04.04.2006 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Skalský dvůr po roce hostil školkaře

Společné hodnocení uplynulého roku, volba členů představenstva a plánování do budoucnosti, sledování aktuálního dění, získání přehledu o nových výrobcích a materiálech a v neposlední řadě také vzájemné setkání, výměna zkušeností, postřehů a informací. To vše je náplní každoročního lednového setkání školkařů, které se již tradičně koná v příjemných prostorách hotelu Skalský dvůr na Vysočině.

Svaz školkařů ČR setkání svých členů protentokrát uspořádal v termínu od 16. do 18. ledna. K účasti na vzdělávací části programu byli přizvání všestranní odborníci a také kolegové ze sousedního Německa. Akce oproti loňsku zaznamenala jednu podstatnou změnu. Nejdůležitější část programu, valná hromada členů svazu, byla totiž přesunuta z prvního dne setkání na den poslední.
Možnosti dotací z EU a školky v Německu
Jako čestní hosté přednáškové části programu byli hned v jeho úvodu přivítáni tajemnice Svazu květinářů a floristů Jana Ischiová a dále pracovníci odboru rostlinných komodit Ministerstva zemědělství ČR, konkrétně vedoucí oddělení speciálních plodin Ing. Ivan Branžovský, CSc. a jeho kolegyně Ing. Zuzana Přibylová, kteří také cyklus pondělních přednášek zahájili. Posluchači se od nich dozvěděli cenné informace o možnostech finanční podpory zahradnictví v České republice ať už prostřednictvím národních dotací či strukturálních fondů Evropské unie. Z nich stojí za zmínku Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), k němuž se nyní připravují národní programovací dokumenty a zahájení možnosti předkládání projektů se předpokládá od roku 2007. Ing. Přibylová také upozornila na aktuální možnost získání dotací na zakládání kontejneroven. Na jejich přednášku vhodně navázalo vystoupení Ing. Heleny Součkové, CSc. z Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky. Tentokrát se přítomní dozvěděli o konkrétních podopatřeních využitelných pro získání dotací do školkařského sektoru. Z Operačního programu Zemědělství jsou jednou z možností aktivita prohloubení diverzifikace zemědělských činností (podopatření Priority I) nebo pozemkové úpravy v případě, kdy se jedná o pěstování dřevin a jejich využití v územních systémech ekologické stability (podopatření Priority II). Co se týče programu Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a jeho základní priority, trvale udržitelného rozvoje zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů, mohou být z hlediska dotací pro školkaře zajímavá opatření pro hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastech s environmentálními omezeními a agro-environmentální opatření. Ing. Součková také upozornila přítomné na programy administrované jinými resorty, zejména Společný regionální operační program (Ministerstvo pro místní rozvoj), operační program Průmysl a podnikání (Ministerstvo průmyslu a obchodu), kde je jednou z priorit snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie a grantové programy jednotlivých krajských úřadů.
U řečnického pultu se v průběhu pondělního odpoledne postupně vystřídali ještě Ing. Eva Dušková, CSc. s přednáškou o přípravcích na ochranu rostlin a stávající legislativní situaci v tomto oboru a Ing. Petr Franc a Ing. Zbyněk Slezáček, jejichž vystoupení byla věnována metodám zakořeňování řízků. Ing. Franc seznámil posluchače s výsledky svého studia zakořeňování konifer na příkladu druhu Thuja occidentalis cv. Smaragd a Ing. Slezáček představil technologii množení bylinných řízků metodou kontaktní fólie, která způsobí vytvoření kondenzační vrstvy na listech řízků a umožní tak jejich listům přijímat vodu aniž by bylo třeba zavlažovat substrát.
Velmi zajímavé bylo také vystoupení Gregora Buschköttera, zástupce německých školek Wilhelm Ley GmbH z Meckenheimu, jejichž historie sahá do roku 1891. Wilhelm Ley je původně založil na ploše 0,5 ha s cílem produkovat zejména růže a ovocné dřeviny. V poválečném období se podnik rozrostl na jednu z největších ovocných školek v Evropě a zhruba v polovině šedesátých let zde začali pěstovat i listnaté dřeviny. V současnosti má firma přibližně 120 zaměstnanců a hospodaří více než 450 ha produkčních ploch, z toho je část vlastních a část pronajatých, aby bylo možno pozemky střídat a tím čelit únavě půdy. Na trh dodává široký sortiment kvalitních alejových a solitérních stromů, vzrostlé listnaté keře a jehličnany. Firma se také věnuje selekci javorů (zejména Acer pseudoplatanus a A. pseudoplatanoides) a lip. Využití moderní mechanizace je, s ohledem na značnou rozlohu pěstebních ploch a nutnou vysokou produktivitu práce, samozřejmostí. U některých pěstitelských úkonů, jako například u školkování, přesto stále upřednostňují ruční práci. Důvod je jednoduchý: lepší ujímání rostlin a zachování kvality, která musí být od začátku pěstování na vysoké úrovni. Školky Ley kupují podnože certifikovaného původu od renomovaných firem, což jim dává záruku dodání vynikajícího výchozího pěstebního materiálu. Jejich zákazníky jsou hlavně realizační firmy, další školky, města a obce. Z celkové produkce přibližně 20% vyvážejí do zahraničí. Společnost se může pochlubit dodávkami svých výpěstků, zejména vrostlých solitérních stromů čtyřikrát i pětkrát přesazovaných, k významným stavbám městské architektury. K firmě patří také zahradní centrum s 10 000 m2 prodejní plochy. Sama společnost však pro vlastní zahradní centrum produkuje jen minimum. Pro tento prodej nakupuje od jiných školek zabývajících se pěstováním rostlin přímo pro zahradní centra.
Pondělní blok přednášek uzavřel svým vystoupením další z německých hostů, který se setkání školkařů zúčastnil již opakovaně, nezávislý marketingový poradce Rudolf Dirr.
Firemní prezentace a vzdělávání
I druhý den školkařského setkání by se dal stručně hodnotit jako velmi poučný a samozřejmě pracovní. Jeho velká část byla věnována prezentaci firem, jejich výrobků a výpěstků. Představena byla celá řada již dříve prodávaných i novinkových pěstebních substrátů, hnojiv, rostlin a také závlahové technologie a softwaru pro zahradnictví.
Odpoledne bylo věnováno opět vzdělávání. Poslední z řady německy mluvících řečníků, Henrich Bremer ze školkařské oblasti Ammerland nacházející se v severním Německu, seznámil posluchače se způsobem přezimování kontejnerovaných rostlin pod fóliovými tunely. Tato technologie je jeho pracovištěm již vyzkoušená a praktikovaná. V podstatě jde o jednoduchý způsob zakrytí kontejnerů (velmi důležité je složit rostliny velmi těsně k sobě) fólií napnutou na konstrukci, upevněnou v zemi speciálními kotvami. Tato přednáška byla pro naše školkaře velmi poučná.
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně pohovořil na téma využití meteorologických dat v zahradnictví, ochrany ovzduší a vlivu oxidů dusíku a zejména ozónu na rostliny. Ani další přednášející, doc. Dr. Ing. Libor Jankovský (rovněž z MZLU v Brně), nepředstoupil před školkařské plénum poprvé. Cílem jeho vystoupení bylo ukázat posluchačům důvody, resp. původce chřadnutí a poškození okrasných konifer a poradit jim, jak se s nimi vyrovnat.
Propagace školkařství je nezbytností
Hlavním diskusním tématem celého semináře a samozřejmě i středeční valné hromady se stala problematika pro všechny zúčastněné nejpalčivější – získávání dotací do školkařského sektoru a možnosti zařazení jeho produktů do snížené (pětiprocentní) sazby DPH. Školkaři, ač pěstují na zemědělské půdě, získávají díky nepotravinářskému charakteru svých výpěstků dotace velmi složitě. Jejich produkty jsou, narozdíl od jiných států Evropské unie, v současné době zařazeny do základní sazby DPH, což je činí méně konkurenceschopnými. Pokračování v úsilí o snížení DPH na 5 % a získání dotačních titulů na budování a modernizaci kontejneroven, resp. pořádání tuzemských a zahraničních výstav je proto jedním z velmi důležitých bodů plánu práce schváleného na tento rok.
Projednávány byly také způsoby propagace produktů českého školkařství a organizace poradenské služby. O tom, že školkaři myslí práci na zviditelňování svého odvětví vážně, svědčí i konkrétní úkoly, které si pro letošek naplánovali. Je to například příprava a vydání publikace se seznamem všech členů svazu, popisem jejich činnosti a mapou umístění firmy a vydání katalogu konifer, dále účast na výstavách doma i v zahraničí nebo ustanovení redakční rady pro vydávání Bulletinu a internetovou prezentaci Svazu školkařů ČR. Velmi zajímavým a přínosným počinem bude návrh českým univerzitám na zpracování témat diplomových prací v oblasti managementu a odborné agentury pro vedení svazu.
Plénum valné hromady svazu uctilo památku školkařů, kteří jej v minulém roce opustili navždy, připomnělo si významná výročí založení některých školek a poblahopřálo významným postavám českého školkařství a zahradnictví k jejich životnímu jubileu v letošním roce. Samozřejmě proběhla i volba zástupců do předsednictva svazu. Do funkce předsedy SŠ ČR byl znovu zvolen Ing. Jiří Veleba.
O praktickém významu akce pro členy Svazu školkařů ČR svědčí i každoroční vysoká účast. I letošní čísla to potvrdila: 140 osob z celé České republiky a několik členů ze Slovenska.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down