12.07.2012 | 04:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyhodnotenie vybraného sortimentu rodu Rhododendron

V práci sú vyhodnocované rastové charakteristiky a prežívanie rôznych druhov kultivarov rododendrónov v podmienkach lokalít arboréta Borová hora (Zvolen) a kúpeľného parku Dudince v časovom období 1981–2007. Sledovala sa výška jedincov, šírka koruny, počet kvetných púčikov a prežívanie, resp. úhyn vysadených exemplárov. V poslednom termíne hodnotenia (2007) v arboréte rástlo všetkých vysadených a kontinuálne hodnotených 31 kultivarov rododendrónov, v Dudinciach sa zachovalo len 13 kultivarov. Výsledky práce poukazujú na to, že mikroklimatické podmienky (reliéf, expozícia, ochrana korunami stromov) významnejšie ovplyvňujú úspešné pestovanie rododendrónov ako klimatické pomery. V menej vhodných mikroklimatických podmienkach Dudiniec sa ako najodolnejšie voči suchu a vhodné pre plne osvetlené stanovištia sa preukázali kultivary: ´Mad. Jules Porges´ a ´Van Weerden Poelman´.

Summary
In this paper were aimed growth characteristics and live cycle of various rhododendron sorts in condition of localities: Borová hora Arboretum and Dudince spa gardens in the era 1981–2007. The high of exemplars, crown width, number of flower buds and planting out exemplars mortality was evaluated. In the last year of evaluation (2007) grow in arboretum all planting out and continuously assessed 31 cultivars of rhododendrons, in Dudince spa gardens were in relatively good state only 13 sorts. The results of work adverted to fact that microclimatic conditions (relief, exposition, tree crown protection) markedly influenced successful cultivation of rhododendrons than climate. In less suitable condition of Dudince spa the best drought tolerant and light adaptation approved the cultivars: ´Mad. Jules Porges´ a ´Van Weerden Poelman´.

Arborétum Borová hora zameraním svojich zbierok významne prispieva k záchrane a zachovaniu pôvodných druhov drevín v ich širokej morfologickej a ekologickej premenlivosti. Ide o rôzne morfologické odchýlky nielen chránených a ohrozených druhov, ale aj ostatných, ktoré by v prírode v mnohých prípadoch zanikli. Je to veľmi cenný materiál, ktorý možno využiť nielen pri štúdiu premenlivosti drevín a ich biodiverzity, ale ktorý sa môže vhodne uplatniť aj pri šľachtiteľských prácach. Ide predovšetkým o rôzne habituálne, listové a plodové formy použiteľné vzhľadom na svoj rast a habitus, pri väčších parkových úpravách, ale aj pri menších úpravách ako sú napr. skalky, predzáhradky ap.
V súčasnej dobe môžeme len ťažko posúdiť využiteľnosť vlastností foriem drevín v celej šírke. Práve z tohto dôvodu je potrebné snažiť sa zachovať genofond drevín v čo najväčšej šírke a len budúcnosť ukáže, či bude mať tento materiál okrem dekoratívnych vlastností aj iné, ktoré by boli využiteľné pri tvorbe životného prostredia (Labanc, 1992).
Pri riešení týchto otázok je jednou zo základných otázok existencia zelene a to ako verejnej, mestskej, tak aj parkovej so zvláštnym zreteľom na riešenie zelene v kúpeľných parkoch (Feriancová, Lukáčik, 2004). Drevinová zložka vegetácie tu má vďaka svojej dlhovekosti, hmotnej a estetickej výraznosti veľký význam. Jej zloženie musí byť v súlade s riešením situácie v konkrétnych podmienkach prostredia pri maximálnom zaručení funkčnosti. Preto treba klásť zvýšenú pozornosť na výber rastlinného materiálu. Do úvahy prichádzajú najmä pôvodné autochtónne druhy drevín vhodne doplnené esteticky pôsobivými introdukovanými (allochtónnymi) drevinami (Lukáčik, 2007).
V sadovníckej praxi sú často využívané rododendróny, ktoré majú mnohostranné upotrebenie. Právom ich radíme k najkrajším na jar kvitnúcim drevinám. Rôzne druhy a hlavne osvedčené moderné odrody vynikajú bohatstvom nádherných kvetov v pestrej farebnej palete, často aj vôňou a tiež krásnym jesenným sfarbením listov u opadavých druhov. Väčšina z nich patrí k neobyčajne odolným rastlinám (Böhm 1994), ich krásu si návštevníci arboréta každoročne môžu vychutnávať v máji, počas akcie Dni rododendrónov.

Materiál a metódy
Sortiment hybridných rododendrónov bol vysadený v rôznych častiach Arboréta Borová hora a v kúpeľnom parku Dudince. V arboréte Borová hora boli rododenróny vysádzané pod materský porast listnáčov (najviac zmiešané porasty duba a hraba) a porast ihličnanov (podsadby v provenienčných pokusoch smreka a porasty jedlí) v severnej, severozápadnej až severoseverozápadnej expozícií, pri sklonoch svahu 20–35°. Rododendróny boli vysádzané v počte 5–6 kusov, výnimočne menej. Prvá časť sortimentu rododendrónov bola vysadená v roku 1981 na dvoch prechodných miestach (porasty 9d a 12f). Na jar roku 1988 boli presadené na miesta do porastu 6c. Druhá časť rododendrónov bola vysadená na jeseň roku 1988 na miesta v porastoch 6b, 7a, 7d, 8c, 8f, 9b.
V kúpeľnom parku Dudince sa prvá časť sortimentu rododendrónov vzhľadom na veľkú návštevnosť kúpeľného areálu a možnosť odcudzenia vysadila do oplotenej plochy (1980). Tento sortiment bol potom na jeseň roku 1988 vysadený na určené miesta. Druhá časť sortimentu sa vysadila na jar roku 1989, menšie rastliny do oplotenej plochy a väčšie na určené miesta. Vysádzané boli pôvodne do dvoch átrií (roku 2007 existovalo už len jedno átrium), ďalej pred kúpeľné budovy s minimálnym krytom materského porastu. Prevažovala juhozápadná expozícia výsadieb na rovine, alebo s veľmi malým sklonom svahu, do 5°. Jednotlivé kultivary rododendrónov počas ďalšieho rastu neboli ošetrované, zavlažované ani prihnojované.
Okrem presného evidenčného čísla každého kultivaru boli v rámci kultivaru priradené jednotlivým exemplárom poradové čísla, ktoré slúžia na presnú dokumentáciu rastu, resp. úhynu jedinca.
Jednotlivé kultivary rododendrónov boli hodnotené v týchto charakteristikách:
– počet jedincov (ks),
– výška rastliny (cm),
– šírka rastliny (cm) – pri asymetrických jedincoch sa merali dva na seba kolmé priemety,
– počet kvetných púčikov (ks),
– celková estetická hodnota a zdravotný stav exemplárov.

Text a foto doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.
Ing. Ivana Sarvašová, PhD.,
Technická univerzita vo Zvolene,
arborétum Borová hora

Více informací naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 1/2012.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down