Sedmdesát let prof. Ing. Zdeňka Vachůna, DrSc.

Mezi významné vědecké a pedagogické pracovníky ovocnářství se svým celoživotním aktivním přístupem, mimořádnou houževnatostí a zájmem o obor se řadí dlouholetý učitel zahradnické fakulty v Lednici na Moravě, pan prof. Ing. Zdeněk Vachůn, DrSc.

Narodil se v zemědělské rodině, která hospodařila v obci Nové Sady na jižním Slovensku, 17. března 1933. Středoškolská studia ukončil na reálném gymnáziu ve Valašském Meziříčí. Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, zahradnický obor v Lednici na Moravě v roce 1955. Po absolvování semináře pro výchovu učitelů zemědělských škol v Liblicích se stal středoškolským profesorem na Střední vinohradnicko-ovocnářské technické škole v Modre. Mimo pedagogické činnosti odborně řídil ovocnářské objekty školního statku. V roce 1960 odešel na zahradnický obor VŠZ v Lednici na Moravě jako odborný asistent profesora Vávry. Společně budovali nejen teoretické základy ovocnictví, ale zejména výukovou demonstrační základnu na pozemcích Školního zemědělského podniku. V roce 1966 obhájil disertační práci na téma Studium biologických vlastností meruněk a dosáhl hodnosti kandidáta zemědělských a lesnických věd.
Habilitační práci zasvětil dlouholeté činnosti, které se věnoval již od 60. letech a to klonové selekci odrůdy meruněk ’Velkopavlovická’. Práci obhájil v roce 1992 a v roce 1995 se stal profesorem zahradnické fakulty. Doktorskou disertační práci na téma Výsledky výzkumu podnoží a mezištěpení jako biologických faktorů, podmiňujících intenzifikaci produkce meruněk obhájil na Univerzitě Svetozara Markoviče v Kragujevaci v Jugoslávii, neboť se aktivně podílel s profesorem Dr. S. Paunovičem na vzniku a činnosti sekce Apricot v ISHS a s jugoslávskými výzkumnými pracovníky aktivně spolupracoval.
Výzkumná činnost profesora Vachůna je značně rozsáhlá. Je zaměřena zejména na pěstování a šlechtění meruněk, na hodnocení světového sortimentu a lokálních odrůd. Díky mezinárodním kontaktům se mu podařilo dovést v několika etapách početné kolekce meruněk a dalších ovocných druhů z mnoha zemí Evropy, Asie a Ameriky. Další spolupráce se rozvínula při odborné stáži ve Francii, ale i s významnými pracovníky ve Státním Nikitském botanickém sadu na Jaltě (GNBS). Vyselektoval z embryokultur profesora Hougha řadu spolehlivěji plodných odrůd meruněk. Ze šlechtitelského programu byly v letech 1999, 2000 a 2002 zaregistrovány do Státní odrůdové knihy odrůdy ’Leskora’, ’Lejuna’, ’Leala’, ’Lebela’, ’Ledana’, ’Lerosa’ a ’Legolda’. Tyto odrůdy se začaly množit v podmínkách ČR od 90. let. Přičteme-li i neúnavnou organizační práci ve šlechtitelském týmu teplomilných peckovin, jsou zásluhy profesora Vachůna o intenzifikaci pěstování meruněk nepřehlédnutelné. Věnuje se i semenným podnožím, které vyselektoval a je autorem dvou zajímavých podnoží M-LE-1 a Lesiberian. Je i spoluautorem 11 novošlechtění broskvoní, a autorem novošlechtění angreštu (odrůda ’Kompakta’).
Je členem několika vědeckých a redakčních rad, vědeckých společností, odborných komisí apod. Všude je znám jako aktivní pracovník nadšený pro svůj obor.
Významná je i jeho tvůrčí pedagogická činnost. Vychoval řadu absolventů naší fakulty s nadšením pro ovocnictví, kdy všichni jednoznačně oceňovali jeho snahu o maximum předání odborných znalostí, ale i svědomitost přípravy pro životní dráhu ve výkonu praktického povolání, případnou vědeckou i šlechtitelskou práci. Ve funkci vedoucího ústavu, ale i proděkana pro vědu a výzkum se jednoznačně zasloužil o rozvoj nejen pedagogiky, ale i spoluprácí s řadou vědeckých pracovišť v Evropě a o uchování trvalých kultur pro Národní genovou banku ČR.
S mladickým elánem pokračuje v práci, které zasvětil celý svůj život. Popřejme jubilantovi mnoho dalších pracovních, životních úspěchů a hodně zdraví pro práci, která je přínosem pro naše ovocnářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *