13.04.2006 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stav a perspektivy okrasného školkařství

V posledních letech zažívá evropské školkařství stabilní rozvoj ploch, produkce i obchodu. K nejvýznamnějším zemím se zahradnickou produkcí patří, vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám, Nizozemsko, kde se vyprodukuje okolo 30 % veškeré evropské školkařské produkce. Přestože zdejší produkce školkařských podniků představuje při porovnání s produkcí ostatních složek zahradnictví nepodstatnou část, podílí se na světovém obchodu s tímto zbožím asi 25 procenty.

Nizozemská školkařská produkce je charakteristická mimořádně malou průměrnou velikostí podniků, vysokým podílem exportu, odbornou organizovaností producentů, vysokou úrovní poradenství a kontrolou produkce. Mezi další významné producentské země v Evropě patří Francie, Dánsko, Itálie, Velká Británie, Německo a Belgie.

Okrasné školkařství v ČR
Současné české školkařství lze charakterizovat základními směry, mezi něž patří: dlouholetý mírný růst pěstebních ploch a objemu školkařské produkce, nárůst produkce především výpěstků v kontejnerech a domácích dřevin určených pro obnovu a údržbu krajiny, městské zeleně apod., rozšiřování sortimentu pěstovaných druhů dřevin, keřů, skalniček a trvalek a také rozšiřování sortimentu produktů o různé tvary a skupiny výpěstků (alejové stromy, pyramidální tvary, kmenné tvary apod.).
V roce 2003 byly produkty okrasného školkařství pěstovány v 993 podnicích na rozloze 924 ha. Hodnota produkce dosáhla hodnoty 468 mil. Kč a celková plocha všech školek byla stanovena na téměř čtyři tisíce hektarů. Výpěstky v kontejnerech byly pěstovány na 201 ha tzv. kontejneroven.

Výsledky respondentského šetření tedy potvrzují trend růstu tuzemského okrasného školkařství – plocha pěstování okrasných výpěstků narostla v roce 2003 o 12,4 % oproti předcházejícímu roku, hodnota domácí produkce vykázala 10,4% nárůst. V roce 2003 vzrostla také plocha půdy pod vysokými foliovými kryty na celkových 9,1 ha, naopak plocha pod sklem v roce 2003 klesla ve školkařských podnicích na 13,6 ha a plocha pařeništních záhonů na 3,9 ha.
Znakem současného školkařství je široký sortiment zahrnující pře 3 000 taxonů dřevin a 2 500 trvalek. Stále se také zvyšuje podíl produkovaných domácích dřevin, určených především pro projekty na obnovu a údržbu krajiny, případně městské zeleně.
Trendem nejen tuzemské produkce je stále významnější použití kontejnerů v produkci výpěstků, které přináší širší možnosti pěstitelům i spotřebitelům. Výhodou je možnost rozložení odbytu těchto výpěstků do celého vegetačního období. Hlavní termíny odbytu školkařských výpěstků se přesto soustřeďují na jarní a podzimní období, a to v poměru 60 % : 30 %. Během vegetační sezóny je odbýváno maximálně 10 % produkce.

Produkce školkařských výpěstků
Školkařská výroba svým rozsahem a objemem vyprodukovaných výpěstků v ČR je stále nedostatečná, a to i přes značně široký sortiment pěstovaných druhů okrasných dřevin, růží a trvalek. Tato situace je nejvíce znatelná především v oblasti výpěstků určených pro realizace revitalizačních projektů, sadových a krajinářských výsadeb, pro které je jednorázově třeba velké množství výpěstků určité velikosti a druhové skladby.
Na základě níže uvedených přehledů lze konstatovat, že ve srovnání s předchozími roky bylo možné v letech 2002 a 2003 sledovat u řady producentů trend růstu intenzity výroby a kvality okrasných školkařských výpěstků. Tato skutečnost se nejvíce odráží v nárůstu produkce významných skupin okrasných školkařských výpěstků, především listnatých a jehličnatých stromů, vypěstovaných ve volné půdě a v kontejnerech.

Sortimentní skladba produkce školkařských výpěstků
V rámci výzkumného programu VÚKOZ Průhonice se uskutečnilo v letech 1995 – 1999 a opakovaně v roce 2000 – 2003 užší šetření o objemu a skladbě produkce školkařských výpěstků ve vztahu k produkci autochtonních dřevin. Šetření bylo uskutečněno u souboru respondentů, kteří produkovali přibližně 70 % z celkového objemu produkce keřů a přibližně 80 % z celkového objemu produkce listnatých stromů. U tohoto výběru respondentů byly zjišťovány údaje o produkci celkem
58 taxonů autochtonních dřevin, z toho u 26 taxonů listnatých stromů a 32 taxonů listnatých keřů.
Při podrobnějším rozboru údajů o produkci autochtonních druhů listnatých dřevin v roce 2001 a 2003 byl zjištěn následující stav rozpěstovaného a hotového školkařského materiálu:
- kategorie semenáčů opadavých keřů
2001: z produkce semenáčů opadavých keřů v objemu 1,7 mil. ks lze při stanovení 85% podílu domácích taxonů listnatých keřů vyvodit, že produkce činila přibližně 1,45 mil. ks výpěstků včetně rozpracovaného materiálu.
2003: z produkce 3,2 mil. ks semenáčů keřů při stanovení 85% podílu domácích taxonů listnatých keřů lze vyvodit, že produkce činila produkce přibližně 2,7 mil. ks výpěstků včetně rozpracovaného materiálu.
- kategorie semenáčů – špičáků listnatých stromů
2001: z objemu produkce této kategorie 0,50 mil. ks lze odhadnout 85% podíl domácích autochtonních druhů listnatých stromů, tj. 0,42 mil. ks včetně rozpracovaného materiálu. Z tohoto počtu bylo vyprodukováno cca 0,21 tis. ks hotových výpěstků.
2003: z celkově vyprodukovaných 5,28 mil. ks listnatých stromů lze odhadnout počet semenáčů listnatých stromů 4,4 mil. ks. Při stanovení 85 % podílu domácích taxonů listnatých stromů, činila produkce ca 3,74 mil. ks výpěstků včetně rozpracovaného materiálu; z toho hotových výpěstků přibližně 2,35 tis. ks.
- kategorie kmenných tvarů listnatých stromů, semenáčů a štěpovaných
2001: bylo vyprodukováno 0,22 mil. ks kmenných a pyramidálních tvarů listnatých stromů
s obvodem kmene do 8 – 10 cm. Při odhadovaném 60% podílu rozpěstovaných kmenných tvarů domácích taxonů dřevin činila produkce 104 tis. ks a při 30% podílu hotových výpěstků stromů dosáhla produkce domácích taxonů 14,5 tis. ks.
2003: bylo vyprodukováno přibližně 396 tis. ks kmenných a pyramidálních tvarů listnatých stromů. Výpěstků s obvodem kmene 8 – 10 cm bylo vyprodukováno 325 tis. ks, z toho hotových kmenných tvarů 137 tis. ks. Při odhadovaném 60% podílu domácích druhů listnatých stromů lze stanovit počet 82,2 tis. ks výpěstků o obvodu kmene 8 – 10 cm, které byly využity ve výsadbách v rámci revitalizačních programů. Produkce alejových listnatých stromů s obvodem kmene od 10 – 12 cm do 18 – 20 cm v roce 2003 dosáhla 145 tis. ks. Z tohoto počtu bylo uvedeno do oběhu a využito pro výsadby 72,5 tis. ks hotových výpěstků alejových stromů - tyto výpěstky s obvodem kmene nad 10 – 12 cm se však používají v rámci krajinotvorných programu v omezeném množství.

Spotřeba a užití školkařských výpěstků v ČR
Vývoj spotřeby školkařských výrobků v ČR sledoval i v letech 2002 a 2003 trend předcházejícího období, kdy se meziroční nárůst spotřeby ustálil v rozmezí 10 – 20 %. V roce 2002 a 2003 představoval tento nárůst spotřeby v konkrétních hodnotách 16,5 % , resp. 16,7 %. V roce 2003 byla spotřeba školkařských výpěstků dle kvalifikovaného odhadu VÚKOZ pokryta domácí produkcí z 65,6 %, zbývající část pokrývá dovoz produktů okrasného školkařství.

Cenový vývoj
Z údajů, získaných na základě rozborů hladiny a vývoje velkoobchodních cen u vybraných kategorií autochtonních (domácích) dřevin, které při výsadbách zeleně v rámci revitalizačních programů přicházejí v úvahu, vyplývá, že k nejvýraznějšímu nárůstu cen došlo u listnatých stromů kategorie 8 – 10 cm, a to v důsledku zvýšení výrobních vstupů. Srovnání vývoje cen u vybraných školkařských výpěstků domácí produkce z let 1996 – 1999 potvrdilo předpoklad 10 – 15% meziročního nárůstu cen okrasných školkařských výpěstků v ČR. Při stanovení průměrných velkoobchodních cen školkařských výpěstků naráželi pracovníci VÚKOZ na problémy, které vyplývaly z rozdílných kvalitativních údajů v rámci druhů dřevin, uváděných v nabídkách školkařských podniků (např. rozdílné značení velikostních skupin, rozdílný stupeň pěstování – velikost výpěstků, objemy kontejnerů apod.). Z těchto důvodů jsou stanoveny modelové dřeviny pro tři skupiny výpěstků, určených pro krajinotvorné programy.
Z dalšího šetření vyplynuly následující doplňující závěry:
– vzhledem k nadprodukci tržního sortimentu dřevin v zemích EU trvá a bude pokračovat potencionální riziko dovozů velkých objemů téměř všech skupin školkařských výpěstků i za „dumpingové“ ceny, tzn. za ceny nižší nebo shodné s cenami tuzemské produkce. V mnohých případech bude rozhodující pro české školkaře, vedle výhodné cenové nabídky, podstatné zlepšení kvality školkařských výpěstků vlastní produkce.
– konkurenceschopnost českých produktů – sortimentem, prodejní cenou a kvalitou mladých školkařských výpěstků především jednoletých a dvouletých roubovanců, ale i řízkovanců jehličnatých, listnatých dřevin a trvalek dnes již přední české školkařské podniky uspokojují řadu odběratelů ze zemí EU. Kvalitou vzrostlých výpěstků, zvláště kmenných tvarů stromů, nejsme doposud konkurenceschopní.

V roce 2004 a 2005 lze vysledovat z dat ČSÚ nárůst cen školkařských výpěstků okrasných rostlin z důvodu změny sazby DPH pro kapitolu 06 celného sazebníku od 1. 5. 2004.

Zahraniční obchod ČR školkařskými výpěstky
Bilance zahraničního (včetně vnitrounijního) obchodu ČR se školkařskými výpěstky je od roku 1990 pasivní a tento schodek platební bilance se meziročně výrazně prohlubuje. Zatímco v roce 1995 představoval deficit 51,0 mil. Kč, dosáhl v roce 2004 již hodnoty 404,3 mil. Kč (nárůst oproti roku 2003 téměř o 31,7 %).
V roce 2005 dochází k poměrně výraznému nárůstu exportu z ČR do Ruska. Přestože právě na ruských trzích nalézají české produkty stále větší uplatnění, ve většině případů se v roce 2005 však jedná o spekulativní reexporty zboží procházející přes ČR z důvodů ruských fytosanitárních obchodních opatření.

Dovoz produktů okrasného školkařství do ČR vzrostl v roce 2004 o 28,5 % na hodnotu 469 mil Kč. Nejvíce dováženou skupinou byla v roce 2004 položka stromy a keře venkovní, která se na dovozu okrasných školkařských produktů ve stejném období podílela téměř 67 %. Další významnou skupinu dovozu představují venkovní víceleté rostliny, jejichž podíl dosáhl v uvedeném roce 15,2 %. Mezi nejvýznamnější dovozce školkařských výpěstků patří tradičně Nizozemsko, dále Německo, Itálie, Slovensko, Maďarsko a Belgie. V roce 2005 lze dle dosavadního vývoje předpokládat mírnější nárůst dovozu školkařských produktů.

V roce 2004 byly z ČR vyvezeny produkty okrasného školkařství v hodnotě téměř 64,8 mil Kč, což představuje 11,8% nárůst oproti roku 2003. Nejsilnější vývozní položkou jsou stále venkovní stromy a keře, jejichž vývoz ale v roce 2004 mírně poklesl. Výrazně vzrůstající tendenci má naopak vývoz druhé nejsilnější vývozní položky, a to skupiny víceletých venkovních rostlin. Tradičním největším odběratelem českých produktů je Slovensko.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down