Školkařství okrasných rostlin lze studovat i na univerzitě

Na Zahradnické fakultě MZLU Brno v Lednici se v rámci oboru Zahradnictví vyučuje mnoho ryze zahradnických disciplin. K těm speciálním zcela jistě patří Dendrologie a Školkařství okrasných rostlin.

Pokud se podíváme trochu do historie, tak se přibližně před 25 – 30 lety na tehdejším Zahradnickém oboru agronomické fakulty VŠZ Brno formovala od 3. ročníku specializace s názvem Sadovnictví. Studenti zde byli od 3. ročníku orientováni na zahradní architekturu s intenzivní výukou Sadovnické dendrologie – nauky o dřevinách použitelných v sadovnické a krajinářské praxi. Ostatní studenti, kteří od 3. ročníku studovali specializaci Zahradnictví, se o okrasných dřevinách učili v rámci předmětu Okrasné zahradnictví. Jednalo se o pouze jednosemestrální předmět a již tehdy bylo zapotřebí uvažovat o jeho rozšíření.
Se vznikem Zahradnické fakulty a později i s přerodem Vysoké školy zemědělské na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu došlo několikrát ke změně studijních plánů, a to z pětiletého na čtyřleté studium a později opět ze čtyřletého na pětileté. Osamostatnil se obor Zahradnictví a obor Zahradní a krajinářská architektura. To s sebou přineslo mnoho úprav ve studijních plánech, takže i předmět Okrasné zahradnictví v oboru Zahradnictví doznal podstatných změn.
V tomto období se současně začalo z praxe ozývat volání po absolventech, kteří by byli více orientováni na výrobu okrasného školkařského materiálu. Tomu jistě dopomohla i situace po roce 1989. Nejdříve v této speciální zahradnické výrobě nastalo mnoho problémů díky restitucí majetku, zvláště pozemků. Mohli jsme pozorovat i určité období stagnace a častokrát, u mnohých okrasných školek, i boj o přežití. Druhou stránkou věci byla také možnost cestovat do zahraničí. Lidé se dostali při svých cestách do zemí, měst a míst, kde náhle uviděli celou řadu nových rostlin a dřevin, které se v našich školkách nemnožily a nepěstovaly případně jen omezeně či místně. A právě tento „hlad“ po novinkách se následně projevil v tom, že začaly vznikat vedle starších, zavedených a známých školek (Litomyšl, Bystřice pod Hostýnem, Žehušice apod.), zcela nové firmy (např. Arboeko Obříství), které se staly „tygry“ v tomto oboru.
S tím také vzrostl požadavek z praxe, aby absolventi naší Zahradnické fakulty byli více orientováni na výuku Dendrologie a Školkařství. Došlo tedy k další změně studijních plánů, ve kterých se podařilo prosadit rozšíření výuky až na 3 semestry. První dva semestry (předmět Dendrologie a okrasné školkařství) byly povinné, třetí semestr (předmět Školkařství okrasných dřevin) byl již volitelný a zapisovali si jej studenti, kteří se chtěli v praxi věnovat okrasné školkařině.
Poslední změna, ke které došlo ve studijních plánech teprve nedávno v rámci akreditace nového kreditního systému prezenčního studia na ZF v Lednici, je zatím definitivní a podle ní se nyní vyučuje námi sledovaná disciplína následovně:
Studijní program nese název Zahradnické inženýrství, obor Zahradnictví. Prvním stupněm je tříleté bakalářské studium. Během této doby získají studenti všeobecný přehled o zahradnické výrobě tak, aby v případě ukončení tohoto stupně byli schopni pracovat v zahradnických firmách, řídit menší skupiny pracovníků (nižší management), řídit zahradnickou prvovýrobu a obchodovat se zahradnickými komoditami. Na konci třetího ročníku se odevzdá a obhájí bakalářská práce a složí Státní bakalářské zkoušky. Ve třetím ročníku se nyní nově vyučuje jednosemestrální předmět Dendrologie.
Cílem předmětu je seznámit posluchače bakalářského studia s veškerými sadovnickými hodnotami dřevin použitelných ve výsadbách v intravilánu města i ve volné krajině. Posluchač se musí naučit poznávat stromy a keře nejen po botanicko-morfologické stránce, nýbrž také po stránce množitelské, pěstitelské, ekologické apod. Dále musí zvládnout celkovou dendrologickou charakteristiku každého vyučovaného taxonu od původního areálu výskytu, až po vhodnost k využití pro množení a pěstování v okrasných školkách a následně pak užití v zahradní a krajinářské tvorbě. V závěru semestru je v programu jednodenní exkurze do vybraného arboreta. Výuka je ukončena zápočtem, ve kterém musí student prokázat praktické znalosti o dřevinách. Jeho získání je předpokladem k vykonání zkoušky z probrané látky a doporučené literatury.
Někteří studenti si mohou vybrat i bakalářskou práci z Dendrologie, která v budoucnu může pokračovat a vyústit v Diplomovou práci na druhém stupni studia.

Druhým stupněm prezenčního studia v oboru Zahradnictví je dvouleté magisterské studium, ve kterém mohou studenti dále pokračovat po ukončení tříletého studia bakalářského. V jeho rámci je výuka zaměřená na okrasné školkařství až v zimním semestru druhého ročníku. Jedná se o povinně volitelný jednosemestrální předmět Školkařství okrasných rostlin I. Cílem tohoto předmětu je v návaznosti na znalosti z Dendrologie a Květinářství rozšířit informace o základy školkařské produkce okrasných rostlin, tj. generativní a vegetativní způsoby množení v množárenských zařízeních i ve volné půdě. Studenti zde získají přehled o historii školkařství ve střední Evropě v návaznosti na historii vývoje zahrad a zahradního umění. Studují problémy generativních způsobů množení okrasných dřevin i trvalek, problematiku dormance semen a stratifikace. Velká pozornost je věnována autovegetativnímu způsobu množení, zvláště novým trendům při řízkování a množení in-vitro, a to u všech pěstebních skupin. Heterovegatativní způsoby množení, tedy štěpování, je zaměřeno na listnaté i jehličnaté dřeviny, kvalitní podnožový i roubový materiál. V závěru semestru je potom v programu jednodenní exkurze do vybrané školky s množitelským programem. Ukončení výuky je formou zápočtu a zkoušky.
Pro vhodnou a potřebnou aplikaci poznatků univerzitní výuky okrasného školkařství do praxe, je potřebné absolvovat ještě v letním semestru druhého ročníku magisterského studia volitelný předmět Školkařství okrasných rostlin II. Předpokladem k jeho zapsání si ke studiu je absolvování předmětu Dendrologie a Školkařství okrasných rostlin I. Bez znalostí těchto základů by jistě nebylo možné pochopit již praktickou výuku v tomto volitelném předmětu. Zde dochází k profilaci budoucího absolventa, který se hodlá v budoucnu orientovat na školkařskou produkci.
Cílem je seznámit studenty se základními principy zakládání školkařských firem (ekologické a ekonomické předpoklady) a s pěstitelskými technologiemi při dopěstování okrasných dřevin a trvalek ve volné půdě a v kontejnerech. Hlavní důraz je kladem i na charakteristiku výpěstků dle školkařské normy, na inventarizaci ve školkách a na dobývání a expedici.
Během tohoto semestru studenti navštíví v rámci výuky několik školkařských firem. Zde sledují nejen pěstitelské technologie, ale taktéž prostorově-funkční členění venkovních ploch, stavebně-investiční vybavení školkařských firem a skladbu sortimentu dle rajonizace a klimatických poměrů. Tyto poznatky potom studenti využijí při zpracování dvou závěrečných seminárních prací. Ta první je zaměřena na celý technologický postup od namnožení po expedici u vybrané pěstební skupiny nebo i jen jednoho taxonu. Smyslem je, aby student uměl, na základě informací získaných v průběhu studia, s okrasnou dřevinou pracovat i prakticky, tedy aby ji uměl namnožit (zvolit vhodný termín a způsob) a dále ji vhodně dopěstoval se všemi zásahy, které jsou potřebné na dřevině vykonat v celém pěstebním cyklu.
Druhá seminární práce je náročnější, neboť zde musí student zúročit své znalosti ze zakládání školkařských firem a ze znalostí pěstebních technologií u různých skupin dřevin (např. listnaté stromy, listnaté keře, růže, popínavé dřeviny apod.). Vyučující každému studentu zadá jinou výměru školkařské firmy, od 2 ha do 40 ha celkové plochy. Student musí školku situovat do takových podmínek (ekologické a ekonomické), aby byla funkční. Zvolí si pěstební technologii (volná půda x kontejnerovna), specializaci na pěstební skupiny, vytyčí přesnou pěstební plochu a dle výpočtů produkce uvede přesný počet prodejných rostlin pro každoroční produkci. Samozřejmě pamatuje i na započítání ztrát během pěstování. Tento výsledný projekt předkládá i s první seminární prací k zápočtu. Také u zkoušky se diskutuje o funkčnosti a reálnosti zpracovaných témat.
Tento moment považujeme za velmi důležitý právě pro absolventy, kteří opouštějí naši fakultu s myšlenkou založení si vlastní školkařské firmy. Ze školy si odnášejí nejen teoretické, ale i praktické zkušenosti nutné pro zakládání, organizaci, vedení i řízení takovéto firmy.
Ještě hlubší vědomosti mohou získat tehdy, když zpracují i svou diplomovou práci se školkařskou tématikou. Na závěr si studia si mohou zvolit Školkařství okrasných rostlin jako volitelný státnicový předmět.
Pokud budou absolventi umět propojit znalosti z výše uvedených předmětů i s jinými disciplínami jako je Management, Marketing, Právo, Výživa a substráty či Ochrana rostlin a Ekologie, budou z nich jistě dobří odborníci s univerzitním vzděláním ve školkařské praxi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *