13.05.2013 | 04:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Studium může být i radost

Individuálním přístupem a správnou motivací může být škola partnerem a ne pouze institucí, která z pozice autority diktuje svým studentům zaběhnuté postupy. Vhodnou koncepcí, zájmem o studenty, pestrou nabídkou zajímavých projektů a s reálnou vyhlídkou možností budoucího uplatnění nemusí být studium jen nepříjemnou povinností.

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Benešově nabízí široké spektrum oborů, v rámci kterých najdou její absolventi uplatnění v mnoha zemědělských odvětvích. Zásadním aspektem pro přijetí studentů je zájem o obor – ideou školy je dát šanci těm, kteří k němu mají vztah. Nicméně nic není zadarmo a od studentů jsou už od prvního ročníku požadovány patřičné výsledky, které tento zájem potvrzují. Odměna za vytrvalost a píli přichází už v průběhu studia ve formě mnoha zajímavých a pro studenty také zábavných školních aktivit, v rámci kterých se žáci setkávají se svými kolegy z jiných škol.
Benešovská škola patří k jedněm z největších středních zemědělských škol a díky velkému zájmu uchazečů o studium se neustále rozšiřuje. Kmenovými obory střední školy jsou Veterinářství, Zemědělství, Zahradnictví a Přírodovědné lyceum, v rámci kterých jsou zpracovávány školní vzdělávací programy. Od příštího školního roku bude nově otevřen obor Mechanizace v zemědělství. Škole není lhostejný ani osud studentů, kteří opustí její brány po úspěšném ukončení studia. Absolventi školy mají možnost využít její spolupráce s velkými firmami v zemědělském sektoru, kde mohou ukázat své schopnosti a zúročit nabyté znalosti v průběhu studia. Jelikož studijní program nespočívá jen v teoretické sféře, je o absolventy benešovské školy ze strany firem velký zájem. V rámci každého studijního oboru je zařazena také praxe. Škola spolupracuje s významnými pracovišti, kde si studenti mohou vyzkoušet aplikování teorie daného oboru v reálném životě. Například studenti přírodovědného lycea absolvují odbornou praxi v Akademii věd České republiky a na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Nejpilnější žáci střední školy mají možnost se zúčastnit zahraničních stáží. Všechny obory jsou koncipovány tak, aby studenti byli připraveni co nejrychleji vplout do pracovního procesu. Proto jsou do jednotlivých školních vzdělávacích programů zařazeny také předměty, díky kterým se budou moci zorientovat ve sférách běžného života, ať už se jedná o možnost získání řidičského oprávnění na osobní automobil a přípojné vozidlo, na traktor nebo například základy ekonomiky a podnikání. Ve vyšších ročnících studenti zakládají a vedou studentskou firmu.
Co čeká budoucí maturanty
Za nejstěžejnější obor lze označit Agropodnikání, jehož součástí jsou programy Podnikání v zemědělství a Chov koní a jezdectví. O Podnikání v zemědělství je velmi velký zájem. Ačkoliv převažují studenti, kteří mají doma farmu, najdou se mezi nimi i ti, kteří nemají zemědělské základy, obor je zajímá a v budoucnu v něm nacházejí široké uplatnění. Zajímavý je také Chov koní a jezdectví, kde studenti mají možnost získat licenci The British Horse Society s celosvětovou platností. Individuální přístup se odráží také na výuce, na které se podílí pět trenérů. Z nich si studenti mohou vybrat podle stylu výuky, který jim nejvíce vyhovuje. Mohou se úzce specializovat buď na jezdectví nebo chov koní, s následujícím uplatněním v zemědělské sféře nebo agroturistice. Obor Ekonomika a podnikání je zaměřen, jak již z názvu vyplývá, na ekonomický úsek vzdělávání. Oproti běžným ekonomickým školám má výhodu v oborovém zaměření a díky odborné praxi studenti dokáží propojit ekonomické poznatky s prvovýrobou. Absolventi tohoto oboru nejsou však omezeni pouze na zemědělský sektor. Součástí kvalitní přípravy na studium na vysoké škole je také praxe v bankovnictví a státní správě, žáci jsou obeznámeni i s dotační politikou Evropské unie.
Školní vzdělávací program Věda a výzkum je součástí přírodovědného lycea a jeho hlavním úkolem je kvalitní příprava na studium na vysoké škole. Benešovská škola je průkopníkem tzv. CLIL (Content and Language Integrated Learnig) výuky, neboli integrované výuky odborných předmětů v cizím jazyce. Žáci lycea získají v průběhu studia osvědčení o dosažené úrovni znalosti anglického jazyka.
Nově otevřeným a ve Středočeském kraji jedinečným je obor Veterinářství. Těší se velkému zájmu uchazečů z celé republiky. V něm se mohou zájemci specializovat na vzdělávací program veterinární technik se zaměřením na péči o velká hospodářská zvířata a Pet specialista se zaměřením na drobná zvířata. Po třetím ročníku mohou vybraní studenti absolvovat praxi na veterinárních klinikách v zahraničí.
Tradičním oborem je Zahradnictví. Pro budoucí podnikatele v oblasti zahradnických služeb, pracovníky ve státní správě a dalších odvětvích zahradnického sektoru je určen program Tvorba a údržba zahrad. Jelikož jsou součástí výuky předměty jako Biologie, Geodézie, Ekologie, Chemie či Ochrana rostlin, jsou studenti velmi kvalitně připraveni i na případné další studium na vysokých školách. Po ukončení studia obdrží studenti EUROPASS – doklad o kvalifikaci v anglickém nebo německém jazyce, na základě kterého mohou pracovat v oboru v rámci celé Evropské unie.
Projekt Green-E
S tendencí neustále se rozvíjet a držet krok s evropskými standardy, byl do oboru Zahradnictví zařazen vzdělávací program Údržba golfových hřišť. Jako jediná státní škola, která nabízí tento atraktivní obor, vychovává kvalitní specialisty na zakládání a údržbu golfových hřišť – greenkeepery a odborníky na údržbu velkých ploch. Studenti si osvojí kromě znalostí trávníkářství také znalosti o údržbě krajiny a sadovnictví. Zásadní pro tento obor je zařazení školy do projektu Green–E, na základě kterého studenti získají po ukončení studia mezinárodně uznávaný certifikát. I v tomto případě není opomíjena praxe a tak škola vybudovala cvičný Driving range pro zajištění kvalitní přípravy studentů. Nedílnou součástí se stala již několikaletá spolupráce se školami ve Velké Británii – Easton College a Elmwood College.
Na vyšší odborné škole nabízí v Benešově možnost studovat obor Zemědělské podnikání. Studium není odepřeno ani uchazečům o dálkovou formu studia. O kvalitě výuky a individuálním přístupu vypovídá také její organizace, kdy jsou přijatí studenti rozděleni do dvou skupin. "Zemědělci" – tedy ti, kteří mají střední odborné vzdělání a jejichž výuka navazuje na odborné předměty ze střední školy, a "nezemědělci" – ti, kteří s oborem doposud nepřišli do styku. Výuka je koncipována tak, aby se mohly obě skupiny integrovaně vzdělávat. Do druhého ročníku je ve spolupráci se zahraničními partnery školy zařazena povinná půlroční zahraniční odborná praxe. Studenti mohou pobývat v mnoha evropských zemích jako jsou například Lucembursko, Norsko, Velká Británie, výjimkou nejsou ani pobyty studentů v USA. Studenti po ukončení mohou používat titul diplomovaný specialista.
Pro studenty ze vzdálenějších destinací je k dispozici internát s bohatým mimoškolním programem.
Úspěchy školy
Jak již bylo zmíněno, kromě studijních povinností jsou součástí školních aktivit také soutěže, na kterých se setkávají studenti různých zemědělských škol. Benešovská škola má za sebou již řadu úspěchů. V letošním roce byla benešovská škola, coby loňský vítěz celostátní soutěže v Agropodnikání, organizátorem 14. ročníku této soutěže, na floristické soutěži Polabský motýl byla odbornou porotou ohodnocena jako třetí nejlepší, na veletrhu For Garden obsadila první místo, v Lize zemědělských škol v parkurovém skákání se umístila na třetím a čtvrtém místě v republice – tolik jen malý výčet úspěchů. Vynikající výsledky vykazují také studenti na poli mezinárodních soutěží. Jedním z posledních je vítězství studentky přírodovědného lycea Barbory Heřmanovské v soutěži mladých vědců, kterou čeká setkání s nositeli Nobelovy ceny a jejíž práce v celostátním kole soutěže EXPO SCIENCE AMAVET tak vysoce hodnocena, že ji tato odborná porota vyslala reprezentovat ČR na celosvětové finále soutěže I-SWEEP do Houstonu v Texasu , USA v roce 2013. Široký záběr studentů je znát i na výsledcích celostátních maturit, kde se benešovská škola umístila na druhém místě ve Středočeském kraji.
Vedení školy si uvědomuje, že součástí úspěchu je také neustálý posun vpřed. V budoucnu se chystá prohloubit spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Cílem tohoto úsilí je ještě více navázat na již probíhající spolupráci, sjednotit kreditní systém a tím umožnit zájemcům o studium na vysoké škole plynulé pokračování. Protože studenti budou většinu předmětů od 3. ročníku studovat v anglickém jazyce, proběhla již první jednání na Ministerstvu školství o udělení této výjimky. Postupně dochází k rozšiřování detašovaných pracovišť pro zkvalitnění výuky. V nejbližší době budou vybudovány nové skleníky, ve kterých žáci budou moct propojit teoretickou část výuky s praktickou a tím upevnit své znalosti v předmětu Květinářství.
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov je důkazem, že pokud je zájem na obou stranách, jak z pozice vedení a pracovníků školy, tak ze strany studentů, dostavují se patřičné výsledky. A co více potěší než dobrý výsledek za kvalitně odvedenou práci. Toto vše jde v ruku v ruce s podporou kraje, za kterou jsou v Benešově vděční a snaží se ji co nejlépe zúročit.

Text
Daniela Urešová
Foto Pre-press
Článek naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 6/2012

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down