27.12.2021 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití DA metru při sklizni odrůd jabloní a vliv skladování v ULO atmosféře na kvalitu plodů

Náš výzkum byl zaměřen na využití nedestruktivního měřiče zralosti DA metru při sklizni vybraných odrůd jabloní. Plody byly sklizeny ve třech termínech na základě rozdílných hodnot DA indexu. Poté došlo k jejich uskladnění v ULO atmosféře. V průběhu skladování byly sledovány kvalitativní parametry penetrace, refrakce, senzorické znaky a DA index. Varianty vybraných odrůd byly vyhodnoceny.

Správný termín sklizně ovoce ovlivňuje významně výslednou kvalitu plodů a délku skladování. K určení optimálního stupně zralosti plodů při sklizni slouží nedestruktivní měřič zralosti zvaný DA metr. Jedná se o přístroj, který na základě absorpčních vlastností změří množství chlorofylu v ovoci. Množství chlorofylu je přesným měřítkem stádia zrání plodu a vyjadřuje se jako DA index. DA index se uvádí v rozmezí 0-5 DA. Nezralé plody mají vysoké hodnoty. V průběhu dozrávání ovoce tato hodnota postupně klesá až do okamžiku dokončení zrání, kdy DA index dosáhne velmi nízkých hodnot této veličiny. Pro každý druh ovoce jsou tyto hodnoty DA specifické. DA metr tak poskytuje výsledky nepostradatelné pro správnou sklizeň. Tyto údaje nejsou na rozdíl od měření pevnosti dužniny nebo obsahu refraktometrické sušiny závislé na sezonních povětrnostních podmínkách. Sklizeň založená pouze na hodnotách pevnosti dužniny nebo obsahu refraktometrické sušiny může být mnohdy předčasná nebo naopak dojde k jejímu oddálení, což může mít negativní dopad na skladovatelnost a trvanlivost ovoce.

Cílem našeho výzkumu bylo naskladnit vybrané odrůdy jabloní při rozdílných hodnotách DA indexu. Spolu s kvalitativními parametry penetrací a refrakcí byly sledovány hodnoty DA indexu i v průběhu skladování plodů v ULO atmosféře za definovaných podmínek. Během skladování byl výzkum doplněn i o měření celkové antioxidační aktivity a hodnocení celkové chuti. Následně se jednotlivé varianty podle sledovaných parametrů vyhodnotily a pro každou odrůdu se vybrala varianta, která byla pozitivně hodnocena z pohledu kvality plodů na konci skladovacího období.  

Materiál a metody

Ke skladovacímu pokusu byly vybrány odrůdy jabloní Idared a Melrose. Firma Techfruit, která dodává na trh nedestruktivní měřič zralosti ovoce DA metr, poskytla na požádání referenční hodnoty DA indexu při sklizni některých odrůd jabloní.

Z tohoto seznamu tak byla vybrána odrůda Golden Delicious a sloužila jako kontrola. Hodnoty DA indexu pro dlouhodobou sklizeň byly pro tuto odrůdu uvedeny v rozmezí 1,31,5. Část vzorků této odrůdy byla uskladněna do ULO boxu za stejných podmínek jako u obou sledovaných odrůd a část vzorků se umístila do chladícího skladu při teplotě 2 °C. Byl sledován vliv odlišného skladovacího režimu na kvalitu plodů na konci skladování při stejných hodnotách DA indexu při sklizni.

U odrůd Idared a Melrose byly navrženy tři varianty sklizně v odlišném rozmezí DA indexu. V průběhu měsíců srpna a září probíhalo měření DA indexu jednotlivých plodů přímo na stromech. Následně došlo postupně ke sklizni v jednotlivých termínech a variantách, jak je uvedeno v tabulce 1. Od každé varianty byly sklizeny vždy tři 15 kg bedny. U čerstvých plodů bylo provedeno měření pevnosti dužniny (penetrace) a obsahu refraktometrické sušiny (refrakce). Penetrace byla měřena pomocí penetrometru (FruFTA, Güss) a hodnoty vyjádřeny v kg/cm2. Refrakce byla stanovena pomocí digitálního refraktometru (Opti Brix5) a hodnoty byly vyjádřeny v % Brix. Část vzorků od každé varianty byla zhomogenizována a umístěna do mrazícího boxu s teplotou –­­20 °C. Takto byly vzorky zpracovávány při každém vyskladnění a sloužily k proměření celkové antioxidační aktivity pomocí spektrofotometrické metody s 2, 2 -diphenyl-1-picryl-hydrazylem (DPPH).

Všechny sklizené bedny byly postupně umístěny do ULO boxů a skladovány v atmosféře o koncentraci plynů 1,2 % O2 a 1,5 % CO2. při teplotě 1,5 °C. Tato atmosféra byla již dříve využita při výzkumu zaměřeném na kvalitu plodů vybraných odrůd jabloní skladovaných v ULO atmosféře.

V průběhu skladování došlo k vyskladnění ve třech termínech, a to na začátku ledna, na konci února a na začátku května. Bylo odebráno 30 ks plodů od každé varianty. Plody byly použity k proměření DA indexu, penetrace, refrakce a ke stanovení celkové antioxidační aktivity. Byla posouzena i celková chuť u jednotlivých variant na základě devítibodové stupnice, kde nejlepší chuť se hodnotí nejvyšším číslem.

Stanovení celkové antioxidační aktivity je založeno na porovnání výsledné antiradikálové aktivity vzorku s antiradikálovou aktivitou syntetické látky Troloxu (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylová kyselina). K rozmixovanému ovoci (2 g) se přidá 8 ml methanolu a 100 µl koncentrované kyseliny mravenčí. Vzorky se jednu hodinu třepou a poté umístí na 10 min do centrifugy při 4400 rpm. Následně se přefiltrují do vialek a na destičce určené pro spektrofotometr dojde ke smísení pracovního roztoku DPPH s extraktem z ovoce. Destička se přikryje a vloží do tmy při laboratorní teplotě. Přesně po hodině se provede měření absorbance při vlnové délce 515 nm. Výsledná koncentrace vzorku se vypočte za využití kalibrační křivky Troloxu. Výsledek je uveden v µmol/g a je vyjádřen jako Trolox ekvivalent.*

Text a foto Ing. Lenka Drbohlavová, VŠÚO Holovousy s. r. o.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 12/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down