Vázací materiály a jejich ekonomika

Jedna z nejdůležitějších pracovních operací ve školkařství je štěpování. Nedílnou součástí a také předpokladem kvalitního srůstu roubu (očka) a podnože je zafixování řezných ploch vázacím materiálem.

V našich ovocných školkách se v současné době nejvíce používá páska PVC a to zvlášť pro její nízkou pořizovací cenu Používání tohoto materiálu také vychází z dlouhodobých tradic a zvyklostí. Nové úvazkové materiály se jen těžko prosazují a školkaři k nim nemají důvěru.
Na Zahradnické fakultě v Lednici byla řešena problematika vázacích materiálů formou diplomové práce v letech 1998 – 2000. Úkolem bylo vyhodnotit školkařskou a ekonomickou vhodnost pěti druhů úvazků, používaných při očkování (T-řez) a roubování (v ruce) v ovocných školkách. Sledování bylo prováděno ve dvou vegetačních cyklech u následujících ovocných druhů: jabloň (kombinace podnože J-OH-A a odrůdy ’Topaz’), slivoň (kombinace St. Julien A a ’Stanley’“) a třešeň (kombinace P-TU-1 a ’Van’).
Z úvazkových materiálů byla páska PVC použita jako kontrola. Testovány byly Stretch páska (Informace v čísle 8/1999), Okulette, Medifilm a Flexiband.
Sledovanými hodnotami byla časová náročnost na zavázání a povolení 100 ks úvazků. Dále ujatelnost, která byla hodnocena po začátku vegetace, z důvodu možné ochrany oček úvazkovým materiálem proti mrazu. Kvalita dopěstovaných výpěstků, kde byla měřena výška a průměr jednoletých výhonů. Nedílnou součástí bylo také ekonomické zhodnocení a přínos pro velkovýrobu, kde byly propočítány materiálové náklady, mzdové náklady odvozené z časové náročnosti násobené průměrnými náklady na pracovní sílu. Celkové náklady pak byly porovnávány s předpokládanými náklady v EU (hlavní rozdíl ve mzdových nákladech).
Z výsledků je možno konstatovat:
1. Nejvíce časově náročná na zavazování při očkování i roubování je páska PVC. Toto je také jediný materiál, který je nutno povolovat po srůstu, čímž potřeba času vzrostla asi o 23 %. S materiály Okulette, Stretch páska a Medifilm se vázalo při očkování o 31 – 44 % rychleji než s páskou PVC. Při roubování se vázalo rychleji s materiály Flexiband o 28 %, Medifilm o 32 % rychleji než s páskou PVC.
2. Ujatelnost oček byla v obou letech nad 90 % Pouze u materiálu Flexiband bylo ujmutí oček pod 80 %. Naopak ujatelnost roubů byla u všech materiálů nad 96 %. Rozdílnost vázacích materiálů se neprojevila na kvalitě dopěstovaných výpěstků.
3. Porovnáním materiálových nákladů vychází nejlevněji páska PVC (9Kč/100ks), dále Stretch páska (15Kč), Flexiband (22Kč). Dražší je Okulette (50Kč) a Medifilm (120Kč).
Připočtením času potřebného na ruční práci ohodnocené průměrnými náklady na pracovní sílu získáme celkové náklady potřebné na zavázání a povolení, které jsou nejnižší u Stretch pásky (39,36Kč/100ks), další v pořadí je materiál Flexiband (63,29Kč), Okulette (70,64Kč), páska PVC (75,47Kč) a Medifilm (148,90Kč).
U roubování vychází nejlevněji materiál Flexiband (143,80Kč/100ks) a páska PVC (187,57Kč/100ks). Celkové náklady Stretch pásky (238,99Kč) jsou vysoké z důvodu horší manipulace s páskou při roubování a tím prodloužení doby na zavázání. Náklady materiálu Medifilm (259,35Kč) jsou vysoké z důvodu vyšších materiálových nákladů.
Celkové náklady byly porovnávány se zeměmi Evropské unie. Je třeba vzít v úvahu, že náklady na pracovní sílu např. v Rakousku jsou asi 6 krát vyšší než v ČR. Následně dojdeme ke zjištění, že vázací materiály levné, ale časově náročné na zavazování nejsou příliš ekonomické. A pokud chtějí školkaři prosperovat také po vstupu do EU je důležitý důsledný propočet produktivity práce, a tím celé ekonomiky provozu. Vždyť cena práce pozvolna stoupá také v České republice a finanční podíl odváděný státu za pracovníka se stále zvyšuje. Není tedy ekonomičtější zvýšit produktivitu místo zvýšení počtu pracovníků?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *