Travní směsi pro ovocné výsadby

Trávy jsou jednou z nejvýznamnějších rostlinných čeledí – botanicky nazývané lipnicovité (Poaceae). Na našem území roste 72 rodů trav s 238 druhy. Přibližně 20 druhů má však rozhodující význam pro trávníkářství a pícninářství.

Nabídka travních směsí je široká – od základních směsí pro běžné účely (trávníky parkové, sportovní, okrasné, golfové, technické atd.), přes travní směsi připravované na objednávku do méně obvyklých oblastí (suchá stanoviště, zátopové zóny) až po specielní travní směsi sestavené na základě zadaných místních klimatických a půdních podmínek, jako jsou například travní směsi určené do sadů a vinic. Tyto směsi jsou složeny ze slaběji rostoucích a zátěži odolávajících odrůd trav k použití do meziřadí ovocných výsadeb.
Ošetřování půdy je nezbytné věnovat pozornost po celou dobu životnosti sadu s cílem zajištění potřebných výnosů zdravého ovoce a ochrany životního prostředí. Vhodný je systém ošetřování s pokrytím 60 – 70 % plochy půdy rostlinami, kde lze s úspěchem využít právě travní porost.
Po výsadbě ovocných stromků lze meziřadí zatravnit směsí slaběji rostoucích trav vhodných pro danou oblast. Význam tohoto systému ošetřování je v ochraně půdní úrodnosti, umožnění vstupu mechanizace i za méně příznivých podmínek, omezení aplikace herbicidů a průmyslových hnojiv. Slabě rostoucí druhy trav s menší produkcí biomasy jsou významným přínosem k úspoře nákladů snížením počtu sečí během vegetace. Doporučené výsevy jsou v rozmezí 75 – 150 kg/ha podle kvality přípravy půdy, klimatických podmínek a také jak rychle chceme mít plně zapojený a únosný porost trávníku. Volíme vždy kombinaci odrůd trsnatých s odrůdami krátce, středně a dlouze výběžkatými, aby bylo dosaženo co největší kompaktnosti a únosnosti drnu
Výsev trav do meziřadí výsadeb doporučujeme provést na jaře od poloviny dubna až do poloviny října. Osivo zapravujeme do hloubky 2 až 5 mm a po výsevu pozemek uválíme. Předpokladem dobrého vzcházení je dostatečná vlhkost půdy v počátečním vývoji mladých rostlinek. Tráva vzchází 3 až 4 týdny po zasetí. Nové výsevy ošetřujeme velmi šetrně, pokud řádně nezakoření. První sežínání provádíme až po oschnutí půdy při výšce porostu 80 mm (odplevelující seč).
Než dojde k plnému zapojení trávníku projíždí postřikovače a další mechanizmy pouze v nezatravněných pásech. Maximální růst trav je od května do července. V dalším roce, nejpozději v červenci, se zatravní zbývající meziřadí. Do zimy by trávník měl jít dobře zapojený, s výškou strniště 40 – 50 mm.
Sežínání travního porostu je nezbytné před květem (metání), jinak dojde k oslabení a seřídnutí travního porostu. Naopak častým sečením nutíme trávy k intenzivnímu odnožování a tím ke zpevňování drnu. Kvetoucí plevele ve výsadbách jsou nežádoucí, vábí hmyz, zejména včely, které se stávají obětí nutných chemických zásahů.V případě přípravků včelám neškodným, se potom rezidua stávají prostřednictvím medu a pylu složkou lidské výživy.
Posečenou trávu odklízíme, nebo se ve většině případů nechává jako mulč ležet na místě. Množství myší v zatravněných výsadbách je úměrné intenzitě sečení. Mulčovače jsou výhodné pro likvidaci větví po řezech stromů, ale z důvodu horšího obrůstání trav a šíření myší jsou bohužel nevhodné(mulčovač za vlhka často vytváří kupky hmoty, které vytváří ideální prostředí pro rozmnožování myší.
Pro intenzivní sady jsou doporučeny specielní směsi, odolné přejezdům mechanizace a s rozlišením podle klimatických podmínek – Sadová I.- pro mírnou až střední zátěž, Sadová II. – pro střední zátěž, Sadová III. – pro střední zátěž a suchá stanoviště.

Složení jednotlivých travních směsí:

Sadová I. – pro mírnou až střední zátěž
Druh Odrůda % zastoupení
Jílek vytrvalý Bača 10
Jílek vytrvalý Gator 10
Kostřava červená Ferota 30
Kostřava červená Pernille 25
Kostřava červená Suzette 20
Lipnice luční Balin 5

Sadová II. – pro střední zátěž
Druh Odrůda % zastoupení
Jílek vytrvalý Bača 15
Jílek vytrvalý Gator 10
Jílek vytrvalý Sakini 5
Kostřava červená Ferota 30
Kostřava červená Pernille 15
Kostřava červená Suzette 15
Lipnice luční Slezanka 10

Sadová III. – pro střední zátěž a suchá stanoviště
Druh Odrůda % zastoupení
Jílek vytrvalý Sakini 10
Kostřava červená Ferota 25
Kostřava červená Pernille 30
Kostřava ovčí Ridu 15
Kostřava rákosovitá Cochise 20

Na přání lze doplnit receptury o jetel bílý, plazivý pro humidnější podmínky, nebo štírovník růžkatý pro podmínky aridní.

Ing.Miroslav Pražák,CSc.,
VŠÚO Holovousy, s. r. o.
Ing.Jiří Novotný,
AROS – osiva, s. r. o., Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *