Svaz květinářů a floristů a FEUPF

Ve spojení se soutěží Eurofleurs 2006 a dalšími floristickými událostmi, které se odehrály v nizozemském městě Nieuwegein nedaleko Utrechtu, uskutečnilo se ve dnech 6. a 7. října 2006 také valné shromáždění Evropské federace profesních floristických sdružení (FEUPF). Bylo to jednání s poklidnou a přátelskou atmosférou, ve které se utužovala a rozvíjela spolupráce svazů stávajících členských zemí FEUPF. Na program jednání se kromě mnoha bodů agendy dostalo rovněž přistoupení nových členů federace, mezi jimiž byl i Svaz květinářů a floristů z České republiky.

Jeho vstup předsednictvo schválilo, návrh o přistoupení dalších členů – floristických svazů z Bulharska a Chorvatska je prozatím ve stádiu důkladného posuzování.

Na programu jednání byly i tyto body:
– informace o aktuálním vývoji situace v Bruselu týkající se trhu s květinami,
– ustanovení hodnotitelské jury pro mezinárodní soutěž Europa Cup 2007, jež bude probíhat ve Velenje (Slovinsko) v termínu od 27. do 30. září 2007. Jury bude sestavena ze zástupců Slovinska, Německa, Ruska, Portugalska nebo Španělska a Švýcarska. Technickou komisi budou vytvářet Toine Zwitserlood (NL), Ferenc Kruczlics (HU), Simon Ogrisek (PL) and Annemie Duchateauová (FR),
– Stanovení termínu dalšího valného shromáždění FEUPF, jež bude svoláno v souvislosti s soutěží Europa Cup 2007, na 30. září 2007,
– podrobná prezentace posledního vývoje mezinárodního projektu Fair Flowers and Fair Plants Label, kterou provedla Regina Dinklaová, projektová manažerka FFP. Nejaktuálnější novinkou byla zpráva o pilotním projektu z Německa, zprovoznění sítě třiceti floristických obchodů a spuštění francouzského pilotního projektu vytvoření řetězce floristických obchodů.

jubilejní kongres FEUPF
Jubilejní kongres FEUPF byl zorganizován 7. října u příležitosti 50. výročí založení Evropské floristické federace. Jeho hlavním cílem bylo ohlednutí se zpět do historie a vývoje této organizace, jež se zabývá především obchodem květinami a podmínkami pro práci floristů na evropském trhu. Slavnostní otevření celého kongresu provedl prezident FEUPF Robert Steinmann. V průběhu odpoledne vystoupily postupně se svými příspěvky tři významné osobnosti zabývající se evropským obchodem s květinami. Jejich přednášky přinášely obraz současného floristického trhu v Evropě se zaměřením na jeho vývoj a tendence, vztahy mezi zákazníkem a obchodníkem, vnější vlivy na činnost floristů a další záležitosti týkající se floristického obchodu a služeb. Jednou z významných otázek jednání byla problematika silných konkurenčních tlaků supermarketů na floristické obchody při prodeji řezaných květin a hrnkových rostlin. Prvním z přednášejících byl profesor Henk J. Gianotten (EIM Business & Policy Research). Ten ve své přednášce Věrný zákazník a boj o jeho přízeň hovořil především o umění prodeje. Vysvětlil a definoval vztahy mezi zákazníkem a prodejci, hovořil o nových trendech v konkurenčních taktikách společností na trhu a některých změnách ve struktuře a mechanismech trhu.
Felix Schrandt (CEO, Dutch Flower Council) jako druhý v pořadí předstoupil s přednáškou s názvem Od uměleckých floristů k lokálním obchodníkům. Na začátku si položil otázku, o čem vlastně floristický obchod je. Jedná se o prodej produktů nebo je to spíše služba spotřebitelům s výrazným uměleckým zaměřením? Ve svém výkladu se rovněž zaobíral vývojem spotřeby na evropském trhu s řezanými květinami a hrnkovými rostlinami a současnými trendy v podpoře prodeje květin na lokální úrovni. Schrandt dochází k závěru, že cesta produktu od propagace ke spotřebiteli je velmi dlouhá a pro floristický obchod obzvlášť platí, že v něm velmi záleží na detailu. Přinesl rovněž prognózu vývoje floristického trhu do roku 2014, která je dle jeho názoru pozitivní. Spotřeba v Evropě poroste o průměrných 35 %, ale nebude tomu stejně v každé zemi. Procentický růst bude kolísat od asi 6 % procent ve vyspělých západoevropských zemích po více než 300 % v Rusku. Podíl floristických obchodů na celkovém objemu trhu s květinami ve většině zemí mírně poklesne (o necelá 2 %), ale nebude vůbec dramatický a ve většině případů bude kompenzován růstem jejich obratu.
Toine Zwitserlood, generální tajemník FEUPF, uzavřel kongres svojí prezentací s názvem Jak mohou floristé přežít v budoucím konkurenčním tlaku supermarketů. Nejprve prezentoval několik příkladů o podílu floristů na současném a budoucím evropském trhu s řezanými a hrnkovými rostlinami. Na vhodně zvolených příkladech analyzoval různorodost floristického trhu v jednotlivých evropských zemích. V Evropě existují značné rozdíly v pozicích floristů na trhu, například: od 23 až 24 % ve Švýcarsku, Velké Británii a Švédsku až k 80 až 85 % v Maďarsku, Slovinsku a Španělsku. Tyto rozdíly jsou odvozeny od různých faktorů – oblasti, stavu ekonomiky, kultury, distribučních sítí atd. Poté naznačil vize a možná řešení za pomoci FEUPF a spolupráce mezi jeho jednotlivými členy. Po jeho vystoupení následovala asi hodinová diskuze pod vedením prof. Gianottena.

EUROFLEURS 2006
Tuto mezinárodní soutěž mladých floristů do 25 let organizuje FEUPF od roku 1998 (podrobné informace o soutěži přineslo minulé číslo Floristiky). Celá akce se konala v rámci floristické výstavy Floral Movement, kterou v Nieuweigeinu navštívilo téměř 6000 návštěvníků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *