12.09.2005 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky kontroly kvality ovocia a zeleniny v roku 2004

Rok 2004 bol z pohľadu kontroly kvality ovocia a zeleniny veľmi špecifický. Dôvodom bol náš vstup do Európskej únie v máji 2004. Prvé štyri mesiace roka platila národná legislatíva a od 1. mája ju nahradila v plnom rozsahu legislatíva Európskej únie. Ako sa tento prechod odzrkadlil na spôsobe kontroly?

Predovšetkým sme dňom vstupu do únie začali vykonávať kontrolu kvality podľa Nariadenia Európskej komisie č. 1148/2001 o kontrole zhody ovocia a zeleniny s obchodnými normami a hodnotili sme kvalitu jednotlivých druhov podľa príslušných nariadení EK, ktoré ustanovujú obchodné normy kvality. Naši pestovatelia a obchodníci v sektore boli na zmeny v legislatíve pomerne dobre pripravení. Už v roku 2000 sme na území SR zaviedli normy kvality harmonizované s európskymi predpismi, ktoré boli vydané v 19. hlave Potravinového kódexu SR.
Výsledky kontroly kvality potvrdili, že najmä pestovatelia uplatňovali normy kvality bez väčších problémov. O niečo horšia situácia bola vo veľkoobchode a najhoršie výsledky boli v kontrole maloobchodu. V tomto segmente však pri poklese obchodnej kvality zohráva svoju úlohu nielen nevhodná manipulácia zo strany obchodníkov, ale aj zo strany konečného spotrebiteľa.
Z celkového počtu 2750 kontrol 275 kontrol uskutočnilo u pestovateľov, 670 vo veľkoobchode a 1814 v maloobchodných prevádzkach rôzneho typu. Úmerne počtu kontrol v jednotlivých segmentoch sme hodnotili obchodnú kvalitu ovocia a zeleniny na mieste (383 hodnotení u pestovateľov, 1478 vo veľkoobchode a 4580 v maloobchode). Zo 6441 hodnotených dávok na všetkých stupňoch obchodu nevyhovelo požiadavkám na obchodnú kvalitu 1051 dávok, čo predstavuje 16,3% porušenosť. Vyššiu porušenosť sme zistili iba v maloobchode (18,9 %).
Najčastejšie problémy sme zistili v dodržiavaní minimálnych požiadaviek, označovania a veľkosti plodov. Najmenším podielom na nevyhovujúcom tovare sa ukázalo nesprávne zaradenie do tried kvality podľa príslušných noriem EÚ. Na základe výsledkov hodnotenia kvality na mieste preklasifikovali inšpektori ŠVPS do nižšej triedy kvality 3220,94 kg ovocia a zeleniny v celkovej hodnote 45 354 Sk. Za závažné porušenie požiadaviek noriem kvality zakázali uvádzať do obehu 750 530,2 kg ovocia a zeleniny v celkovej hodnote 3 695 518 Sk. Postihy za zistené nedostatky predstavovali 334 blokových pokút v celkovej hodnote 195 950 Sk a 41 správnych konaní voči podnikateľským subjektom.
Od 1. 5. 2004 sme začali aj na území SR uplatňovať špeciálny režim pri dovoze a vývoze čerstvého ovocia a zeleniny podľa Nariadení ER č. 2200/96 a EK č.1148/2001. Nekontrolovali sme viac dovozy a vývozy v rámci Európskej únie, ktoré sa dňom vstupu považujú za intrakomunitárny obchod, no zvýšili sme kontroly pri dovoze z a vývoze do tzv. tretích krajín (mimo Európskej únie). V osobitnom režime prebiehajú kontroly pri dovoze z tretích krajín, ktoré majú schválené inšpekčné služby na základe §7 Nariadenia EK č. 1148/2001 (nie je totiž potrebné kontrolovať stopercentnosť zásielok). K týmto krajinám patrí Švajčiarsko, Juhoafrická republika, Izrael, Maroko, India a Nový Zéland, ktoré majú schválený režim iba pre jablká a hrušky. Na územie SR sa v roku 2004 z týchto krajín dovážali iba plodiny z Juhoafrickej republiky a Maroka, celkový počet kontrolovaných dodávok bol 13 v objeme 57,64 t.
Kontroly dovozu z tretích krajín bez schválenej inšpekčnej služby podliehajú 100% kontrole. V roku 2004 predstavoval tento dovoz spolu 183 dodávok v objeme 2 750,99 t. Väčšina ovocia a zeleniny k nám v uplynulom roku prišla z ostatných členských krajín, a tak nepodliehala kontrole na hraniciach.
Vývoz do tretích krajín sa sústredil predovšetkým na špargľu, ktorú vyviezli slovenskí pestovatelia najmä do Švajčiarska – celkovo 336,443 t. Vývoz v roku 2004 predstavoval 571 dodávok v objeme 1 674,92 t, sú v ňom však zarátané aj reexporty rôznych druhov ovocia a zeleniny.
Tak ako každý rok, aj v roku 2004 sme uskutočnili cielené kontroly. V jarnom období to bola najmä kontrola kvality zemiakov. V období pred vstupom do EÚ bolo výhodou, že kontrole podliehali všetky zemiaky, ktoré pochádzali mimo Slovenska. Po 1. máji sa situácia podstatne zmenila, kontrole podliehajú iba zemiaky zo Slovenska a z tretích krajín. Keďže väčšina zemiakov sa dováža z krajín EÚ, ich kontrola by bola proti predpisom, ako keby sme kontrolovali zemiaky dovezené do Bratislavy z Banskej Bystrice. Väčšina nových členských štátov však problémy s kvalitou zemiakov z iných členských štátov má, takže je pravdepodobné, že navrhnú Komisii zaoberať sa týmto problémom už v blízkej budúcnosti.
Na základe podnetov únií ovocinárov a zeleninárov sme v apríli uskutočnili cielené kontroly zamerané na ovocie a zeleninu dovezené z Poľska. Hoci sme vykonali 124 kontrol a hodnotili kvalitu 223 dávok, výsledky nepreukázali vysokú mieru porušenosti. Požiadavkám na kvalitu nevyhovelo 47 vzoriek, čo je 21 % a v označovaní 15 vzoriek, čo je 6,7 %. Na základe zistení zakázali inšpektori uvádzať do obehu 19 562,6 kg ovocia a zeleniny.
V období pred Vianocami nás požiadalo Taliansko cez svoje veľvyslanectvo v Bratislave o kontrolu kivi. Išlo o dovoz plodov menších, ako stanovuje norma kvality. Kontroly prebehli na všetkých stupňoch obchodu a v 8 prípadoch sme zistili predaj menších plodov. Všetky údaje o pestovateľoch a dovozcoch, ako aj o dodaných množstvách sme poskytli talianskemu úradu pre zahraničný obchod.
V roku 2005 sa budeme pri kontrolách viac sústreďovať na pestovateľov. Na základe analýzy rizika, ktorú ustanovuje nariadenie Komisie č. 1148/2001, zostavujeme plán kontrol na všetkých úrovniach obchodu. Výsledky kontrol pravidelne zasielame Európskej komisii, najmä hlásenia o zisteniach nevyhovujúcich plodín. Slovensko sa zaradilo vstupom do Európskej únie do informačnej siete členských krajín a spolupracuje so svojimi partnerskými inšpekčnými službami na neustálom zlepšovaní kvality ovocia a zeleniny na európskom trhu.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down