04.05.2022 | 12:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Visegrad Grant project No. 22030020

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studíí Mendelovy univerzity se účastní jako jeden z partnerů Višegrádského projektu č. 22030020 s názvem Adopting good practices to improve regional environmental or climate plans in an innovative way. Základním problémem programové oblasti je, že zatím nejsme schopni uspokojovat naše moderní každodenní potřeby zcela ekologicky. Potřebujeme však splnit domácí a unijní environmentální cíle, jako je například dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

To vyžaduje, abychom nahradili metody, technologie a způsoby myšlení používané v předchozích desetiletích, které jsou dnes již zastaralé a z environmentálního hlediska nevhodné, inovativními, nejnovějšími a k životnímu prostředí šetrnými řešeními, která jsou v zemích V4 vzhledem k jejich společné historické minulosti a středoevropské poloze podobná. V projektu chceme ukázat, že existují dobrá místní/domácí i zahraniční řešení, inovativní technologie, inovativní nápady, které přesahují stávající koncepty jednotlivých partnerských zemí. Účastníci projektu tak získají znalosti, které jsou nezbytné pro strukturované plánování udržitelného rozvoje. Hlavním cílem projektu je seznámit se s inovativními metodami a technologiemi zúčastněných zemí v souladu s principem udržitelného rozvoje. Tyto osvědčené postupy mohou být úspěšně začleněny do programu ochrany životního prostředí a podobných strategií a plánů a mohou být účinně aplikovány v praxi, čímž přispějí k naplnění cílů EU a V4. Získané inovativní poznatky jsou navíc zpřístupněny nejen místním samosprávám, ale i malým a středním podnikům a široké veřejnosti, čímž se zvyšuje environmentální povědomí společnosti.

Partnerské země

Maďarsko

Partnerská organizace projektu: Župní samospráva Bács-Kiskun
Statutární zástupce: Rideg László, předseda
Koordinátor projektu: Mgr: Gabriella Becsi Karpatine


Stručné představení partnerské organizace projektu:
Jedním z nejdůležitějších úkolů župy Bács-Kiskun je koordinace regionálního rozvoje župy. Ve svém programu regionálního rozvoje usiluje o vytvoření obnovitelného, udržitelného hospodářského a sociálního prostředí a konkurenceschopného, atraktivního území. Župa Bács-Kiskun je regionem, který je nejvíce postižen nepříznivými dopady klimatických změn, proto vedení župy přikládá velký význam udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí a podporuje také dosažení národních cílů v této oblasti. Rada župy Bács-Kiskun připravila klimatickou strategii župy v rámci výběrového řízení s názvem Inovativní reakce na změnu klimatu v župě Bács-Kiskun s kódem KEHOP-1.2.0-15-2016-00014, jejímž hlavním cílem je podpora adaptace na změnu klimatu a stanovení rámce pro opatření k prevenci změny klimatu a vytyčení regionálních akčních linií. Projekt zároveň umožnil vytvoření širokého přístupu a rozšíření znalostí společnosti o změně klimatu v župě Bács-Kiskun. Kromě toho projekt vyústil ve vytvoření Platformy pro změnu klimatu, která významně přispěje ke sdílení strategie se sektorovými aktéry a k udržitelnosti výsledků projektu, čímž posílí místní kapacity pro přizpůsobení se změně klimatu. Kromě toho má krajská rada několik úspěšných energetických projektů, z nichž jeden vytváří úspěšný SECAP - TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00044, v jehož rámci by se mohla zvýšit energetická účinnost několika budov v oblasti. Program Visegrádských grantů je pro župní radu Bács-Kiskun vynikající příležitostí rozšířit své znalosti o ochraně klimatu o přeshraniční příklady dobré praxe a naopak. Nově otevřená mezinárodní platforma umožňuje radě sdílet své inovace, aktivity a zkušenosti šetrné ke klimatu nejen na regionální úrovni, ale také v zemích Visegrádu.

Slovensko

Partnerská organizace projektu: Cyrila a Metoděje v Trnavě
Statutární zástupce: prof, Ing. Roman Boča, DrSc.
Koordinátor projektu: Mgr: Marta Kuhnová
Internetové stránky: https://www.ucm.sk/


Stručné představení partnerské organizace projektu:
Za realizaci projektu bude zodpovědná Fakulta sociálních věd. Jedná se o mladou, středně velkou dynamickou fakultu s výraznou výzkumnou orientací v rámci tematické trojice politika-správní činnost-společnost. Zvláštní důraz klademe na zahájení a udržování dialogu přesahujícího tradiční hranice a rozvíjejícího nové formy mezioborové spolupráce. Výrazně se zaměřujeme na ekologický regionální rozvoj a aktivní spolupráci s úřady především na místní a regionální úrovni. Naše výzkumné aktivity zahrnují také zapojení občanů a silně podporují přístup zdola nahoru při praktickém uplatňování místních politik.

Česká republika

Partnerská organizace projektu: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Statutární zástupce: Mgr: Ing. Robert Plaga, Ph.D., rektor
Koordinátor projektu: Mgr: Kateřina Konečná
Internetové stránky: https://frrms.mendelu.cz/en/


Stručné představení partnerské organizace projektu:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) je mladou fakultou (založena v roce 2008), která se však během své krátké existence díky své specializaci a mezinárodnímu rozsahu stala atraktivní institucí nabízející vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech. Hlavní funkcí fakulty je rozvoj vzdělávací i vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na všechny aspekty regionálního rozvoje v národním i mezinárodním kontextu.

Akce spojené s projektem 
 Pořadí   Název akce  Datum     Místo konání     
 1. Partnerské jednání a studijní návštěva  28.–29. 3. 2022  Kecskemét, Maďarsko
 2. Partnerské jednání a studijní návštěva  12.–13. 4. 2022  Trnava, Slovensko
 3. Partnerské jednání a studijní návštěva  25.–26. 5. 2022 Lednice, ČR
 4. Mirror event  všechny země

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je podporovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Zdroj: FRRMS MENDELU*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down