Rekonstrukce parků ve městech

Nárokům na veřejné parkové plochy nebyl před listopadem 1989 věnován takový důraz jako v současné době. Opomíjení pravidelné údržby mělo za následek postupné a v mnoha případech i nevratné stárnutí porostů. Snahou současných městských samospráv je obnova parkových ploch a navrácení původní užitné hodnoty.

Od roku 1996 postupně parky přecházely do správy jednotlivých městských samospráv, které na veřejnou zeleň postupně začali vynakládat vyšší finanční prostředky. K obnově zeleně ve městech však nedochází pouze na základě přidělených financí, ale také díky tlaku veřejnosti.
Obecným cílem je navrácení zeleným plochám zpět jejich funkci zelených oáz, což vyžaduje velmi náročné rekonstrukce. Díky mnoha faktorům (např. zvýšenému množství exhalátů, volném pobíhání psů mimo plochy k tomu určených, vandalismu na mobiliáři a vzrostlé zeleni) dosáhly škody nedozírných a hlavně nevratných rozměrů. Většina stromů je přestárlých a jejich postupným odumíráním vznikají planiny bez vegetace. Tento problém se týká bohužel všech měst v České republice.
Pokud chceme začít řešit stav našich zelených ploch, je nutné nejdříve zajistit důslednou odbornou péči. Jedná se však o zdlouhavý proces, který je také náročný po administrativní stránce. Pokud se nám podaří tuto bariéru překročit, následuje druhá etapa nových výsadeb. Největším nepřítelem je doba, než se rostliny dostatečně zapojí a vytvoří požadovaný efekt.

Rekonstrukce na Praze 2

Do správy městské části Prahy 2 patří údržba a rozvoj zeleně v sedmi hlavních parcích.
Z rozpočtu městské části se nám již podařilo zrekonstruovat park na náměstí Míru, probíhá obnova parku Bezručovy sady a parku na Folimance. V Riegrových sadech probíhá v současné době rekonstrukce vyhlídkové cesty a jednoho posezení. U parku Havlíčkovy sady je zpracovávána projektová dokumentace.
V rámci údržby všech svěřených parků je snaha průběžně dosazovat rostlinný materiál všude tam, kde je potřeba. Z důvodu pravidel pro obnovu ploch se ale často musí čekat na konečné povolení k rekonstrukci, jehož schválení může trvat od tří do deseti let. Důvodem tak dlouhého čekání je možnost ovlivňovat projekt dalšími zúčastněnými stranami. Jedná se o různá občanská sdružení, mezi kterými se bohužel občas vyskytne mnoho názorů na řešení konkrétního stavu. Proto je velmi zdlouhavé a pracné najít kompromisní řešení při zpracovávání projektové dokumentace a získávání stavebního povolení. Názorným příkladem může být rekonstrukce Bezručových sadů na Praze 2.

Postup při obnově parku
Příprava na rekonstrukci parku Bezručovy sady začala v září 2001 předložením projektu správy zeleně ÚMČ Prahy 2 komisi životního prostředí. Záměr se týkal především obnovy cestní sítě a zeleně. Po schválení v komisi bylo vyhlášeno výběrové řízení na projektanta, které bylo uzavřené v listopadu 2001. Vybraná firma Gold arch Ing. arch. Tomáš Zlatník zpracovala projektovou dokumentaci do června 2002. K této zprávě se musely vyjádřit i další instituce, např. Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče a Pražský státní památkový ústav. Na základě jejich požadavků byl projekt upraven a pozměněn. Na přelomu roku 2002 a 2003 probíhalo územní řízen a až během roku 2005 bylo vydáno povolení ke stavbě a ke kácení nemocných a přestárlých dřevin.
Finanční prostředky na realizaci této rekonstrukce byly schváleny zastupitelstvem MČ Praha 2 v rozpočtu na rok 2006. Poté mohl odbor investic a oprav majetku vypsat výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce parku. Vyhrála ho firma Gardenline, s.r.o., z Litoměřic. Fyzické práce započaly koncem září 2006 a ukončeny budou na jaře 2007.
Práce na obnově celého prostoru byly rozděleny do tří celků – severní, střední a jižní. Nejrozsáhlejší úpravy se týkaly severní parterové části parku. Byl zde kladen největší důraz na původní formální koncepci a odstranění nevhodných asfaltových ploch. Dominantní travnatá plocha parteru, takzvaný lavór, byl obnoven včetně plastického profilu. Na obou kratších stranách byl parter zakončen příčnými komunikacemi s kruhovými odpočívadly. Uprostřed vznikla dominanta s podstavcem pro budoucí uměleckou plastiku. Kolem tohoto kruhového posezení bylo vybudováno vodní koryto a výsadba květinového charakteru (letničky, dvouletky, růže). Zajištění dostatečného přísunu vody si vyžádalo instalaci závlahového systému.
Střední části parku dominuje louka, která je určena pro volné pobíhání psů. Ta je od ulice U vodárny oddělena pásem keřové výsadby se vzrostlými stromy. Další stromořadí je vedeno rovnoběžně v chodníku, keřové skupiny jsou oproti původním více zahuštěny. U cest proběhla změna povrchů z asfaltových na dlážděné.
V jižní části byl zachován charakter krajinářského parku. Ve svahu od Hradešínské ulice směrem k objektu bývalé družiny je zřízena nová komunikace. Výsadba je zde doplněna a opět více zahuštěna. Komunikace byly vydlážděny, pouze diagonální cesta vedoucí k obytnému objektu při východním okraji parku zůstala i nadále asfaltová.
V rámci obnovy parku byla provedena výsadba 47 ks stromů, 15 778 ks keřů, 1200 ks květin, vydlážděno 2080 m². Celková cena dosáhla 11,5 miliónů korun. V samotné severní části bylo z této sumy proinvestováno téměř 6,5 mil. korun.

Zapojení veřejnosti

Na počátku realizace vyjádřili občané nelibost nad kácením vzrostlých stromů. Stávající stav totiž většině vyhovoval. Ovšem jak stromové, tak keřové porosty byly ve špatném zdravotním stavu. Běžnou údržbou by se tyto skupiny nedaly zachránit, proto bylo nutné radikálnější řešení. Dotazy ustaly po zdůvodnění probíhajících prací v novinách MČ Praha 2.
Dalším problémem dotazovaným od občanů bylo neobnovování všech stromořadí, která zde původně rostla. Rekonstrukce parku se totiž původně týkala jen pozemků svěřených MČ Praha 2. Pozemky spravované Technickou správou komunikací původně nebyly do této rekonstrukce zahrnuty. Nakonec na žádost občanů a z důvodu celistvého vzhledu úprav této lokality MČ Praha 2 investovala i do obnovy uličního stromořadí v severní části parku a pod ulicí Slovenská. Po ukončení prací bude muset MČ Praha 2 majetkoprávně vyřešit obnovu těchto uličních stromořadí, jelikož byl zhodnocen majetek nespadající do její správy.
Realizace firmou Gardeline, s. r. o., probíhala ke spokojenosti MČ Praha 2 a vše nasvědčuje že rekonstrukce bude zakončena bez větších potíží. Velkou ostudou jsou bohužel lidé, kteří naprosto bezostyšně odcizují právě vysázené rostliny.
Pevně věříme že Bezručovy sady budou sloužit k oddechu a ke spokojenosti všech návštěvníků parku a jako odkaz nadcházejícím generacím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *