06.09.2009 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vliv přípravku Regalis na snížení intenzity růstu jabloní

Vliv přípravku Regalis (Prohexadione-Ca) byl zjišťován na snížení intenzity růstu výhonů jabloní odrůd ´Rubín´, ´Golden Delicious´ a ´Rubinstep´. Zkoušeny byly tři různé dávky: 1,25 kg/ha (doba aplikace po opadu květů), 2,5 kg/ha (1,25 kg/ha po opadu květů a 1,25 kg/ha za jeden měsíc po prvním ošetření) a 3,75 kg/ha (1,25 kg/ha po opadu květů, 1,25 kg/ha za jeden měsíc po prvním ošetření, 1,25 kg/ha aplikován měsíc po druhém ošetření). Intenzita růst všech odrůd byla významně snížena již po jednom ošetření přípravkem Regalis (1,25 kg/ha). Vysoká dávka (3,75 kg/ha) neměla vyšší účinek než aplikace 2,5 kg/ha. Bujně rostoucí stromy snižovaly růst více než středně vzrůstné stromy. Výnos ovoce nebyl přípravkem Regalis ovlivněn.

Snahou pěstitele je dosažení pravidelných výnosů s vysokou kvalitou plodů. Všechny zásahy při ošetřování sadu musí směřovat k zachování vyváženého poměru mezi vegetativním a generativním růstem tj. udržet tzv. klidný růst ovocného stromu. V případech, kdy je porušena rovnováha mezi vegetativní a generativní složkou, dochází k problémům s pravidelnou plodností a kvalitou plodů. Příčinami porušení rovnováhy mohou být chyby pěstitele při agrotechnických zásazích v sadu (nevhodný způsob a termín řezu, chyby ve výživě stromů, nezvládnutí ochrany proti chorobám a škůdcům, nesprávně volená kombinace podnož-odrůda). Nevyvážený poměr mezi růstem a plodností může způsobit i mráz v době květu. Ovocný strom reaguje na výše uvedené skutečnosti zvýšenou intenzitou růstu a nižší produkcí plodů. Vlivem snížení průniku světla dovnitř koruny klesá vybarvení plodů a jejich celková kvalita. Pěstitel tak stojí před problémem, jak snížit intenzitu růstu a podpořit generativní složku vývoje stromu. Za tímto účelem se doporučuje celá řada opatření, jako jsou například posunutí udržovacího řezu do období vegetace, omezení dusíkaté složky výživy, kroužkování kmenů a větví, nařezávání kmenů, řez kořenů. Další možností je použití fyziologicky aktivních látek (regulátorů růstu), kterými se ošetří příliš bujně rostoucí ovocné výsadby. V minulosti (v první polovině osmdesátých let minulého století) se v našem ovocnářství využíval pro snížení růstu letorostů u jabloní přípravek Alar 85 (Zíka, 1986). Později bylo jeho používání v ovocnářství omezeno z důvodu možných zdravotních rizik a nyní je registrován pouze pro použití u okrasných rostlin. V současné době je pro snížení intenzity růstu jabloní povolen přípravek Regalis 10 WG (registrant BASF AG, Agricultural Products) s účinnou látkou Prohexadione-calcium, která inhibuje syntézu giberelinů. Podle zahraničních zkušeností se dosahuje nejvyšších účinků na snížení intenzity růstu při jeho aplikacích na počátku vegetace. Zkrácení výhonů činí až 37 % (Prive et al, 2006). Stromy, které obdržely na začátku sezóny vysokou dávku prohexadionu-ca, měly tendenci růst v pozdějším období pěstitelské sezóny bujněji (Norelli a Miller, 2004). U tohoto přípravku byla rovněž zjištěna odrůdová citlivost, neboť některé odrůdy jabloní reagovaly na ošetření silněji než jiné (Buban et al, 2003). Pozitivní výsledky byly zjištěny také při redukci růstu u hrušní. I zde byly vykázány odrůdové rozdíly (Asin et al, 2005).
V zahraničních pokusech bylo zjištěno, že vedle účinku na snížení přírůstků má přípravek i další vedlejší efekty. Bylo pozorováno, že ošetřené stromy jsou méně napadány některými chorobami, jako je strupovitost a především byl zjištěn nižší stupeň napadení spálou (Erwinia amylovora) (Costa et al., 2006). Přitom nebyl zjištěn žádný přímý fungicidní a baktericidní účinek samotného přípravku. Působení proti chorobám se vysvětluje ovlivněním metabolismu ošetřených rostlin a vznikem látek, které snižují možnost napadení. Snížení rizika napadení spálou je především v době šíření choroby přes výhony (sekundární infekce), v raných fázích napadení (přes květy) byl přípravek neúčinný. Bylo také zjištěno, že ošetření Regalisem zvyšuje násadu plodů a jejich vybarvení. Vlivem nižších přírůstků se zlepšuje pokryvnost listů postřikem při chemické ochraně. Přípravek není persistentní, ve stromě se inaktivuje během pár týdnů. Při použití vyšších dávek může dojít ke snížení velikosti plodů (důsledkem podpory vyšší násady) a redukci květní násady v následujícím roce po aplikaci (Greene, 2008).
Vzhledem k tomu, že s tímto přípravkem nejsou u nás větší zkušenosti, založili jsme s ním ve VŠÚO Holovousy pokusy. Cílem práce bylo zjistit možnost použití přípravku v našich podmínkách a stanovit jeho vliv na růst a plodnost stromů v produkční výsadbě.

Materiál a metody
Testování probíhalo v létech 2006 až 2008 na odrůdách ´Golden Delicious´ (podnož MM 106), ´Rubinstep´ (podnož J-TE-H) a ´Rubín´ (podnož M 26 a M 9). Jednalo se o výsadbu volně rostoucích zákrsků (výsadba v r. 1992) na parcele v Holovousích. Pokusné varianty byly následující:
Rg 1 – dávka přípravku 12, 5 g/10 l vody (1,25 kg/ha) v době konce opadu korunních plátků,
Rg 2 – druhá (následná) aplikace jeden měsíc po prvním ošetření (celková dávka 2,5 kg/ha),
Rg 3 – třetí opakovaná aplikace jeden měsíc po druhém ošetření (celková dávka 3,75 kg/ha),
K – neošetřená kontrola.
Každá varianta byla zastoupena ve třech opakováních po dvou stromech. Postřik byl proveden zádovým elektrickým postřikovačem tak, že dávka vody činila po přepočtu přibližně 1000 litrů na jeden hektar. Na podzim byl zjištěn výnos ovoce a délka všech jednoletých přírůstků na stromě. Byly změřeny všechny výhony na stromě, které dosahovaly v době měření alespoň 5 cm. Hodnocení výsledků bylo provedeno analýzou variance.

Výsledky a diskuse
Souhrn dosažených výsledků je uveden v tabulce 1. V roce 2006 reagovala odrůda ´Golden Delicious´ na ošetření přípravkem Regalis 10 WG snížením celkové délky přírůstků nejsilněji ve variantě s trojnásobnou aplikací (3 x 1,25 kg/ha). Poněkud nižší účinek byl u varianty s dvojím ošetřením. Jedna aplikace snížila také celkovou délku všech přírůstků, avšak redukce růstu nebyla vůči kontrole průkazná. Průměrná délka jednoho přírůstku se snížila nejvíce při dvou a třech postřicích Regalisem. Bylo zjištěno, že již jedno ošetření se významně projeví na snížení průměrné délky jednoho letorostu. Nebyl zjištěn vliv přípravku na výnos ovoce.
Také u odrůdy ´Rubinstep´ došlo po postřiku k celkovému snížení intenzity růstu letorostů. Na konci vegetace se průměrná délka výhonů ošetřených stromů zkrátila více než o polovinu v porovnání s kontrolou a celková délka všech přírůstků byla také zhruba poloviční. Nebyl průkazný rozdíl mezi zkoušenými dávkami přípravku. Jedna aplikace (1,25 kg/ha) byla postačující ke snížení růstu o 50 %. Rozdíly ve výnosu u zkoušených variant nebyly průkazné.
Reakce odrůdy ´Rubín´ na ošetření Regalisem byla podobná jako u odrůd ´Golden Delicious´ a ´Rubinstep´. V roce 2007 i 2008 došlo k průkaznému snížení celkové sumy jednoletých přírůstků i ke snížení průměrné délky jednoho výhonu u všech variant s přípravkem Regalis 10 WG. Následné druhé a třetí ošetření zvýšilo v roce 2008 zkrácení přírůstků v porovnání s jednou aplikací, i když rozdíly nebyly statisticky významné. Ani u této odrůdy postřik regulátorem růstu neměl vliv na výnos ovoce. Podobě referují i Mata et al. (2006), když nezjistili vliv Prohexadionu-CA na výnos a kvalitu u odrůdy ´Gala´.
Vyhodnocení vlivu Regalisu 10 WG na napadení pokusných stromů spálou nemohlo být provedeno, choroba se v hodnoceném období na pokusné parcele nevyskytovala.

Závěr
Ošetření stromů přípravkem Regalis 10 WG snižuje celkovou délku přírůstků na stromě i průměrnou délku přírůstku. Účinná je již jedna aplikace v dávce 1,25 kg/ha a to v době opadu korunních plátků. Pro zvýšení účinku je možno ošetření stejnou dávkou opakovat třetí až čtvrtý týden po první aplikaci. Třetí aplikace přípravku má na snížení intenzity růstu minimální vliv v porovnání s dvěma předchozími aplikacemi. Vyšší redukce přírůstků byla dosažena u bujně rostoucích stromů odrůd ´Rubín´ a ´Rubinstep´ v porovnání se slaběji vzrůstnými stromy odrůdy ´Golden Delicious´. Nebyl zjištěn vliv ošetření na výnos ovoce.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down