Autor
Kategorie:
Nezařazené

Speciální mechanizační prostředky ve školkařství

Vedle standardní školkařské mechanizace jsou v nabídce strojů zastoupeny také speciální typy mechanizačních prostředků. Jedná se převážně o jednoúčelové stroje, které u vybraných pracovních operací umožňují jejich kvalitní a rychlé provádění.

Z hlediska zajištění dobrého zdravotního stavu pěstovaných rostlin plní klíčovou roli stroje pro chemickou ochranu. Nejjednodušší varianty představují zádové postřikovače a rosiče. Běžně jsou využívány traktorové nesené postřikovače se sklopným pracovním rámem o délce až 15 m. Do této kategorie patří rovněž stroje pro aplikaci herbicidů (tzv. herbicidní rámy). Z důvodů omezení úletu postřikové kapaliny bývají tyto stroje vybaveny ochranným krytem o průměru 150 až 300 mm. Často jsou řešeny i pro víceřádkovou aplikaci (čtyř až osmiřádkové). Předními výrobci těchto strojů jsou firmy Heeder, Klarmann, Voets, Dewitte, Egedal, Hary aj.
Stroje pro hnojení bývají využívány pro aplikaci minerálních hnojiv v pevné a kapalné formě přímo do řádků nebo k jednotlivým rostlinám. V nabídce jsou tyto stroje nabízeny jako nesené zádové nebo traktorové a umožňují jedno, dvou i víceřádkovou aplikaci. Požadavkem je univerzálnost stroje umožňující snadné nastavení aplikační dávky a aplikaci různých typů hnojiv s vysokou přesností. Ke známým výrobcům těchto strojů patří např. firma Egedal, Amazone aj.

Plečky a kypřiče
Kultivace, jako soubor mechanických operací, při nichž dochází ke kypření půdy mezi řádky bez jejího obracení, ničení plevelů a rozrušování půdního škraloupu, je zajišťována pomocí pleček a kypřičů. Podle pracovních orgánů rozlišujeme plečky radličkové a rotační. Kypřiče se dělí podle osy rotace pracovních orgánů (nožů) na vertikální a horizontální. Ke známým výrobcům těchto strojů patří firmy Dröppelmann, Grimm, Hieble, Maschio, Homburg, Kress, Steketee, Voets, Schmotzer aj.
Podřezávače se používají při ošetřování rostlin pěstovaných na záhonech nebo ve volné půdě, kdy podřezání umožní získání silnějšího sadbového materiálu. Podřezání bez nadzvednutí rostlin v optimální nastavené hloubce v průběhu vegetace podporuje rozvětvení kořenového systému rostlin. Doplňkovou výbavu těchto strojů tvoří přítlačné válce. Pracovní ústrojí tvoří plochý pasivní nebo aktivní (kmitající) nůž uložený v horizontální poloze. Šířka nože odpovídá šířce řádku nebo záhonu a činí standardně 800 až 1500 mm, pracovní hloubka se pohybuje v rozmezí 50 až 180 mm. Ve svém sortimentu nabízí tyto výrobky např. firma Dewite, Egedal aj.

Tvarovací lišty a odlisťovače
Samostatnou skupinu strojů pro formování dřevin v okrasných školkách do požadovaných tvarů umožňují tvarovací lišty vybavené různými typy pracovních ústrojí. Tyto stroje, často portálové konstrukce, bývají řešeny jako ruční vedené nebo samojízdné na kolovém, případně pásovém podvozku.
Další konstrukční variantu představují stroje čelně nesené na traktoru na hydraulicky ovládaném rameni, které umožňuje dokonalou kontrolu obsluhy a přesné nastavení roviny řezu. Podle typu rozlišujeme pracovní ústrojí vřetenové a pracovní ústrojí s protiběžnými žacími lištami.
Vřetenové ústrojí je tvořeno otáčejícím se rotorem se dvěmi až čtyřmi spirálově postavenými, obloukovitě prohnutými noži. Jako protibřit je ve spodní části pevný obloukovitě prohnutý nůž. Pohon rotoru (vřetena) je zajištěn od hydromotoru. Tento typ pracovního ústrojí umožňuje tvarování dřevin do jehlanovitých tvarů.
Ústrojí s protiběžnými žacími lištami bývají využívány u novějších typů strojů a jsou charakteristické větším přesahem (délkou zdvihu) než klasické protiběžné žací lišty travní. Jejich největší výhodou je vysoká kvalita řezu, řez je velmi hladký a nedochází k roztřepení konců odřezaných letorostů. Lišty mohou být řešeny jako přímé a bývají nastaveny ve vertikální, šikmé nebo horizontální poloze. Existují konstrukční řešení s lištami prohnutými do tvaru půlměsíce. Přímé i prohnuté lišty pak umožňují formování zeleně do nejrůznějších geometrických tvarů kvadratických, kuželových a kulovitých.
Odlisťovače jsou určeny k odstranění listů ošetřovaných rostlin na konci vegetačního období. Patří do skupiny traktorových nesených strojů. Pracovní ústrojí tvoří horizontálně uložený rotor s pryžovými pásky, který je nesený nad nebo souběžně s ošetřovaným řádkem. Pohon rotoru je řešen hydraulicky nebo od elektromotoru. Tyto stroje nabízí např. firma Dröppelmann, Grimm, Voss aj.

Sklizeň školkařských výpěstků
Hlavními mechanizačními prostředky jsou vyorávače sazenic a stromků. Tyto operace představují velmi namáhavou a náročnou práci, která se provádí v krátkém časovém období a je často ztížená klimatickými podmínkami (déšť, mráz).
Při vlastní sklizni je potřeba výpěstky uvolnit (vyorat a odřezat), nadzvednout, vyjmout a z kořenů uvolnit půdu nebo fixovat kořenový bal. Podle agrotechnických požadavků se kořeny nesmí poškodit, řez má být hladký ve vzdálenosti 150 až 400 mm od kmínku podle druhu a délky vyorávaného materiálu. Vyorávače mají různé konstrukční provedení podle účelu. Většinou se jedná o speciální jednoúčelové stroje.
Základem stroje je masivní rám pevně spojený s tříbodovým závěsem traktoru. Na rámu je uchyceno vlastní vyorávací zařízení, tvořené různě tvarovanou radlicí. Vyorávací radlice je pevná nebo pohyblivá s vibračním pohonem pro snadnější vnikání do půdy a jednodušší uvolňování rostlin. Podle uspořádání vyorávacího zařízení vzhledem k rámu rozeznáváme vyorávače jednořádkové, dvouřádkové a záhonové. Poměrně široký sortiment těchto strojů je dodáván výrobci Grim, Holmac, Bärtschi-fobro, Egedal, Mde, Famo, Hieble, Lauwers, Oliver, Robot atd.
Velmi vhodně lze při produkci zejména vzrostlejších sazenic a stromků využívat stroje pro přesazování stromů s kulovým balem, které jsou obecně označovány jako vyrývače. Jedná se o speciální výkonné stroje umístěné většinou na pásovém podvozku. Hlavní částí je hydraulicky ovládané rameno vybavené otočným obloukovým nožem. Ten je po najetí k vyrývanému stromku postupně zahlouben tak, že při své rotaci vyřízne kulovitý kořenový bal. Široký obloukový nůž umožní po částečném zpětném pohybu takto vyoraný stromek nadzvednout. Další typ pracovního ústrojí slouží pro vytvoření kónického tvaru kořenového balu. Pracovní ústrojí tvoří dva až tři obvodové podrývací rýče, které jsou pomocí hydromotorů zahlubovány do půdy kolem vyrývané dřeviny. Vzniklý kořenový bal má tvar komolého kužele.

Ulehčení manipulace
Zejména u vzrostlých dřevin je před započetím manipulace nutná jejich příprava. K poškození jsou citlivé především větve keřů a stromů. Ty mohou být fixovány (přitaženy) ke kmeni pomocí plastové šňůry nebo je koruna stažena několikanásobným obtočením. Tato operace může být zejména u větších přesazovaných stromů prováděna pomocí strojů pro svazování korun. Pracovní ústrojí těchto strojů je tvořeno dvojicí rozevíratelných ocelových čelistí, půlkruhového tvaru umístěných na vysokozdvižném zařízení (pracovní výška až osm metrů). Na vnitřní straně čelistí je otočně uchyceno několik plastových válečků, které usnadňují posun čelistí po svazovaných větvích. Zásobní cívka s plastovou šňůrou je odvíjena pomocí podavače obíhajícího v kruhovém držáku o průměru až 1,1 m. Po najetí stroje do blízkosti stromu dojde nejprve k fixaci šňůry, následuje potřebné sevření čelistí a jejich zvedání směrem do koruny stromu. Větve stlačené čelistmi jsou pak průběžně omotávány šňůrou při současném pohybu čelistí i kruhového držáku vzhůru. Fixace jednoho stromu o výšce zhruba sedm metrů trvá přibližně jednu minutu. Celé zařízení může být neseno na pásovém podvozku, který umožňuje lepší pohyb po povrchu pozemku a má lepší stabilitu. Stoje této nové konstrukce nabízí ve svém sortimentu firmy Holmac a Mac-Bert.
Pro manipulaci s objemnými náklady např. vzrostlými stromy s kořenovým balem jsou využívány manipulátory a hydraulická ramena. Tyto stroje bývají řešeny jako traktorové nesené adaptéry nebo jako adaptéry na traktorových nebo automobilových přívěsech. Ramena bývají řešena jako dělená sklápěcí nebo jako teleskopická výsuvná zakončená hákem pro uchycení vázacích prostředků (např. pryžové nebo textilní popruhy). Nosnost ramen se pohybuje v rozmezí 0,5 až 2,3 t, výškový zdvih je 2,5 až 4,5 m. Mezi nejznámější výrobce těchto strojů patří např. Damcon, Grima, Modahum, Dröppelmann.
Efektivní využití těchto progresivních strojů je zatím v podmínkách školkařských firem ČR často problematické. Jejich zavádění je pomalé a je spojeno s relativně vysokými provozními náklady. Nedostatek pracovníků a vysoká cena ruční práce u popisovaných operací budou nutně vyvolávat stále silnější tlak na využívání těchto strojů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *