Renovace trávních porostů

Všechny organické látky trávních porostů vznikají složitými biochemickými procesy z vody, oxidu uhličitého a jednoduchých minerálních látek, které trávní porost přijímá z půdy a ze vzduchu. Základním procesem vzniku těchto látek je fotosyntetická asimilace. Všechny zelené rostliny využívají energie fotonů z viditelné části slunečního spektra. V této souvislosti je nezbytné připomenout, že energie slunečních fotonů je sice pro růst trávníků nezbytná, ale pro jeho optimální růst nestačí.

Do hry o správný růst trávníků vstupuje mnoho proměnných faktorů, jako klimatické a půdní podmínky, vodní režim v půdě, svažitost a expozice pozemku, způsob a rozsah ošetřování, výběr vhodných odrůd v závislosti na lokalitě, resp. na využití trávníků, způsob přípravy půdy před výsadbou, obsah živin v půdě, výběr a dodržení správné technologie setí či interval sečení. Při nesprávném ošetřování nebo při jeho dlouhodobém zanedbávání se z krásného, svěžího a zdravého trávníku může stát zažloutlý, zplstnatělý či zaplevelený trávník.

Rozdílné podmínky
Údržba a ošetřování okrasného trávníku nespočívá pouze v pravidelném sečení žacími stroji a vyžínači, ale vyžaduje i mnohé další ošetřovací operace. K základním ošetřovacím operacím vedle sečení patří hnojení, závlaha, provzdušňování, dosévání a čištění. Každá z výše uvedených operací má několik variant řešení, která jsou závislá na stavu travnaté plochy, vzrůstu travin, způsobu zatěžování trávníku a požadavku na jeho vlastnosti.
Výrobci reagují na požadavky správců trávníků a na trh dodávají mechanizaci přesně pro dané podmínky (charakter trávníku, konfigurace terénu, členění pozemku). Regenerační práce prováděné na travnatých plochách vyžadují mechanizaci pro:
• urovnání povrchu (brány, rohože, válce),
• setí (hrotové válce, rozmetadla semen, řádkové setí, perforační setí),
• utužení osetých ploch (válce),
• hnojení (tažená nebo nesená rozmetadla hnojiv),
• provzdušňování půd (propichovače, řezače),
• uvolňování půd (horizontálně a vertikálně vibrující podpovrchové nože, krtčí pluhy),
• sečení trávníků (rotační nožové, vřetenové),
• čištění a vyhrabávání (vysavače, sběrače listí, shrnovače, kartáčové sběrače, jehlové a pružinové vyhrabávače),
• zarovnání hran (diskové zařezávače, nožové zařezávače),
• zavlažování (kapkové, postřikovací, mlžící).

Brány, rohože a válce
Pro urovnávání povrchů půdy jsou používány vlečené rohože složené z tenkých článkových řetězů (smykování). Ty jsou taženy za malotraktory a odstraňují drobné nerovnosti, resp. půdní výrony způsobené drobnými živočichy (vytlačená půda žížalami) nebo činností lidí. Smykování následuje také vždy po pískování povrchu, kdy jsou vyrovnány nerovnosti. Tyto rohože nepůsobí drásavě a povrch spíše uhlazují. Mohou také zapravovat písek do předem připravených otvorů. Hrotové trávníkové brány jsou používány k urovnávání povrchů se současným čištěním povrchu od poškozené nebo odumřelé trávy. Prutové brány (tzv. Verti-Rake) slouží k prohrabávání mezi stébly trávy, čímž uvolňují a odstraňují nánosy odumřelé travní hmoty. Tím je usnadněno vsakování vody, vstup kyslíku a živin ke kořenovému systému travin. Vyčesávání travnatých ploch hrotovými bránami přispívá k ozdravení a zhoustnutí trávníku. Brány je možné použít i k vytvoření seťového lůžka při regeneraci. Jednotlivé modely se od sebe liší především šířkou záběru, a to od 1,5 m až do 6 m.

I ručně vedené
Pro setí jsou určeny secí stroje. Některé modely při jediném průjezdu rozruší a zkypří povrch a uloží semeno na rozrušený a nakypřený povrch. Řežou drážky do povrchu trávníku řadou svislých nožů připevněných na vodorovném rotoru. Samostatná secí jednotka s korbou a rýhovaným válcem přivádí semeno do drážky a je umístěna nad nožovým rotorem. Některé modely mají zadní válec, kterým je plocha za secím strojem utužena pro snazší vyklíčení semene.
Běžně používaný ručně ovládaný (vedený operátorem) secí stroj je vybaven vzduchem chlazeným benzínovým motorem s výkonem 3,7 kW. Motor pohání pár kol s pryžovými pneumatikami, jeho pracovní záběr je 460 mm. Tento stroj slouží k renovaci malých ploch. K obnově velkých ploch po rozsáhlém poškození jsou určeny secí stroje nesené za traktorem. Ty mají obvykle řadu disků, jež řežou rýhy do trávníku. Do rýh je ukládáno semeno. Stroj má disky vzdálené od sebe 100 mm, které mohou plovat individuálně pod určitou úroveň trávníku. Jednotlivá semena propadají klínovitou mezerou mezi řeznými disky do seťového lůžka. Secí hloubka je limitována zarážkou kolem každého disku. Secí stroje mohou mít šířku až 2 m a v příznivých podmínkách mohou mít rychlost práce až 14 km/h.
Velkorozměrový hladký válec na zádi stroje utuží půdu a urovná povrch za strojem.
Perforační setí je prováděno v místech, kde je trávník nejvíce zatěžován nějakou činností. V těchto místech je půda zhutnělá a trávník je zcela zničen. Perforátor vypíchá 400 až 500 otvorů na m2 do hloubky dva až tři centimetry a současně je do těchto otvorů zapravováno semeno. Semeno je v otvorech zakryto rozmělněným aerifikačním materiálem, který byl předtím vytěžen na povrch. Semena jsou distribuována rovnoměrně a jejich hustota je přesně nastavitelná. Vypadávání osení nastává v závislosti na pohybu celého stoje, což významně snižuje spotřebu travního semene.
Utužení osetých ploch je prováděno válci, které mohou být součástí secího stroje nebo samostatnými válci, které jsou taženy traktorem. Válcování je prováděno po setí, aby bylo semeno obklopeno půdou a kapilární vzlínavost pomohla vláze ke kořínkům travin. V některých případech je válci upravován povrch do roviny – například po zimě, kdy může být v některých místech půda mrazem zvednutá. Válcování se provádí také po opravách sypaninou, aby bylo opravené místo včleněno do okolního povrchu.
Malé válce, šířky 600 až 1000 mm, mohou být ručně tlačeny nebo taženy. Válce o šířce 1200 – 1500 mm jsou taženy žacími malotraktory a také ridery. Model nejmenší šířky dva metry musí být tažen pro svoji velkou hmotnost výhradně traktory. Hmotnost válců se pohybuje v rozsahu od 250 kg u malých ručních válců, až po 3500 kg u velkých modelů.

Přísun živin pro zdravý růst
Pro dosažení kvalitní trávníkové plochy je nutné provádět pravidelné hnojení. Častým sečením s následným sběrem posečené hmoty jsou z půdy průběžně odebírány prvky rostlinné výživy, které slouží ke správnému obrůstání travin. Hnojení je důležité nejen pro růst travin, ale také pro jejich zabarvení, odolnost vůči zátěži, přezimování, vývin kořenů a také pro schopnost ubránit se agresivním plevelům. Hnojení se provádí zpravidla průmyslovými hnojivy ve formě granulí, prášku nebo postřikových hnojiv. Rozmetadla hnojiv mohou aplikovat hnojiva na povrch posečeného trávníku nebo také po aerifikaci zatravněné plochy do vypíchaných otvorů.
Většina rozmetadel hnojiv je tažena nebo polonesena v tříbodovém závěsu traktoru. Některá nesená rozmetadla hnojiv mají klínovou korbu pro gravitační posun granulátu. Ve spodní části korby je umístěn rotační secí kartáč s pohonem prostřednictvím kol. Seřizovací klapkou v korbě se zabezpečuje přísun potřebného množství hnojiva na tento rotační kartáč. Jiné konstrukce využívají válcový dávkovací mechanismus, který je umístěn ve spodní části korby. Nastavitelná klapka v korbě reguluje aplikované množství hnojiva.
Tažená rozmetadla hnojiv mají korbu s hydraulicky poháněným pásovým dopravníkem, který přepravuje materiál na rotační rozprostírací kartáč, který je široký jako korba. Kartáč je opatřen polypropylenovými štětinami a je poháněn hydromotorem. Aplikované množství hnojiva je regulováno nastavitelnou klapkou vzadu na korbě, kde je materiál sypán na rotační kartáč.

Vertikace a aerifikace
Provzdušňování kořenového systému travin zlepšuje vsakování vody a umožňuje snadný průnik kyslíku ke kořínkům rostlin. Správným provzdušňováním se dosáhne průběžného odvodnění srážkových vod, zejména po intenzivních srážkách.
Efektu provzdušnění je dosaženo vertikutací a aerifikací. Vertikutace (povrchové vyčesávání) je operace, kdy je z travnatého povrchu mechanicky odstraňována vrstva poškozené a odumřelé trávy, vzrůstající mechy a také různé nečistoty. Nedochází přitom k hloubkovému průniku pružin nebo nožů do povrchu půdy. Aerifikace (hloubkové provzdušňování) je operace, kdy jsou prováděny svislé vpichy (otvory) pomocí pevné řady pevných nebo dutých trnů do povrchu trávníku. Pro minimální poškození povrchu trávníku jsou provzdušňovače konstruovány tak, aby trny vnikaly do půdy vertikálně.
Všechny druhy vertikutátorů, ať motorové nebo ruční vertikutační hrábě, jsou vybaveny ostrými noži, které odstraňují ulpělé nečistoty a slepenou hmotu staré trávy z povrchu trávníku. Při vertikutaci nože pouze mírně pronikají do travního drnu. Při této činnosti je důležité, aby vertikutační nože byly co nejtěsněji u sebe. Tím je zajištěno, že se plstnatá vrstva rozřeže a veškerý odumřelý rostlinný materiál je z travnatého povrchu pečlivě odstraněn do sběrného vaku nebo kontejneru. Vertikutačními noži jsou také přesečeny travní výběžky, čímž je podpořena tvorba nových výhonků. Trávník je tak zmlazován, lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch.
Provzdušňovače jsou konstruovány pro vytváření pásu svislých otvorů do travnatého povrchu (perforační aerifikátor) nebo pro vytváření hluboké podpovrchové rýhy (řezací aerifikátor). Samozřejmě, že stroje nelze použít v místech, kde se těsně pod povrchem nachází pevné (skalnaté) podloží nebo kameny. Po propíchnutí trny jsou některé otvory ponechány přirozeně sevřeny, ale častěji se využívá pro provzdušňovací proces kombinovaný způsob, že následuje hnojení nebo pískování a kartáčování povrchu a otvory jsou zaplněny tímto materiálem. Pískem se výrazně zlepšuje odvodnění povrchu a průchodu vzduchu ke kořenovému systému.
Otvory jsou prováděny pomocí řady pevných nebo dutých trnů svisle vpichovaných do povrchu trávníku. Z dutých trnů jsou průběžně vysunovány půdní zátky na povrch trávníku. Stroje nesené traktorem mají největší šířku záběru 2,5 m. Běžné aerifikační stroje disponují roztečí vpichů 129 mm s 24 mm trny a 65 mm s 12 mm trny. Perforační aerifikátor vytvoří 400 až 500 otvorů na jeden metr čtvereční.
Řezací aerifikátor je vybaven noži různého provedení a délky. Délka nožů je u strojů většinou nastavitelná a maximální délka je 250 mm. Mechanismus se skládá z horizontální hřídele. Na hřídeli je ve určitém úhlu řada nožů, které jsou připevněny na úchytech. Nože jsou spirálovitě uspořádány kolem hlavní hřídele. Jakmile se hřídel otáčí, nože se zařezávají do povrchu půdy trávníku. Správně konstruované řezací aerifikátory s pečlivě umístěnými noži příliš neporušují povrch půdy a travního drnu. Zanechávají úzké rýhy, kterými proniká voda a vzduch ke kořenovému systému.
Pro provedení hlubokého řezu na sportovištích a podobných plochách, jsou používány nože délky 230 mm, se vzdáleností 100 mm od sebe. Na nejkvalitnějších travnatých plochách (golfové plochy), jsou nejčastěji používány menší nože 100 mm dlouhé, s mezerami 40 mm. Menší stroje s menším záběrem a také s malou hmotností jsou používány během letního preventivního ošetřování povrchu. Pro těžší práce jsou používány větší přívěsné řezače, s pracovní šířkou 2,5 m, které vyžadují minimální výkon traktoru, se kterým jsou agregovány, nad 30 kW.

Pro zhutněné půdy
Tam, kde je půda velmi zhutněná (přístupové cesty, pozůstatek činnosti dopravní nebo manipulační techniky apod.) musí být použita speciální mechanizace. Příkladem takové mechanizace je bodový provzdušňovač, který je nesen malotraktorem a poháněn jeho vývodovou hřídelí. Prostřednictvím převodovky s úhlovým převodem jsou poháněny vrtací nástroje, které vytvářejí otvory do hloubky 300 mm s roztečí 100 mm. Pro místa, kde je půda zhutněná do větší hloubky, je určen stroj, který je poháněn vlastním motorem s připojeným kompresorem pro stlačený vzduch. Tento stroj pracuje na principu vtlačování dutého hrotu do povrchu trávníku. Hloubka vtlačování může být až 500 mm. Se současným pronikáním dutého hrotu je pod tlakem vháněn vnitřkem hrotu vzduch, který postupně rozpojuje půdu před hrotem a kolem něho a kypří půdu.
Krtčí pluhy jsou používány k nápravě silně podmáčených a velmi zhutnělých povrchů ve velké ploše. Krtčím pluhem se protlačuje otvor o průměru až 75 mm do hloubky až 900 mm. Tyto stroje jsou buď přívěsné nebo nesené v tříbodovém závěsu traktoru. Jsou tvořeny robustním rámem, na němž je připevněno v přední části diskové krojidlo (řezací kotouč) a expanderem (krtkem), který se pohybuje pod úrovní terénu. Diskové krojidlo umožňuje snazší průnik nosiče expanderu půdou, resp. horninou, která je pod povrchem. Tím je výrazně snížen odpor při pronikání nosiče expanderu do půdy. Expander je kruhového průřezu s větším průměrem v jeho zadní části. Půda je stlačována do stran a dochází k vytvoření dlouhodobého drenážního kanálu. Krtčí pluhy jsou používány ve vazbě s perforovanými plastovými trubkami v místech, kde jsou pod povrchem trávníku jílovité půdy a srážkové vody se nemohou vsakovat do podloží. Při používání krtčích pluhů je nutné věnovat pozornost tomu, aby nebyl činností expanderu a krojidla vyzdvižen povrch trávy.
Pro méně zhutnělé a zamokřené povrchy jsou používány trávníkové drenéry. Tyto drenéry nemají expander, ale pouze rozšířený nůž nebo několik nožů. Nože jsou umístěny vedle sebe v řadě na rameni rámu. Pracují v hloubce v rozsahu 200 až 300 mm. Součástí drenérů je válec, který je umístěn v zadní části stroje a stlačuje rozřízlý drn k sobě. Takové uvolňování půd se provádí také v místech, kde došlo vlivem zátěže (například přejezdem těžké dopravní techniky nebo zemních strojů) k velkému zhutnění. Uvolňování se musí provádět průběžně i na plochách, které byly založeny na jílovitém podloží a na těžkých půdách.

Další pracovní operace
Pískování travnatých ploch je operace, která slouží k udržení nebo vylepšení půdní struktury na povrchu i v malé hloubce pod úrovní povrchu. Pískováním se dosáhne snazšího průniku vody a vzduchu do půdy. Ve spojení s pravidelnou aerifikací lze dosáhnout i na poměrně jílovitých půdách postupného zlepšení půdní struktury. Pískování je nutný regenerační zásah u vegetačních vrstev s velkým podílem organických částic. Písek zabezpečuje i rychlejší osychání povrchu po dešťových srážkách. Písek vylepšuje vegetační vrstvu tím, že zvyšuje odolnost vůči ucpávání pórů jemnými částicemi. V praxi jsou nejvíce používané prané písky o zrnitosti 0 – 2 mm nebo 0 – 4 mm. Je nutné dbát na to, aby obsahovaly co nejmenší množství částic pod 0,06 mm. Důležité je také používat písky s nízkým obsahem CaCO3.
Pro čištění a vyhrabávání trávníků jsou používány vysavače, zametací stroje, shrnovače a kartáčové sběrače. Kartáče s polypropylenovými, nylonovými a plastovými štětinami jsou používány k zametání trávníků pro jejich špičkový vzhled během celého vegetačního období. Také se jimi odstraňuje rosa z hracích ploch a upravují se i nezatravněné hrací povrchy.
Zametače listí jsou taženy traktorem nebo vedené pracovníkem, který za nimi kráčí. Oba typy mohou být použity pro čištění trávníků i pevných ploch. Typický představitel vedeného sběrače listí je vybaven nylonovým štětinovým kartáčem o průměru 200 mm a záběru 900 mm. Je poháněn čtyřdobým, benzínovým motorem o výkonu 2,25 kW. Motor pohání kartáč i poháněcí kola. Řízená kola usnadňují práci při čištění v omezených prostorech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *