Autor
Kategorie:
Nezařazené

Výskyt skládkových chorob u vybraných odrůd jabloní II.

Zatímco v předchozím článku byl podrobně popsán výskyt a škodlivost původců našich nejčastějších skládkových chorob jablek, v tomto příspěvku se zaměřím na vyhodnocení odolnosti sledovaných kultivarů. Připomeňme si, že sledování výskytu skládkových chorob probíhalo v Holovousích v letech 2002 – 2004 celkem u sedmnácti registrovaných odrůd a jedenácti novošlechtění.

Vzorky o velikosti jedné přepravky byly sklízeny v optimální sklizňové zralosti ze dvou různých výsadeb založených na podnoži M 9. První výsadba nebyla ošetřována fungicidy proti chorobám a ve druhé byl uplatňován běžný způsob integrované chemické ochrany. Všechny vzorky jsme skladovali v chlazeném skladě při teplotě udržované na úrovní kolem 2°C až do doby, kdy většina plodů byla zničena hnilobami nebo jejich rozpadem.
Monilióza a modrá hniloba
Sumární přehled procentického výskytu moniliové hniloby během tříletého sledovaného období u vzorků sklízených ve výsadbě bez fungicidní ochrany je patrný z tabulky. Nejsilněji byla moniliózou napadena odrůda ‚Lord Lambourne‘, u níž musel být z důvodu napadení vyřazen téměř každý desátý plod. Dále následovalo novošlechtění HL 514 a ‚Melodie‘, ‚Jarka‘, HL 390, HL 322 a ‚Angold‘. Tuto skupinu odrůd můžeme považovat za citlivé. Mezi středně citlivé lze zařadit odrůdy ‚Rubín‘, ‚Melrose‘, ‚Jonagold‘, ‚Rubinstep‘, ‚Florina‘, ‚Rucla‘, ‚Zuzana‘, ‚Gala‘, ‚Primadela‘ a novošlechtění HL 1711 a HL 189 s průměrným výskytem 0,5 až 1,8 % moniliózních plodů. Naproti tomu jako odolné proti této chorobě se jeví HL 8, ‚Golden Delicious‘, ‚Meteor‘, ‚Topaz‘, HL 212 a HL 872. Mezi vysoce odolné, tj. prakticky bez žádného napadení, můžeme pokládat novošlechtění HL 237, HL 851 a HL 22189A a odrůdu ‚Rubimeg‘.
V další tabulce je u sledovaných odrůd a novošlechtění uveden přehled průměrného procentického výskytu modré hniloby v termínech hodnocení březen, květen a červenec. Průměrný výskyt této choroby se k daným termínům zvyšoval v řadě 0,6 %, 2,6 % a 5,6 %. Všeobecně nejsilněji byla modrou hnilobou napadena odrůda ‚Rubín‘, u níž téměř každý pátý plod musel být odstraněn v důsledku této choroby. Mezi citlivé patří dále ‚Rubinstep‘, HL 514, ‚Jarka‘ a ‚Lord Lambourne‘. Naopak nejodolnější k modré hnilobě bylo novošlechtění HL 237. Mezi odolné lze dále zařadit odrůdy ‚Melrose‘ a ‚Meteor‘ a novošlechtění HL 390, HL 872 a HL 2218A.
Vliv délky skladování na výskyt modré hniloby se nejvíce projevil u odrůdy ‚Topaz‘. Zatímco v březnu mohla být tato odrůda zařazena mezi odolné tj. prakticky bez výskytu této choroby, byly v červenci její plody již dosti silně postiženy. Podobný, i když méně výrazný trend ve výskytu této hniloby, měly dále ‚Jonagold‘, ‚Rubimeg‘, HL 1711, ‚Angold‘ a HL 189.
Hnědá a šedá hniloba
Společný výskyt dvou zbývajících sledovaných chorob, kruhové hnědé a šedé hniloby, je sestaven do tabulky 3, a to rovněž v termínech hodnocení březen, květen a červenec. Stejně jako výskyt modré hniloby se také průměrný výskyt obou chorob ve vztahu k těmto termínům výrazně zvyšoval v řadě 7,6 %, 18,4 % a 32,5 %. Nejsilnějším výskytem těchto hnilob se vyznačovaly odrůdy ‚Topaz‘, ‚Jarka‘, ‚Lord Lambourne‘, ‚Rubín‘ a ‚Golden Delicious‘. Jako citlivé můžeme dále označit odrůdy ‚Rubinstep‘, ‚Rucla‘ a ‚Jonagold‘. Naproti tomu největší odolností vůči těmto hnilobám plodů se vyznačovala novošlechtění HL 390, HL 237 a HL 872. Jako poměrně odolná se ukázala také odrůda ‚Melrose‘. Některé kultivary (‚Primadela‘, ‚Rubimeg‘, ‚Gala‘) projevovaly odolnost v březnu a teprve během dalších měsíců skladování se jejich napadení těmito chorobami významněji zvyšovalo. Podobnou tendenci ve vývoji napadení měla i odrůda ‚Topaz‘.
Vysoká odolnost novošlechtění
Celkový procentický výskyt všech hnilob ve vzorcích bez chemického ošetření fungicidy ke konečnému červencovému termínu hodnocení je sestaven v tabulce 4. Z tohoto pohledu patřily mezi nejcitlivější odrůdy ‚Lord Lambourne‘, ‚Rubín‘, ‚Jarka‘ a ‚Topaz‘ následované odrůdami ‚Golden Delicious‘ a ‚Rubínstep‘. O něco nižší ztráty v důsledku hnilob plodů vykázaly odrůdy ‚Rucla‘ a ‚Jonagold‘. Střední skupina citlivosti byla tvořena kultivary HL 514, ‚Primadela‘, ‚Rubimeg‘, a HL 322. Středně odolné vůči skládkovým chorobám houbového původu byly odrůdy ‚Gala‘, ‚Melodie‘, ‚Angold‘, ‚Florina‘, ‚Meteor‘, ‚Zuzana‘ a ‚Melrose‘ a sedm dalších novošlechtění. Obecně největší odolností vůči skládkovým hnilobám plodů ze všech hodnocených se vyznačovala novošlechtění HL 872, HL 390 a HL 237.
Výběr novošlechtění a odrůd s nejnižšími podíly plodů postiženými skládkovými chorobami houbového původu je patrný z grafu. Jsou zde vyneseny průměrné procentické podíly těchto plodů, a to jak z výsadeb bez chemické ochrany fungicidními přípravky, tak i z výsadeb těmito přípravky ošetřovaných. Nejvyšším stupněm odolnosti vůči těmto chorobám se vyznačovalo novošlechtění HL237, které bylo získáno v Holovousích křížením odrůd ‚Starkrimson Delicious‘  ‚Zvonkové‘. Jen o málo horší bylo novošlechtění HL 390 vyselektované v hybridním potomstvu rodičovské kombinace odrůd ‚Bláhova oranžová‘  ‚Zvonkové‘.
‚Melrose‘ je možno považovat vůbec za nejodolnější vůči skládkovým houbovým patogenům ze současného sortimentu odrůd jabloní pěstovaných v České republice. Vysokým stupněm odolnosti vůči skládkovým chorobám se rovněž vyznačují odrůdy ‚Idared‘ a ‚Zvonkové,‘ které však bohužel nemohly být hodnoceny v plném rozsahu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *