08.05.2014 | 05:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vymedzenie vhodnosti podmienok prostredia pre pestovanie LAKR

Pestovanie liečivých, aromatických a koreninových rastlín (LAKR) má v súčasnosti nepochybne svoj význam z hľadiska potrieb spotrebiteľa a to napriek tomu, že rozsah tohto pestovania je v porovnaní s inými plodinami a rastlinami na Slovensku relatívne nízky. Účelové pestovanie LAKR sa u nás v posledných rokoch kultivuje vďaka záujmu o prírodné produkty, racionálne stravovanie, záujmu o alternatívnu medicínu a vyváženú ekológiu.

Súčasný stav pestovania LAKR

Z pohľadu európskeho meradla pestovanie naberá na význame, a to ani nie tak z objemového hľadiska, ale predovšetkým z pohľadu rastúcich nárokov na kvalitu produktu.

Pestovanie LAKR predstavuje vo svete rôzne vyvinutý, avšak ekonomicky i sociálne dôležitý a nenahraditeľný úsek špeciálnej rastlinnej výroby. Európa je najdôležitejším strediskom svetového trhu s LAKR, kde sa ročne  dováža priemerne 127 230 ton, z toho až 85 % ostáva v krajinách EÚ. Kultúrne sa pestuje v Európe približne 140 druhov, k najžiadanejším liečivým rastlinám patrí pestrec mariánsky, rumanček kamilkový, mäta pieporná a medovka lekárska. Z aromatických a koreninových rastlín je to chmeľ obyčajný, koreninová paprika, fenikel obyčajný a rasca lúčna. V Čechách sa v roku 2010 plocha LAKR navýšila na 7864 hektárov, nárast pokračoval i v roku 2011 na 8588 hektárov a v roku 2012 sa pestovateľská plocha udržala na 7225 hektároch, pričom na Slovensku je evidovaných k 20. 5. 2012  iba 1532 hektárov  koreninových a liečivých rastlín. Nové možnosti využívania pôdneho fondu nám priniesol na základe MPRV SR Rozvojový program výroby a spracovania liečivých, aromatických a koreninových rastlín, ktorého cieľom je  podpora rozvoja rastlinnej výroby a jeho pokračovanie je  zapracované aj do  koncepcie Plánu rozvoja vidieka pre ďalšie obdobie.

S rozvojom v Európe len za posledných 25 rokov vzrástla spotreba LAKR na trojnásobok a nároky na množstvo a akosť ďalej narastajú. Keďže sú z celospoločenského hľadiska čoraz viac žiaduce, naskytujú sa aj našim poľnohospodárom stále nové  príležitosti uplatnenia sa  v tejto oblasti pestovania. Hoci pôdno-klimatické podmienky na ich pestovanie sú u nás ideálne, pestovateľské plochy na základe Rozvojového programu výroby nesplnili zatiaľ predpokladané očakávania a veľké množstvo špecializovaných rastlín sa na Slovensko  dováža. Ako vyplýva z grafu 1, v podmienkach Slovenska sú LAKR najviac pestované v Prešovskom kraji (31 %), Nitrianskom (24 %) a Banskobystrickom (23 %) kraji, najväčšie rezervy v pestovaní LAKR má Trnavský a Košický kraj.

Vhodnosť pôdno-klimatických podmienok pre vybrané druhy LAKR

Pôdne, klimatické a orografické podmienky prostredia významne ovplyvňujú produkciu liečivých, aromatických a koreninových rastlín (LAKR) a ich kvalitu. Pestrý pôdny fond Slovenska, prítomnosť troch klimatických oblastí, poloha na rozhraní panónskej, západokarpatskej a východokarpatskej flóry a fauny vytvárajú vhodné podmienky pre pestovanie LAKR s rôznymi ekologickými nárokmi. Príspevok je zameraný na analýzu podmienok prostredia pre vybrané LAKR, ktorých pestovanie na ornej pôde je z hľadiska ich využívania v podmienkach SR perspektívne. Všeobecne pre tieto rastliny platí, že vyžadujú pôdy dobre spracované, bohaté na živiny a prispôsobené  vhodným klimatickým podmienkach. Čím vyššie úrody biomasy očakávame, tým sú náročnejšie na pôdu a množstvo živín v nej. Liečivé rastliny pestované na semeno majú podobné požiadavky na pôdu ako obilniny a tie, ktoré pestujeme pre koreň okrem toho vyžadujú aj  pôdy dostatočne hlboké.*

Text a foto Ing. Eva Pekárová, Mgr. Ivana Kováčiková, VÚPOP, Bratislava

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 10/2013.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down