Vliv opylovatelů na kvalitu semene vybraných druhů LAKR

V tomto čísle vám přinášíme další z příspěvků, které byly prezentovány v rámci osmnáctého ročníku odborného semináře o léčivých, aromatických a kořeninových rostlinách, který se konal v areálu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici.

Významnou součást kolekcí genetických zdrojů léčivých, aromatických a kořeninových (LAKR) rostlin tvoří materiály získané sběrovými expedicemi na přírodních stanovištích. Pro uložení těchto materiálů do genové banky VÚRV, v. v. i., v Praze a také pro zajištění jejich distribuce uživatelům je důležité získat dostatek kvalitního osiva požadovaných vlastností.

V pokusech bylo testováno využití systému technické izolace a řízeného opylování podobně jako u kulturních rostlin. Výsledky hodnocení u vybraných druhů planě rostoucích rostlin, např. u bukvice lékařské (Betonica officinalis L.), potvrdily, že je možné za použití technické izolace a řízeného opylování i u těchto rostlin získat kvalitní osivo v dostatečném množství.

 Úvod 

Genetické zdroje rostlin představují významný prvek pro zachování biodiverzity. Ekosystémy rostlin a živočichů hrají hlavní roli při zajištění stability biosféry. Ztráta klíčového druhu může znamenat narušení životně důležitých ekologických vazeb (Zedan,1995). Významnou roli v zachování druhů a genofondů představují kolekce uchovávané v národních genových bankách. Významnou část kolekce léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) uložených v genové bance VÚRV, v. v. i., v Praze tvoří materiály získané sběrem na původních lokalitách na území České republiky, zejména lučních podhorských a horských společenstev. Sběry představují velmi cenné materiály nejen pro zachování biodiverzity, ale jsou cenným výchozím materiálem pro potenciální uživatele – šlechtitele a výzkumné pracovníky. Biologicky aktivní obsahové látky z těchto druhů se v poslední době opět stávají významným zdrojem pro farmaceutický, potravinářský, ale i kosmetický a lihovarnický průmysl. Důležitou roli mohou sehrát tyto materiály také při obnově krajiny, regeneraci a rekultivaci ploch i jako součást směsí při zakládání druhově bohatých lučních porostů – květnatých luk.

Velikost odebraných vzorků při sběrových expedicích vychází především ze zásady neohrožení početnosti populací a jejich zachování na původním stanovišti. Proto při dodržování všeobecně platných zásad pro ukládání materiálů do genové banky musí tomuto uložení většinou předcházet přemnožení sběrových materiálů v podmínkách ex situ. Dalším důležitým a určujícím prvkem je skutečnost, že většina druhů pocházejících ze sběrů z přírodních lokalit  je cizosprašná a opylovaná hmyzem a tato skutečnost je rozhodující při organizaci práce a technice množení, ale také při regeneraci kolekce LAKR. K získání kvalitního osiva (zachování čistoty druhu, identity osiva, kvality a co nejvyšší klíčivosti apod.) je nezbytné množení v izolaci a za použití řízeného opylování.*

Poděkování

ED0007/01/01 Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, Čj.: 206553/2011–MZE–17253. Výzkumný záměr MZe 0002700604 „Udržitelné systémy pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin“

Text Karel Dušek 1), 2), Elena Dušková 2)

1) Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, VÚRV, v. v. i., 2) Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin, VÚRV, v. v. i.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 12/2013

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *