27.06.2002 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Víte, že…..

Státní rostlinolékařská správa je k 1. červenci 2001 začleněna do systému jednotné registrace a evidence osob, které v České republice pěstují, vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity podle zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, zákona o lesích a zákona o rostlinolékařské péči?

V novele zákona č. 147/1996 Sb. o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, která vyšla ve Sbírce zákonů po číslem 409/ 2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001, jsou změny přinášející významný pokrok do oblasti prevence před zavlékáním a šířením karanténních chorob a škůdců. Novela zákona byla podmíněna harmonizací právních norem České republiky před jejím vstupem do Evropské unie. Zavedla do naší legislativy významnou část rostlinolékařské legislativy Evropské unie. Jedná se o registraci pěstitelů, dovozců a výrobců rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které jsou rizikové z hlediska přenosu karanténních škodlivých organismů. Vymezení příslušných rodů či druhů rostlin, jejichž pěstování a dovoz podléhá registraci, je uvedeno v prováděcí vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 83/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 206/1999 Sb. a vyhlášky č. 41/2001 Sb. ze dne 6. února 2001.
O registraci pro účely rostlinolékařské péče je nutné požádat písemnou formou, nejdříve však k 1. červenci 2001, na formuláři „Jednotná registrace a evidence osob“ současně s vyplněnými přílohami 3A, 3B, 3C, kde žadatel uvede požadovaný rozsah registrace. Pro usnadnění podání žádosti zejména u těch žadatelů, kteří hodlají pěstovat nebo vyrábět rostlinné komodity, podléhající více než jednomu zvláštnímu předpisu a pro jejich evidenci pod jedním registračním číslem, je na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství schválena jednotná žádost o registraci a jednotné podací místo. Žádost je možno podat osobně nebo poslat doporučeně poštou na podací místo, na adresu: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odbor osiv a sadby, registrace firem, Za opravnou 4, Praha 5 – Motol, PSČ 150 06.
Formuláře žádosti jsou k dispozici na všech pracovištích Státní rostlinolékařské správy, také na její webové straně (www.srsweb.cz) a vyjdou ve Věstníku Mze ČR.
Osoby, které k 1. červenci 2001 vykonávají činnosti uvedené v § 7b odst. 1 nebo v § 8 odst. 2 zákona a požádají Státní rostlinolékařskou správu o registraci v době od 1. července 2001 do 31. srpna 2001, se považují za osoby registrované podle § 7b nebo § 8 odst. 3 citovaného zákona do doby pravomocného rozhodnutí o jejich registraci vydaného Státní rostlinolékařskou správou. Žadatelé, kteří podají žádost po 31. srpnu 2001, budou považováni za osoby registrované až od okamžiku pravomocného rozhodnutí Státní rostlinolékařské správy o jejich registraci. Pro vydání rozhodnutí o registraci neplatí ustanovení o lhůtách pro rozhodnutí podle správního řádu (zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů).
Po obdržení žádosti zašle Státní rostlinolékařská správa žadatelům další informace.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down