08.09.2011 | 07:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vliv ošetřování krajinných trávníků na tvorbu kořenového systému

Příspěvek vyhodnocuje vliv ošetřování krajinných trávníků na tvorbu a stratifikaci kořenového systému u extenzívního pětisečného a dvousečného travního porostu Lolium perenne, Festuca rubra a Poa pratensis, travní směsi a druhově pestré jetelovinotravní krajinné směsi. Z výsledků čtyř užitkových let pokusu založeného na třech klimaticky a fytogeograficky odlišných lokalitách – Rousínov, Zubří a Vatín vyplývá postupná akumulace kořenové biomasy v průběhu let ve vrstvě 0 až 20 mm na všech stanovištích.

V pokusu byl dále sledován vliv formy a dávky dusíku na stratifikaci a hmotnost kořenové biomasy do hloubky 200 mm. Dusík byl aplikován ve formě rychle působící, pomalu působící a se stabilizátorem dusíku DMPP (dimethylpyrazolfosfát). Při aplikaci dávky dusíku 100 kg/ha byl statisticky průkazně podpořen nárůst kořenové biomasy u všech sledovaných typů porostů proti nehnojené kontrole i proti variantám s aplikovanou poloviční dávkou dusíku.

Vedle péče o jednotlivé složky životního prostředí (ovzduší, voda, půda, horniny, organismy apod.) se do popředí stále výrazněji posouvá též zájem o některé doposud opomíjené aspekty, dotvářející podstatu a charakter životního prostředí člověka. Mezi takové patří zejména neprodukční travnaté plochy v krajině (tzv. krajinné trávníky) a v urbanizovaných územích tzv. „veřejná zeleň“, tj. užitkové trávníky parků, sídlišť apod., představující vegetační složku, jejíž nedostatek, případně nízká kvalita a zanedbaný stav patří mezi hlavní estetické problémy v oblasti životního prostředí kulturní krajiny i sídel. Jedním z hlavních současných úkolů rozvojové politiky měst a obcí ekonomicky je ekologicky smysluplné využití nezastavěných a nezastavitelných území, která jsou navíc často ohrožena erozí nebo se nacházejí v záplavových pásmech. Na těchto plochách představuje vegetační prvek „trávník“ svým plošným zastoupením většinou dominantní složku zeleně. Dosažení a udržení funkční účinnosti travnatých ploch je neodmyslitelně spojeno s celým komplexem pěstitelských opatření a zásahů. Intenzita a četnost těchto zásahů vytváří určitou pěstební technologii, která respektuje požadavky kladené na konkrétní typ trávníku.
Zatímco produkčnímu využití trvalých travních porostů a rovněž intenzívně ošetřovaným okrasným a sportovním trávníkům je v praxi i ve výzkumu věnována dostatečná pozornost, částečně extenzívní plochy krajinných a užitkových trávníků stojí na okraji zájmu odborné i laické veřejnosti, přestože zaujímají značnou výměru v krajině a tvoří většinu ploch v urbanistických celcích měst a obcí. Tyto plochy byly v minulosti založeny často s technokratickým přístupem, tj. na rumištních plochách sanovaných staveb, které jsou překryty vrstvou stavebního odpadu, slabou vrstvou nekvalitní ornice a osety lacinější pícní směsí; v průběhu let zde dochází k sukcesi a stabilizaci nežádoucích plevelných společenstev, které se nazývají „trávník“. Stav této zeleně je přímo úměrný hodnotám, které místní obyvatelé vyznávají, a péči, kterou jsou jim ochotni věnovat.
Krajinné trávníky představují vegetační složku, jejíž nedostatek, případně nízká kvalita a zanedbaný stav patří mezi hlavní problémy v oblasti životního prostředí kulturní krajiny i sídel. Dosažení a udržení funkční účinnosti travnatých ploch je neodmyslitelně spojeno s celým komplexem pěstitelských opatření a zásahů. Intenzita a četnost těchto zásahů vytváří určitou pěstební technologii, která respektuje požadavky kladené na konkrétní typ trávníku při současném zohlednění stresových faktorů, které na travní drn působí.
V příspěvku je hodnocen vliv působení rozdílných způsobů ošetřování na tvorbu a stratifikaci kořenové biomasy pětisečného a dvousečného travního porostu Lolium perenne, Festuca rubra a Poa pratensis, travní směsi a druhově pestré jetelovinotravní krajinné směsi ve vztahu k aplikaci rozdílně působících forem dusíku v hnojivu a odlišné úrovně dávky dusíku ve čtyřech užitkových letech na třech agroekologicky odlišných stanovištích.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 4/2011.

Text a foto Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down