16.01.2005 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vplyv prebierky kvetov a plodov na vybrané kvalitatívne vlastnosti plodov jabloní pestovaných v tvare štíhleho vretena

V súčasnom ovocinárstve zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii úrody na trhu kvalita plodov. Na jej zabezpečenie sa využívajú rôzne metódy. Známou, ale relatívne málo používanou metódou je ručná prebierka kvetov a plodov, viac používanou je chemická prebierka, ktorá je na Slovensku, žiaľ, veľmi málo rozšírená. Tieto prebierky prispievajú k veľkostnej a tvarovej vyrovnanosti, rovnomernému vyfarbeniu a konečnej vizuálnej kvalite plodov. Moderné odrody reagujú na ne rôznym spôsobom.

Jabloň patrí do skupiny ovocných drevín, pri ktorých dochádza pri veľkej násade plodov k inhibícii zakladania kvetných pukov a k následným prejavom striedavej rodivosti.
Zistilo sa, že prebierkou kvetov alebo plodov možno predísť striedavej rodivosti a okrem toho dosiahnuť iné pozitívne efekty. V súkromných ovocinárskych farmách sa prebierka stala významným prvkom pestovateľskej technológie a toto postavenie začala nadobúdať po roku 1989 i na Slovensku. Pre vysokú pracovnú náročnosť ručnej prebierky sa venuje pozornosť i chemickej prebierke kvetov alebo plodov. V našich intenzívnych veľkosadoch sa prebierky využívajú z rôznych, nielen finančných dôvodov, sporadicky.
Metodika
Náš výskumný tím uskutočnil dva pokusy s prebierkou plodov. Prvý pokus sme realizovali na piatich odrodách dozrievajúcich v rôznom čase (´James Grieve Red´, ´Gala´, ´Golden Delicious´, ´Mutsu´ a ´Braeburn), v troch variantoch a desiatich opakovaniach.
Variant 1/A – ručná prebierka kvetov s odstránením približne 33 % z celkového počtu kvetov, s ponechaním iba terminálnych (stredových, tzv. kráľovských) kvetov.
Variant 1/B – prebierka plodov počas júnového opadu plodov. Na strome sme ponechali 90 až 130 plodov podľa odrody, s cielenou úrodou 30–35 t.ha-1 (´James Grieve Red´, ´Gala Mondial´, ´Golden Delicious´), 40–45 t.ha-1 (´Braeburn´) alebo 45–50 t.ha-1 (´Mutsu´).
Variant 1/C – kontrola, bez prebierky kvetov a plodov, ktorá slúžila aj na monitorovanie striedavej rodivosti.
Druhý pokus sme realizovali na odrodách ´Golden Delicious´ a ´Šampion´, so štyrmi variantami a piatimi opakovaniami.
Variant 2/A – kontrola (bez prebierky) bez akéhokoľvek zásahu regulujúceho násadu plodov.
Variant 2/B – ručná prebierka na začiatku júnového opadu plodov na vzdialenosť približne 100 mm.
Variant 2/C – chemická prebierka prípravkom Racine (2,0 l v 1000 l vody na 1 ha) pri odrode ´Golden Delicious´ a 1,5 l v 1000 l vody na 1 ha pri odrode ´Šampion´ so surfaktantom Agrovital, 4 až 6 dní po plnom kvitnutí.
Variant 2/D – chemická a následne ručná prebierka s metodikou ako vo variantoch 2/B a 2/C.

Výsledky a diskusia
Výsledky prvého pokusu dokumentujú nasledujúce tabuľky:

Počet a hmotnosti plodov pri ručnej prebierke kvetov za roky 1999–2001 (variant 1/A)
Rok 1999 2000 2001
Odroda hm. plodu
(g) úroda
(t.ha-1) hm. plodu
(g) úroda
(t.ha-1) hm. plodu
(g) úroda
(t.ha-1)
James Grieve Red 152,6 30,5 156,0 34,2 148,1 28,0
Gala Mondial 130,6 32,4 135,5 34,3 132,8 25,9
Golden Delicious 142,4 36,4 139,8 36,1 135,6 25,9
Mutsu 211,5 49,7 226,7 53,6 200,6 44,1
Braeburn 161,1 39,3 160,6 40,4 158,9 36,4

Počet a hmotnosti plodov pri ručnej prebierke plodov za roky 1999–2001 (variant 1/B)
Rok 1999 2000 2001
Odroda hm. plodu
(g) úroda
(t.ha-1) hm. plodu
(g) úroda
(t.ha-1) hm. plodu
(g) úroda
(t.ha-1)
James Grieve Red 184,0 30,1 189,4 31,5 180,7 32,8
Gala Mondial 154,8 30,0 158,4 30,8 155,6 26,5
Golden Delicious 144,9 32,0 146,2 32,1 142,8 24,3
Mutsu 228,4 34,3 228,6 34,1 221,4 40,5
Braeburn 172,1 33,0 177,0 34,4 170,6 31,9

Z hodnotených odrôd jabloní v prvom pokuse bola v roku 1999 najúrodnejšia odroda ´Mutsu´ – 53,26 t.ha-1, v roku 2000 ´Mutsu´ – 53,6 t.ha-1, v roku 2001 ´Braeburn´, a to 46,0 t.ha-1 (kontrolný variant).
Cieľ optimálne regulovanej úrody, ktorý sme stanovili v metodike pre odrodu ´Gala Mondial´ sa splnil v rokoch 1999 a 2000, v roku 2001 sa nedosiahol, pri odrode ´Braeburn´ sa splnil počas všetkých troch rokov a pri ´Mutsu´ v rokoch 1999 a 2000.
Najvhodnejším variantom z kvantitatívneho hľadiska bol variant bez prebierky kvetov a plodov. Maximálne množstvo I. akostnej triedy dosiahla v roku 2000 odroda ´Braeburn´ na variante s prebierkou plodov, a to 98,2 %. Najmenej plodov I. triedy sme zaznamenali v roku 2001 pri odrode ´James Grieve Red´, a to 72,1 %. Najmenej neštandardných plodov mali varianty s prebierkou plodov.

Zastúpenie I. kvalitatívnej triedy pri variante s prebierkou plodov (variant 1/A)
Odroda Podiel I. triedy (%)
Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001
James Grieve Red 95,2 88,8 89,4
Gala Mondial 96,7 92,8 93,4
Golden Delicious 91.5 93,2 95,6
Mutsu 97,3 96,5 91,5
Braeburn 96,7 98,2 96,9

V druhom pokuse sme zistili vyššiu rodivosť odrody ´Golden Delicious´ a ako ukázal kontrolný variant, táto odroda je menej náročná na prebierku plodov (89,19 % plodov I. triedy v porovnaní so 73,44 % I. triedy pri odrode ´Šampion´). Ako účinnejšie opatrenie sa ukázala ručná prebierka plodov v porovnaní so samostatne vykonanou chemickou prebierkou. Chemická prebierka nepriniesla pozitívny efekt pri odrode ´Golden Delicious´, kde naopak došlo k zníženiu podielu plodov I. triedy (84,96 % oproti 89,19 % v kontrolnom variante) pri súčasne mierne vyššej úrode. Výsledky týkajúce sa účinnosti chemickej prebierky plodov pri odrode ´Šampion´ sú v zhode so zisteniami Dzubáka (2001). Kombinácia chemickej a ručnej prebierky plodov priniesla v prípade oboch odrôd vyšší podiel plodov I. triedy v porovnaní s kontrolou.

Výsledky druhého pokusu dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Priemerná hmotnosť plodov, úroda a podiel I. triedy vo variantoch (rok 2001)
Odroda Variant Priemerná hmotnosť plodu
(g) Úroda
(t.ha-1) Podiel
I. triedy
(%)
Golden Delicious 2/A 135 56,3 89,19
2/B 159 60,82 95,59
2/C 158 59,31 84,96
2/D 170 56,85 95,28
Šampion 2/A 184 40,75 73,44
2/B 212 35,75 93,81
2/C 227 36,99 88,03
2/D 263 32,71 100

Záver
Z kvalitatívneho hľadiska vyšla ako najlepšia ručná prebierka plodov po júnovom opade, je ale náročná na ručnú prácu. Veľmi podobné výsledky sme dosiahli aj kombináciou chemickej prebierky počas kvitnutia s ručným dokončením v čase júnového opadu. Túto kombináciu odporúčame aj pre veľkovýrobné pestovanie, pretože je časovo menej náročná než samotná ručná prebierka a kvalitatívne vlastnosti plodov sú na rovnakej úrovni.
Samostatne vykonaná chemická prebierka plodov je najmenej náročná na ručnú prácu, ale nemusí viesť z hľadiska úrody a kvalitatívneho triedenia produkcie k želaným efektom. Prebierka plodov môže viesť k prílišnému nárastu hmotnosti plodov, ako sme zistili pri odrode ´Šampion´.
V pokusoch sme zistili, že je možné vhodne regulovať úrodu na vopred stanovenú hranicu.
Pokus sme uskutočnili na šiestich odrodách dozrievajúcich v rôznom čase v období rokov 1999-2001 v produkčných intenzívnych výsadbách jabloní v tvare štíhle vreteno vo Fructop, s. r. o., Ostratice a Poľnohospodár, a. s., Nové Zámky.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down