Vzpomínka na profesora Vojtěcha Řezníčka

Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc. byl vysoce erudovaným ovocnářským odborníkem, známým nejen u nás, ale i v zahraničí. Jeho práce a výsledky z oblasti množení ovocných dřevin a školkařství byly vynikající, měly ohlas i využití v praxi.

Byl oblíbeným přednášejícím a instruktorem pro ovocnáře, zahradníky, ale i pro široký okruh zahrádkářské veřejnosti, která jej zvláště hodnotila pro jeho vynikající pomologické znalosti. Zásluhou profesora Řezníčka a jeho spolupracovníků byla na Zahradnické fakultě zavedena tradice seminářů a praktických instruktáží v terénu s tématem studia a záchrany genofondu starých a regionálních odrůd a druhů ovocných plodin. Patřil mezi naše přední tvůrčí pracovníky ovocnářství, zvláště školkařství a pomologické znalce.

Profesor Vojtěch Řezníček se narodil 1. 5. 1940 v Radostíně nad Oslavou, kde získal i základní vzdělání. V roce 1954 nastoupil na učební obor na ÚŠZ Žehušice u Čáslavi. Po ukončení učebního oboru v roce 1956 byl do roku 1960 zaměstnancem firmy Koniferové školky Žehušice u Čáslavi, kde během tohoto období získal středoškolské vzdělání. V letech 1960–1965 studoval na Agronomické fakultě VŠZ Brno, zahradnický obor v Lednici na Moravě, který ukončil s vyznamenáním.

Po absolvování základní prezenční služby nastoupil v roce 1966 na Katedru šlechtění a zahradnictví AF VŠZ jako asistent. V roce 1987 obhájil kandidátskou disertační práci „Vliv zinku jako průmyslového exhalátu na růst a vývoj ovocných druhů“. Docentem pro obor speciální produkce rostlinná byl jmenován v roce 1990. V roce 1997 habilitoval v oboru Ovocnářství na základě předložené habilitační práce „Možnost ovlivnění vegetativního růstu jádrovin“. Profesorem pro obor Zahradnictví se stal v roce 2002.

Od roku 1966 až do roku 2015 byl na univerzitě zaměstnán jako vysokoškolský učitel, vedoucím Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF byl v letech 1991–2004, proděkanem pro vědu a výzkum na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity od roku 1998 do roku 2004. V pregraduálním studiu byl garantem předmětu Zahradnictví na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity (MENDELU), na oboru Technologie potravin, Fytotechnika a Ochrana rostlin, Vinohradnictví na oboru Fytotechnika a Všeobecném oboru. Školitel v doktorandském studijním programu Zahradnická produkce, později Zahradnictví. Vedl téměř 200 diplomových prací, které byly úspěšně obhájeny. Je spoluautorem sedmi skript.

Do vědecko výzkumné činnosti se zapojil od počátku působení na univerzitě, např. i jako spoluorganizátor fakultních a celostátních konferencí Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) a zároveň byl vedoucím 27 studentských vědeckých prací v rámci této soutěže. Vlastní vědecko-výzkumná činnost byla profesně zaměřena na obor ovocnářství, ovocné školkařství a pěstování méně rozšířených ovocných druhů. V rámci jednotlivých grantových agentur – Grantové agentury ČR, Národní agentury pro zemědělský výzkum, Fondu rozvoje vysokých škol, Vědecké grantové agentury, Výzkumné záměry a dalších, se zapojil do řešení 28 projektů výzkumu. Výsledky odborné a vědecké práce byly prezentovány v mnoha původních vědeckých pracích, příspěvcích ve sbornících národních nebo mezinárodních sympozií, vědeckých konferencí a odborných časopisech. Byl členem Oborové rady PGS a komisí pro státní závěrečné zkoušky u nás i na Slovensku – FZKI SPU Nitra. V letech 1992 až 2012 byl členem Vědecké rady Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici na Moravě a Vědecké rady Výzkumného ústavu ovocnářského v Holovousích. 

Odborná činnost v posledních letech aktivního odborného působení profesora Řezníčka na MENDELU sledovala problémy ovocnářství, zaměřené na použití starých a krajových odrůd v ovocných výsadbách či vhodnost kombinace podnoží a odrůd ve školkařské činnosti. Je spoluautorem vyšlechtěné odrůdy jabloně Moravia a vysoce ceněný odborník v oblasti hodnocení méně pěstovaných ovocných druhů.

Profesor Řezníček byl velmi známou osobností nejen mezi odbornou veřejností, ale také u veřejnosti laické, byl velmi vyhledávaným odborníkem pro různé tematické zahradnické přednášky pro veřejnost, vyhlášeným odborníkem byl i v oblasti pomologie starých a krajových odrůd ovocných dřevin.

Pro Zahradnickou fakultu i Mendelovu univerzitu v Brně za dobu svého působení vykonal mnoho pozitivního a zasloužil se o dobré jméno univerzity, univerzitu nepřestal podporovat ani po odchodu na zasloužený odpočinek. Plným právem mu byl přiznán čestný titul Emeritní profesor Mendelovy univerzity v Brně.

Text: doc. Dr. Ing. Petr Salaš1, Ing. Jaromír Čepička, CSc.2, 1 ZF MENDELU, Lednice, 2 SZV Znojmo, Foto: AVC MENDELU

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down