Školkařský výzkum v Průhonicích II.

V prvním díle článku o historii školkařského výzkumu ve VÚKOZ Průhonice jsme se od jeho počátků dostali do osmdesátých let minulého století. Dozvěděli jsme se více o testování využití růstových stimulátorů, zavedení a optimalizaci tvaru a velikosti kontejnerů a také šlechtění a množení rododendronů, růží a dalších (i obtížně množitelných) dřevin. O tom, jaké výzkumy byly a jsou realizovány v současnosti, přinášíme informace nyní.

Již od poloviny 80tých let byly v dendrologicko-školkařském oddělení VÚKOZ Průhonice rozmnožovány (a nabízeny školkařským podnikům jako výchozí množitelské materiály) výpěstky získané z dendrologicky významných a odolných taxonů druhů dřevin známého původu. V mnoha případech se jednalo o jedinečné první introdukce dřevin do Československa před a po 1. sv. válce (např. Acer carpinifolium, Betula jacquemontii, Fothergilla major, Hamamelis mollis, Hydrangea petiolaris, Parrotia persica – BÚ AV ČR, Průhonický park – podle předávajícího protokolu hraběte Emanuela Silva Taroucy z roku 1927). Z dalších hodnotných a vzácných taxonů dřevin byl množen a rozšířován Acer palmatum var. heptalobum ´Nový Dvůr´, který se osvědčil jako vhodná vegetativně množená podnož pro roubování japonských javorů, dále Acer shirasawanum (Arboretum Nový Dvůr u Opavy), Platanus  acerifolia (Milotický park, jižní Morava), Fothergilla gardenii, Prunus padus ´Colorata´ (F. Machala, Kersko), Tilia tomentosa ´Petrov´(Arboretum MZLU Brno), Ulmus pumila arborea (Palarikovo, jižní Slovensko) apod. V rámci zahraniční spolupráce pak byly získány Prunus kurilensis ´Brillant´(Späthovy školky, Berlín) a Tilia herryana (Fachshochschule Veihestephan, Fraizing).
Ochrana ohrožených druhů
V devadesátých letech jsme vypracovali technologii letního řízkování buku. Dvouleté řízkovance buku Fagus sylvatica 0/2/0 (Krkonošské provenience, dvakrát přesazované pyramidy) byly přibližně v počtu 500 kusů předány VÚLHM Zbraslav (Strnady) pro srovnávací výsadby v KRNAP (lokalita Bažinky) a pro výzkumnou stanici Opočno.
Vegetativní způsoby množení nabývaly na významu i u domácích ekologicky cenných, kriticky ohrožených druhů a proveniencí dřevin. Řízkování či roubování jsou mnohdy jediné dva způsoby, kterými je možné ohrožené taxony rozmnožit.
Pro posílení redukované populace rojovníku bahenního v chráněném území PP Konvalinkový vrch (region Česká Lípa) jsme zajistili rozmnožení a vypěstování přibližně dvě stě padesáti sazenic Ledum palustre.
Za účelem založení semenné plantáže tisu v Národním parku Šumava byly ve VÚKOZ Průhonice rozmnoženy mladé rostliny tisu Taxus baccata 0/1/1 získané odběrem řízků z chráněných stromů evidovaných v jihočeském regionu. Rovněž jsme se podíleli na rozmnožovaní památných stromů lípy Tilia cordata, T. platyphylos evidovaných v Českých zemích.
V rámci zachování a rozšíření genových zdrojů byly rozmnoženy ekotypy Amygdalus nana, Daphne cneorum, Quercus virgiliana, Rosa majalis, R. pimpinellifolia a provenience borovice blatky Pinus uncinata ssp. uliginosa, získané odběrem řízků a roubů z vybraných jedinců ze všech důležitých lokalit na území Čech a Moravy. Výpěstky byly vysázeny na genofondové plochy Dendrologické zahrady a na školkařském středisku Michovky v areálu VÚKOZ Průhonice.
Ekonomika a generativní množení
V oblasti ekonomiky a organizace školkařských podniků Miroslav Pinc dlouhodobě sledoval vlastní náklady u základních skupin školkařských výpěstků. Od 90tých let probíhalo podrobné statistické zjišťování školkařské produkce v České republice.
Mimo vegetativního množení se od roku 1993 zabýváme také problematikou generativního množení okrasných dřevin. Za toto období bylo v několika výzkumných projektech posouzeno na 48 taxonů dřevin. Pozornost byla věnována zejména rodům Acer, Aesculus, Amorpha, Carpinus, Colutea, Cornus, Corylus, Cotoneaster, Crataegus, Eleagnus, Euonymus, Exochorda, Genista, Juglans, Kalopanax, Koelreuteria, Lonicera, Mespilus, Phellodendron, Prunus, Quercus, Rhamnus, Sorbus, Staphylea a Viburnum. Jedná se o dřeviny z hlediska sadovnického nebo ekologického pro naše podmínky důležité a perspektivní, s nimiž však z důvodů nejistých výsledků je ve školkách pracováno nedostatečně. V jiných případech jsou sice výpěstky nabízeny, ovšem získané pouze vegetativním množením. Pro zachování genofondů jsme mezi hodnocené druhy zařadili i několik památných stromů.
Cílem práce bylo zejména ověření kvality i kvantity fruktifikace matečných jedinců, hodnocení kvalitativních parametrů osiva a jejich srovnání s jinými údaji získanými ve srovnatelných klimatických podmínkách. Následně pak různé způsoby výsevů, vyhodnocení pěstebního cyklu, srovnání generativního množení s alternativními metodami vegetativního množení a navržení optimálních postupů pro generativní množení.
Průhonická současnost
V současné době pracuje ve VÚKOZ Průhonice co do počtu osob a prostředků nevelké oddělení školkařských technologií. Školkařský výzkum je řešen v úkole Výzkum biologických a ekologických podmínek množení a pěstování rostlin významných pro utváření zdravého životního prostředí. Na léta 2005 – 2011 byl radou vlády ČR schválen nový výzkumný záměr s názvem Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti.
V problematice generativního rozmnožování pokračují práce u dalšího vybraného souboru ekologicky a sadovnicky cenných dřevin. Probíhá vytipování vhodných jedinců, sledování fruktifikace, sběry osiva, zjišťování parametrů osiva, výzkum vhodných metod posklizňové úpravy a stratifikace osiva. Činnost zaměřena na zástupce rodů Acer, Aesculus, Castanea, Carpinus, Cornus, Crataegus, Kalopanax, Lonicera, Rhamnus, Sorbus, Staphylea a Viburnum.
Ve vztahu k pěstebním a množárenským podmínkám jsou dále rozpracovávány metody vegetativního množení dřevin s cílem kultivace vhodného sortimentu mladých rostlin listnatých a jehličnatých dřevin jako základního výchozího materiálu pro produkci vzrostlých stromů a keřů ve VÚKOZ Průhonice středisko Michovky, včetně vzácných, perspektivních a nově introdukovaných taxonů dřevin určených pro výsadby na Dendrologické zahradě VÚKOZ a pro výsadby v rámci ekologických programů. Zaměření je na zástupce rodů Acer, Betula, Carpinus, Malus, Prunus, Pyrus, Quercus, Tilia (skupina listnatých stromů), dále Amelanchier, Cornus, Cotinus, Fothergilla, Hamamelis, Lonicera, Magnolia, Spiraea, Syringa, Viburnum (skupina listnatých keřů) a Actinidia, Hydrangea, Parthenoccisus, Schizophragma (skupina dřevin pnoucích).
Pozornost je věnována řízkování spoře rostoucí podnože pro malokorunné formy ovocných a okrasných druhů Prunus typu PHL-A. Důvodem je mimo jiné také stále vysoká cena podnoží množených z in vitro kultur.
Genové zdroje
Stále aktuální zůstává problematika zachování a rozšíření genových zdrojů rostlin. Na školkařském oddělení jsou rozmnožovány a průběžně dopěstovávány dendrologicky, školkařsky a sadovnicky hodnotné taxony dřevin známého původu, které vykazují znaky výběrových stromů. Rovněž pak vzácné a dožívající taxony dřevin z význačných lokalit a míst ČR – především z Průhonického parku a parku v Lednici na Moravě. Výpěstky 2 až 3krát přesazované jsou určeny pro trvalé výsadby v Dendrologické zahradě VÚKOZ a na původní stanoviště. Zaměřujeme se zejména na zástupce rodů Abies, Betula, Picea, Pinus, Quercus, Taxus a Tilia.
Školkařské pěstební metody využíváme i u ohrožených druhů ČR namnožených v in vitro kulturách. Výpěstky budou využívány k posílení populací na původních lokalitách případně k výsadbám na náhradní lokality v areálu původního výskytu. Pozornost je věnována především střevičníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus, CITES I) a lýkovci vonnému (Daphne cneorum).
Jako první v ČR jsme v dubnu 2006 získali vernalizované semenáče C. calceolus (středoevropská provenience) namnožené technologii in vitro v pražské soukromé laboratoři. Vysadili jsme je do definovatelných pěstebních substrátů s výtěžností dvouletých semenáčů 95 – 100 % na konci vegetačního období roku 2006.
Rozvíjí se nadále praktická spolupráce s výzkumnými ústavy resortu MZe ČR a univerzitními pracovišti resortu Ministerstva školství.
Roubováním jsme rozmnožili pozdě rašící a mrazuvzdorné provenience buku Fagus sylvatica určené pro VULHM Zbraslav – Strnady, odd. Šlechtění lesních dřevin v rámci řešení úkolu Šlechtitelské programy a zachování geneticky hodnotného materiálu významných lesních dřevin.
V roce 2005 jsme zajistili výsev Q. robur (osivo sklizené z původních nejstarších dubových porostů v Lednickém parku s cílem vypěstovat dvakrát přesazované kmenné tvary dubů pro cílenou náhradní výsadbu stromů zpět do Lednicko – Valtického areálu.
Rozmnožujeme a zakládáme srovnávací výsadby nových kultivarů dřevin ČS původu včetně introdukovaných taxonů mezinárodně registrovaných v List of names of woody plants (Int. standard ENA, 2005-2010, NL), např. Daphne cneorum ´Velký Kosíř´, Ginkgo biloba ´Variegata Finger´, Pinus heldreichii ´Karmel´, P. uncinata ´Silver Candles´ Prunus padus ´Cinovkis´, Quercus robur ´Timuki´, Tilia tomentosa ´Petrov´ a dalších.
Pro VÚRV v Praze, oddělení genových zdrojů proběhlo v rámci zajištění úkolu č. QS 3223 Výzkum pěstebních technologií méně rozšířených ovocných druhů rozmnožení a předání mladých řízkovaných rostlin Lonicera kamtschatica 0/1×0 (původ osiva Kamčatka, úpatí vulkánu Tolbačik, 1600 m n.m., r. 1992).
Mezinárodní spolupráce
V rámci mezinárodní spolupráce byli vyzváni doc. Ing. Ivo Tábor, CSc., Ing. Roman Businský (nomenklatorická autorita za ČR) a Ing. Jiří Obržálek, CSc. (okrasné školkařství) ke spolupráci na sestavovaní seznamů rostlin pěstovaných v Evropě List of Names of Woody plants a List of Names of Perennials (Internationale standard ENA 2005 – 2010; Applied Plants Research Wageningen, Nizozemsko), kteří se tak podíleli na úpravě názvosloví a doplnění sortimentu dřevin a trvalek o nové introdukované taxony a kultivary rostlin českého původu.
Statistika a normy
Na základě písemného vyplnění formuláře (schváleno ČSÚ v roce 2006) v současnosti získáváme a vyhodnocujeme informace registrovaných školkařských podniků v ČR o vlastní školkařské produkci formou statistického zjišťování pro řešení úkolu Analýza a vývojový trend rozvoje okrasného školkařství v ČR po vstupu do EU. Zjišťujeme objemy produkce domácích dřevin využitelných v sadovnicko–krajinářských úpravách v rámci realizačních a krajinotvorných programů. Základní údaje o stavu výrobní základny, objemech a skladbě produkce školkařských výpěstků v ČR, jejich zpracování a vyhodnocování ve VÚKOZ Průhonice slouží jako výchozí podkladový materiál pro situační výhledové zprávy MZe ČR pro evropskou statistiku AIPH v rámci EU. Údaje o školkařské produkci v ČR za léta 1997 až 2003 (po vstup ČR do EU) byly publikovány v Acta Pruhoniciana, 2006, č. 81.
S vazbou na výzkumné projekty jsme spolupracovali na vypracování Českých technických norem ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení, kterou doplňuje oborová norma Výpěstky okrasných dřevin. Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti (2001). Tato norma odpovídá mezinárodním technickým požadavkům DIN a je v souladu s normami a pěstebními předpisy platnými v EU.
Vypracovali jsme metodické podklady pro jakostní ukazatele školkařských výpěstků využitelných pro krajinotvorné programy. Tyto a další informace jsou součástí příručky MŽP ČR Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů určené pro pracovníky odborů životního prostředí v jednotlivých regionech ČR, pro investory a realizátory krajinářských úprav a rovněž pro školkařské podniky produkující výpěstky domácích dřevin.
V oddělení školkařských technologií se realizovala řada bakalářských a diplomových prací, kdy naši pracovníci byli jejich vedoucími a konzultanty a vypracovali i četné oponentní posudky z tohoto oboru. Nejen studentům může posloužit přehled publikační činnosti, i když zahrnuje jen část prací bez nároku na úplnost.

Přehled publikací
 Bouček Z., Žlebčík J. Generativní množení listnatých dřevin. Závěrečná zpráva řešení projektu. VÚOZ Průhonice, 1994, 27 s.
 Obdržálek J. Fothergilla major Lodd. In Informační Bulletin, Zpravodaj Svazu školkařů ČR, 3, 1995.
 Obdržálek J. Pnoucí hortenzii – Hydrangea petiolaris můžeme množit z letních řízků. In Informační Bulletin, Zpravodaj Svazu školkařů ČR, 1, 1995.
 Obdržálek J. Production of deciuous azalea – practical aspekt and growth stimulators. In Acta Pruhoniciana 61, 1994, s. 3 – 22.
 Obdržálek J. Japonské javory rostou dobře z řízků. In Informační Bulletin, Zpravodaj Svazu školkařů ČR, 3, 1996.
 Obdržálek J. Daphne cneorum L. ´Velký Kosíř´. Novinky – News. In Informační Bulletin, Zpravodaj Svazu školařů ČR, 2: 4, 2001.
 Obdržálek, J. Jakostní ukazatele školkařských výpěstků používaných v přírodně krajinářských úpravách. In Zahradnictví č. 11, 2005, s. 38 – 41.
 Obdržálek, J. Využití biofungicidu Supresivit (Trichoderma harzianum) při množení listnatých dřevin. In Acta Pruhoniciana 82, 2006, s.17 – 42.
 Obdržálek, J. Jakostní požadavky pro listnaté stromy. In Zahradnictví č. 1., 2006, s. 33 – 37.
 Obdržálek, J. Produkce okrasných školkařských výpěstků v České republice. Acta Pruhoniciana, 81, 2006, s. 5 – 57.
 Obdržálek, J., Jílková, J. Winter grafting of oaks Quercus L. In Horticultural Science, 33, č. 2, 2006, s. 61 – 69.
 Obdržálek J., Pinc M. Racionální metody vegetativního množení tržně významných druhů listnatých dřevin. Závěrečná zpráva, VŠÚOZ Průhonice, 1987.
 Obdržálek J., Pinc M. Řízkování a pěstební technologie stálezelených a opadavých rododendronů. Závěrečná zpráva, VŠÚOZ Průhonice, 1987.
 Obdržálek J., Pinc M. Řízkování buku Fagus sylvatica L. In Acta Pruhoniciana, 62, 1995, s. 31 – 46
 Obdržálek J., Pinc M. Acer palmatum var. heptalobum ’Nový Dvůr’ – vegetativně množená podnož pro roubování japonských javorů. In Informační Bulletin, Zpravodaj Svazu školkařů ČR, 3, 1998, s. 5 – 6.
 Obdržálek J., Pinc M., Devátá L. Reprodukce pěstitelsky a ekologicky významných taxonů listnatých stromů. Informační zpráva, VÚOZ Průhonice, 1998, 22 s.
 Obdržálek J., Pinc M., Dubský M., Šrámek F. Efektivní technologie množení genofondu rostlin potřebných pro programy revitalizace krajina. Informační zpráva, VÚOZ Průhonice, 1998, 32 s.
 Obdržálek J., Pinc M., Žlebčík J. Nové způsoby vegetativního množení dřevin. Závěrečná zpráva, VŠÚOZ Průhonice, 1991, 108 s.
 Obdržálek J., Žlebčík J. Metody zajištění rostlinného materiálu pro úpravu sídel a jejich zázemí. Závěrečná zpráva řešení projektu. VÚOZ Průhonice, 1995, 30 s.
 Obdržálek J., Žlebčík J. Stanovení optimálních metod rozmnožování ohrožených dřevin významných pro životní prostředí. Závěrečná zpráva řešení projektu. VÚKOZ Průhonice, 1996, 86 s.
 Obdržálek J., Žlebčík J. Výzkum a zajištění efektivního množení dřevin pro realizaci probíhajících krajinotvorných programů. Zpráva o průběhu řešení projektu. VÚKOZ Průhonice, 2001, 24 s.
 Obdržálek J., Žlebčík J. Výzkum a zajištění efektivního množení dřevin pro realizaci probíhajících krajinotvorných programů. Zpráva o průběhu řešení projektu.–VÚKOZ Průhonice, 2002, 23 s.
 Obdržálek J., Žlebčík J. Výzkum a zajištění efektivního množení dřevin pro realizaci probíhajících krajinotvorných programů. Zpráva o průběhu řešení projektu. VÚKOZ Průhonice, 2003, 24 s.
 Obdržálek J., Žlebčík J. Výzkum a zajištění efektivního množení dřevin pro realizaci probíhajících krajinotvorných programů. Zpráva o průběhu řešení projektu.–VÚKOZ Průhonice, 2004, 34 s.
 Obdržálek J., Žlebčík J., Jílková J., Devátá L. Výzkum a zajištění efektivního množení dřevin pro realizaci probíhajících krajinotvorných programů. Závěrečná zpráva, VÚKOZ Průhonice, 2004, 46 s.
 Obdržálek J., Valný P. Jakostní ukazatele školkařských výpěstků využitelných pro krajinotvorné programy. In Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, VÚKOZ Průhonice (MŽP), 2003, s. 23 – 38.
 Pinc M. Problematika produkce alejových stromů v České republice. In Stromy v ulicích, Praha, 1994, s. 85.
 Pinc M., Pavlík J. Statistika produkce okrasných školkařských výpěstků v roce 1981. Závěrečná zpráva, VŠÚOZ Průhonice, 1981, 47 s.
 Pinc M., Pavlík J. Statistika produkce okrasných školkařských výpěstků v roce 1986. Závěrečná zpráva, VŠÚOZ Průhonice, 1987.
 Pinc M., Žlebčík J. Technologie množení dřevin vhodných pro ekologizaci sídelních útvarů a zemědělské krajiny. Zpráva řešení projektu, VÚOZ Průhonice, 1994, 41 s.
 Pinc M., Žlebčík J. Technologie množení dřevin vhodných pro ekologizaci sídelních útvarů a zemědělské krajiny. Zpráva řešení projektu, VÚOZ Průhonice, 1995, 83 s.
 Sekerka P., Obdržálek J., Ponert J. Orchideje na zahradě. GRADA Publishing, Praha, 2006, 100 s.
 Žlebčík J. Oskeruše – málo známá dřevina. In Informační Buletin, Zpravodaj Svazu školkařů ČR, 3, 1996, s. 2–3.
 Žlebčík J. Záchrana a reintrodukce ohrožených rostlinných druhů v ČR s uplatněním biotechnologických a klasických metod. Zpráva o řešení projektu, VÚOZ Průhonice, 1996, 48 s.
 Žlebčík J. Množení ohrožených rostlin z hlediska jejich záchrany. Acta Pruhoniciana, 64, 1997, s. 100 – 105.
 Žlebčík J. Růže v moderní zahradě. Grada Publishing, 1997, 116 s.
 Žlebčík J. Reprodukce ekologicky a sadovnicky hodnotných dřevin generativní cestou. Zpráva o řešení projektu. VÚKOZ Průhonice, 1998, 16 s.
 Žlebčík J. Záchranné rozmnožování a zachování ohrožených rostlinných druhů ČR. Zpráva o průběhu a realizaci projektu, VÚOZ Průhonice, 1998, 38 s.
 Žlebčík J. Některé poznatky ze záchranné kultivace druhu Groenlandia densa (L.) Fourr. Příroda, Praha, 15, 1999, s. 67–76.
 Žlebčík J. Přehled činnosti VÚOZ v oblasti ohrožených taxonů rostlin ČR. Příroda, 15, 1999.
 Žlebčík J. Rozmnožování dřevin generativní cestou. Zpráva o řešení projektu, VÚKOZ Průhonice, 1999, 17 s.
 Žlebčík J. Záchrana genofondu a obnova populací ohrožených taxonů rostlin klasickými metodami. Zpráva o průběhu řešení projektu, VÚKOZ Průhonice, 2000, 31 s.
 Žlebčík J. Poznámky k záchranné kultivaci některých ohrožených druhů v ČR. Acta Pruhoniciana, 73, 2002, s. 3 – 26.
 Žlebčík J. Záchrana genofondu a obnova populací ohrožených taxonů rostlin klasickými metodami. Zpráva o průběhu řešení projektu, VÚKOZ Průhonice, 2002, 30 s.
 Žlebčík J. Záchrana genofondu a obnova populací ohrožených taxonů rostlin klasickými metodami. Zpráva o průběhu řešení projektu, VÚKOZ Průhonice, 2003, 31 s.
 Žlebčík J. Záchrana genofondu a obnova populací ohrožených taxonů rostlin klasickými metodami. Zpráva o průběhu řešení projektu, VÚKOZ Průhonice, 2004, 41 s.
 Žlebčík, J. Kvalita osiva listnatých okrasných dřevin. In Zahradnictví, č. 9, 2006, s. 58 – 60.
 Žlebčík J. Sledování kvalitativních parametrů jakosti osiva okrasných dřevin. In Acta Pruhoniciana, 82, 2006, s. 43 – 64.
 Žlebčík J., Šedivá J. Lýkovec vonný (Daphne cneorum L.). Ochrana přírody, 7, 2001, s. 208 – 210.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *