Autor
Kategorie:
Nezařazené

Reforma společné organizace trhu s ovocem a zeleninou EU

Reforma společné organizace trhu s ovocem a zeleninou začala v Evropské unii v roce 2007. Jejím hlavním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a tržní orientace odvětví, snížení výkyvů v příjmech zemědělců vlivem krizí na trhu, zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, snížení administrativy a zachování a ochrana životního prostředí. Základní předpisy reformy (nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 a jeho implementační metodika nařízení Komise (EC) č. 1580/2007) byly přijaty v závěru loňského roku. Další prováděcí dokumenty jsou zatím v různém stádiu rozpracovanosti. Pojďme si současný stav věcí přiblížit prostřednictvím několika často kladených otázek.

Představenstvo ZUČM je ministerstvem zemědělství pravidelně informováno o průběhu reformy, respektive o přípravě novely nařízení vlády č. 247/2004 Sb. Zároveň se však ZUČM snaží aktivně se účastnit všech jednání k dané problematice a spolupodílet se tak na tvorbě potřebných dokumentů a analýz pro sektor zelenina (např. Vnitrostátní strategie pro operační programy, Vnitrostátní rámec pro agroenvironmentální opatření, Národní strategie v sektoru ovoce a zelenina, Kontrola a sankce čerpání peněz z OP, Prevence krizí a jejich řízení v sektoru ovoce a zelenina, Organizace producentů, Národní finanční podpora, Obchodní normy pro hlavní druhy zeleniny apod.

Pracovní diskuze
Hlavním pilířem společné organizace trhu (SOT) zůstávají a do budoucna zůstanou odbytové organizace producentů (PO), které jako jediné budou moci čerpat finanční prostředky z EU.
Všechny předložené dokumenty reformy mají zatím pracovní charakter. Kromě nařízení Rady (EC) č. 1182/2007 a implementačního nařízení Komise (EC) č. 1580/2007, jsou ostatní dokumenty v textové podobě zatím výsledkem probíhajících jednání a diskuzí různých stupňů EU (struktur EU a nevládních organizací). Kompromisní nařízení Rady (EC) č. 1182/2007 je základem pro změnu prováděcích předpisů buď formou úpravy stávajících (týká se především č. 2200/96, 1432/03, 1433/03, 1943/03, 2201/96, 1782/03 a některých dalších) nebo pro vypracování nových nařízení Komise.
Cílem pracovní diskuze MZe a nevládních organizací v České republice (OUČR, ZUČM) je příprava stanoviska ČR k vypracování prováděcích předpisů k Nařízení Rady a Komise z hlediska dosud uplatňované praxe a s ohledem na národní specifika, včetně vydání nového národního nařízení vlády ČR. Pro věcnou diskuzi k formulování stanoviska (pozice) ČR je třeba vycházet především z návrhů Komise k dílčím problémům reformy, které by měly v konečné fázi vyústit do jednotlivých prováděcích předpisů. V rámci reformy se očekává zejména snížení počtu evropských norem a předpisů, posílení krizového řízení, propagace spotřeby čerstvé zeleniny, zakládání skupin producentů a další změny. Nové nařízení vlády ČR by mělo platit zřejmě od října 2008.
V souvislosti s celoevropskou diskusí o reformě SOT vyvstávají u pěstitelů zeleniny a zainteresovaných organizací mnohé otázky, na které Evropská komise ve spolupráci s COPA/COGECA zpracovala standardní odpovědi pro lepší orientaci v problematice.

OP podle nařízení č. 2200/96
Může organizace producentů (PO) modifikovat svůj Operační program (OP) a zůstat pod starou regulací , i když tato modifikace implikuje prodloužení?
Podle článku 55(3) Nařízení Rady (EC) č. 1182/2007 je na požádání PO možné, aby operační program dle staré regulace mohl: a) pokračovat až do svého termínu ukončení, b) být modifikován, aby dostál požadavkům nového nařízení nebo c) být nahrazen novým OP. Formulace pod bodem a) poskytuje programu možnost pokračovat až do svého ukončení tak, jak bylo stanoveno starým nařízením, a to včetně původně schválené doby trvání. Tedy jakákoliv modifikace prodloužení trvání spadá pod bod b) a tudíž OP je třeba modifikovat, aby splnil požadavky nového nařízení.
Znamená tedy každá změna OP po 1. lednu 2008, že OP bude muset odpovídat pravidlům daným nařízením Rady (EC) č. 1182/2007 a jejímu implementačnímu nařízení Komise (EC) č. 1580/2007?
Ano (podrobně viz předchozí otázka).
Je možné zahrnout vratky zboží stažené z trhu produktů, které byly dříve kryty CWC (Comunity Withdrawal Compensation) do OP? Jestliže ano, za jakých podmínek (procenta, management AEO, apod.)?
Ne. Operační programy založené dle nařízení (EC) č. 2200/96 nemohou obsahovat operace s tržními vratkami. I když byly legální pro financování z operačních fondů dle článku 15(3) nařízení (EC) č. 2200/96, tržní vratky netvořily součást OP (viz Článek 15(2) nařízení (EC) č. 2200/96).
Pokud si PO přeje zahrnout vratky zboží z trhu do opatření OP dle nařízení (EC) č. 2200/96, aplikuje se ustanovení Článku 55(3)(b) nařízení (EC) č. 1182/2007. OP se proto musí modifikovat, aby odpovídal požadavkům nového nařízení, zejména Článkům 9(1)(f), 9(2) a 12. Tato ustanovení zabezpečují, že operace s tržními vratkami se mohou zahrnout pouze tehdy, jsou-li uvedeny v národní strategii jako legální podpora. Pokud jde o tento případ, musí respektovat podmínky stanovené strategií (která musí souhlasit s ustanoveními Hlavy III., Kapitola III., Sekce 3 nařízení (EC) č. 1580/2007.
Je možné žádat v roce 2008 dodatkem o produkty, které nejsou zalistovány v příloze II k nařízení (EC) č. 2200/96 a dodatkem k CWC za předpokladu použití Článku 15(3)(a) a (b) nařízení (EC) č. 2200/96?
Ne (viz předchozí otázka).
Je možné žádat o opatření týkající se volné distribuce dle nařízení (EC) č. 2200/96 od 1. 1. 2008?
Ne. Volná distribuce je jedna z možných destinací produktů stažených z trhu. Protože vratky zboží stažené z trhu nemohou být zahrnuty do OP dle nařízení (EC) č. 2200/96, nemohou jít ani do volné distribuce.

Referenční období
Organizace producentů pro zpracování citrusového ovoce plánuje prezentovat svůj OP 15. září 2009 s referenčním obdobím od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2008. Jak by se měla počítat hodnota zodbytované produkce (VMP)?
Podle Článku 53(7) je to dle použitelné legislativy v referenčním období.
Od července 2007 do prosince 2007 se k výpočtu použijí nařízení (EC) č. 22000/96 a nařízení (EC) č. 1433/2003, nové nařízení by se použilo od ledna 2008 do června 2008. Marketingový rok pro citrusy je však stále ještě nastaven dle nařízení (EC) č. 2200/96.
Bude muset PO rozdělit referenční období do dvou různých sub-období a provádět různé kalkulace pro každé z nich? Pokud ano, mohla by být podpora obdržená v roce 2008 chápána jako část hodnoty zodbytované produkce (VMP), i když je pokryta starým režimem?
Článek 53(7) nařízení Komise (EC) č. 1580/2007 zní: „Při omezení platnosti paragrafu 1 a 6, se hodnota zodbytované produkce za referenční období bude počítat podle legislativy platné v tomto referenčním období.“ Z pohledu tohoto článku lze také dovodit, že marketingový rok 2007/2008 můžeme plně uvažovat podle starých pravidel a tudíž zpracovatelskou podporu obdrženou během tohoto marketingového roku můžeme započíst do kalkulací hodnot zodbytované produkce VMP.
Článek 53(2) ustanovuje, referenční období bude fixováno členskými státy pro každou odbytovou organizaci producentů (PO). Podle naší interpretace by měla být dána PO možnost výběru mezi ročním referenčním obdobím nebo tříletým průměrem, aby se zabránilo „nákupům“. PO by si například mohla vybrat mezi posledním účetním obdobím končícím k 1. 8. nebo průměrem posledních tří účetních let končících před 1. 8., vždy v roce, ve kterém je částka operačního fondu komunikována. Je tomu tak?
Článek 53(2) Nařízení Komise (EC) č. 1580/2007 ustanovuje, že referenční období bude fixováno členskými státy pro každou organizaci producentů, ale neříká, že PO bude dána příležitost si vybrat nebo právo výběru. To má zabránit „nákupům“ PO v nejlepším období. Rozhodnutí musí učinit členské státy, a to podle možnosti dle článku 53(2).

Národní strategie pro přetrvávající OP
Poslední sub-paragraf Článku 152(2) stanoví, že národní ministerstvo může přijmout jakékoliv opatření, aby dovolilo organizacím producentů adaptovat jejich operační programy na novou legislativu. Jsou nějaká v plánu?
Do tzv. light národní strategie je v plánu zahrnout následující:
• směrnice pro environmentální opatření, neboť organizace producentů potřebují vědět právní měřítka, tzn. opatření jdoucí za cross-compliance a národní legislativu, za účelem toho, aby jejich operační programy odpovídaly článku 9(3) nařízení č. 1182/2007,
• seznam akcí a podmínek pro právní podporu pro předcházení krizím a jejich management a další akce,
Zpracování analýz výchozí situace, objektivních příčin, ukazatelů PO, popisů postupů a vyhodnocení systémů PO dle zpráv členských zemí ponecháme na pozdější kroky.

Rozumíme dobře, že budou předepsané ukazatele povinné od 1. ledna 2009?
Je třeba aplikovat následující ustanovení :
Článek 57(1) nařízení Komise (EC) č. 1580/2007 stanovuje, že struktura a obsah národní strategie s odvoláním na článek 12(2) nařízení Rady(EC) č. 1182/2007 bude stanoven v souladu se směrnicemi uvedenými v příloze VII ze dne 1. ledna 2009.
Článek 12(2) Nařízení Rady(EC) č. 1182/2007 vyjmenovává obsah národní strategie. Strategie bude obsahovat následující elementy:
• Analýzu situace ve formě silných a slabých stránek a možností rozvoje,
• určení vybraných priorit,
• objektivní příčiny a nástroje PO jakož i závazné ukazatele rozvoje,
• vyhodnocení operačních programů,
• závazky pracovat s informacemi pro operační programy,
• národní rámec pro environmentální opatření.
Článek 57(2) nařízení Komise (EC) č. 1580/2007 říká, že národní rámec pro environmentální akce bude integrován do národní strategie až poté, co bude předložen Komisi a až po jeho eventuelních změnách.
Článek 152(2) třetí sub-paragraf nemá nic společného s národní tzv. light strategií, jde pouze o omezení obvyklých pravidel v článcích 66 a 67 v čase a struktuře změn operačních programů.
Národní strategie 2008 musí obsahovat všechny prvky vyjmenované v článku 12(2) nařízení Rady (EC) č. 1182/2007, který obsahuje prováděcí ukazatele ve svém bodu (c), i když pro rok 2008 není povinné dodržovat strukturu danou přílohou VII. Povinné prvky obsahují analýzu výchozí situace, stanovují priority, objektivní a specifická opatření akcí, kterých se týkají.

Zemědělský odbyt
Můžete dát jasnou definici k „celkovému zemědělskému odbytu“ dle Čl.11 nařízení Rady (EC) č. 1182/2007? Co všechno obsahuje? Jaká úroveň cen by měla být vzata v úvahu?
„Celkový zemědělský odbyt“ není definován v nařízení Rady (EC) č. 1182/2007 nebo Komise (EC) č. 1580/2007. Proto členské státy mají určité rozpětí volnosti pokud jde o metodu výpočtu tohoto agregátu. Avšak členské státy budou muset přesvědčit Komisi o správnosti kalkulace. Dále by mělo být jasné, že zde rovněž není definice regionu, tudíž regiony nemusí být nezbytně homogenní s teritoriálním členěním podle NUTS. V každém případě Komise akceptuje data a údaje posbírané a zpracované v souladu s nařízením (EC) č. 138/2004 a Manuálem Eurostatu.
Co se stane s cenovými zprávami dle nařízení Komise č. 877/2004?
Od 1. ledna 2008 zavádí nařízení Rady (EC) č. 1182/2007 legální strukturu pro oblast ovoce a zeleniny. Po vypuštění legální báze dle Článku 28 nařízení (EC) 2200/96, se stává nařízení Komise č. 877/2004 zastaralým. Není žádná legální povinnost členského státu hlásit ceny.
Služby Komise vyžadují revidovat model cenového hlášení a nalézt nový racionální model v prvním semestru 2008. Po debatě na všech úrovních služby komise mohou přijít s legislativním návrhem na nový systém hlášení cen. Služby Komise doufají, že v mezidobí členské státy budou pokračovat v hlášení cen, jako by nařízení (EC) č. 877/2004 zůstalo v platnosti.
Přestože nařízení komise (EC) č. 877/2004 je zastaralé, Komise jej nemůže změnit.
Avšak nezbytné změny v IT systému byly provedeny tak, aby byly vzaty v úvahu změny v preferencích na seznamu výrobků a trhů. Členský stát může začít hlášení cen podle nového seznamu produktů a reprezentativních trhů od 27. 9. 2007 s pomocí AMISWEB.

Zpracováno z podkladů COPA/COGECA a DG AGRI Evropské komise (verze 11. 1. 2008)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *