Rostlinolékařská kontrola zásilek řezaných a hrnkových květin, určených k vývozu do třetích zemí

Pracovníci Státní rostlinolékařské správy začali dnem 1. 10. 2005 provádět šetření zahrnující podrobnou rostlinolékařskou prohlídku rostlin určených k vývozu a odběr a vyšetření reprezentativního vzorku rostlin u všech zásilek květin určených k vývozu do třetích zemí.

Rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport je možné vystavit až po ukončení rostlinolékařské prohlídky příslušné zásilky a po oznámení negativního výsledku vyšetření všech vzorků odebraných z této zásilky. Pracovníci místně příslušného obvodního oddělení provádějí toto šetření přednostně v místě produkce květin před jejich nakládkou na dopravní prostředek. U již naložených zásilek, např. původem z jiných zemí a reexportovaných do některé třetí země, může být šetření provedeno pouze v místech, ve kterých jsou prostory pro přehledné a úplné vyložení zásilky a její krátkodobé skladování po dobu nezbytnou k provedení analýzy odebraných vzorků (až několik dní). SRS proto doporučuje, aby vývozce vzal v úvahu dostatečnou časovou kapacitu k provedení výše popsaného šetření SRS již při podávání žádosti o vystavení rostlinolékařských osvědčení na vyvážené zásilky květin.
Pokud takové místo vývozce není schopen zajistit a nelze tak umožnit odpovídající šetření, požadované rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport se nevystaví. V takových případech SRS doporučuje firmám zajišťujícím vývoz uvedeného zboží požádat o vystavení rostlinolékařského osvědčení na vyvážené zásilky ještě před jejich nakládkou rostlinolékařskou službu toho členského státu ES, ve kterém se zásilka nakládá do dopravního prostředku.
Výše uvedené požadavky stanovila SRS vzhledem k opakovaným nálezům některých závažných škodlivých organismů v zásilkách řezaných a hrnkových květin, které nepocházely z ČR, ale byly v ČR rostlinolékařsky odbaveny a vyvezeny do třetí země. Případné další podrobnější informace uveřejní SRS ve Věstníku SRS, který můžete najít na webové stránce www.srs.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *