Seminář Jednotné environmentální stanovisko

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) pořádá seminář na téma Jednotné environmentální stanovisko. Akce proběhne pod vedením lektorky JUDr. RNDr. Jitky Jelínkové, Ph.D., spoluautorky praktického komentáře k zákonu o JES a změnovému zákonu (vyjde v nakladatelství Wolters Kluwer). 

Akce je určena pro úředníky státní správy a samosprávy, správce zeleně, arboristy a projektanty. Seminář se bude konat ve čtvrtek 14. prosince v sálu SZKT, Plzeňská 247, Smíchov, Praha 5.

Témata

1. Vztah zákona o JES k novému stavebnímu zákonu a zákonu EIA
– pro které záměry se vydává JES (záměry podléhající povolení podle NSZ nebo posouzení vlivů na životní prostředí podle z. EIA)

2.  Obsah a forma JES, správní úkony nezahrnované do JES
– správní úkony podle jednotlivých zákonů na úseku životního prostředí, namísto nichž se vydává JES (integrační formule v „složkových“ zákonech)
– správní úkony nezahrnované do JES (např. společné rozhodnutí orgánu ochrany přírody v ZCHÚ, EVL, PO; nakládání s vodami; povolení provozu ZZO, integrované povolení)
– JES  jako závazné stanovisko podle § 149 správního řádu

3.  Výkon státní správy v oblasti vydávání JES
– příslušný orgán vydávající JES (MŽP, KÚ, ORP), správní orgán příslušný podle jiného právního předpisu k vydání správního úkonu, namísto nějž se vydává JES, vztahy mezi nimi – možnost žádosti orgánu JES o vyjádření správního orgánu příslušného podle jiného právního předpisu
– postavení MZE jako ústředního orgánu státní správy podle lesního a vodního zákona
– kontrola dodržování podmínek JES, projednávání přestupků

4. Žádost o JES, její náležitosti, výzvy k odstranění vad žádosti, lhůty, JES jako součást koordinovaného závazného stanoviska podle NSZ, fikce, výjimky z fikce, náprava fikce nadřízeným dotčeným orgánem, přezkum JES
– právní úprava vztahující se na závazná stanoviska v zákonu o JES, příp. zákonu o EIA, novém stavebním zákonu, správním řádu

5. Náležitosti JES (závazná část, odůvodnění, podmínky pro povolení záměru), platnost JES, možnost změn

6. Předběžná konzultace žadatele o JES se správními orgány, zveřejňování JES

7. Stavební úřad a dotčené orgány
– postup stavebního úřadu v případě, že součástí žádosti není vyjádření nebo závazné stanovisko vyžadované stavebním zákonem nebo jiným právním předpisem
– součinnost orgánů veřejné správy podle § 18 NSZ, možnost stavebního úřadu vyžádat vyjádření dotčeného orgánu k námitkám účastníka řízení (§ 193 odst. 2 NSZ)

vice informací naleznete zde

Zdroj: SZKT

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down