24.09.2012 | 04:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9

Střední odborná škola stavební a zahradnická v Praze 9, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha, patří mezi naše největší střední školy. Poskytuje vzdělávání mladé generaci ve stavebních a zahradnických oborech. Vzhledem k zaměření našeho časopisu a okruhu čtenářů se soustředíme zejména na poskytování vzdělávání v zahradnickém oboru.

Tradice stále pokračuje
Historie zahradnického vzdělávání v Praze sahá do roku 1907, kdy na setkání Českého zahradnictví v Kutné Hoře byl vznesen požadavek na městskou radu Královského hlavního města Prahy na zřízení české zahradnické školy. O rok později byly na zasedání Společenství zahradníků a obchodníků s květinami a Zemské ústřední jednoty českých zahradníků za přítomnosti státních a samosprávných úřadů učiněny první kroky ke zřízení odborné pokračovací školy zahradnické pro Prahu a okolí. Slavnostní zahájení školního roku na První české odborné pokračovací škole zahradnické se konalo 17. října 1909. Od svého vzniku prošla škola řadou změn, v jednotlivých etapách se musela přizpůsobit jak požadavkům vzdělávacím, tak i ekonomickým. Často měnila místo svého působení i samotný název. Zlomovým obdobím, které přispělo k následnému zvýšení kvality vzdělávání a prestiže školy, se stal rok 1948, kdy se škola přesouvá do objektu (zámečku) s rozsáhlými pozemky (historický park, 2000 m2 skleníkových ploch a zásobní zahrada) v Praze 9 – Malešicích. Na této adrese probíhá teoretické i praktické vyučování až do roku 1999, kdy z důvodu nevyhovujících učebních prostor přistoupilo ministerstvo školství ke sloučení Zahradnické školy se Stavebním učilištěm v Učňovské ulici v Praze 9. Areál v Malešicích však nadále zůstává součástí školy, slouží především pro odborný výcvik a praxi.
Od roku 2006 je oficiální název této vzdělávací instituce Střední odborná škola stavební a zahradnická.
Přestože by se mohlo zdát, že výuka stavebních a zahradnických oborů v jedné škole je nesourodá, čím dál více se ukazuje, že se obory vhodně doplňují a navzájem obohacují – vytvářejí krásné prostředí jak interiérů, tak i exteriérů.

Studijní obory
Škola nabízí zahradnické vzdělání hned na několika úrovních, které se liší délkou studia a požadavky na znalost odborných předmětů, jako jsou květinářství, sadovnictví a krajinářství, ovocnářství, zelinářství a floristika.
Maturitní obor – zahradnictví
Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou zahrnuje tři studijní zaměření – Sadovnická a krajinářská tvorba, Floristika a od následujícího školního roku i Greenkeeper (zakládání údržba golfových hřišť). Po druhém roce studia si studenti s ohledem na svoji specializaci volí jedno ze jmenovaných zaměření.
Učební obor – zahradník
Tříleté denní studium ukončené výučním listem zahrnuje osvojení znalostí a dovedností v již výše zmiňovaných předmětech.
Učební obor – zahradnické práce
Škola rovněž nabízí tříleté a dvouleté vzdělání s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Obory jsou určené především pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky se specifickými vadami učení.
Nástavbové studium – zahradnictví
Dvouleté denní studium ukončené maturitní zkouškou je určeno pro žáky vyučené v oboru zahradnictví, kteří si chtějí více prohloubit vědomosti a dovednosti. Obor zahrnuje tři studijní zaměření – Sadovnická a krajinářská tvorba, Floristika, Greenkeeper.
Dálkové studium – zahradnictví
Tříleté studium ukončené maturitní zkouškou probíhá formou konzultací. Podmínkou k přijetí je vyučení v oboru. Forma studia je určena především pro ty, kteří si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci v zahradnickém oboru při zaměstnání.

Široká nabídka rozdílných forem studia umožňuje žákům nejen získat profesionální vzdělání na několika úrovních, ale i postupně zvyšovat svoji kvalifikaci. Žáci rovněž mohou využit přechodu z vyššího stupně studia na nižší, které více vyhovuje jejich studijním možnostem.

Teorie i praxe
Výuka zahradnického oboru se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická výuka probíhá v moderních učebnách v hlavní budově školy v ulici Učňovská.
Praktická část vzdělávání se odehrává v malešickém areálu, kde se nachází provozní zahrada a unikátní botanická zahrada. Škola rovněž provozuje tři prodejní místa květin, kde si v rámci odborného výcviku žáci osvojí teoretické vědomosti a praktické dovednosti v oboru Floristika. Škola velice úzce spolupracuje s magistrátem města při údržbě městské zeleně, žáci se tak aktivně podílejí například na navrhování a realizaci zelených ploch, nových výsadbách stromů a keřů či osazování květinových záhonů. Součástí vzdělávacího programu školy je pořádání odborných exkurzí do zahradnických podniků, botanických zahrad či návštěva předních zahradnických výstav a veletrhů.

Provozní zahrada
Provozní zahrada slouží především k odbornému výcviku žáků. Vznikla přeměnou zásobní a zeleninové zahrady, jež přiléhala k parku Pod Táborem. Postupem času se výrobní zaměření zahrady přizpůsobovalo potřebám odborného zahradnického výcviku a požadavkům hlavního města Prahy. V současné době zde probíhá výroba zahradnických kultur. Na 0,5 ha zasklené plochy se produkují především záhonové, balkónové a sezónní rostliny. Sortiment je každoročně zastoupen minimálně v patnácti druzích. Loňská produkce například Primula přesahovala počet 25 000 kusů a Euphorbia pulcherrima 8000 kusů.
V menší míře zde probíhá rovněž produkce řezaných rostlin (Strelitzia, Zantedeschia) a okrasné zeleně, kterými jsou zásobovány především školní prodejny. Přestože většina rostlin je pěstována z nakoupených řízků, část množicího materiálu pochází z vlastních matečných rostlin. Venkovní plochy slouží především jako výukové pro výsevy zeleniny a letniček. Nedílnou součástí provozní zahrady je školkařská výroba. Listnaté a jehličnaté keře a stromy se pěstují jak v kontejnerech, tak i ve volné půdě. Kromě běžného sortimentu se zde zaměřují na produkci rododendronů množených in vitro ve školní laboratoři.
Přestože hlavním posláním provozní zahrady je praktický výcvik žáků v květinové a školkařské produkci, zisk z prodaných rostlin přináší nezanedbatelné finanční prostředky do rozpočtu školy.
Botanická zahrada
Zcela unikátním výukovým areálem je školní botanická zahrada, která se rozprostírá na uzemí historického parku založeného v roce 1920 významným pražským architektem Františkem Thomayerem na přání tehdejšího majitele malešického zámečku Vladimíra Jiráska. V současné době plocha slouží především ke shromaždování rostlin a dřevin pro didaktické potřeby zahradnických oborů.
Zahrada se rozprostírá na ploše 11 hektarů, její výškové členění skýtá ideální podmínky sadovnického využití prostoru. Romantické údolí povodí říčky Malé Rokytky s rybníkem a přilehlými jihozápadními břidlicovými svahy vrchu Tábor vyváří rozmanité biotopy pro pěstování rostlin s rozličnými světelnými, vlhkostními a půdními nároky. Dendrologicky velice hodnotné sbírky jsou citlivě dosazovány novými odrůdami a kultivary s ohledem na historický ráz celé zahrady. Zahrada se může pyšnit několika statnými, více než 100 let starými stromy (např. Acer platanoides, Platanus occidentalis). Za zmínku rovněž stojí kolekce rododendronů a magnólií.
V roce 2005 se školní botanická zahrada stala jedním ze zakládajících členů Unie botanických zahrad České republiky. Přestože zahrada slouží zejména výukovým potřebám školy, je v pracovní dny otevřena laické i odborné veřejnosti.

Unikátní sbírkové skleníky
Součástí botanické zahrady jsou rozsáhlé sbírkové skleníky s tropickou a subtropickou flórou (přes 5000 taxonů) umístěných na terasách svahu. Vzhledem k jejich stáří a technické zastaralosti proběhla v loňském roce výstavba nového skleníkového komplexu přesahujícího plochu 3000 m2, do kterého byly sbírky přestěhovány.
Skleníková plocha je rozdělena do několika teplotních (teplá a studená část) a účelových sekcí, do kterých je vstup ze spojovací chodby, která slouží zároveň jako pracovní prostor. Skleník je postaven a vybaven nejmodernějšími technologiemi. Vytápění, závlaha, mlžení, stínění a větrání jsou řízeny automaticky. Zasklené skleníkové plochy se staly novým domovem například pro rozsáhlé kolekce fíkusů, begonií, broméliovitých rostlin, orchidejí či kapradin. Samostatná část je vyhrazena kolekci palem a cykasovitým rostlinám. Jedna část skleníkové komplexu, s výsadnou tropické flóry, bude celoročně zpřístupněna veřejnosti.
Součástí skleníkového komplexu je provozní budova s učebnou, šatny žáků, řídicí velín, in vitro laboratoř, zázemí zaměstnanců botanické zahrady a v neposlední řadě školní prodejna květin.

Prezentace školy
Žáci školy prezentují a porovnávají získané vědomosti a dovednosti v průběhu roku na mnoha zahradnických a floristických akcích. Ze zahradnických je to například účast na zahradnickém veletrhu For Garden nebo Schola Pragensia. Z floristických pak Kopidlenský kvítek, Polabský motýl, Soběslavská růže nebo Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva.
Umístění žáků na předních příčkách těchto soutěží je dobrým ukazatelem kvality vzdělání, které Střední odborná škola stavební a zahradnická poskytuje.

Text Arnošt Jílek, foto autor a archiv SOŠ stavební a zahradnické, Praha 9

Článek naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 2/2012

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down