3) Žadatel je povinen bezplatně poskytnout potřebné množství vzorku přípravku, účinné látky a dalších komponentů přípravku včetně obalu podle požadavku příslušného orgánu rostlinolékařské péče.

(5) Posouzení vlastností přípravku z hlediska ochrany zdraví lidí (dále jen „toxikologický posudek“) zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví v souladu s metodikami uplatňovanými v rámci Evropské unie.

(6) Přípravek lze registrovat, souhlasí-li s tím Ministerstvo zdravotnictví, za podmínek v toxikologickém posudku stanovených.

(7) Náklady na odborné úkoly spojené s registračním řízením hradí žadatel o registraci.

——————————————————————————–
10) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

54. Za § 19 se vkládají nové § 19a až 19c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 10a) a 10b) znějí:

㤠19a
Zkoušení přípravků
(1) Přípravky zkoušejí pro účely registrace osoby k tomu pověřené podle § 40 odst. 2 písm. c) a ve zvláštních případech příslušný orgán rostlinolékařské péče.

(2) Příslušný orgán rostlinolékařské péče je oprávněn

a) určovat metodiky zkoušení přípravků, zkušební podmínky a cíle zkoušek,
b) vyžadovat po osobách uvedených v odstavci 1
1. informace o přípravě zkoušek a analýz a jejich průběhu,
2. předložení dokladů o plnění podmínek zkoušení přípravků,
c) vykonávat rostlinolékařský dozor (§ 37a) nad zkoušením přípravků,
d) dát podnět k odejmutí příslušného pověření při zjištění hrubého porušení podmínek zkoušení přípravků.

(3) Zkoušení přípravků za účelem získání dokladů o splnění podmínek registrace podle § 19 odst. 1 a 2 musí probíhat v souladu se správnou laboratorní praxí a správnou pokusnickou praxí, jejichž zásady stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Osoby pověřené podle § 40 odst. 2 písm. c)

a) musí být vybaveny
1. dostatečným počtem odborných a technických pracovníků, kteří mají potřebné vzdělání, dovednosti, technické znalosti a zkušenosti pro činnosti, jimiž jsou pověřeni,
2. vhodným a způsobilým strojovým, přístrojovým a dalším technickým vybavením,
3. pozemky, skleníky, sklady a dalšími zařízeními pro vykonávání pokusů,
4. , zpracovanými standardními operačními postupy,
5. funkčním systémem vnitřní kontroly jakosti práce,
6. zpracovaným metrologickým řádem,
7. osvědčením o povolení provádění pokusů na zvířatech, pro případ provádění zkoušek na zvířatech a „Projektem pokusů“ podle zvláštních předpisů,10a)
b) jsou povinny na požádání příslušného orgánu rostlinolékařské péče
1. poskytnout informace a doklady prokazující splnění základních požadavků uvedených pod písmenem a) a dalších požadavků stanovených podle odstavce 5,
2. poskytnout před začátkem pokusů nebo zkoušek podrobnou informaci o nich, především o místu, kde mají být provedeny, a o přípravcích, které mají být použity,
3. umožnit provedení kontroly splnění požadavků uvedených pod písmenem a) a dalších požadavků podle odstavce 5,
c) jsou povinny
1. uchovávat závěrečné zprávy o provedených zkouškách po dobu stanovenou prováděcím právním předpisem,
2. řádně pečovat o technické vybavení včetně pravidelného ověřování jeho funkční způsobilosti a dodržovat metrologický řád,
3. zabezpečit standardní operační postupy pro odborné a technické pracovníky vykonávající zkušební činnosti včetně pravidelného přezkušování jejich znalostí.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví technické požadavky, které musí osoby pověřené podle § 40 odst. 2 písm. c) splňovat, jestliže hodlají provádět zkoušení přípravků.

§ 19b
Posuzování účinných látek
(1) Účinnou látku posuzuje příslušný orgán rostlinolékařské péče v součinnosti s právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zdravotnictví, jde-li o posuzování z toxikologického hlediska. Posuzování účinné látky se provádí v rámci registračního řízení (§ 19) nebo z jiného podnětu.

(2) Údaje potřebné pro posuzování účinné látky (dokumentaci) stanoví prováděcí právní předpis. Příslušný orgán rostlinolékařské péče může požadovat další údaje, jestliže je to pro přesné a úplné posouzení vlastností účinné látky nutné.

(3) Údaje o účinné látce podle odstavce 2 dodá osoba, která žádá o zařazení účinné látky do úředního seznamu, popřípadě žadatel o registraci přípravku.

(4) Účinnou látku zařadí příslušný orgán rostlinolékařské péče do úředního seznamu účinných látek na dobu nejvýše 10 let po posouzení, zda se zřetelem k soudobé úrovni vědeckých a technických poznatků lze očekávat, že přípravky které ji obsahují, budou splňovat tyto podmínky:

a) rezidua po správné aplikaci nemají škodlivé účinky na zdraví lidí a zvířat a podzemní vodu a nepřijatelné účinky na životní prostředí a tato rezidua jsou stanovitelná a měřitelná obvyklými metodami,
b) její použití v souladu se správnou rostlinolékařskou praxí nepoškozuje zdraví lidí a zvířat a životní prostředí v souladu s podmínkami registrace uvedenými v § 19 odst. 1 písm. b) bodech 4 a 5.

(5) Pro zařazení účinné látky do úředního seznamu se hodnotí zejména

a) přijatelný denní příjem pro člověka, kde je to nezbytné,
b) přijatelná úroveň expozice pracovníků, je-li to nezbytné,
c) odhad rozpadu a distribuce v životním prostředí a účinky na necílové organismy, je-li to nezbytné,
d) minimální stupeň čistoty účinné látky,
e) charakter a maximální obsah některých nečistot,
f) omezení plynoucí z hodnocení dokumentačních údajů, přičemž se zvažují podmínky zemědělství, lesního hospodářství, zdraví rostlin a životního prostředí včetně klimatu,
g) typ přípravku a způsob jeho použití.

(6) Příslušný orgán rostlinolékařské péče přehodnotí zařazení účinné látky do úředního seznamu účinných látek, vyskytnou-li se pochybnosti, že účinná látka splňuje podmínky uvedené v odstavci 4 a v odstavci 5 písm. a) až c). Potvrdí-li se, že účinná látka tyto podmínky nesplňuje, příslušný orgán rostlinolékařské péče tuto látku z úředního seznamu účinných látek vyřadí.

§ 19c
Uvádění účinných látek do oběhu
Uvádění účinných látek do oběhu, pokud jde o chemické látky, se řídí zvláštním právním předpisem.10b)

——————————————————————————–
10a) § 15 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.
§ 12 vyhlášky č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat.
10b) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

55. V § 20 se poznámka pod čarou č. 10a) označuje, včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou, jako poznámka pod čarou č. 10c) a doplňují se odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 11) znějí:

„(3) Osoby uvedené v § 17 odst. 2 jsou povinny dodat se žádostí o registraci písemný souhlas osoby, jejíž práva k údajům jsou chráněna podle odstavců 1 a 2 nebo podle zvláštního právního předpisu.11)

(4) Souhlas podle odstavce 3 musí obsahovat

a) prohlášení o původu přípravku, včetně účinných látek, případně pomocného prostředku,
b) prohlášení o složení přípravku, včetně účinných látek, jejich čistoty a doprovodných látek, případně pomocného prostředku.

——————————————————————————–
11) Zákon č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví.“.

56. § 21 včetně nadpisu zní:

㤠21
Rozhodnutí o registraci
(1) Jsou-li splněny podmínky uvedené v § 19 odst. 1 a 2, vydá příslušný orgán rostlinolékařské péče rozhodnutí o registraci přípravku, které musí kromě obecných náležitostí obsahovat tyto údaje:

a) název přípravku,
b) registrační číslo přípravku,
c) identifikaci výrobce přípravku a účinné látky,
d) druh a množství účinné látky, popřípadě účinných organismů, formu přípravku a specifikaci hodnot chemických a fyzikálních vlastností přípravků,
e) závazné podmínky pro zacházení s přípravkem,
f) dobu použitelnosti přípravku a podmínky pro jeho použití po uplynutí této doby,
g) způsob balení,
h) varovná označení a označení z hlediska speciálních rizik přípravku a pokyny pro bezpečné zacházení s ním stanovené prováděcím právním předpisem,
i) označení přípravku z hlediska ochrany včel, zvěře, ryb a některých dalších necílových organismů při používání přípravku,
j) omezení v uvádění do oběhu a používání přípravku, jsou-li nezbytná pro zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, včetně případných zákazů,
k) návod k použití včetně ochranných lhůt,
l) podmínky použití ve vztahu k ochranným pásmům vodních zdrojů, přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a povrchovým vodám.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. e), j), k) a l) se uvádějí ve vztahu k indikacím (§ 2 odst. 28).

(3) Řízení o registraci může příslušný orgán rostlinolékařské péče zastavit, jestliže žadatel přes výzvu neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky podání.

(4) Příslušný orgán rostlinolékařské péče

a) rozhodne o žádosti
1. ve lhůtě do 18 měsíců po ověření úplnosti dokumentačního souboru údajů, jde-li o žádost o registraci přípravku obsahujícího novou účinnou látku dosud nezařazenou do úředního seznamu,
2. ve lhůtě do 12 měsíců po ověření úplnosti dokumentačního souboru údajů, jde-li o žádost o registraci přípravku obsahujícího účinnou látku zařazenou do úředního seznamu,
3. ve lhůtě do 6 měsíců od doručení žádosti o rozšíření registrace na další indikace nebo prodloužení registrace,
4. ve lhůtě 2 měsíců od doručení žádosti o změnu registrace, nejde-li o změnu podle bodu 3,
b) žádost zamítne, nejsou-li podmínky registrace podle § 19 odst. 1 a 2 splněny.

(5) Rozhodnutí o registraci přípravku platí 10 let ode dne nabytí jeho právní moci. Jestliže je v rozhodnutí stanovena kratší doba jeho platnosti, musí být odůvodněna.“.

57. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

㤠21a
Informace o škodlivých účincích
Osoba, jíž bylo vydáno rozhodnutí o registraci přípravku nebo o prodloužení registrace nebo o rozšíření registrace přípravku, je povinna neprodleně písemně oznámit příslušnému orgánu rostlinolékařské péče všechny nové poznatky o možných a zjištěných škodlivých účincích dotčeného přípravku, včetně reziduí účinné látky, na zdraví lidí nebo zvířat nebo na podzemní vodu nebo na životní prostředí.“.

58. V § 24 odst. 1 se za slovo „přípravků“ vkládají slova „a pomocných prostředků“ a za slova „registraci a“ se vkládá slovo „úřední“.

59. V § 24 odst. 2 se za slovo „přípravků“ vkládají slova „a pomocných prostředků“ a slova „31. prosince“ se nahrazují slovy „1. ledna“.

60. V § 25 odstavec 1 zní:

„(1) Příslušný orgán rostlinolékařské péče může po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví rozhodnout o povolení uvedení přípravku do oběhu a použití neregistrovaného přípravku nebo použití přípravku odchylně od podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci přípravku, a to na dobu nepřesahující 120 dní ode dne vydání rozhodnutí o povolení, jestliže použití přípravku je prokazatelně nezbytné k odvrácení hrozících závažných škod a nelze pro tento účel použít registrovaný přípravek nebo nelze-li ošetření provést v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o registraci; součástí rozhodnutí o povolení je stanovení maximálního množství neregistrovaného přípravku, který má být uveden do oběhu, a podmínek použití přípravku.“.

61. V § 25 odst. 4 písm. b) bodě 2 se slova „[§ 19 odst. 2 písm. b)]“ nahrazují slovy „[§ 19 odst. 1 písm. b) body 4 a 5]“.

62. § 26 včetně nadpisu zní:

㤠26
Balení a označování přípravků
(1) Technické požadavky na balení přípravků a jejich označování stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Osoby, které uvádějí přípravky do oběhu, jsou povinny zajistit, aby obaly přípravků obsahovaly tyto údaje (dále jen „etiketa“):

a) obchodní název a výslovné označení, že jde o přípravek na ochranu rostlin,
b) registrační číslo,
c) údaj o držiteli rozhodnutí o registraci, a to obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno a příjmení, sídlo, jde-li o právnickou osobu, a místo podnikání a adresu, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o jinou osobu než držitele rozhodnutí o registraci, která provádí konečné balení a označování přípravku, též údaje o této osobě,
d) název a množství jednotlivých účinných látek,
e) čistou hmotnost přípravku,
f) číslo šarže nebo jiný způsob identifikace šarže,
g) charakter specifické rizikovosti pro člověka, živočichy nebo životní prostředí vyjádřený pomocí standardních vět (R-věty) uvedených v prováděcím právním předpise a údaje o přípravku z hlediska ochrany včel, zvěře, ryb a dalších necílových organismů,
h) bezpečnostní pokyny pro ochranu člověka, živočichů nebo životního prostředí vyjádřené ve formě standardních vět (S-věty) vhodně zvolených z vět uvedených v prováděcím právním předpisu,
i) typ přípravku podle účinku,
j) typ přípravku podle formulace,
k) indikace, pro které je přípravek registrován, a specifické podmínky, za nichž lze přípravek aplikovat, případně, kdy přípravek nelze použít,
l) návod pro použití a dávkování pro jednotlivé aplikace podle indikací,
m) ochranné lhůty,
n) podrobné údaje o možné fytotoxicitě, odrůdové citlivosti a dalších přímých nebo nepřímých nepříznivých vedlejších účincích na rostliny nebo rostlinné produkty,
o) je-li přiložen příbalový leták (příbalová dokumentace) podle odstavce 4, větu „Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití!“,
p) pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a obalu po přípravku,
r) datum výroby a doba použitelnosti,
s) první pomoc a bezpečnostní opatření pro ochranu zdraví člověka a zvířat,
t) podmínky správného skladování,
u) omezení v uvádění do oběhu a další omezení, zejména z hlediska ochrany vodních zdrojů, léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a povrchových vod.

(3) V návodu k použití přípravku musí být uvedeny indikace a pokyny ke správné aplikaci přípravku v souladu se zásadami správné rostlinolékařské praxe a s údaji stanovenými v rozhodnutí o registraci přípravku.

(4) Nepostačuje-li místo na obalu, lze údaje podle odstavce 2 písm. l), m) a n) uvést v příbalovém letáku přiloženém k obalu; tento příbalový leták se považuje za součást označení přípravku.

(5) Přípravek nesmí být označen výrazy „nejedovatý“, „neškodný“ nebo významově podobnými výrazy.

(6) Na vyžádání příslušného orgánu rostlinolékařské péče je žadatel o registraci nebo držitel rozhodnutí o registraci povinen předložit obal a etiketu včetně příbalového letáku ke kontrole.

(7) Chemické přípravky, které vykazují nebezpečné vlastnosti podle zvláštního právního předpisu,10c) musí být baleny a označeny rovněž v souladu s tímto právním předpisem.“.

63. V § 29 odst. 2 se na konci doplňuje tato věta: „Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti použití přípravků k hubení obratlovců.“.

64. V § 29 se odstavec 4 zrušuje.Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

65. V § 29 odst. 5 se za slovo „nezapočítávají“ vkládají slova „státní svátky,“ a za slova „pracovního klidu“ se doplňují slova „a pracovního volna“.

66. § 30 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16) zní:

㤠30
Ochrana včel, zvěře, ryb a některých dalších
necílových organismů při používání přípravků
(1) Právnická nebo fyzická osoba, která ve venkovním prostředí provádí aplikaci přípravků (dále jen „ošetřovatel porostů“), je povinna činit opatření k ochraně včel, zvířat, ryb podle odstavců 2 až 6 a 8 až 10, opatření k jejich ochran

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *