Úřední oznámení Státní rostlinolékařské správy

Úřední oznámení Státní rostlinolékařské správy o způsobu vedení a upřesňování plánu pozemků a objektů, na kterých nebo ve kterých jsou pěstovány, vyráběny, skladovány nebo používány určité rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty.

Právnické a fyzické osoby registrované podle § 7 odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb. o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) jsou povinny podle § 7a písm. g) citovaného zákona vést a upřesňovat plán pozemků a objektů, na kterých nebo ve kterých jsou pěstovány, vyráběny, skladovány nebo používány rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, stanovené přílohou č. 2 prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 89/2002 Sb. (dále jen „vyhláška“), nebo ve kterých se tyto rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty vyskytují. Státní rostlinolékařská správa v souladu se zněním § 7a písm. g) zákona a s účinností od 1. května 2003 stanovuje způsob vedení a upřesňování tohoto plánu pozemků a objektů (dále jen „plán rizikových rostlin“).
Účelem vedení a upřesňování plánu rizikových rostlin je umožnit provedení soustavné rostlinolékařské kontroly těchto rostlin podle § 7c odst. 1 zákona Státní rostlinolékařskou správou. Cílem soustavné rostlinolékařské kontroly je zjistit případný výskyt karanténních škodlivých organismů a ověřit splnění zvláštních požadavků stanovených vyhláškou. Při provádění této kontroly vychází Státní rostlinolékařská správa z údajů uvedených v plánech rizikových rostlin.

Vedení plánu rizikových rostlin registrovanou osobou
Plán rizikových rostlin musí být veden registrovanou osobou písemně a musí obsahovat alespoň druh a množství rizikových rostlin pro příslušné úplné vegetační období v místě produkce a umístění těchto rostlin v tomto místě. Registrovaná osoba ke zpracování plánu rizikových rostlin použije formulář uvedený v příloze k tomuto oznámení, nebo tiskopis žádosti o uznání množitelských porostů ÚKZÚZ (pro osoby registrované podle § 31 zákona č. 92/1996 Sb. o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin v platném znění), nebo vlastní formu evidence obsahující požadované údaje.

Upřesňování plánu rizikových rostlin registrovanou osobou
Plán rizikových rostlin aktuálně upřesněný pro příslušné období (měsíc, čtvrtletí, kalendářní rok, vegetační období) a příslušné místo produkce těchto rostlin (školka, množárna) musí být v písemné formě předložen obvodnímu oddělení Státní rostlinolékařské správy (dále jen ODO SRS) územně příslušnému odpovídajícímu místu produkce včas před zahájením provádění soustavné rostlinolékařské kontroly v příslušném kalendářním roce.

Termíny a způsob odeslání plánů rizikových rostlin
Pokud je k vedení plánu rizikových rostlin použit tiskopis žádosti o uznání množitelských porostů ÚKZÚZ, povinná osoba odesílá vyplněný tiskopis na přihlašovací místa stanovená ÚKZÚZ do termínů stanovovaných každoročně ÚKZÚZ a předání plánu rizikových rostlin SRS v těchto případech zajišťuje ÚKZÚZ.
Pokud je k vedení plánu rizikových rostlin použita jiná forma než tiskopis žádosti o uznání množitelských porostů ÚKZÚZ, odesílá povinná osoba plán rizikových rostlin na adresu obvodního oddělení SRS (ODO SRS) územně příslušného místu produkce rizikových rostlin uvedených v plánu, a to:
V případě, kdy se po odeslání plánu rizikových rostlin změní rozsah, druh nebo umístění rizikových rostlin v místě produkce, oznámí registrovaná osoba tuto změnu neprodleně příslušnému ODO SRS písemnou formou.
Nedodržením termínů zaslání plánu rizikových rostlin se povinná osoba vystavuje riziku opoždění uvádění příslušných rostlin a rostlinných produktů do oběhu oproti plánovanému termínu v důsledku opožděného provedení soustavné rostlinolékařské kontroly těchto rostlin a rostlinných produktů. Tato kontrola je zásadním a neopominutelným podkladem pro rozhodnutí SRS, zda budou pro příslušné rizikové rostliny vystaveny rostlinolékařské pasy, nebo zda bude dán souhlas s vystavením rostlinolékařských pasů registrovanou osobou oprávněnou SRS k vystavování těchto pasů.
Ing. Vladimír Kupec v.r.
ředitel Státní rostlinolékařské správy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *