25.10.2012 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vzdělání pro učitele a odborné pracovníky středních škol

Již od března 2010 realizuje Zahradnická fakulta v Lednici a Svaz zakládání a údržby zeleně grantový projekt „Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol“. Motto projektu vystihuje hlavní záměr: Nulla Aetas Ad Discendum Sera aneb Žádný věk není příliš pozdní k učení.

Projekt (č. projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0076, doba řešení 1.3.2010 – 28.2.2013) je financován Evropským sociálním fondem EU a Státním rozpočtem České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Volně navazuje na úspěšně ukončený projekt OP RLZ „Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce“ (č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202), který řešila Zahradnická fakulta v letech 2006–2008. Na webových stránkách projektu (http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/554/opvk0076/index.html) lze získat podrobnější informace, zejména harmonogram aktivit v každém roce řešení projektu.

Další vzdělávání učitelů
Cílem projektu je především příprava, realizace a rozvoj dalšího profesního vzdělávání učitelů středních škol v oblasti zahradnictví, zintenzivnění a rozvoj neformální spolupráce se středními školami na úrovni institucí a mj. také podpora rozvoje spolupráce i s ostatními subjekty, které mohou ovlivnit vzdělávání učitelů (profesní svazy, sdružení, státní instituce). Cílem vzdělávací části projektu je realizace intenzivních výukových kurzů, probíhajících formou odborných přednášek, praktických ukázek a exkurzí. Cílem poradenské části projektu je individuální konzultační činnost pro jednotlivé učitele i školy a poskytnutí studijních materiálů. Vedlejším cílem projektu je zprostředkovat osobní zkušenost frekventantů kurzů formou interaktivních a experimentálních metod výuky s důrazem na aplikaci poznatků výzkumu do praxe. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení; vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, spojených s výukou disciplin z oblasti zahradnické produkce, popř. ochrany životního prostředí. Pro možnost dalšího využití jsou pro účastníky každého kurzu vydávány metodické a didaktické pomůcky (v elektronické podobě).
V oblasti metodiky vzdělávání na středních školách spolupracují řešitelé s Národním ústavem pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) i MŠMT ČR.

Tři oblasti zaměření
Projekt je rozdělen do tří klíčových aktivit:
1. Rozvoj nových vzdělávacích programů. Vzdělávací programy jsou v pilotním ověření realizovány formou 15 čtyřdenních intenzivních kurzů. Za dva roky řešení projektu proběhlo již 10 kurzů (Ekologické zahradnictví; Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny; Zvyšování pedagogických kompetencí řídících pracovníků SŠ; Vinařství; Ochrana a tvorba krajiny; Spolupráce s veřejností v zahradně architektonické tvorbě; Technologie produkce ovoce; Inovace a trendy ve výuce předmětů Aranžování rostlin a Floristika; Produkce okrasných rostlin; Zahradnictví tropů a subtropů), v roce 2012 bude realizováno zbylých pět kurzů (Hodnocení a řízení jakosti posklizňových technologií ovoce a zeleniny; Vinohradnictví; Inovace v rozvoji venkova; Školkařská produkce; Extenzivní ovocnářství, málo rozšířené ovocné druhy a genové zdroje). Doposud bylo proškoleno celkem 167 učitelů.
2. Rozvoj praktických dovedností učitelů. Pod odbornou garancí Svazu zakládání a údržby zeleně jsou realizovány praktické dílny, dvoudenní prakticky zaměřené pracovní semináře. Doposud bylo realizováno pět praktických dílen (Práce s půdou; Zakládání a údržba travních porostů; Výsadba, ošetřování a řez dřevin; Drobné stavby v zahradě; Závlahové systémy). V roce 2012 proběhnou ještě dvě odborné akce – semináře na téma Ekologická koupací jezírka a Ozeleňování střech. Semináře povedou zástupci členských firem, kteří mají s touto problematikou praktické zkušenosti. Doposud bylo proškoleno celkem 104 učitelů.
3. Podpora rozvoje spolupráce a výměny zkušeností v různých formách.
a) Setkání 2010, 2011, 2012. Pravidelné podzimní setkávání zástupců SŠ, oborově zaměřených na zahradnictví se zástupci nositele projektu a partnera, profesních svazů, příslušných institucí a resortních výzkumných ústavů. Hlavním cílem setkání je výměna informací a navazování spolupráce. Doposud proběhly dva ročníky, v roce 2010 byly hlavním tématem požadavky na kvalitu a profesní znalosti absolventů, v roce 2011 byla diskutována zejména problematika optimalizace středního školství.
b) Setkání s řediteli a zástupci SŠ 2010, 2011, 2012, 2013. Semináře jsou určeny pro řídící složky škol s cílem výměny aktuálních informací o trendech v oblasti řízení, rozvoje středního školství a potřebách SŠ v oblastech, řešené projektem.
c) Expozice Zahradnické školství v ČR. Příprava společné expozice na zahradnické výstavě Zelený svět 2012, informující o historii i současnosti zahradnického školství. Expozice bude propagovat nutnost podpory rozvoje zahradnického vzdělávání.
d) Věda pro výuku I, II. Dva workshopy pro pedagogické pracovníky. Cílem je umožnit středoškolským pedagogům seznámit se dle své specializace a zájmu s výsledky výzkumu specializovaných pracovišť (ústavů) Zahradnické fakulty. Mimo seznámení s moderním přístrojovým vybavením pedagogové navštěvují také sbírkové a pokusné plochy a seznamují se s aktuálním výzkumem v oblasti zahradnictví.
Podrobné informace o obsahu jednotlivých výukových kurzů je možné nalézt na webových stránkách projektu v sekci „Tiskové zprávy“ (http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/554/opvk0076/tzpravy.html )

Text a foto doc. Dr. Ing. Petr Salaš, MZLU Brno, ZF Lednice

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down