Správna regulácia pôdnej vody pri pestovaní zeleniny

Požiadavky na racionálne hospodárenie s vodou sú osobitne aktuálne pri pestovaní zeleniny. Úroveň tohto odvetvia u nás, v porovnaní s vyspelým európskym zeleninárstvom, značne zaostáva, a to ako v intenzite, tak aj v kvalite.

Táto skutočnosť sa premieta aj do ekonomiky pestovania jednotlivých druhov zeleniny. Jednou, a nie zanedbateľnou príčinou tohto zaostávania, je nehospodárne zabezpečovanie vody v pôde pri pestovaní zeleniny. Treba povedať, že pre väčšinu druhov u nás pestovanej zeleniny dochádza každoročne k väčšiemu či menšiemu, dlhšie či kratšie trvajúcemu vlahovému deficitu, čo sa nepriaznivo prejavuje aj na väčšom či menšom výpade úrody a znížení jej kvality. Tento fakt ukazuje na opodstatnenosť zaradenia zavlažovania do pestovateľských systémov jednotlivých druhov zeleniny. Nároky na zavlažovanie sa zvyšujú nielen v dôsledku zavádzania nových vysokovýkonných odrôd a hybridov menej ekostabilných druhov zeleniny, ale aj postupnou zmenou klímy, najmä pokiaľ ide o zvyšovanie teplôt, znižovanie zrážok a relatívnej vlhkosti vzduchu, čo všetko sa premieta do rastu vlahového deficitu.
Poznatky výskumu potvrdeného praxou ukazujú, že pri uplatňovaní správneho závlahového režimu môžeme zvýšiť úrodu zeleniny podľa jednotlivých druhov o 30 -60 %. Ich nároky na pôdnu vodu a závlahu sú rozdielne – závisia od ich fyziologických dispozícií (sacia sila koreňov, veľkosť listovej plochy, dĺžka vegetácie). Na závlahu sú náročné paprika, rajčiaky, uhorky, zeler, kapusta, melóny, skoré zemiaky, menej náročné sú fazuľa, hrášok a cesnak.
Hlavné zásady zavlažovania zeleniny:
* poznanie a rešpektovanie vlahovej potreby jednotlivých druhov zeleniny od začiatku vegetácie – podľa toho aplikujeme závlahový režim, t.j. termín a veľkosť závlahovej dávky,
* použitie vhodnej aplikácie závlahy, ktorá zabezpečí jej dobrú kvalitu (rovnomerné rozdelenie vody, vhodná intenzita závlahy – zabránenie tvorby kaluží, odtoku vody a tvorby pôdneho prísušku),
* používanie čistej a kvalitnej vody zodpovedajúcej STV 757143 pre kvalitu závlahovej vody,
* dodržiavanie všetkých prvkov agrotechniky zavlažovanej zeleniny (výživa, ochrana).
Uplatňovanie moderného závlahového režimu nemôže vychádzať z vizuálneho posúdenia porastu. Zavlažovaním neodstraňujeme vlahový deficit, ale predchádzame jeho škodlivému vplyvu. Dnešné poznatky výskumu nám poskytujú informácie o nárokoch jednotlivých druhov zeleniny na obsah pôdnej vody v priebehu vegetácie a moderná závlahová technika (kvapková závlaha, mikropostrek) nám umožňuje dodaním aj malých závlahových dávok vlahovému deficitu predchádzať. Môžeme tak ušetriť už nie lacnú závlahovú vodu a zvýšiť jej produkčný a ekonomický účinok.
V tabuľke sú uvedené základné podklady pre riadenie závlahového režimu jednotlivých druhov zeleniny na stredne ťažkých pôdach, v klimaticky priemernom roku v našich podmienkach. Táto vodohospodárska charakteristika slúži ako podklad pre prípravu na závlahovú sezónu z hľadiska nárokov na množstvo závlahovej vody v
jednotlivých mesiacoch, na počet závlahových cyklov podľa mesiacov, a s tým súvisiacou potrebou práce a technických prostriedkov na zabezpečenie závlahy.
Prevádzku závlahového režimu riadime podľa obsahu pôdnej vody, ktorý stanovuje minimálna hranica využiteľnej vodnej kapacity a pod ktorú nesmie obsah pôdnej vody klesnúť. Pre každú lokalitu treba túto dolnú hranicu zistiť – meraním alebo bilancovaním pôdnej vody získame dostatočne presný podklad pre termín a veľkosť závlahovej dávky. Dnes už máme na meranie pôdnej vlhkosti pomerne lacné a jednoduché zariadenia. Aj bilancovaním dennej spotreby vody a zrážok môžeme omnoho objektívnejšie ako vizuálnym odhadom stanoviť termín zavlažovania. Orientačným podkladom pre zavlažovanie môže byť aj závlahový dispečing uverejňovaný týždenne v Roľníckych novinách a v Slovenskej televízii.
Súčasťou závlahového režimu zeleniny musí byť aj zabezpečenie kompletného porastu a rýchleho a intenzívneho začiatočného rastu, čo sú nezastupiteľné podmienky vysokej úrody. To sa nedá dosiahnuť len záhradníckou prípravou osivového lôžka, ale aj dobrými vlahovými podmienkami pre kompletné a rýchle vzchádzanie. Pri drahom osive je nutné ho využívať a dosiahnuť, aby každé zasiate semeno prinieslo rodiacu rastlinu.
Uplatnením uvedených zásad v pestovaní u nás môžeme veľmi rýchlo a bez väčších finančných nákladov dosiahnuť vyššiu, stabilnejšiu a lacnejšiu produkciu zeleniny, ktorá je neoddeliteľnou, a v našich podmienkach stále deficitnou, zložkou zdravej výživy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *