14.07.2005 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Workshop EÚ Access – Sofia, marec 2005

Aktivity záhradníckej veľmoci – Holandska, zamerané na podporu ovocinárskeho a zeleninárskeho sektora nových členských štátov EÚ, sú už tradične na veľmi vysokej profesionálnej úrovni. Program EÚ Access, organizovaný na základe požiadavky holandského ministerstva poľnohospodárstva, prírody a kvality potravín, je určený pre nové členské štáty a pristupujúce krajiny.

V rámci tohto programu pripravili kolegovia z Ústavu aplikovaného výskumu (Wageningen, Holandsko) v dňoch 21. – 23. 3. v Sofii pracovné stretnutie pre účastníkov štyroch projektov a zástupcov bulharskej strany. Stretnutie si vytýčilo dva ciele: poskytnúť bulharskému ministerstvu poľnohospodárstva a lesníctva informácie o projektoch a umožniť účastníkom projektov zhrnúť výsledky doterajšej činnosti a formulovať ciele pre rok 2005.
Všetky projekty prebiehajú v časovom období rokov 2003 – 2006 a zúčastňujú sa na nich odborníci z Holandska, ČR, SR, Poľska, Maďarska a Cypru.

Čo je náplňou jednotlivých projektov?
Cieľom projektu Organics je spolupráca v oblasti organického poľnohospodárstva. Koordinátor projektu, W.Sukkel z Ústavu aplikovaného výskumu, prezentoval výsledky činnosti v uplynulom roku. Najdôležitejšia akcia sa uskutočnila na Slovensku – medzinárodná konferencia organického poľnohospodárstva a rozvoja vidieka EKOMIT (Piešťany, október 2004), na ktorej sa zúčastnilo viac ako 120 zástupcov z 8 krajín – farmári, zástupcovia obchodu, výskumu, certifikačných orgánov, poradenstva a ministerstva pôdohospodárstva.
Projekt je zameraný na pestovanie poľnej zeleniny organickým spôsobom. Dlhodobým zámerom je zlepšenie výskumu a výmeny informácií, ako aj zlepšenie kvality organickej produkcie a dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárenia na pôde pomocou efektívnych pestovateľských metód. Cieľmi projektu je pomoc pri zvyšovaní konkurencieschopnosti organického spôsobu pestovania zeleniny. Pre rok 2005 je plánované rozšírenie projektu na Rumunsko. Bulharsko už na tomto projekte participuje. Najbližší seminár by sa mal uskutočniť v Poľsku, ďalšie konferencie v ČR a SR, spoločný kurz o organickej rastlinnej produkcii a pilotný program pre spojenie organických fariem do siete formou výmeny informácií.
Projekt Organizácie výrobcov je zameraný na posilnenie úlohy organizácií výrobcov v členských štátoch. Koordinátorom projektu je M. Grootová z Ústavu aplikovaného výskumu. V projekte sú zapojení zástupcovia Poľska, ČR, SR a Holandska. Cieľom projektu je prispieť k inštitucionalizácii organizácií výrobcov a k rozvoju silného a trhovo orientovaného poľnohospodárstva. P. Grootová prezentovala výsledky doterajšej činnosti projektu, zamerané na tri oblasti: legislatívu, kvalitu produktov a rozvoj organizácií výrobcov.
V oblasti legislatívy sa uskutočnilo pracovné stretnutie v roku 2004 v SR, v oblasti kvality produktov to bol workshop v Poľsku, na ktorom sa zúčastnilo 23 pestovateľov z poľských organizácií výrobcov. Rozvoj organizácií výrobcov bol hlavným bodom na workshope v ČR, kde boli prítomní aj zástupcovia slovenských organizácií výrobcov. Pre rok 2005 sú plánované nasledovné aktivity: pokračovanie workshopov, príprava manuálov, monitoring dosiahnutého pokroku a začiatok spolupráce medzi organizáciami výrobcov v jednotlivých členských štátoch EÚ.
Projekt Transfer je zameraný na posilnenie výmeny informácií najmä pre malých farmárov v EÚ. Koordinátorom projektu je D. Klaverová z Ústavu aplikovaného výskumu. Účastníkmi projektu sú Poľsko, Maďarsko, Slovensko, ČR a Holandsko.
P. Klaverová prezentovala doterajšie výsledky, na základe ktorých sa definovali dve rozdielne úrovne prenosu informácií a charakteru poradenstva: Poľsko na jednej strane a SR a ČR na druhej strane. Bulharsko ako pozorovateľ sa identifikovalo na tej istej úrovni ako Poľsko – majú veľké množstvo malých rodinných fariem, menšie skúsenosti v prenose informácií, ale poradenstvo u nich financuje štát.
Zdôrazňovali sa aj dôsledky vstupu do EÚ – najmä spoločná organizácia trhu, väčšia konkurencia v agrárnom sektore a potreba inovácie technológií. Pre rok 2005 sú stanovené nasledovné úlohy: posilnenie inovácií pomocou školení a systému vzdelávania, zostavenie dvoch modelov poradenstva – pre malé rodinné farmy (Poľsko, Bulharsko) a pre veľké konkurencieschopné agropodniky (SR, ČR).
Projekt Qualiman je zameraný na zlepšenie kvality a bezpečnosti v sektore ovocia a zeleniny. Koordinátorom projektu je H. Schoorlemmer z Ústavu aplikovaného výskumu. Účastníkmi projektu sú Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Holandsko. V roku 2004 sa uskutočnili prieskumy vo vybraných subjektoch na všetkých stupňoch obchodu (pestovateľ, veľkoobchod, maloobchod), ktoré sú zapojené do obchodu s ovocím a zeleninou. Výsledky prieskumu v zúčastnených krajinách prezentovali počas pracovného rokovania projektu Qualiman, ktorý bolo súčasťou workshopu. Prínosom bola aj účasť bulharských kolegov, ktorí majú veľký záujem zapojiť sa do tohto projektu. Na základe výsledkov prieskumov v jednotlivých krajinách účastníci projektu definovali problémové oblasti. Vyplynulo z nich nasledovné:
- malé miestne trhy nemajú žiadne možnosti na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti a kvality produktov,
- malí a nezávislí pestovatelia nemôžu pokračovať bez jasnej stratégie svojej činnosti,
- v prípade, že produkty nespĺňajú požiadavky, musia opustiť trh,
- sťažnosti a reklamácie vytvárajú veľmi nepriaznivý obraz o spoločnosti (krajine).
Cieľom tohto projektu je identifikácia slabých miest v manažmente kvality všetkých účastníkov trhu, zlepšenie bezpečnosti a kvality produktov, posilnenie výmeny skúseností a organizovanie školení v zúčastnených krajinách. Z vyššie spomenutých prieskumov tiež vyplynulo, že v sektore je všeobecne nedostatok informácií o systémoch riadenia kvality (najmä Eurep - GAP), ako aj o spôsoboch vysledovateľnosti produktov.
Na základe identifikovaných problémových oblastí sa v rámci projektu stanovili štyri kľúčové oblasti, na ktoré sa bude potrebné sústrediť v nasledujúcich dvoch rokoch:
- požiadavky na kvalitu podľa legislatívy EÚ,
- systémy riadenia kvality,
- zlepšenie manažmentu siete,
- zlepšenie manažmentu kontroly používania pesticídov.
Prvé dva pilotné projekty, v hrubých rysoch už spracované, sa budú týkať systémov riadenia kvality a požiadaviek na kvalitu ovocia a zeleniny. Dôvodov je niekoľko, dôležité je však najmä to, že momentálne neexistuje funkčný systém riadenia kvality. Takýto systém je však potrebný pre sektor z dôvodu požiadaviek legislatívy a stále vyšších požiadaviek sietí supermarketov. Pestovatelia, nielen členovia organizácií výrobcov, stále nemajú dostatok znalostí o požiadavkách na kvalitu, splnenie ktorých by im zlepšilo konkurencieschopnosť na trhu. Predpokladáme, že pilotné projekty v obidvoch problémových oblastiach prispejú k zlepšeniu situácie v sektore, pomôžu prekonať prekážky pri etablovaní sa na náročnom trhu EÚ. Naším cieľom je zvýšiť informovanosť pestovateľov ovocia a zeleniny nielen v SR a ČR, ale aj v ostatných nových členských krajinách. Veľkú pozornosť budeme v rámci všetkých projektov venovať aj pristupujúcim krajinám, ktoré potrebujú minimálne takú pomoc, akú sme dostali v predvstupovom období aj my.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down