17.02.2012 | 04:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Školkaři rozšiřují nabídku

V posledních jedenácti letech se stalo již tradicí, že se členové Svazu školkařů (SŠ) České republiky využívají ke svým setkáním školicí středisko ve na Skalském Dvoře na Českomoravské Vysočině. A tak se i letos v polovině ledna v areálu střediska probírala problematika okrasného školkařství v rámci tradičních školkařských dnů.

První den proběhla prezentace firem a valná hromada, na den druhý byly naplánovány zajímavé přednášky. Na program ve Skalském Dvoře navazovala možnost nákupu školkařských produktů českého původu v rámci Zelené burzy na brněnském výstavišti.

Okrasné školkařství v ČR
Produkce okrasných rostlin dosahuje 12 % celkové rostlinné výroby v ČR. Podle situační a výhledové zprávy vydané ministerstvem zemědělství z prosince 2011 měla tuzemská produkce okrasných dřevin do roku 2010 vzrůstající tendenci s průměrným meziročním nárůstem 12 až 15 %. Výměra ploch se v roce 2010 držela na 1400 hektarech. Bilance zahraničního obchodu je stále pasivní a saldo dosáhlo hodnoty –372,7 milionu Kč. Oproti roku 2009 kleslo o deset procent.
Spotřeba školkařských výpěstků měla až do roku 2010 vzrůstající tendenci s nárůstem okolo 10 – 20 % a naše společnosti ji pokrývaly ze 60 procent. V roce 2011 byl vnímán pokles spotřeby, a to především ze strany veřejné sféry a realizačních firem; spotřeba soukromé sféry na jaře 2011 byla na stejné výši, podzimní období bylo celkově slabší.

Svaz školkařů pomáhá
Svaz školkařů ČR je profesní organizací, která v současné době sdružuje 107 členů. Ti obhospodařují plochu 1400 hektarů, což představuje 70 % ploch využívaných k produkci okrasných výpěstků v rámci ČR. Podle šetření ÚKZÚZ se produkci okrasných rostlin věnuje celkem 855 pěstitelů na bezmála 2000 hektarech.
Svaz školkařů je jedním ze zakládajících členů Asociace zahradnických společenstev a je členem Agrární komory. Své zástupce má svaz v poradním sboru ministerstva zemědělství. Ti se tak dostávají k připravovaným legislativním změnám a jsou jedněmi z připomínkových míst.
Kromě zastupování svých členů na vládní úrovni vydává svaz pro své členy mnohé odborné publikace (Okrasné rostliny, Trvalky, Jehličnany), pro rok 2012 se plánuje Katalog vřesovištních rostlin. Pořádá odborné zahraniční zájezdy a tradiční školkařské dny spojené letos nově se Zelenou burzou.

Mnoho rozličných témat
V průběhu bohatého přednáškového programu zazněly příspěvky vysokoškolských pedagogů, zástupců státní správy i aktivních školkařů. O svých zahraničních cestách pohovořil Ing. Pavel Schuch, doc. Ing. Milan Rajnoch či Ing. Kristián Korner. Mezi přednášející se zařadil i Carsten Wragge se zajímavostmi od společnosti Bruns. Překladu této přednášky se ujal předseda SŠ ČR Ing. Jan Veleba, který o ní do našeho časopisu slíbil v blízké době napsat.
Zajímavé informace o změnách v předpisech o přípravcích na ochranu rostlin po 14. červnu 2011 prezentoval Ing. Pavel Minář, Ph.D., vedoucí sekce přípravků na ochranu rostlin Státní rostlinolékařské správy (SRS).

Rozšíření povolení na menšinová použití
Povolování přípravků na ochranu rostlin se řídí platnými předpisy – nařízením EP a Rady č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, nařízením EP a Rady 1185/2009 o statistice pesticidů a směrnicí EP a Rady 128/2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. V České republice upravuje tuto problematiku od poloviny června loňského roku novela zákona č. 326/2004 Sb., přičemž druhá novela je projednávána v Parlamentu.
Pro zahradníky jsou nově k dispozici širší úpravy pro malé plodiny. V případech, kdy jsou splněna kritéria veřejného zájmu, stanovená zákonem, může kdokoliv požádat např. o vzájemné uznání rozšířeného použití určitého přípravku z jiné země EU. SRS prosadila i možnost zahájení řízení na podnět. Důležité je, že případy veřejného zájmu jsou nově bez poplatků za odborné úkony (včetně ministerstva zdravotnictví, kde poplatky dosahovaly až desetitisíce), platí se pouze správní poplatek. SRS sama zajistí komunikaci s ministerstvem zdravotnictví. V případě rozšíření u menšinového použití může žádost podat i dosavadní držitel povolení. Podmínkou je zde splnění kritérií veřejného zájmu plus menšinový charakter. Veřejný zájem je široce definován – zahrnuje případy, kdy je k dispozici pět nebo méně účinných látek ve formě samostatných přípravků, dále případy sníženého účinku povolených přípravků v důsledku rezistence, případy nemožnosti použití s ohledem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí nebo případy, kdy přípravek vyžaduje integrovaná ochrana či je použitelný v ekologickém zemědělství. Menšinový charakter zahrnuje plodiny do 10 tisíc hektarů a např. ekologické zemědělství. Využít lze i vzájemné uznání menšinového použití – pokud je někde použití určitého přípravku povoleno do plodiny, o kterou nám jde. Jednání probíhá ve zkrácené lhůtě. V případě souhlasného vyjádření je povolení vydáno formou nařízení SRS nebo rozhodnutí. Seznam menšinových použití by mělo vydávat ministerstvo zemědělství.

Střípky z výzkumu
S rozvojem produkce rostlin v kontejnerech se stále více pozornosti věnuje pěstebním substrátům. Docent Petr Salaš představil posluchačům poznatky z experimentů se substráty konaných na lednické Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Ty jsou zaměřeny na použití různých komponent substrátů, na výživu, závlahu a stresy dřevin v kontejnerech, ale i na pomocné půdní látky a množení dřevin.
Základem kvalitního pěstování rostlin je znalost biologických nároků dřevin, poznání jejích vnitřních pochodů a výdeje a příjmu energie. Při narušení vnitřního systému rostlina přestane růst a snaží se přizpůsobit novým podmínkám. Dřeviny jsou rostliny dlouhověké a mají např. oproti letničkám silnou adaptační schopnost. Se stresem se však delší dobu vyrovnávají. Jako všude v přírodě i zde platí zákon minima. Některé faktory působí odděleně, ale při výskytu ve stejném období se jejich účinek násobí.
Produkci je třeba začít s kvalitním pěstebním materiálem, správně zvoleným typem substrátu a optimálním systémem výživy rostlin. Dále je třeba zajistit vodní provoz rostlin (ne jenom mít závlahu, ale vědět, jak ji optimálně využít). Vše by mělo směřovat k minimalizaci stresu rostlin.
Substráty mají významný vliv na kvalitu a kvantitu produkce. Každý si musí najít substrát, který mu vyhovuje – musí vykazovat stabilitu po dobu pěstování, strukturu a kvalitu, vzdušnou a vodní kapacitu, objemovou hmotnost, stabilitu pH, obsah solí a přístupných živin. Substrát je však pouze dílčí součástí pěstební technologie – je třeba zohlednit klimatické poměry, vliv ročníku, technické parametry stanoviště, druh a parametry závlahy, výživu ale i původ a nároky rostlin (určité genetické předpoklady, které nelze ovlivnit, výraznější u generativně množených rostlin a rostlin starších, ale projeví se i ve školce). Problematickým se může stát okraj porostu, kde se vyskytuje výrazný okrajový efekt přinášející větší výkyvy teplot a množství slunečního záření.
Limitujícím faktorem bývá voda (ale tu lze technicky vyřešit závlahou) a dále množství záření (řešením je stínící textilie). Největším stresorem ve školce se tak stává teplota. Podle poznatků výzkumu roste rostlina nejvíce ráno a dopoledne, odpoledne přichází stres a útlum. Toto je třeba zohlednit např. při aplikaci ochranných přípravků. Ke snížení teploty lze použít i závlahu – především v první polovině vegetace, kdy rostlina není narostlá, nepokrývá zcela kontejner a není zde příjemné mikroklima. Teplotu substrátu ovlivňuje jeho složení a barva , ale i barva, objem, tvar a umístění kontejneru. Důležitá je i amplituda teploty substrátu – především v zimním a předjarním období u jehličnanů. Ke snížení výkyvů může pomoci překrytí netkanou textilií, popř. zastínění.
Jelikož diskuzi je lépe vést přímo ve školce nad rostlinami, pozval docent Salaš všechny účastníky na pokusné plochy v areálu Zahradnické fakulty v Lednici.

Stále se buduje
Jan Holub se zabývá produkcí a prodejem mladých rostlin rododendronů, borůvek (Vaccinium corymbosum), malin a beztrnných ostružin. Po vzoru německých a amerických pěstitelů vybudoval pro produkci prodejných rostlin kontejnerovnu pot in pot, a to ze dvou důvodů: kvůli nevhodnosti půdy v místě pěstování a z důvodu lepší prodejnosti rostlin v kontejneru než z volné půdy. Výhodou také je, že rostlinám zapuštěných ve 30litrových kontejnerech nenamrzají kořeny a vítr je nepřevrací.
Pěstované rostliny v 30litrovém kontejneru jsou usazeny do druhého kontejneru napevno zabudovaného v půdě. Spodní kontejner je oddrenážován odtokovou hadicí vedoucí do flexi hadice svedené do příkopu. Ta probíhá pod všemi kontejnery v řadě a je ovinuta netkanou textilií, aby nedošlo k jejímu ucpání jemnými jílovými částicemi. Na hektar budované plochy je třeba zhruba 3,5 km drenážních linek. Jednotlivé řady kontejnerovny jsou od sebe vzdáleny tři metry a vzdálenost mezi jednotlivými kontejnery v řadě je jeden metr.
Aby se zabránilo růstu plevelů, je okolí kontejnerů překryto štěpkou či netkanou textilií.
V závěru budování byla instalována kapková závlaha. Pro větší jistotu a zajištění rovnoměrného rozvoje kořenového systému dva kapkovače na jeden kontejner.
Tuto kontejnerovnu plánuje Jan Holub využít i jako plochu vhodnou ke sběru plodů kanadských borůvek, o které je v současné době rostoucí zájem. Do budoucna by bylo vhodné vybudování drátěné konstrukce pro vedení dřeviny.
Jan Holub pořizoval necelý hektar této speciální plochy, který jej vyšel na 1,2 milionu Kč.

První ročník Zelené burzy
V podzimním termínu se školkaři setkávají v rámci veletrhu Zelený svět. V předjarním termínu jsou možnosti nákupu omezené a mnozí spotřebitelé jsou nuceni poohlédnout se po zboží na zahraničních veletrzích, například na IPM v Essenu.
Pro zviditelnění produkce českých školkařů a možnosti nákupu českých výpěstků tak nově posloužila Zelená burza konaná na brněnském výstavišti. Jednalo se o první ročník této akce a vedle Svazu školkařů se na ní podílela i Asociace zahradnického výstavnictví.
Své produkty zde nabízelo 16 společností, tj. 15% členů. Vystavovatelé měli možnost prezentace výrobků bez ohledu na velikost školky a šíři pěstovaného sortimentu. Možnost vystavení své produkce měla dvě podmínky – společnost musela být členem SŠ ČR a produkce musela být domácího původu. Svaz školkařů se na této akci podílel krytím 50 % nákladů, zbylých 50 % bylo rozděleno mezi jednotlivé vystavující společnosti na základě obsazených metrů čtverečních.
K návštěvníkům akce se řadila odborná veřejnost, zástupci malo- a velkoobchodů, zahradních center, realizačních společností či zástupců správy veřejné zeleně. Aby se zamezilo přístupu laické veřejnosti, museli být všichni návštěvníci registrování.
Ti, kteří se registrovali do 10.1. obdrželi navíc příjemný dárek, kterým byla láhev vína a propagační materiály SŠ ČR. Na místě každý obdržel katalog zboží uspořádaný podle jednotlivých společností a podle jednotlivých položek, což nakupujícím usnadnilo orientaci v nabídce. Katalog obsahoval potřebné informace o výpěstku (velikost, použitý obal). Každý vystavovatel si samostatně určil výši minimální objednávky, množstevní slevy, termíny expedice či podmínky splatnosti.
Většina nabízených rostlin byla na výstavišti zastoupena v rámci prezentace jednotlivých společností, kupující tak mohli nabídku porovnávat i vizuálně. Každá rostlina byla viditelně označena latinským názvem a odrůdou, byla uvedena velikost rostliny, velikost kontejneru, základní velkoobchodní cena bez DPH včetně dopravních nákladů (v rámci ČR). Rostliny byly vystaveny v abecedním pořadí latinských názvů. Objednávky mohly být zadávány přímo do katalogu, případně na formuláře jednotlivých společností.
Podle údajů pořádající společnosti bylo v předtermínu registrováno přes internet 107 návštěvníků, na místě se registrovalo dalších více než 100 příchozích zastupujících nějakou společnost, a to 182 z České republiky; po jednom z Německa, Polska a z Holandska a 27 ze Slovenska. Dohromady se zde vystřídalo 418 návštěvníků. Jak vystavující tak nakupující získali na prvním ročníku Zelené burzy vše co potřebovali – nákupu chtivé zákazníky a kvalitní české zboží. Věřme, že podobná spokojenost bude i s dalším ročníkem plánovaným na příští jaro.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down