Vyhodnocení podnoží v intenzivních výsadbách jabloní ČR

Statistická vyhodnocení ploch intenzivních výsadeb ČR provádí ÚKZÚZ Brno, odbor trvalých kultur na základě podrobného šetření ovocnářských inspektorů. Podle sledovaných údajů je možné vyhodnotit také plochy vysázených sadů podle zastoupených podnoží.

U jabloní v současné době evidujeme 9 258 ha. Z této plochy vycházejí veškerá statistické data.
Podnože u jabloní rozdělujeme podle intenzity růstu do pěti skupin:
1. Zakrslé podnože ( M 27, J-TE-G )
2. Slabě vzrůstné podnože ( M 9, J-TE-E, J-TE-F, J-OH-A, Pajam 1, Jork 9 )
3. Středně vzrůstné podnože ( M 26, MM 106, M 7, J-TE-H, J-TE-B )
4. Silně vzrůstné podnože ( M 1, MM 104, M 2, M 4, J-TE-C )
5. Velmi vzrůstné podnože ( M 11, A 2, semenáč, )

Většina ovocnářů má již ve vlastních výsadbách ověřeny vlivy půdních, klimatických podmínek, agrotechniky, řezu na podnož a její ovlivnění růstových poměrů. Specifické je také působení mezi odrůdou a podnoží, intenzitu růstu ovlivňuje také výška očkování. Na základě všech těchto faktorů lze skupinové rozdělení podnoží vzhledem k technologii pěstování jabloní brát jen orientačně.

Hodnocení ploch jabloní v ČR podle typu podnože

V grafovém znázornění je vidět procentuální zastoupení jednotlivých skupin podnoží. Stále převažuje skupina středně, silně a velmi silně vzrůstných podnoží. V tabulce jsou uvedeny hektary jednotlivých skupin.
Trend zvyšování produkce a kvality plodů nutí ovocnáře k přiblížení technologii pěstování jabloní v Evropě. Je samozřejmě známo, že současné intenzivní ovocnářství charakterizují nižší pěstitelské tvary a větší počet stromů vysazovaných na jednotku plochy, což je podmíněno výběrem podnože. V současné době nejrozšířenější podnoží v zahraničí i u nás je M 9, v ČR z celkové plochy jabloní je na podnoži M 9 vysázeno 2830 ha, na A 2 – 1166 ha, na M 4 – 1997 ha, na M 1 – 1038 ha, na MM 106 – 648 ha.
Je pěstitelsky ověřeno, že výhody podnože M 9 jsou nejen v ovlivnění intenzity růstu stromu (40 – 50 % v porovnání se semenáčem), je vhodná do intenzivních hustých výsadeb štíhlých vřeten, většina odrůd na ní plodí již druhým rokem po výsadbě. Tato podnož vyžaduje vysokou úroveň agrotechniky, je vhodná pouze pro úrodné půdy, je citlivá na sucho, proto je vhodná závlaha. Strom vyžaduje oporu.

V současné době je v ČR pouze 34,5 % ploch intenzivních sadů jabloní, kde je vysázeno nad 1200 stromů na 1 ha, u podnože M 9 je to 19 %. V zemích západní Evropy se štíhlá vřetena vysazují v počtu nad 2000 stromů na 1 ha.. Této technologie se začalo u nás více využívat až po roku 1990 a je využita pouze na 15 % plochy intenzivních výsadeb jabloní. Ne však všichni pěstitelé využívají této technologie a proto je 22 % plochy sadů vysázených po roce 1995, kde je méně jak 1200 stromů na 1 ha.
Zatím co se u nás dostáváme ve výsadbách k uvedeným počtům stromů na jednotku, v Holandsku jsou stromy na podnoži M 9 pro výsadby nad 3000 ks stromů na 1 ha příliš silné a proto využívají ještě slaběji rostoucí podnože P 16, P 22, B 469. Stromy na těchto podnožích mají ve srovnání s podnoží M 9 vyšší specifickou plodnost a také jejich plody jsou lépe vybarveny.

Hodnocení ploch jabloní v ČR podle typu podnože vysázených v letech 1990 – 2001

Situace u jabloní vysázených v letech 1990 – 2001 je již odlišná, zde je podíl skupiny slabě vzrůstných podnoží značně vyšší. V tomto hodnocení na podnoži M 9 bylo vysázeno 1746 ha, na A 2 – 167 ha, na J-TE-E 219 ha, na M 4 – 122 ha, na MM 106 – 245 ha. V grafu je opět znázorněno % zastoupení jednotlivých skupin.
V letech 1990 – 2001 se nejvíce vysazovaly uvedené odrůdy a to převážně na podnoži M 9.
’Idared’ 16 % ( 248 ha na podnoži M 9), ’Golden Delicious’ 12 % ( 289 ha na M 9),
’Jonagold’ 10 % (186 ha na M 9), ’Rubín’ 9 % (163 ha na M 9), ’Šampion’ 7 % (127 ha na M 9).
Obnova jabloní v dalších letech by měla směřovat k zahušťování výsadeb, kde jsou obecně nižší pracovní náklady na tunu vyprodukovaného ovoce. Tyto výsadby jsou však investičně náročné, je nutno pečlivě volit odrůdovou skladbu, podnož, stanoviště. Výsadby je nutné zakládat z kvalitního výsadbového materiálu, nejlépe po dohodě s ovocnou školkou, která stromky na objednávku vyprodukuje. Tento způsob je však u nás zatím málo využíván.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *