23.11.2009 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Hořicích o ochraně sadů

Ochrana ovoce před chorobami a škůdci – to bylo hlavní téma odborného semináře, který pro pěstitele ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR, dalšími organizacemi a firmami již tradičně připravil Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s. r. o. Téměř 150 účastníků tak získalo možnost dozvědět se nejnovější poznatky z výzkumu i zpětně nahlédnout do reality průběhu počasí v první polovině letošní pěstitelské sezóny a jejích důsledků pro výskyt chorob a škůdců.

Počasí letos chorobám přálo
Co se týče klimatických podmínek a jejich vlivu na výskyt chorob v sadech, nebyla letošní sezóna k pěstitelům příliš vstřícná,“ začal svou přednášku Ing. Miroslav Lánský z VŠÚO Holovousy, s. r.o. Jako obvykle bylo totiž v této podkrkonošské lokalitě prováděno sledování průběhu teplot a srážek v jednotlivých měsících. Ačkoli v únoru a březnu slibovalo počasí ideální podmínky, teplotně velmi nadprůměrný duben byl začátkem celé řady odchylek od normálu. Se čtvrtým měsícem v roce přišlo na území České republiky předčasně léto s denními teplotami, které ve statistikách odpovídají spíše měsíci červnu. V průměru byly naměřeny hodnoty až o deset stupňů Celsia vyšší než je pro duben typické. Naproti tomu se jednalo o velmi suchý měsíc se sumou srážek jen 2,1 mm, takže zatím nebyly vytvořeny podmínky pro napadení strupovitostí.
„Přestože teplotní průměry v měsících květnu, červnu a červenci byly přibližně na hranicích normálu, vyznačovaly se velkým kolísáním, což mělo v mnoha případech pro vývoj plodů fatální následky,“ uvedl Ing. Lánský. Například denní teploty v květnu často vystoupily na hodnoty okolo 25 ºC, zatímco v noci klesly téměř k bodu mrazu. To bylo příčinou poškození plodů a objevila se i zvýšená rzivost, což znamenalo značné poškození plodů už v době, kdy dosáhly velikosti vlašského ořechu. Poměrně dost bylo i srážek, takže pěstitelé museli veškeré úsilí zaměřit na potlačení strupovitosti, pro kterou vytvořilo počasí téměř ideální podmínky.
Více než velké rozdíly teplot činilo sadařům v měsíci červnu velké problémy především pravidelné rozložení srážek, jež prakticky neumožňovalo, aby realizovaný postřik na stromech vydržel. Podobně tomu bylo i v červenci, kdy navíc i nadále rozkolísaná teplota vedla k poškození a nedostatečnému vývinu plodů. Pokud se ale již dříve pěstitelům podařilo uchránit porosty před napadením strupovitostí, neměl červencový průběh počasí na její vznik příliš významný vliv. Naopak problémem mohlo být v mnohých případech padlí, kterému příroda pro letošní sezónu připravila ideální podmínky, takže náchylnější odrůdy byly pravděpodobně napadeny.
Zejména jablka odrůdy ´Idared´ bývají při zvýšené vlhkosti v období květu infikována kališní hnilobou, jejímž původcem je houba Botryotinia fuckeliana (konidiové stádium Botrytis cinerea). Symptomy infekce se objevují zpravidla v polovině července a jsou to červené skvrny v okolí kalichu, které se postupně zvětšují, hnědnou a později černají. Pokožka ztrácí pružnost a odděluje se a trhá, plody předčasně opadávají. V letošním roce sady dobře ochránil postřik v době květu, a to některým z přípravků Mythos 30 SC nebo Thiram Granuflo.
Protože byla v průběhu jara velká část plodů poškozena deštěm a kroupami, mohlo relativně snadno dojít k silnému výskytu moniliové hniloby plodů především u peckovin. Pravděpodobně největší účinnost v tomto případě vykazuje přípravek Horizon 250 EW, jehož výhodou je navíc poměrně krátká ochranná lhůta. Celkem příznivé podmínky měla v letošní pěstitelské sezóně také skvrnitost listů třešní a višní (Blumeriella jaapii), které rovněž vyhovuje větší množství srážek v období od poloviny května. Standardní ošetření fungicidem mělo naštěstí dostačující účinky. Před několika lety poměrně neznámá koleotrichová hniloba třešně (Glomerella cingulata) je v současnosti poměrně problematickým patogenem. V minulosti měl vynikající účinnost přípravek Horizon 250 EW, ale v poslední době je možné, že se vytvořila rezistence, protože jeho účinnost významně klesá.

Jak na škůdce
Poměrně hojná byla pěstitelská sezóna roku 2009 také na výskyt škůdců. Také jejich pravidelný monitoring včetně testování možností ochrany porostů provádějí ve VŠÚO Holovousy, s. r. o. „Výskytem škůdců by se každý pěstitel měl začít zabývat již brzy na jaře, kdy je třeba provést kontrolu těch, kteří přezimovali,“ uvedla svou přednášku o problematice škůdců Ing. Jana Ouředníčková. Podle ní je třeba zaměřit se především na vajíčka, podle nichž lze snadno identifikovat konkrétního škůdce. Například mšice přezimují jako černá lesklá vajíčka, svilušky mají červená kulatá vajíčka, například vlnatka krvavá přečkává zimu ve stadiu nymf, podobně jako puklice na slivoních (hnědé oválné nymfy). Mery na jabloních přežívají chladné období jako vajíčka a na hrušních jako dospělci. Vlastní kontrolu lze provádět dvěma způsoby – buď můžeme odebrat zhruba 20 cm dlouhé, dvou až tříleté větvičky (po dvou z deseti stromů) nebo uplatnit tzv. pupenovou metodu, kdy se z celkem dvaceti stromů odebere po jedné větvičce se sedmi pupeny. Při výskytu vajíček a nymf aplikujeme např. přípravky Reldan a Ekol (společně), a to ve fenofázi myšího ouška až zeleného poupěte.
Co se týče vlastního sledování v Holovousích, již 27. 2. byly na hrušních zaznamenáni první dospělci mer. Tito škůdci se zde vyskytují každoročně a rovněž pěstitelům mohou způsobovat nemalé problémy, neboť se u nich často vyskytuje rezistence k přípravkům na ochranu rostlin. Mery mohou přezimovat uvnitř sadů nebo i mimo ně, škodí sáním na listech i plodech a vylučováním poměrně velkého množství medovice. Důsledkem je snižování asimilace, usychání, opad plodů a oslabení růstu stromů. V závislosti na konkrétním druhu jsou mery schopny mít tři až pět generací za rok a zjišťování jejich přítomnosti v sadech se v případě vajíček a nymf provádí vizuální kontrolou (na počátku vegetace hledáme hlavně v úžlabí pupenů i na dřevě), dospělci se monitorují metodou sklepávání. Ošetřovat bychom měli vždy až po překročení prahu škodlivosti, který v době vegetačního klidu činí 0,4 vajíček na 1 m dřeva nebo 20 imag na 100 větví, v době květu a krátce po odkvětu je to 10 vajíček nebo nymf na 100 listů, 40 vajíček nebo nymf na 100 listových růžic nebo 20 imag na 100 větví. Z přípravků je v závislosti na fázích vývoje škůdců možné aplikovat kaolín, oleje či larvicidy a klasické insekticidy působící na různá vývojová stadia (Sanmite 20 WP, Calypso 480 SC, Vertimec 1,6 EC, Mospilan 20 SP, Nomolt 15 SC).
Na jaře se v sadech může objevit také květopas jabloňový (Anthomonus pomorum), jehož dospělci se vyskytují zhruba od fáze zeleného poupěte do fáze myšího ouška. Larvy se vyvíjejí uvnitř poupat a vyžírají je, napadená poupata nerozkvetou, korunní plátky zasychají a vytvářejí se hnědé tobolky. Monitoring výskytu se provádí opět metodou sklepávání a doporučuje se zaměřit zejména na okraje výsadeb sousedící s lesem nebo rodinnými zahradami. Ošetření by mělo proběhnout při překročení prahu škodlivosti, a to během března a dubna, podmínkou je dosažení teploty 15 ºC. Vhodné jsou například přípravky Calypso 480 SC, Reldan 40 EC a Trebon 10 F, přičemž je lepší ochranný zásah zároveň provést současně i proti dalším škůdcům (zobonosky apod.).
Stále větší problémy způsobuje pěstitelům také vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum), na kterou je zatím k dispozici pouze omezený sortiment přípravků. Původně se zdálo, že tohoto škůdce pomohou zlikvidovat zimní mrazy, nicméně silný výskyt vlnatky byl zaznamenán i letos. Přezimující nymfy sají na stromech a způsobují vznik ošklivých nádorů na kmenech i větvích, zakrňování a odumírání letorostů. Navíc produkují vatovitý exhudát a medovici, což znečišťuje nejen listy a plody, ale také oděvy a pokožku lidí, kteří v sadu pracují. Nejvýznamnějším způsobem ochrany je vytvoření a udržování biodiverzity a přirozených nepřátel, kteří konkrétně v tomto případě hrají významnou roli – pokud je nezničíme neselektivními přípravky, dokážou vlnatku potlačit i z 50 a více procent. Možná je také introdukce parazitické vosičky Aphelinus mali, i když ta se v mnoha případech vyskytuje v porostu i přirozeně nebo i mechanická likvidace a pálení napadených větví. Chemicky ošetřujeme (Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SP) až při překročení prahu škodlivosti, tj. více než 5 % napadených stromů, počtu 20 – 50 nymf na sto sklepaných větví či pěti a více koloniích na 100 stromů.

Minoritních indikací pomalu přibývá
„Již více než dva roky Ovocnářská unie ČR intenzivně pracuje na rozšíření spektra povolených přípravků na ochranu rostlin v režimu minoritních indikací. Výsledkem je prozatím dvanáct nových registrací a několik dalších přípravků v povolovacím řízení,“ sdělil posluchačům předseda unie Ing. Martin Ludvík. Cílem jeho přednášky bylo seznámit pěstitele s novinkami právě v oblasti možností použití chemikálií v ovocných sadech. V nedávné době byly orgány státní správy konkrétně schváleny následující minoritní indikace:
1. přípravek Ekol, který zlepšuje vlastnosti aplikační kapaliny a zvyšuje účinnost je možné použít v dávce 1 – 1,5 litru samostatně a nyní nově v dávce 8/5 l/ha pouze současně s přípravkem Reldan 40 EC proti přezimujícím škůdcům v jádrovinách a peckovinách,
2. pro Mospilan 20 SP byla registrace rozšířena na více škůdců, takže jej lze aplikovat v případě napadení štítenkou zhoubnou v peckovinách, zobonoskami i ve slivoních, vrtulí třešňovou a květopasem peckovým (třešeň a višeň),
3. Vertimec 1,8 EC je nově povolen proti roztočíku jahodníkovému na jahodníku a proti merám skvrnité a ovocné na hrušních,
4. Trebon 10 F se bohužel nepodařilo rozšířit do peckovin, ale pouze proti pilatce na jabloních,
5. naopak Roundup Rapid je možné používat i v sadech broskvoní.
V řízení jsou dále Sanmite 20 WP a Delan 700 WDG, Kumulus WG, Sulka, Sulikol 750 SC a jejich rozšíření na další škůdce i plodiny.
Co se týče dalších předpisů týkajících se rostlinolékařské péče, v červnu letošního roku prošly novelizací vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích na ochranu rostlin a vyhláška č. 334/2004 Sb. o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin. Novinkou je zjednodušení evidence jednotlivých aplikací, možná společná evidence hnojení a pesticidů a prodloužení povinné doby testování aplikační techniky ze dvou na tři roky.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down