Trávy si ve směsi konkurují

Krásný, hustý a zdravý trávník je samozřejmě cílem každého pěstitele. O tom, že travní porost je třeba udržovat, už dnes nikdo nepochybuje. Trávníku se však musíme věnovat i před jeho založením – zamyslet se nad jeho účelem a funkcí a na základě toho vybrat vhodné druhy trav pro sestavení ideální travní směsi pro konkrétní stanoviště.

Mezi hlavní geneticky dané vlastnosti travních druhů a jejich odrůd patří rychlost klíčení a růstu v počátečních fázích vývoje, způsob odnožování, snášenlivost k různých výškám seče, dále pak odolnost vůči mechanické zátěži, odolnost vůči chorobách a škůdcům a další. Všechny tyto vlastnosti ovlivňují konkurenceschopnost jednotlivých druhů v travním porostu.
Sestavování trávníkové směsi
Mezi nejpoužívanější druhy trav do trávníků patří jílek vytrvalý (Lolium perenne L.) a lipnice luční (Poa pratensis L.). Tyto travní druhy se výrazně liší rychlostí klíčení, vzcházení i počátečního vývinu. Rychle klíčící obilky jílku vytrvalého (pět až osm dní) mají konkurenční výhodu oproti pomalu vzcházející lipnici luční (28 – 36 dní). Semenáčky jílku pak stíní klíčícím obilkám a malým rostlinám lipnice, která se pak v trávníku hůře prosazuje, někdy může být i zcela potlačena. Absence nebo malý podíl této vytrvalé výběžkaté trávy v porostu se odrazí v jeho omezené vytrvalosti a rychlém zaplevelení v následujícím roce. Trsnatý jílek vytrvalý není sám schopen zajistit dobrou pokryvnost porostu v pozdějších letech a postupně z něj ustupuje.
Při sestavování směsi je nutné zvolit správný poměr jednotlivých komponent (tj. travních druhů), na trhu je proto k dispozici široký sortiment osvědčených travních směsí pro různé účely. Na pěstiteli potom je, aby směs vysel ve správném množství a o porost zejména v počátku jeho vývinu řádně pečoval, tak, aby se všechny jeho komponenty opravdu uplatnily. Doporučený výsevek bývá uveden na obalu výrobku. Příliš malý výsevek zapříčiní řídký porost s dostatkem prostoru pro vývin plevelů, výsledkem je neestetický, svou funkci neplnící trávník. Naopak příliš vysoký výsevek sice zajistí od počátku hustý porost, ale po relativně krátké době začne docházet k velké konkurenci rostlin nejen o prostor, ale také o světlo a živiny. Důsledkem je odumírání odnoží, řídnutí porostu a zhoršený zdravotní stav trávníku, který je více náchylný k chorobám, škůdcům a k vymrzání v zimním období. Dalším kritickým bodem je provedení první seče, která porost prosvětlí a umožní prosazení pomaleji vzcházejících druhů, např. lipnice luční, kostřavy červené, psinečků aj. Včas neposečený hustý porost může navíc polehnout, vytváří špatné podmínky pro druhy s pomalejším počátečním vývojem.
Vliv seče a výsevku
Pro simulaci vlivu první seče a výsevku na hustotu trávníku a podíl jednotlivých komponent směsi jsme ve sklenících ČZU v Praze založili nádobový pokus s jílkem vytrvalým odrůdy ‚Mondial‘ a lipnicí luční – odrůda ‚Cocktail‘. Do nádob byly vysety tři směsi s různými celkovými výsevky (8 g.m-2, 16 g.m-2 a 32 g.m-2), přičemž poměr komponent ve směsích byl vždy 50:50. Termín první seče byl určen na základě výšky rostlin jílku vytrvalého – tj. při 80, 100 a 120 mm (vždy po jednom až dvou dnech). První seč byla provedena pokaždé provedena na výšku šedesát milimetrů, další seče pak na výšku čtyřicet milimetrů u všech variant. Po šedesáti dnech pěstování byl stanoven počet odnoží jednotlivých druhů na m2.
Z výsledků našich pokusů vyplývá několik významných informací využitelných při zakládání trávníku. Jak již bylo zmíněno v úvodu, stanovení optimálního celkového výsevku je velmi důležité. Zvýšení výsevku o 100% (z 8 na 16 g.m-2 a z 16 na 32 g.m-2) mělo za následek zvýšení počtu odnoží lipnice luční jen v průměru o 31% (35%, resp. 27%) viz graf 1, u jílku vytrvalého v průměru dokonce jen o 16%. Není tedy třeba zbytečně plýtvat vysokými výsevky, protože jejich vliv na hustotu trávníku není adekvátní.
Graf 2 ukazuje vliv termínu první seče na počet odnoží sledovaných druhů ve směsi bez ohledu na celkový výsevek. Včasná první seč mladého porostu má příznivý vliv na prosazení se konkurenčně slabší lipnice luční. Při prvním sečení byl zasažen pouze jílek, neboť rostliny lipnice byly dosud málo vyvinuté (do 10 mm výšky). Pokud byl porost poprvé posečen při výšce 80 mm, bylo v porostu po šedesáti dnech v průměru 14 000 odnoží lipnice luční na metr čtvereční, avšak při seči o 2 až 4 dny později (při výšce jílku 120 mm) byl počet odnoží lipnice o 40% nižší. Vývin jílku se při časné seči sice poněkud omezí (o 36% odnoží méně než při první seči při 120 mm), ale celková hustota porostu je díky lepšímu vývinu lipnice luční vyšší (o 13 % více odnoží než při nejpozdnější první seči).
Kombinaci vlivů obou sledovaných faktorů, tedy termínu první seče a výsevku, na hustotu trávníku ukazuje graf 3. Při nízkém výsevku (v našem pokusu 8 g.m-2) termín první seče počet odnoží lipnice luční neovlivnil, jílek vytrvalý byl mírně podpořen pozdější sečí. Konkurence o prostor a vodu je v tomto případě nízká, a proto seč není rozhodujícím faktorem pro správný vývin trávníku. Při vyšších výsevcích 16 nebo 32 g.m-2 je již prostor mezi rostlinami menší a konkurence začíná vzrůstat. Vysoký pozitivní vliv včasné seče porostu na počet odnoží konkurenčně slabší lipnice luční byl tím výraznější, čím byl vyšší celkový výsevek směsi. U jílku vytrvalého se téměř neprojevil vliv výsevku, počet odnoží u jednotlivých variant seče byl téměř stejný. Zvýšení výsevku z 16 g.m-2 na 32 g.m-2 nemělo na hustotu trávníku téměř žádný efekt.
Dbát na včasnou seč
Z výsledků vyplývá, že při zvyšování výsevku lipnice luční i jílku vytrvalého v rozmezí od 4 až 16 g.m-2 každé komponenty v této směsi (celkem 8 – 32 g.m-2) stoupá výsledný podíl odnoží v založeném trávníku. Při zvyšujícím se výsevku je však třeba tím více dbát na včasnou první seč porostu pro zachování přiměřeného podílu všech komponent směsi. Tento pokus byl prováděn ve skleníku, tedy za téměř optimálních podmínek. V přirozených podmínkách je nižší vzcházivost rostlin, vyšší podíl odumřelých semenáčků. Doporučované výsevky běžných trávníkových směsí 20 až 25 g.m-2, případně v horších podmínkách i vyšší, jsou opodstatněné, je však třeba je dodržet, stejně jako rovnoměrnost výsevu a věnovat trávníku řádnou péči od počátku jeho vývinu (závlahu, hnojení, sečení).

Práce byla řešena za podpory projektu MSM 6046070901.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *