Úřední sdělení Státní rostlinolékařské správy o předběžných preventivních rostlinolékařských opatřeních k zabránění zavlečení a šíření nebezpečného škodlivého organismu původce náhlého odumírání dubů (Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld)

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA oznamuje, že postupem podle § 14 zákona č. 147/1996 Sb.,o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) dospěla k závěru, že hrozí bezprostřední nebezpečí zavlečení a šíření nebezpečného škodlivého organismu původce náhlého odumírání dubů (Phytophthora ramorum) na území České republiky, a proto v souladu s ustanoveními § 11 odst. 2 zákona stanovuje s účinností od 1. července 2003 následující opatření:

1. Pro účely tohoto sdělení se rozumí:
a) škodlivým organismem -– původce náhlého odumírání dubů ( Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld);
b) náchylnými hostitelskými rostlinami – rostliny, s výjimkou plodů a semen následujících rodů anebo druhů, s výjimkou plodů a semen:
Acer macrophyllum Pursch., Aesculus californica Nutt., Arbutus menziesii Pursch., Arctostaphylos Adans, Heteromeles arbutifolia (Lindley), Lithocarpus densiflorus (Hook & Arn), Lonicera hispidula (Dougl.), Quercus L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron L. (, s výjimkou R. simsii Planch.), Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. a Viburnum L.;
c) náchylným dřevem – dřevo Acer macrophyllum Pursch., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook & Arn) a Quercus L.;
d) náchylnou kůrou – kůra Acer macrophyllum Pursch., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook & Arn) a Quercus L..
1. Zavlékání a rozšiřování neevropských i evropských izolátů škodlivého organismu na území České republiky je zakázáno.
2.
í1.Každý, kdo zjistil výskyt nebo má podezření z výskytu škodlivého organismu, je povinen toto zjištění ohlásit Státní rostlinolékařské správě.
í
í3. Je zakázáno dovážet do České republiky :
í
ía) náchylnou kůru původem z USA,
íb) zásilky náchylných hostitelských rostlin a náchylného dřeva, které nejsou prosté škodlivého organismu anebo nesplňují podmínky stanovené v bodech č. 5 až 8 tohoto sdělení.
4. Dovozci a dopravci zZásileky náchylných hostitelských rostlin původem ze všech zemí a náchylného dřeva původem z USA podléhají při dovozu do České republiky pravidelné rostlinolékařské kontrolejsou povinni je předložit s potřebnými přepravními doklady k rostlinolékařské kontrole podle § 12a zákona a umožnit její řádné a bezpečné provedení. Tyto zásilky nesmějí být propuštěny do navrhovaného celně schváleného určení nebo do navrhovaného celně schváleného režimu před provedením rostlinolékařské kontroly nebo v rozporu s rozhodnutím Státní rostlinolékařské správy, s výjimkou případů stanovených ustanovením § 11 odst. 5 zákona.
í
ía) a mohou být propuštěny do České republiky jedině, splňují-li podmínky stanovené níže v bodech č. 4, 6 a 7, a budou-li při vstupní rostlinolékařské kontrole zaměřené na výskyt škodlivého organismu shledány prostými tohoto organismu.
5. Zásilky náchylných hostitelských rostlin původem z USA musí kromě požadavků, stanovených pro ně pro ně v přílohách č. 10. a 11. k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 89/2002 Sb., být při dovozu opatřeny rostlinolékařským osvědčením podle § 8 odst. 8 zákona, a potvrzujícím, že:
a) potvrzujícímrostliny , že pocházejí z oblastí, shledaných prostými neevropských izolátů škodlivého organismu (název oblasti musí být uveden v kolonce rostlinolékařského osvědčení „místo původu“),
b) vydaným po úředním prověření, že na základě úředního prověření nebyly na žádných náchylných hostitelských rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období při úředních prohlídkách, zahrnujících laboratorní testování všech podezřelých příznaků, zjištěny žádné příznaky neevropských izolátů škodlivého organismu,.
ía) byl před nakládkou odebrán reprezentativní vzorek rostlin, který byl na základě prohlídky
c) Navíc může být rostlinolékařské osvědčení vystaveno pouze po odebrání reprezentativního vzorku rostlin před nakládkou, prohlídce tohoto vzorku a zjištění, že vzorek byl při této prohlídce shledán prostým škodlivého organismu. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán v kolonce „dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení následujícím způsobem: „found free from non-European isolates of Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld.“
1.Zásilky náchylných hostitelských rostlin původem z USA musí být pro přemisťování po území České republiky opatřeny rostlinolékařským pasem, potvrzujícím provedení prohlídek uvedených v bodu 4.
6. Zásilky náchylného dřeva původem z USA, s výjimkou dřeva Quercus L., musí být při dovozu opatřeny rostlinolékařským osvědčením podle § 8 odst. 8 zákona, a.
a) potvrzujícím, že pocházejí z oblastí, shledaných prostými neevropských izolátů škodlivého organismu (název oblasti musí být uveden v kolonce rostlinolékařského osvědčení „místo původu“), nebo
b) vydaným po úředním prověření, že dřevo bylo odkorněno a:
(i) je zcela hraněné tak, že veškerý přirozeně zaoblený povrch je odstraněn, nebo
(ii) není překročena vlhkost 20% (vyjádřeno v procentech sušiny) nebo
(iii) bylo vhodně dezinfikováno horkým vzduchem nebo horkou vodou nebo
c) jedná-li se o řezivo (jak odkorněné tak i se zbytky kůry), musí být dřevo nebo jeho obal opatřeny značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny).
7. Zásilky dřeva Quercus L. původem z USA, musí být při dovozu opatřeny rostlinolékařským osvědčením podle § 8 odst. 8 zákona a musí splňovat zvláštní požadavky uvedené v bodu 676. písm b), které se shodují s podmínkami stanovenými v příloze 11. bod 3. k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 89/2002 Sb.
8. Zásilky rRostliny Rhododendron L. (, s výjimkou R. simsii Planch.), a Viburnum L., s výjimkou plodů a semen, původem ze všech zemí s výjimkou USA, musí být při dovozu opatřeny rostlinolékařským osvědčením podle § 8 odst. 8 zákona, potvrzujícím, žemusí při dovozu splňovat následující zvláštní požadavky::
a) rostliny pocházejít z oblastí, shledaných prostými evropských izolátů škodlivého organismu, nebo
b) pocházejí z místa produkce, na žádných těchto hostitelských rostlinách v místě produkcev němž nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období na žádných hostitelských rostlinách škodlivého organismu při úředních prohlídkách, zahrnujících laboratorní testování všech podezřelých příznaků, vykonaných alespoň jednou ve vhodném termínu v období aktivního růstu těchto rostlin, zjištěny žádné příznaky evropských izolátů škodlivého organismu, nebo
c) v případech, kdy v místě produkce byly na těchto rostlinách zjištěny příznaky evropských izolátů škodlivého organismu, byly přijaty vhodné postupy k eradikaci škodlivého organismu, spočívající alespoň ve zničení napadených rostlin a všech náchylných hostitelských rostlin do vzdálenosti 2 m od napadených rostlin a
– všechny náchylné hostitelské rostliny v okruhu 10 m od napadených rostlin a všechny zbylé rostliny z napadených partií byly ponechány v místě produkce a byly při dodatečných prohlídkách provedených alespoň dvakrát v průběhu tří měsíců po zjištění výskytu v období aktivního růstu shledány prostými škodlivého organismu,
– všechny ostatní náchylné hostitelské rostliny v místě produkce byly podrobeny intenzivním opakovaným prohlídkám následujícím po zjištění výskytu a byly při těchto prohlídkách shledány prostými škodlivého organismu.
í
í9. Náchylné hostitelské rostliny původem z USA a rostliny Rhododendron L. (s výjimkou R. simsii Planch.), a Viburnum L., původem také ze zemí jiných než USA a Česká republika, nesmějí být přemisťovány v rámci území České republiky, pokud k nim, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům není připojen rostlinolékařský pas, vystavený podle § 7e zákona a potvrzující provedení rostlinolékařské kontroly při dovozu podle bodu 43. Tyto rostliny také podléhají po jejich vysetí nebo výsadbě na dočasné nebo trvalé stanoviště na pozemcích anebo v objektech obchodních odběratelů těchto rostlin následné rostlinolékařské kontrole po dovozu podle § 12b odst. 3 zákona a § 15 odst. 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 89/2002 Sb..
10. Rostliny Rhododendron L. (s výjimkou R. simsii Planch.), a Viburnum L., s výjimkou plodů a semen, podléhají soustavné rostlinolékařské kontrole podle § 7c zákona.
11. Rostliny Rhododendron L. (, s výjimkou R. simsii Planch.), a Viburnum L., s výjimkou plodů a semen, původem z České republiky, podléhají soustavné rostlinolékařské kontrole podle § 7c zákona a nesmějí být přemisťovány v rámci území České republiky, pokud k nim, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům není připojen rostlinolékařský pas, vystavený podle § 7e zákona a potvrzující, že musí být při přemisťování po území České republiky opatřeny rostlinolékařským pasem a musí splňovat následující zvláštní požadavky:
a) tyto rostliny pocházejít z oblastí, shledaných prostými evropských izolátů škodlivého organismu, nebo
b) tyto rostliny pocházejí z místa produkce, v němž nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období na žádných hostitelských rostlinách škodlivého organismu na žádných těchto hostitelských rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období při úředních prohlídkách, zahrnujících laboratorní testování všech podezřelých příznaků, vykonaných alespoň jednou ve vhodném termínu v období aktivního růstu těchto rostlin, zjištěny žádné příznaky evropských izolátů škodlivého organismu, nebo
c) v případech, kdy v místě produkce byly na těchto rostlinách zjištěny příznaky evropských izolátů škodlivého organismu, byly přijaty vhodné postupy k eradikaci škodlivého organismu, spočívající alespoň ve zničení napadených rostlin a všech náchylných hostitelských rostlin do vzdálenosti 2 m od napadených rostlin a
– všechny náchylné hostitelské rostliny v okruhu 10 m od napadených rostlin a všechny zbylé rostliny z napadených partií byly ponechány v místě produkce a byly při dodatečných prohlídkách provedených alespoň dvakrát v průběhu tří měsíců po zjištění výskytu v období aktivního růstu shledány prostými škodlivého organismu,
– všechny ostatní náchylné hostitelské rostliny v místě produkce byly podrobeny intenzivním opakovaným prohlídkám následujícím po zjištění výskytu a byly při těchto prohlídkách shledány prostými škodlivého organismu.
1. Náchylnou kůru původem z USA je zakázáno dovážet do České republiky.
12. Právnické a fyzické osoby, které v rámci svého podnikání uvádějí do oběhu na území České republiky rostliny uvedené v bodě č. 11 tohoto sdělení anebo které dovážejí náchylné dřevo uvedené v bodě č. 1 písm. c), musejí být registrovány podle § 7 zákona a vztahují se na ně povinnosti stanovené v § 7a zákona.
1. S účinností od 1. července 2003 nesmí být rostliny Rhododendron L., s výjimkou R. simsii Planch., a Viburnum L. původem z České republiky přemisťovány po území České republiky bez rostlinolékařského pasu. Osoby, které tyto rostliny dovážejí nebo pěstují, podléhají registraci osob podle § 7 zákona a na tyto rostliny se vztahuje soustavná rostlinolékařská kontrola podle § 7c zákona.
13. Na vystavování rostlinolékařských pasů podle bodů č. 9 a 11 tohoto sdělení se vztahuje ustanovení § 7d odst. 4 zákona.
14. Státní rostlinolékařská správa zorganizuje v roce 2003 úřední průzkum území České republiky za účelem zjištění, zda se škodlivý organismus původce náhlého odumírání dubů na území České republiky vyskytuje. Každý úředně potvrzený výskyt oznámí Evropské Komisi.
í
í15. Pokud Státní rostlinolékařská správa zjistí:
ía) nesplnění požadavků na dováženou zásilku náchylných rostlin, náchylného dřeva a náchylné kůry, stanovených v bodech 34 a 56 až 8 tohoto sdělení, rozhodne o příslušné zásilce v souladu s § 12b odst. 1 písm. b) zákona,
íb) výskyt nebo podezření z výskytu původce náhlého odumírání dubůškodlivého organismu na území České republiky, nařídí mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 15 odst. 1 zákona s cílem tento škodlivý organismus eradikovat.
Účinnost
Ustanovení bodů 1 až 8, 10, 14 a 15 vstupují v platnost dnem 1. června 2003 a ustanovení bodů 9, 11 až 13 vstupují v platnost dnem 1. srpna 2003.
Toto sdělení provádí Rozhodnutí Evropské Komise č. 2002/757/EC ze dne 19. září 2002 o předběžných naléhavých fytosanitárních opatřeních k zabránění zavlečení a šíření Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. na území Evropských společenství.
Podrobnější informace lze obdržet na kontaktním místě Státní rostlinolékařské správy:
areál VÚRV, Drnovská 507, 161 06 Praha 6, tel.:233 022 240, fax:233 022 226,
e-mail: karantena@srs.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *