Význam strukturálních fondů v zahradnictví

Jednou z podmínek vstupu do EU je přizpůsobení se standardům regionální politiky Evropské unie. To znamená nejprve přijmout organizaci regionů používané v EU. Tradiční regiony jednotlivých zemí se od sebe liší lidnatostí, funkcí a významem. Proto ustanovila EU normalizovaný systém pro vytváření regionů tzv. NUTS.

Finanční podpora ze strukturálních fondů pro zaostávající regiony je čerpána na úrovni NUTS. NUTS je zkratka z francouzského termínu Nomenclature des Unites Territoriale Statistique a znamená normalizovaný systém pro vytváření regionů.
NUTS 1 je územní jednotkou typu velkých oblastí např. ČR.
NUTS 2 je jednotkou pro sdružené kraje a v ČR se jedná o rozdělení na 8 NUTS 2, tj. Praha, Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko.
NUTS 3 odpovídá rozdělení ČR do 14 krajů tzv. vyšších územních samosprávných celků podle zákona 176/2001 Sb.
NUTS 4 jsou bývalé okresy a konečně územní jednotky NUTS 5 jsou prezentovány obcemi.
Strukturální fondy byly zřízeny Radou evropského společenství za účelem snižování rozdílů mezi rozvinutými a hospodářsky zaostalými regiony, dále pak za účelem hospodářské a společenské přeměny oblastí se strukturálními problémy a v neposlední řadě ke zlepšení vnitřní politiky jednotlivých členských zemí a vzdělávání obyvatelstva.
Strukturální fondy slouží i ke zlepšování životního prostředí, přispívají k výstavbě a vybudování municipálních i dalších infrastruktur, podpoře konkurenceschopnosti a zvýšení kvality produkce, podporují investice do lidských zdrojů a zlepšují podnikatelské prostředí.

Nařízením Rady ES č. 1260/1999 byly strukturální fondy stanoveny následovně:
– Evropský regionální a rozvojový fond (ERDF) – podporuje investice do výroby určené k nárůstu nebo zachování pracovních míst; investice do infrastruktury pro regiony, investice do vzdělání a zdraví; dále podporuje místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání v problémových regionech, výzkum a rozvoj a investice zaměřené na životní prostředí,
– Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF), sekce orientační – podporuje mladé farmáře, konverzi, diverzifikaci, změnu orientace a podporu kvality zemědělské produkce, rozvoj venkovské infrastruktury a cestovního ruchu, prevenci přírodních kalamit, ochranu venkovského kulturního dědictví, rozvoj a využití lesů,
– Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF), sekce garanční – má odlišný systém financování, řešený v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie – podporuje farmáře hospodařící v méně příznivých oblastech, ochranu životního prostředí a krajiny, předčasný odchod farmářů do důchodu a zalesňování zemědělské půdy,
– Evropský sociální fond (ESF) – řeší problematiku dlouhodobé nezaměstnanosti, integraci mladých lidí do pracovního procesu, integraci osob vyloučených z trhu práce, podporuje rovné příležitostí na trhu práce, podporuje adaptaci pracovníků, systém vzdělávání a další kvalifikace,
– Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu (FIFG) – podporuje změny v rybářském sektoru, rozvoj chovu ryb, modernizaci loďstva, vybavení přístavů, výrobu a obchod s rybími výrobky.

Celkové roční příjmy každého členského státu ze strukturálních fondů ve spojení s pomocí poskytovanou v rámci Fondu soudržnosti by neměly překročit 4% hrubého domácího produktu členského státu. Fond soudržnosti nepatří mezi strukturální fondy vyjmenované v nařízení Rady ES č. 1260/1999 a slouží ke koofinancování transevropských dopravních sítí a velkých projektů v oblasti životního prostředí členských států EU s hrubým národním produktem na hlavu menším než je 90% průměru EU.
Finanční prostředky strukturálních fondů pro plánovací období 2000-2006 lze použít na následující cíle stanovené nařízením Rady ES č. 1260/1999.

Cíl 1 – povzbuzování rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává. V rámci tohoto cíle mohou získat finanční prostředky ty regiony, v nichž hrubý domácí produkt na hlavu je nižší než 75% průměru EU. Oblasti spadající pod tento cíl mají možnost získat vyšší finanční částky ze strukturálních fondů, neboť pro podporu oblastí spadajících do Cíle 1 alokuje EU v rámci svého rozpočtu 69,7% ze všech finančních prostředků, určených pro strukturální fondy EU,

Cíl 2 – podpora hospodářské a společenské přeměny oblastí, které čelí strukturálním obtížím. Cíl 2 pokrývá regiony se strukturálními problémy, které nespadají do Cíle 1 a procházejí sociálně-ekonomickou přestavbou v odvětví průmyslu a služeb, a dále upadající venkovské regiony. Pro Cíl 2 je v rámci rozpočtu EU přidělováno 11,5%, prostředků ze strukturálních fondů,

Cíl 3 – podpora přizpůsobování a modernizace politiky a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti. V rámci Cíle 3 mohou získávat podpory ty oblasti, které nespadají do Cíle 1 nebo 2. Pro Cíl 3 je v rámci rozpočtu přidělováno 12,3% prostředků ze strukturálních fondů.

Česká republika je zařazena do Cíle 1 s výjimkou Prahy, která spadá pod Cíle 2 nebo 3.

Příprava na využívání strukturálních fondů na Ministerstvu zemědělství
Na základě usnesení vlády ČR č. 159/1998 je gescí správy Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) a Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu (FIFG) pověřeno MZe.
Pro získání finančních prostředků z EAGGF jsou MZe připravovány tyto programové dokumenty:
– Sektorový operační program (SOP) „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ – slouží k příjmu finančních prostředků z orientační sekce EAGGF, dále umožní žádat o finanční prostředky i na projekty Iniciativy Evropského společenství LEADER+ a z FIFG,
– Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) – slouží k příjmu finančních prostředků z garanční sekce EAGGF.

Při využívání strukturálních fondů na MZe budou využity veškeré zkušenosti nabyté v průběhu programovacího a implementačního období programu SAPARD. V navazujícím článku uvedeme popis priorit a opatření jednotlivých operačních plánů s příležitostmi zahradníků čerpání dotací ze strukturálních fondů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *