15.12.2005 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stroje pro zvedání a fixaci letorostů

Zelené práce ve vinicích představují obsáhlý komplex pracovních operací vedoucí především ke zvýšení kvality hroznů (obsahu cukrů, aromatických a dalších obsahových látek), která se přímo odráží ve kvalitě vína.

Cílem zelených prací je snížení nadměrného vyčerpávání révového keře zbytečnými letorosty, zvýšení přístupu světla, regulace výnosu a jeho provzdušnění. Tyto operace se v současné době stávají téměř limitujícím faktorem v pěstování vinné révy. Důvodem je rostoucí požadavek trhu na produkci hroznů vyšších kvalitativních tříd a současně rostoucí cena ruční práce. Často je to též úplný nedostatek pracovníků pro provedení těchto operací a jejich značná pracnost.
K jedné z nejdůležitějších operací u nás, doposud ve většině případů prováděné ručně, patří zvedání a zastrkování letorostů do dvojdrátí opěrné konstrukce.
Cílem je zabránit vylamování letorostů, usměrnit jejich růst a vhodné letorosty rozložit, tj. formovat zelenou stěnu vinice (u některých způsobů vysokého vedení, jako jsou např. pěstitelské systémy Vertiko a Záclona se tato operace neprovádí). Mezi dvojdrátí se letorosty zastrkují dvakrát až třikrát během vegetace. . Při ručním provádění tohoto úkonu se pracnost pohybuje okolo 100 h.ha-1.
Je-li dvojdrátí příliš zatíženo hmotností letorostů, je vhodné dráty mezi sloupky zpevnit – zasvorkovat. To souvisí s používaným systémem opěrné konstrukce, např. systém umožňující dvojdrátí postupně zvedat (sloupky jsou opatřeny zářezy). Jiný systém využívá zvedání volně prověšené dvojice drátů tak, aby se většina letorostů nacházela mezi nimi. Dráty nebo plastové šňůry se mezi sloupky svorkují.
Rozšířený je také systém, kdy opěrná konstrukce má pouze 2 – 3 nosné dráty. Letorosty jsou po dosažení určité délky mechanicky přikláněny a přizvedávány do zelené stěny a fixovány v potřebné výši. Nově instalované dráty nebo plastové šňůry se v pravidelných intervalech svorkují.
Včasné zvedání a vyvazování letorostů, tzv. formování zelené stěny, výrazně snižuje stupeň poškození porostu průjezdem dalších strojů zejména při kultivaci a chemické ochraně. Velký význam této operace je také při sklizni pomocí sklízečů hroznů. Ve vinohradnicky vyspělých zemích je při provádění této operace využíváno několika systémů, které se liší konstrukčním provedením strojů.

Stroje pro zvedání a fixaci letorostů jsou česky označovány jako zvedače letorostů a liší se konstrukčním uspořádáním pracovních orgánů. Jsou vyráběny jako traktorové, bočně nesené a nejmodernější konstrukce zvedačů letorostů jsou vyráběny jako adaptéry připojitelné na multifunkční portálový nosič (PELLENC).
Využívání těchto strojů s sebou nese řadu změn navyklých stereotypů při provádění zelených prací. Nejdůležitější změny zahrnují:
– přizpůsobení řezu (zpravidla jeden tažeň s osmi až deseti očky)
– úpravu drátů nosné konstrukce
– změnu agrotechniky s ohledem na 2 ležící dráty v blízkosti kmínků (bez kultivace příkmenných pásů, nebo s použitím jejich zvedačů při kultivaci)
– včasnost provedení této operace, neboť ústrojí pracuje spolehlivě pouze do určité délky letorostů
– potřebu kvalitní plastové šňůry

Výkonnost je ovlivněna především délkou letorostů (rozdílná intenzita růstu jednotlivých odrůd), stavem a rozmístěním porostu (způsob řezu, výška zelené stěny) a pohybuje se v běžných podmínkách kolem 0,30 – 0,35 h.ha-1.

S ohledem na technické řešení pracovních orgánů lze zvedače letorostů rozdělit do následujících skupin:

– řemenové
– šnekové
– kotoučové

Šnekové zvedače letorostů (fa. ERO)
Využívají pro zvedání letorostů dvojici válcových šneků, šikmo nastavených podél směru řádku. Šneky jsou čelně neseny na tunelovém rámu nad řádkem vinice (obr. 1). Průměr válcových šneků je cca. 150 – 200 mm, jejich délka je 2 – 3 m. Šneky jsou doplněny opěrnými trubkami. Po najetí do porostu jsou vyčnívající letorosty zvedány po obou stranách řádku a pomocí šneků jsou zavedeny do paralelně natahovaných plastových šňůr případně drátů. Obvodová rychlost šneků, stoupání šroubovice a pracovní rychlost traktoru jsou nastaveny tak, aby výsledný směr pohybu letorostu byl vertikální. Šňůry jsou v pravidelných intervalech sešívány kovovými sponkami (obr. 2 a 3), které umožní pevnou fixaci celé zelené stěny.

Řemenové zvedače letorostů (fa. Volentieri)
Toto starší konstrukční řešení využívá šikmo uložených pryžových řemenů opatřených pryžovými výstupky – prsty (obr. 4). Při průjezdu stroje dojde k zachycení prohnutého – ležícího letorostu pryžovým prstem. Koncové řemenice každého řemene jsou vzájemně natočeny (až o 90), čímž je řemen částečně zkřížen a prst při pohybu řemene koná šroubovitý pohyb. To umožní po zvednutí letorostu a jeho zavedení do šňůry hladké vyjetí prstu ze záběru.

Kotoučové zvedače letorostů (fa. Pellenc)
Tyto stroje využívají pro zvedání letorostů dvojici trvale instalovaných, prověšených drátů ležících na zemi. Jsou uchyceny pouze na krajních sloupcích opěrné konstrukce.
Drát je nasazen do vodicí drážky svorkovacího automatu, který dráty vede a zvedá. Při zvedání drátů jsou současně zvedány letorosty těsně před pracovním ústrojím, které zabezpečí nasměrování letorostů do prostoru před drát.
Pracovní ústrojí tvoří dvě dvojice kotoučů. Přední mají vlnovitě profilovaný obvod a jejich osa rotace je mírně odchýlena od vertikálního směru. Ty zachytí vybočující letorosty a přivedou je do prostoru před drát. Hned za nimi jsou uloženy svislé kotouče (osa rotace je horizontální) opatřené výstupky (prsty), které přizvedávají kratší letorosty a letorosty skloněné ve směru jízdy. V pravidelných intervalech jsou pak oba dráty spojovány svorkami a formují zelenou stěnu. Zařízení bývá doplněno dvěma nožovými kotouči pro zakrácení letorostů nad opěrnou konstrukcí (obr. 5).
I přes skutečnost, že stroje pro zvedání a fixaci letorostů představují jedny z nejmodernějších zařízení uplatňovaných v technologických postupech u vinic, lze jejich rozšíření očekávat s ohledem na současnou tíživou ekonomickou situaci jen v širším časovém horizontu. Jedním z hlavních důvodů zůstává pro řadu pěstitelů poměrně vysoká pořizovací cena , pohybující se dle typu a výrobce v rozmezí asi 7.až 10tisíc euro.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down